ትምህርቲ

​​ኣብ ትሕቲ ዚ ኣርእስቲ ዚ፤ ብዛዕባ ቲ ዘሎ ናይ ትምህርቲ ዕድላት፤ ብዛዕባ ምግምጋም ናይ ዘሎካ ክእለታት ከምኡ ውን ቋንቋ ሽወደን ብኸመይ ከም ትመሃርን፤ ብዝበለጸ ክትፈልጥ ኢኻ። 


ተኻፋሊ ኣብ ምልላይ-ሕረተሰብ
ሰኣላይ፡ ሚካኤል ዮንሶን

ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ንወጻእተኛታት sfi

Sfi ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ንወጻእታኛታት፤ ነቶም መሰረታ ፍልጠት ቋንቋ ሽወደን ዘይብሎም ዕድመኦም ልዕሊ16 ዝኾነ ኣብ ሽወደን ዚቕመጡ በጽሒታት ዚወሃብ፤ መሰረታዊ  ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን እዩ። Sfi ንምሉእ ግዜ ወይ ንከፊል ግዜ ክትመሃር ትኽእል ኢኻ። እቲ ትምህርቲ ብነጻ እዩ። ኣብቲ እትመሃረሉ ቤት ትምህርቲ፤ መምሃሪ ዝኾነካ መጻሕፍቲ ክትልቃሕ ትኽእል ኢኻ። ብዛዕባ Sfi ብዝበለጸ ንምርዳእ፤ ምስቲ ናትካ ኮሙን ርክብ ግበር።

ኮሙናዊ ትምህርቲ በጽሕታት - ኮምቩክስ Komvux

ኮምቩክስ ዚበሃል እቲ በጽሕታት ልክዕ ነቲ ኣብ መባእታዊን ኣብ 2ይ ደረጃ ቤትምህርትን ዚወሃብ ትምህርቲ ዚመሃሩሉ ቤትትምህርቲ እዩ። ንስኻ ኣብ መባእታዊ ቤትትምህርቲ ወይ ጂምናስዩም ዘይከድካን ካብኡ ድማ ባጀላን ዲፕሎማን ትራንስክሪፕትን ዘይብልካ፤ ኣብ ኮምቩክስ ክትመሃር መሰል ኣሎካ። ኣብ ኮምቩክስ ናይ 2ይ ደረጃ ትምህርቲ እንተ ወዲእካ፤ ናብ ዩኒቨርሲቲን ናብ ሞያዊ-ዩኒቨርሲቲን ክትክቅጽል ከተመልክት ትኽእል ኢኻ። ኣብ ኮምቩክስ ምምሃር ብነጻ ኮይኑ፤ ናይ ዘድልዩኻ መጻሕፍትን ካልእ ወረቓቕትን ግን ትኸፍል ኢኻ።

ሞያዊ-ትምህርቲታት

ሞያዊ-ትምህርቲ ዚበሃል ኣብ ክንዲ ነቲ ነዊሕ ናይ ኮለጅን ዩኒቨርሲቲን እትመሃሮ ትምህርቲ ዚኸውን ካልእ ኣማራጺ ትምህርቲ እዩ። ኣብ ግዜ

ቲ ትምህርቲ እቶም ተመሃሮ ብምኽንያት ናይ ስራሕ ልምምድ፤

ምስ ኩባንያታት ብዙሕ ርክባት የማዕብሉ እዮም። እዚ ድማ ድሕሪ

ቲ ትምህርቲ፤ ስራሕ ንምርካብ ዘኽእል እዩ። እንታይ ሞያዊ-ትምህርቲታት ከም ዘለዉ ክትፈልጥ ምስ ትደሊ፤ ኣብዚ ኣቲኻ ኢንተርነት ኣድራሻ Myndigheten för yrkeshögskolan ትምህርቲታት ክትደሊ ትኽእል ኢኻ።

ዩኒቨርሲቲን ሞያዊ-ዩኒቨርሲቲን

ትምህርቲታት ኣብ ሞያዊ-ዩኒቨርሲቲን ኣብ ዩኒቨርሲቲን ተመሳሳሊ ነጥቢን ምረቓን ይህብ እዩ። ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ኣውራጃ ብውሑዱ ሓደ ሞያዊ-ዩኒቨርሲቲ ወይ ዩኒቨርሲቲ ይርከብ እዩ።

ናይ ትምህርታዊ-ፕሮግራማት ወይ ዝተነጻጸለ ትምህርቲታት

ሓደ ትምህርታዊ ፕሮግራም፤ ብዙሕ ትምህርቲታት ዘጠቓል፤ ናብ ሓደ ምረቓ ዘብጽሕ እዩ። ተመሪቕካ ማለት ድማ፤ ነቲ ኩሉ ፈተናታት ሓሊፍካ፤ ሓደ ትምህርቲ ወዲእካ ኣሎኻ ማለት እዩ። ገለ ባዕልኻ ትመርጾ ትምህርቲታት ውን ኣሎ እዩ። ሓኪም፡ ሶሲዮሊጂስት፡ ጠበቓ ወይ ሲቪል-ኢንጂነር ንኽትከውን ግን፤ ነቲ ዝተመደበ ትምህርታዊ-ፕሮግራም ክትስዕቦ ይግባእ።

ዝተነጻጸለ ትምህርቲታት ንኽትመሃር፤ ባዕልኻ ኢኻ ኣየናይ ትምህርትን ኣገባብ ኣወሳድድኡን እትመርጽ። ናይ ምሉእ ግዜ ተመሃራይ ምስ ትኸውን፤ ኣብ ዓመት 60 ነጥቢ ናይ ዩኒቨርሲቲ ትመሃር።   

ህዝባውያን ኣብያተ ትምህርቲ (Folkhögskolor)

ህዝባዊ ቤት ትምህርቲ ኣባጽሕ ተመሃሮ ዚመሃሩሉ ቤት ትምህርቲ‘ዩ። ኣብ ህዝባዊ ቤት ትምህርቲ መባእታውን ካልኣይ ደረጃውን ትምህርቲ ክትመሃር ትኽእል። ኣብ ሓያለ ህዝባውያን ኣብያተ ትምህርቲ እናሓደርካ‘ውን ክትመሃር ትኽእል ኢኻ። ኣብ ህዝባዊ ቤትትምህርቲ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ትምህርቲ ክትምሃር ትኽእል፣

  • ሓባራዊ ኮርስ፣ (Allmänna kurser) ኣብ ክንዲ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ፡ ስሕት ኢሉ ድማ ኣብ ክንዲ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ትወስዶ። እተመሃርካዮ ዓይነት ትምህርቲ ኣብ ግምት ብምእታው ካብ ሓደ ክሳብ ኣርባዕተ ዓመት ትመሃር። ኣብዚ ካብቲ ትምህርቲ ኣባጽሕ (komvux) ህድእ ብዝበለ ኣገባብ ኢኻ እትመሃር።
  • ፍሉይ ኮርስ፣ (Särskilda kurser) ፍሉይ ዓይነት ትምህርቲ ዝሓዙ ኮርሳት እዮም። ንኣብነት ሓደ ፍሉይ ሞያ ወይ ሙዚቃ። ከም ናይ ትርፊ ግዜ መራሒ (fritidsledare) ወይ ናይ ኣተሓሕዛ ደጋፊ (behandlingsassistent) ዝኣመሰሉ ዓይነታት ኮርሳትውን ክትምሃር ትኽእል።
  • ሽወደንኛ ንወጻእተኛታት፣ ህዝባውያን ኣብያተ ትምህርቲ ኮርሳት ኤሰፊ ኪህልወን ይኽእል‘ዩ።
  • መትከል እግሪ ኮርስ ኣብ ህዝባዊ ኮለጅ ንሓደስቲ መጻእቲ ዚውሃብ ኮይኑ ቋንቋ ሽወደን ሕብረተሰብኣዊ ምልላይ ከምኡውን ክፍላት ናይ ስራሕ ምድላው ይጥርንፍ። ብዛዕባ ናይ መትከል እግሪ ኮርሳት ኣብ ናይ ህዝባዊ ቤትምኽሪ ትምህርቲ ብዝያዳ ኣንብብ።
  • ኣሰር ህዝባዊ ኮለጅ Folkhögskolespåret ነቶም ብውልቆም ዝመጹ 17-21 ዝዕድመኦም መንእሰያት ዝዓለመ ንህዛዊ ኮለጅ መቀራረቢ እዩ። ኣብዚ ድማ ናይ ካልኣይ ደረጃ ኮርሳት ትምሃር። መባእታዊ ዓይነታት ትምህርቲ ምስ ዘይህልወካ እውን ኣብዚ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ። ኣብ www.folkhogskolesparet.se ብዝያዳ ኣንብብ።

ነፍሲ-ወከፍ ህዝባዊት ቤት ትምህርቲ ንመን ከም ትቕበል ባዕላ‘ያ ትውስን። ህዝባውያን ኣብያተ ትምህርቲ ነናተን ናይ ትምህርታዊ ነጥቢ ኣገባብ ኣለወን። እቲ ኣብ ህዝባውያን ኣብያተ ትምህርቲ እትቐስሞ ትምህርቲ ኣብ ኮለጅ ወይ ዩኒቨርሲቲ ዘእቱ መባእታዊ ብቕዓት ተባሂሉ ዚጽዋዕ ክትረክብ የኽእለካ። እዚ ማለት ከኣ፡ ኣብ ኮለጅ ወይ ዩኒቨርሲቲ ክትመሃር ዘኽእለካ ትምህርቲ ኣለካ ማለት‘ዩ።

ክትመሃር ዓቕሚ ኣለካ ዶ? -ናይ ትምህርቲ ሓገዝን ለቓሕን

ዝመሃሩ ዓበይቲ ንትምህርቲ ዝኸውን ሓገዝን ልቓሕን ናብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ልቓሕን ሓገዝን ትምህርቲ (CSN) ከመልክቱ ይኽእሉ እዮም። እሱ ከኣ ልቓሕን ሓገዝን እዩ። እቲ ሓገዝ ዝወሃበ ኮይኑ እቲ ልቓሕ ግን ምስ ወለዱ ዝምለስ እዩ። እዚ ወላ ካብ ሽወደን ምስ እትግዕዝ የገልግል እዩ። ከተመልክት ከለኻ ክትልቃሕ ከምትድለን ከምዘይትደልን ትመርጽ ኢኻ። ካብታ ናይ መጨረሽታ ዝተለቃሕካላ እንተቐልጠፈ ድሕሪ 6 ኣዋርሕ ልቓሕካ ክትከፍል ክትጅምር ኢኻ። ቆልዑ እንተለዉኻ ዝያዳ ሓገዝ፣ ተወሳኺ ሓገዝ ዝበሃል ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ቀዋሚ ናይ መንበሪ ፈቓድ (PUT) እንተለካ ንናይ ሽወደን ሓገዝን ልቓሕን ትምህርቲ ናይ ምርካብ መሰል ኣለካ። ካብ ቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽን ከም ስደተኛ፣ ጸግዒ ዘድልየካ ወይ ከኣ ብገለ ፍልይ ዝበለ ኩነታት መንበሪ ፍቓድ እንተረኺብካ እውን ይግበኣካ እዩ። ናይ ግዜ ገደብ ዘለዎ መንበሪ ፍቓድ ንዘለዎም እውን የገልግል እዩ። ናይ ትምህርቲ ሓገዝን ልቓሕን ክትረክብ ከተማልኦም ዝግበኣካ ጠለባት ኣለዉ ከም ኣብነት ክትመሃሩ እትደሊ ትምህርቲ ሓገዝ ወይ ልቓሕ ዘውህብ ክኸውን ይግባእ።

ከም ሓታቲ ዑቕባ ንናይ ሽወደን ናይ ትምህርቲ ሓገዝ ወይ ልቓሕ ከም ልሙድ ኣይግበኣካን እዩ።

ዝያዳ ሓበሬታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይ CSN, www.csn.se ይርከብ።

መገመቲ-ብቕዓት

ምግምጋም ማለት ንሓደ ነገር ብልክዕ ክትዕቅኖ ዘይትኽእል ግምት/ሚዛን ምሃብ ማለት እዩ። እንድሕር ናይ ትምህርትኻ ኮነ ናይ ስራሕ ተመኩሮኻ ምስክር ሰነድ ዘይብልካ ኾይኑ፣ ብዝቐልጠፈ ትምህርኻ ንኽትዛዝምን ስራሕ ንኽትረክብን፣ ብቕዓትካ ከተገምግም ትኽእል። ብዛዕባ ምግምጋም ኣብዚ ኣንብብ: https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid/Validera-din-kompetens.html

መገምገሚ ትምህርቲ ወጻኢ 

እንድሕር ዝተደምደመ ናይ ወጻኢ ሃገር፣ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ፣ ልዕሊ ካልኣይ ደረጃዊ ትምህርቲ ሞያ ወይ ኣካደሚካዊ ደረጃ፣ ትምህርቲ ሃልዩካ ብናይ ዩኒቨርሲቲን ልዕለዋይ-ምህሮ ሽማግለን ከተገምግሞ ትኽእል ኢኻ። እቲ ገምጋም ነጻ ካብ ክፍሊት እዩ። እንድሕር ብገለ ኣሸጋሪ ኩነታት ኩሉ ወይ ክፋል ናይቲ ልዕሊ ካልኣይ ደረጃዊ ትምህርቲ ምስክር ዘይብልካ ኾይኑ እውን ብቕዓትካ ከገምግም ከተመልክት ትኽእል ኢኻ www.uhr.se/bedomning/utandokument

ምትርጓም ምስክር-ወረቐት ወጻኢ

እንድሕር ናይ ወጻኢ ሃገር ትምህርቲ ሃልዩካ’ሞ፣ እቲ ናይ ምስክር ሰንዳትካ ብቇንቇ እንግሊዝኛ፣ ፈረንሳኛ፣ ስፓኛ፣ ጀርመን ወይ እቶም ናይ ስካንዲናቪያ ቇንቇታት ዘይኮይኑ፣ ከተርጉሞ እሎካ።

እቲ ምትርጓም በቲ ሞያ ዝሰልጠነ ቶርጓማይ ናብ ቋንቋ ሽወደን ወይ ከኣ ኣብ ላዕሊ ተጠቒሶም ዘለዉ ቋንቋታት ይኸውን።

 

​እኩብ ማሕበረ ትምህርቲ

እኩብ ማሕበረ ትምህርቲ እቲ ዝዓበየ ቦታ መራኸቢ ምህሮን ባህልን እዮም ከምኡ’ውን ኣብ ሙሉእ ሽወደን ይርከቡ። ናብዚ ዝተፈላልየ ዝዕድመኦም ሰባት ብሃባር ምስ ካሎት ክመሃሩን ክምዕብሉን ይመጹ። ኩለን እኩባት ማሕበረ ትምህርቲ ክትሳተፎ እትኽእል ንጥፈታት፣ ንኣብነት ልምምድ ቇንቇ፣ ትምህርቲ ብኽቢ፣ ክፍሊታት ክምኡ’ውን ባህላዊ ንትፈታት የዳልዉ። ዓሰርተ እኩባት ማሕበረ ትምህርቲ ኣለዋ፣ ኩለን ዝተፈላለየ መስመርን ክልሰመበገሲ እለወን። ብዛዕባ ንጹል እኩብ ማሕበረ ትምህርቲ ዝያዳ ክትፈልጥ እንድሕር ደሊኻ ናብ መርበብ ሓሃበሬትኦም እትው። እብኡ እብን መንበሪኻ ከባቢ እንታይ ንጥፈታት ከምዘካይዱ እውን ትረክብ።


ኣራኽቦ ናብ መርበብ ሓበሬታ ናይ እኩባት ማሕበረ ትምህርቲ

ኣበአፍ

ፎልክኡኒቨርሺተት

ኢብን ሩሽድ

ኩልቱረንስ

መድቡርያርስኩላን

አንበቨ

ሰንሱስ እኩብ ማሕበረ ትምህርቲ

ስቱድየፍረምያንደት

እኩብ ማሕበረ ትምህርቲ ቢልዳ

እኩብ ማሕበረ ትምህርቲ ቩክሰንስኩላ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ