ስራሕን ትምህርቲን

​​​​​​​​​​​ኣብ ትሕቲ ዚ ኣርእስቲ ዚ፤ ስራሕ ብኸመይ ከም ተናዲ ወይ ስራሕ ብኸመይ ከም ትኸፍት ዝያዳ ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ። እንታይ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ከም ዘሎን፤ ናይቲ ዘሎካ ሞያዊ ክእለት ብኸመይ ከም ዚግምገመልካን ውን ክተንብብ ኢኻ። ብዛዕባ ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ንወጻእተኛታት ፍልጠት ክትረክብን፤ እቶም ኣብ ዕዳጋ-ስራሕ ሽወደን ዘገልግሉ ሕጊታት ውን ኣየኖት ምዃኖምን ክተንብብ ኢኻ። 

​​ሓታቲ ዕቝባ’የ።

​መንበሪ ፍቓድ ኣሎኒ።


ንጹርን ቀሊልን ሲቪ(CV) ከመይ ጌርካ ከም ተዳሉ፡ ምኽሪ ርኸብ።​

​​

ንስኻ፡ ነታ ስራሕ፡ ብቑዕ ከም ዝኾንካ ዝተኣማመንካሉ መገዲ፡ ውልቃዊ ደብዳበ  ጽሒፍካ ግለጽ። ​

​​

ቃለ መጠይቕ ስራሕ ክትገብር ተዳሎ! ብዛዕባ'ታ ትካልን ክልዓሉ ብዛዕባ ዝኽእሉ ሕቶታትን ኣንብብ። ​


ስራሕ ረኺብካ ዶ? እንቋዕ ሓጎሰካ! ኣብ ሽወደን ክትሰርሕ ከለኻ፡ ከመይ ዝበሉ መሰላትን ግቡኣትን ከም ዘሎዉኻ ተረዳእ። ​

​​

ኵነታት ስራሕ ሽወደን ከመይ ከም ዘሎን፡ ኣበየኖት መዳያት ሞያ፡  ስራሕ ክትረክብ ዝዓበየ ዕድል ከም ዘሎን ተኸታተል። ​​


ናብ job​ski​lls.se​​​​​​​​​​​​​​​

ኣብ ሽወደን ንስራሕ ተቐረብ - ኣብ jobskills.se እንታይ ዓቕሚ ከም ዘሎካ ኣርኢ!

ኣብ jobskills.se ኣብ ሽወደን ንዘሎዉ ወሃብቲ ስራሕ ርኡይ ክትከውን ትኽእል። jobskills.se ሓደ ብናይ ኣደኻ ቋንቋ ቅድሚ ሕጂ እንታይ ትሰርሕ ከም ዝነበርካን ኣየኖት ካልኦት ፍልጠታትን ተመኩሮታትን ከም ዘሎካን ክትመልኣሉ ትኽእል ሓደ ኣሃዛዊ ( ናይኮምፕዩተር) መሳርሒ እዩ። እዚ ናይ ሞያኻ ጸብጻብ ይኸውን። ድሕሪኡ ነዚ ናይ ሞያኻ ጸብጻብ ምስ ዝተፈላለዩ ወሃብቲ ስራሕ ክትካፈሎ ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ። ሽዑ ናብ ሽወደንኛ ከተተርጕሞ ድማ ትኽእል።​​​

ኣብ jobskills.se ነዚ ዝስዕብ ክትገብር ትኽእል፦

  • ተመኩሮኻን ዓቕምኻን ከተርኢ
  • ብመሰረት ድሕረ-ባይታኻ ናይ ቀጻሊ ስጉምቲ ምኽሪ ትረክብ
  • ናይ ሞያኻ ጸብጻብ ናብ ሽወደንኛ ክትርጐመልካ ይኽእል
  • ናይ ሞያኻ ጸብጻብ ምስ ወሃብቲ ስራሕ ትካፈሎ

ናብ job​skills.se​​​​​​​​​​

ኣብ ጸብጻብካ ዘሎ ሓበሬታ ምስ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ንዘሎ ናይ ዑቕባ ሕቶካ ምርመራ ብዝኾነ መንገዲ ከም ዘይጸልዎ ኣስተብህል።​​​​​​

”ብዛዕባ Jobskills​​​​​​​​​​

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ