ካብ ዑቕበኛ - ናብ ስራሕ

ኣብዚ ብዛዕባ ቲ ዑቕባ ናይ ምሕታት ግዜ፤ ክሳብ ቲ ምርካብ ናይ ስራሕ ዘሎ መስርሕ፤ ከመይ ከም ዝኾነ ክትርኢ ኢኻ። ብርግጽ ናብ ናይ እግሪ-መተከሊ ዝርርብ ክትመጽእ ምጽባይ ከየድለየካ፤ ብቐጥታ ናብ ስራሕ ምድላይ ክትኣቱ ዝኽልክለካ የልቦን። ናይ ነፍሲ-ወከፍ ክፋል ናይዚ መስርሕ ዚ ሓላፍነት ዘሎካን፤ ኩሉ ነገር ውን በቲ ንስኻ እትደልዮ ኵነታት ክፍጸመልካን፤ ብዝተኻእለ መጠን ውን ጽቡቕ ከም ዝኾነልካ እትገብርን፤ ንስኻ ኢኻ።

ቕባ ንምሕታት ምምልካት
ውሳነ ዑቕባን - መንበሪ-ፍቓድን
ግምገማን መጽናዕቲን - ዝርርብ መትከል-እግሪን
ትምህርቲ ምርካብን ምልምማድን
መላለዪ ሕብረተሰብ
ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ንወጻእተኛታት (SFI)
ስራሕ ምድላይ
ምስራሕ ወይ ምቕጻል ትምህርቲ
 
 

ዑቕባ ንምሕታት ምምልካት

ከም ስደተኛ ኴንካ ናብ ሽወደን ብድሕሪ ምምጻእካ፤ ዑቕባ ምሕታት የድልየካ። እቲ ዑቕባ ዚሕተተሉ ድማ፤ ኣብ ሚግራሾንስቨርከት Migrationsverket እዩ።

ውሳነ ዑቕባን - መንበሪ-ፍቓድን

ውሳነ ብድሕሪ ምውሳዱ፤ ካብቲ መስርሕ ንኽትወጽእ ንምዝርራብ፤ ናብ ሚግራሾንስቨርከት መጸዋዕታ ይልኣኸልካ። እቲ ዘእተኻዮ ምልክታኻ እንተ ተነጺጉ፤ ካብ ሃገር ሽወደን ትወጽእ። ነቲ ዝተነጽገ ጉዳይካ ይግባይ ክትብል ትኽእል ኢኻ። እቲ ምልክታኻ ቅቡል ምስ ዚኸውን፤ ኣብ ሃገር ሽወደን ናይ መንበሪ-ፍቓድ ይወሃበካ። ኣብቲ ሕብረተሰብን ኣብቲ ዕዳጋ-ስራሕን ንኽትኣቱ ድማ ብቕጽበት ክትጽዕር ክትጅምር የድልየካ። እቲ ብቐዳምነት ክትገብሮ ዘድሊ፤ ናብ ቤትስልጣን-ግብሪ ኬድካ፤ ኣብ ህዝባዊ-መዝገብ ተመዝጊብካ፤ እተን ናይ መወዳእታ 4 ቁጽሪ ናይ መንነት-ቁጽርኻ ምርካብ እዩ። ኣብ ሃገር ሽወደን ብዘይ እዚ ቁጽሪ-መንነት እዚ ዚሰልጠካ ጉዳይ የልቦን።

ግምገማን መጽናዕቲን - ዝርርብ መትከል-እግሪን

ናብ ሃገር ሽወደን መጺእካ፤ መንበሪ-ፍቓድ ምስ ተዋህበካ፤ ናብ ስራሕ-ዓለም ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ መታን ክትኣቱ፤ ናብ ቤትስልጣን መራኸብቲ-ስራሕ Arbetsförmedlingen ክትከይድ የድልየካ። እዚ ቤትስልጣን መራኸብቲ-ስራሕ፤ እግሪ-መትከሊ ድርኺት ብምግባር፤ ናብ መገዲ ስራሕ ዚውስድ ሓገዝ ኪገብረልካ እዩ። ኣብ ቤትስልጣን መራኸብቲ-ስራሕ ምስ ሓደ ፈጻሚ-ጉዳያት ዚበሃል ሰብ፤ ናይ መትከል-እግሪ ዝርርብ ክተካይድ ኢኻ። እቲ ዚርርብ ክልቴኹም ናብ ዝተሰማማዕኩምሉ፤ ናብ ናይ መትከል-እግሪ መደብ ምውጻእ ዘምርሕ ክኸውን እዩ። ኣብዚ መደብ ዚ ድማ፤ ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ምስ ዓቕምታትካ ዝመጣጠን ስራሕ ንኽትረክብ፤ እንታይ ምግባር ከም ዘድልየካ፤ ተገሊጹ ክሰፍር እዩ። ሓድሽ ዝመጻእካ ስደተኛ ምስ ትኸውን፤ ወይውን ከም ቤተሰብ ናይ ሓደ፤ ኣብዚ ዝሐለፈ 2 ዓመታት ዑቕባ ዝረኸበ ሰብ መጠን፤ መንበሪ-ፍቓድ ዝተዋህበካ ምስ ትኸውን፤ ነቲ ዝወጸልካ ናይ መትከል-እግሪ መደብ፤ ብግቡእ ጌርካ እንተሰዒብካዮ፤ ናይ መትከል-እግሪ ሓገዝ ክኽፈለካ ይኽእል እዩ።
እቲ ውሳኔ ናይ ምኽፋል፤ ብቤትስልጣን መራኸብቲ-ስራሕ ይውሰን፤ እቲ ገንዘብ ግን ብቤትስልጣን ውሕስነት-ካሳ እዩ ዚኽፈል። ንናይ መትከል-እግሪ ዝርርብ ንምግባር ናብ ቤትስልጣን መራኸብቲ-ስራሕ ምስ መጻእካ፤ ነቲ ናብ ውሕስነት-ካሳ ዚኣትዉ ምልክታታት ንምምልኡ ሓገዝ ክትረክብ ኢኻ። ብዛዕባ ምትካል-እግሪ ብዝይዳ ኣብ ኣድራሻ ኢንተርነት ቤትስልጣን መራኽብቲ ስራሕ ኣቲኻ ኣንብብ፤ ብዛዕባ ሓገዝ መትከል-እግሪ ኣብ ኣድራሻ ኢንተርነት ውሕስነት-ካሳ ኣቲኻ፤ ብዝያዳ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ትምህርቲ ምርካብን ምልምማድን

ኣብቲ መትከል-እግሪ መደብካ፡ ነቲ ሒዝካዮ ዝመጻእካ ፍልጠት ወይ ተሞኩሮ-ስራሕ ወይ ትምህርቲ፡ ክትጥቀመሉ ዜኽእሉ ንጥፈታት ክህልዉ ይኽእሉ እዮም። ንኣብነት ምስ ሓደ ወሃብ-ስራሕ፡ ከምቲ ኣብ ዓድኻ ዝነበረካ ዓይነት ስራሕ ክትለማመድን፡ ንፍሉይ ሞያኻ ዜገልግ ናይ ሽወደን ቃላት ድማ ብኣኡ ኣቢልካ ክትመሃር ትኽእል ኢኻ። ነቲ ዝጸንሓካ ትምህርቲ ውን ምስቲ ናይ ሽወደን ትምህርቲ ዘይጋጠም ኮይኑ ምስ ዚጸንሕ፤ ምስኡ ብዝመጣጠን ክትምልኦ ትኽእል ኢኻ። ንኸምዚ ዝበሉ ንጥፈታት ኣብቲ መትከል-እግሪ መደባት ክትሰማምዑሎም ኢኹም።

መላለዪ ሕብረተሰብ

ሃገር ሽወደን ሓደስቲ መጻእተኛ ስደተኛታት፤ ትምህርቲ፤ መለለዪ-ሕብረተሰብ ንኽወሃቦም መሰል ንኽህልዎም ወሲኑ እዩ። ብኻልእ ኣዘራርባ፤ ምስ ካልኦት ሰባት ሓቢርካ፤ ብዛዕባ ሕብረተሰብ ሽወደን ትምህርቲ ምርካብ ማለት እዩ። ናይዚ መላለዪ ሕብረትሰብ ትምህርቲ ሓላፍነት ዘለዎ፤ እቲ ኮሙን እዩ። እቲ ዝበለጸ ብገዛእ-ቋንቋኻ ትምህርቲ ምስ ዚህሉ፤ ብዛዕባ ቲ እትመሃርዎ ትምህርቲ፤ ምስ ካልኦት ክትዘራረበሉ ምኽኣልካ። ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻታት ውን፤ ናይ ተኻፈልቲ መምሃሪ-ጽሑፋት deltagarmaterial ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ መእተው እዚ ውን፤ ኣብቲ ሕብረትሰብ ዚብል ክፋል ይርከብ እዩ። ኣብዚ ክፋል ዚ ውን፤ መላለዪ-ሕብረትሰብ ናብ ዘለዎ ገጻት ዘምርሓካ፤ መራኸቢ-ቀለቤታት ክትረክብ ኢኻ።

ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ንወጻእተኛታት (SFI)

ከም ሓድሽ-መጻእተኛ ኴንካ ምስ መጻእካ፡ ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ቋንቋ ሽወደን ክትመሃር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኣብዚ ሕብረትሰብዚ ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ እግሪ ክትተክል እንተ ዄንካ፡ እታ መፍትሕ ንሳ እያ። ኤስ-ኤፍ-ኢ (Sfi) እቲ መሰረታዊ ትምህርቲ ናይ ቋንቋ ሽወደን እዩ። እዚ ናይ (Sfi) ትምህርቲ ዚ ንኽህሉ ሓላፍነት ዘለዎ እቲ ኮሙን እዩ። እዚ ትምህርቲ (Sfi) እዚ፡ ናብ ዝተፈላለየ ሞያታት ዝቐንዐ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ትምህርቲዚ በብዝተፈላለየ ደረጃታት ዚወሃብ ኮይኑ፡ እቲ ሓደ ደረጃ ምስ ወዳእካ፡ ናብቲ ዚቕጽል ትሰግር። ኣርባዕተ ደረጃታት ትምህርቲ፤ A, B, C ከምኡውን D ዚበሃል ኣሎ። ነዚ ትምህርቲ ዚ ኣብ ዝኾነ ግዜ ትምህርታዊ ክፍሊ-ዓመት ክትጅምሮ ትኽእል ኮይኑ፡ እቲ እትስዕቦ ድማ ነቲ ንውልቕኻ ዝወጸኣልካ መደብ-ትምህርቲ እዩ። ሓላፍነት ናይቲ መደብ-ትምህርቲ ዘለዎ እቲ በዓልስልጣን ኣብያተ-ትምህርቲ Skolverket እዩ። Sfi ኣብ ኮሙንካ

ስራሕ ምድላይ

ስራሕ ብዝተፈላለየ መገዲ እዩ ዚድለ። ናብ ስራሕ ምልክታ ክተእቱ ከሎኻ፡ ሰነድ መግለጺ ተምኵሮ-ስራሕ ማለት CV ምህላው ኩሉ ግዜ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ። ኣብዚ ሰነድዚ እንታይ ትምህርትን ተምኵሮ-ስራሕን ከም ዘሎካ ትጽሕፍ። ብዙሕ ግዜ ስራሕ ዚርከብ፡ በቲ ዘሎካ ርክባት፡ በቶም ዝፈልጡኻ ሰባት ወይ በቶም ንኣዕሩኽትኻ ዚፈልጡ ሰባት እዩ። ናብ ሽወደን ሓድሽ ኴንካ ስለ ዝመጻእካ እቲ ርክባትካ ውሱን ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ድማ ልምምድ ክትገብርን ክእለትካ ክተርኢ ክትፍትንን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ሓደ ዕላማ ናይ መትከል-እግሪ ድማ ርክባትካ ከም ዚሰፍሕ ምግባር ንምሕጋዝካ እዩ። ኣብ ናይ ቤትስልጣን መራኸብቲ-ስራሕ ኢንተርነት ኣድራሻ ናይ ስራሕ-ባንክ platsbank ኣቲኻ ስራሕ ክተናዲ ትኽእል ኢኻ። ናብ መልመልቲ-ሰራሕተኛ ኩባንያታት rekryteringsföretag ውን ደላይ-ስራሕ ምዃንካ ምልክታት ኣእቱ። ንሳቶም ነቲ ልክዕ ስራሕ ልክዕ ሰራሕተኛ ንምርካብ ዚሰርሑ እዮም።

ምስራሕ ወይ ምቕጻል ትምህርቲ

እቲ ኣብ መደብ መትከል-እግሪ ተጻሒፉ ዘሎ ንጥፈታት፤ ብምሉእ ግዜ ክትግበር ዘልዎ መደብ ኮይኑ፤ እንተ ነውሐ ን24 ኣዋርሕ ዝካየድ እዩ። ብድሕሪ ዚ ድማ ናብ ስራሕ ክትኣቱ ወይውን ምቕጻል ናይ ትምህርቲ ክኸውን ይኽእል እዩ።

 
 

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ