ስልጠና

ኣብ ሃገር ሽወደን ስራሕ ንምርካብ እንተ ወሓደ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ስልጠና ኪህልወካ ይግባእ። ናይ ካልኣይ ደረጃ ወይ ናይ መባእታ ደረጃ ትምህርቲ ብቕዓት ምስ ዘይህልወካ ነዚ ንኽትምሃሮ ተኽእሎ ኣሎካ። 

ኣብዚ ገጽዚ ብዛዕባ እተፈላለየ ስልጠናታት ከተንብብ ትኽእል ብመገዲ utbildningsinfo.se ድማ ምስ ዝንባለኻ ዝኸይድ ስልጠና ክትደሊ ትኽእል። ኣብ Omsvenskaskolan.se እቲ ናይ ሽወድን ስርዓተ ትምህርቲ ብኸመይ መገዲ ከም ዚሰርሕ ከተንብብ ትኽእል። እቲ ገጽ ናብ ብዙሕ ቋንቋታት ተተርጒሙ ኣሎ።

ሓገዝን ልቓሕን ካብ CSN

ኣብ ሃገር ሽወደን እቶም ዝበዝሑ ትምህርትን ሰልጠናታት ኣይክፈሎምን እዩ፡ ብናይ ግብሪ ኣታዊ እዩ ዚምወል። ዝበዝሕ ግዜ ክትምሃር ከሎኻ እቶት ስለ ዘይብልካ ካብ ሃገራዊ ወኪል ሓገዝ/ልቓሕ ትምህርቲ CSN ትምህርታዊ ሓገዝ/ልቓሕ ትሓትት። ንዝተፈላለዩ ዓይነታት ትምህርቲ ሓገዝን ልቓሕን ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።

ቀዋሚ ናይ መንበሪ ፈቓድ (PUT) እንተለካ ካብ CSN ሓገዝን ልቓሕን ትምህርቲ ናይ ምርካብ መሰል ኣለካ። ካብ ቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽን ከም ስደተኛ፣ ጸግዒ ዘድልየካ ወይ ከኣ ብገለ ፍልይ ዝበለ ኩነታት መንበሪ ፍቓድ እንተረኺብካ እውን ይግበኣካ እዩ። ናይ ግዜ ገደብ ዘለዎ መንበሪ ፍቓድ ንዘለዎም እውን የገልግል እዩ። ናይ ትምህርቲ ሓገዝን ልቓሕን ክትረክብ ከተማልኦም ዝግበኣካ ጠለባት ኣለዉ ከም ኣብነት ክትመሃሮ እትደሊ ትምህርቲ ሓገዝ/ልቓሕ ዘውህብ ክኸውን ይግባእ።

ቤትጽሕፈት ኣማኸርቲ ትምህርቲ

እንታይ ክትምሃር ከም ዘሎካ ወይ እንታይ ዓይነት ስራሕ ክትሰርሕ ከም ዘሎካ ርግጸኛ እንተ ዘይኮንካ ነቲ ኣብ ኮምዩንካ ዘሎ ኣባል ቤትጽሕፈት ኣማኻሪ መጽናዕቲ ወይ ትምህርቲ ክትውከሶ ትኽእል። ንኮምዩንካ ተወከስ ወይ ድማ ነዚ መርበብ ኢንተርነት studera.nu ብምብጻሕ ተወሳኺ ሓበሬታ ኪህልወካ ይኽእል። 

ኮምዩናዊ ትምህርቲ ኣባጽሕ -ኮምቩክስ

እቶም መባእታዊ ወይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ዘለዎም ኣብ ትምህርቲ ኣባጽሕ፡ ኮምዩናዊ ስልጠና ኣባጽሕ፡ ኪኣትዉ መሰል ኣለዎም። ትምህርቲ ኣባጽሕ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወይ ኮለጅ ንምእታው መሰረታዊ ብቕዓት ይህበካ። ኣብ ትምህርቲ ኣባጽሕ ክትምሃር ከሎኻ ካብ CSN ትምህርታዊ ልቓሕ ክትሓትት ትኽእል።

ንዝያዳ ሓበሬታ ንምምሕዳርካ ተወከሶ ወይ ድማ ንተወሳኺ ኣብዚ ኣንብብ።

ህዝባዊ ኮለጅ

ህዝባዊ ኮለጅ ነቶም ልዕሊ 18 ዓመት ዝዕድመኦም ዝጠመተ ዓይነት ስልጠና እዩ። ኣብኡ ብደረጃ መባእታዊ ወይ ካልኣይ ደረጃዊ ቤትትምህርቲ፡ ኮርሳት ክትወስድ ትኽእል።

ኣብ ህዝባውያን ኮለጃት እተፈላለዩ ኮርሳት ይውሃቡ፣

  • ብኻልኣይ ደረጃ ወይ ሓድሓደ ግዜ ብመባእታዊ ደረጃ እትወስዶም ሓፈሻውያን ኮርሳት።
  • ናብ ምሩጽ ሳብጀክት ወይ ሞያ ዝዓለሙ ፍሉያት ኮርሳት።  

ኣብ ህዝባዊ ኮለጅ ዚውሃብ ትምህርቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወይ ኮለጅ ንምእታው መሰረታዊ ብቕዓት ይህበካ። ኣብ ህዝባዊ ኮለጅ ክትምሃር ከሎኻ ካብ CSN ትምህርታዊ ልቓሕ ክትሓትት ትኽእል። ገለ ህዝባውያን ኮለጃት ክትምሃር ከሎኻ መደቀሲ ይህባ እየን።

ኣብ ህዝባውያን ናይ ዓበይቲ ኣብያተ ትምህርቲ እትወስዶ ስልጠና ወይ ኮርሳት ኣብዚ ክትረኽቦ ትኽእል።

ኮለጅ ሞያ/ፖሊተክኒክ

ናይ ሞያ ኮለጅ ብደረጃ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ናብ ሞያ ዝቐንዐ ትምህርቲ ይህበካ። ዕላማቲ ስልጠና ነቲ ዕዳጋ ስራሕ ዝደልዮ ጠለብ ንምምላእ እዩ። እቲ ትምህርቲ ምስ መዓልታዊ ስራሕ ብምዝማድ ይካየድ። 

ዝበዝሑ ናይ ሞያ ኮለጅ ስልጠናታት ንተዮር ምስቲ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ዚህሉ ተግባር ይሕውስዎ። በዚ መገድዝ ድማ ብዛዕባ ሞያኻ ዝያዳ ፍልጠት ትድልብ። ኣብቲ መዓልታዊ ናይ ስራሕ ህይወትካ ድማ ነቶም ኣብ ምድላይ ስራሕ ዚተሓባበሩኻ ሰባት ትረኽቦም።   

ገለ ካብ ኣብ ናይ ሞያ ላዕለዋይ ትምህርቲ ዝወሃቡ ስልጠናታት ንዓኻ ሽወደን ቋንቋ ኣደኻ ንዘይኮነ ዝያዳ ንምሕጋዝ ናብ ሞያ ዝቐንዐ ናይ ሽወደን ቋንቋ እዩ። እንታይ ዓይነት ናይ ኮለጅ ሞያዊ ስልጠና ከም ዚውሃብ ንምፍላጥ ኣብዚ ከተንብብ ትኽእል ወይ ድማ ን  ናይ ሞያ ላዕለዋይ ትምህርቲ በዓልመዚ ተወከስ።

ናይ ኮለጅ ሞያዊ ስልጠና ንምውሳድ ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ሰርቲፊከት ወይ ምስኡ ዚመሳሰል ኪህልወካ ይግባእ። ነዚ ምስ ዘይተማልእ እሞ እቶም ኣካየድቲ ነቲ ስልጠና ትኽእሎ ኢኻ ኢሎም ምስ ዚሓስቡን ናብቲ እቲ ስልጠና ዝመርሓካ ሞያዊ ስራሕ ድማ ክትሰርሕ ከም እትኽእል ምስ ዚግምግሙን ከፍቅዱልካ ይኽእሉ እዮም። ኣብቲ እትደልዮ  ስልጠና ኣቲኻ ንኽትምሃር ተኽእሎ ምህላዉ ንምፍላጥ ነቲ ቤትትምህርቲ ተወከሶ።  

ከምቲ ልሙድ ንሞያዊ ኮለጅ ስልጠና ዚኸውን ካብ CSN ትምህርታዊ ልቓሕ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ፡ ግን ኩሉ ግዜ ኣይኮነን።

ትምህርቲ ኮለጅን ዩኒቨርሲቲን

ኣብ ሽወደን፡ ኮለጅን ዩኒቨርሲቲን ኣሎ። ፍልልዮም ከኣ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናይ ምርምር ስልጠና ኣሎ ኣብ ኮለጅ ግን ኣየድልን እዩ። ኣብ ኮለጅን ዩኒቨርሲቲን ምምሃር ሓደ ዓይነት ነጥብታትን ምረቓን እዩ ዘለዎ።

ኣብ ዩኒቨርሲቲን ኮለጅን ምሉእ ትምህርታዊ መደብ ወይ ድማ ከፊል ፍሉይ ኮርሳት ክትወስድ ትኽእል። ንኣብነት ከም ሓኪም፡ ክኢላ ስነ-ማሕበር፡ ስነ-ሕጊ ወይ ሲቭላዊ መሃንዲስ ኴንካ ክትምረቕ ምስ እትደሊ ነቲ ዘሎ ትምህርታዊ መደባት ክትስዕብ ይግባእ። ፍሉያት ኮርሳት ምስ እትወስድ፡ ነቲ ኮርሳትን ብኸመይ ኣገባብን ክትወስዶ ከም እትደሊ ባዕልኻ ኢኻ እትመርጽ። ዩኒቨርሲቲታትን ኮለጃትን እንታይ ዓይነት ኮርሳት ወይ ትምህርቲ ከም ዚህባ ክትፈልጥ እንተ ደሊኻ ኣብቲ ብብዙሕ ቋንቋታት እተዳለወ  studera.nu ዚብል መርበብ ሓበሬታ ኣንብብ።

ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወይ ኮለጅ ክትምሃር ከሎኻ ካብ ሃገራዊ ወኪል ደገፍ ትምህርቲ CSN ትምህርታዊ ልቓሕ ክትሓትት ትኽእል።

ናብ ዩኒቨርሲቲ ወይ ላዕለዋይ ትምህርቲ ንምእታው መሰረታዊ ብቕዓት ኪህልወካ የድሊ። ከም ሽወደንን እንግሊዝን ቍጽርን ዝጠርነፈ ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ውዱእ ስልጠና ኪህልወካ ይግባእ።  ናይ ወጻኢ ሃገር ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ውዱእ ስልጠና ምስ ዚህልወካ መሰረታዊ ብቕዓት ምህላውካ ንምፍላጥ ግምገማ ኪግበረልካ ኣመልክት። እቲ ግምገማ ንቐጻሊ ላዕለዋይ ትምህርቲ እንታይ ከተማልእ ከም ዘሎካ ይሕብረካ። እቲ ግምገማ ብቤትምኽሪ ዩኒቨርሲቲን ላዕለዋይ ትምህርትን ይግበር።

መመላእታ ስልጠናታት

መመላእታ ስልጠና ናብ ሞያ ዝዓለመ እዩ ኣብ ውልቃዊ ድሌት ተሞርኪሱ ዚዳሎ ከኣ እዩ። ዕላማኡ ድማ ምስቲ ጠለብ ሽወደናዊ ስራሕ ዚሳነ ኾይኑ ነቲ ዝሓለፈ ተመክሮኻ ምሉእ ንምግባር እዩ።

መመላእታ ስልጠና ንኣብነት ብመገዲ ቤትጽሕፈት መራኸቢ-ስራሕ ጌርካ እትወስዶ ናይ ዕዮ ትምህርቲ ኪኸውን ይኽእል። ከምዚዓይነት ትምህርቲ ንምውሳድ ኣብ ቤትጽሕፈት መራኸቢ-ስራሕ እተመዝገብካ ክትከውን ይግባእ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ነቲ ናይ ከባቢኻ ቤትጽሕፈት መራኸቢ-ስራሕ ተወከሶ

 

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ