ናይ ወጻኢ ሃገር መስመረ-ትምህርቲ

ሓደ ዓቢ ክፋል ካብቶም ንሽወደን ዝተሰደዱ ዲፕሎም ናይ ካልእ ሃገር እዩ ዘለዎም። ኣብዞም ጽፍሒታት እዚኦም ሓጺር መግለጺ ናይ ዝተፈላለዩ መስመረ-ትምህርትታት ናይ ዝተፈላለዩ ሞያታት ትወሃብ። ከምኡ’ውን ንብቕዓታትካ ከመይ ገይርካ ከምእተገምግም ሓበሬታ ትወሃብ። ንዝተፈላለዩ መስመራት ክትርእይ ነቲ ናይ ስእሊታት መግለጺ ጀምር ወይ ትኽ ኢልካ ናብቲ ናይ “ትምህርታዊ ሞያታት” ጽፍሒ ኪድ።

ነዓኻ ናይ ካልእ ሃገር ትምህርቲ ዘሎካ እንታይ ይምልከተካ?

 • ብመምርሒ ጀምሩ

ካብ ስዊድን ወጻኢ ካብ ዝኾነት ሃገር ዚመጽእ ሰነዳት?

ስራሕ፣ ኮሌጅ ወይ ዩኒቨርሲቲ ወይ ተወሳኺ ትምህርቲ ንኽትረኽቡ ከተነዳዩ ከለኹም፡ ሰነዳት ትምህርትኹም ከተቕርቡ የድልየኩም እዩ።

ምስክር ወረቓቕቲ፡ ብስዊድንኛ፡ ብሓደ ካብ ቛንቋታት ኖርወይ ወይ ብእንግሊዝኛ፡ ፈረንሳይኛ፡ ጀርመንኛ ወይ ስጳንኛ ዝተዳለወ እንተዘይኮይኑ፡ ክትርጐም የድልዮ።

 • ሰነዳት የለን
 • ብስዊድንኛ፡ እንግሊዝኛ፡ ወዘተ ዝተዳለወ ሰነዳት
 • ብኻልእ ቛንቋ ዝተዳለወ ሰነዳት

ሰነዳት ምስዘይህሉ

ገምጋም ኽግበረልኩም እትደልዩ ግን ከኣ ዝኾነ ሰነዳት ዝረኸብክሙዎ ምስክር ወረቐት እንተዘይብልኩም፡ ንኮሌጅ ወይ ዩኒቨርሲቲ ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም። እንተኾነ ግን፡ ኮሌጃትን ዩኒቨርሲታትን፡ ኣብኡ ትምሃሩ እንተዘይኴንኩም፡ ገምጋም ንኽገብሩ ግዴታ የብሎምን።

 • ቀጺሉ ዚውሰድ ስጒምቲ

ክትርጐም ዝድለ ሰነዳት

እቲ ዘለኩም ዲፕሎማታት ወይ ምስክር ወረቓቕቲ ካብ ስዊድንኛ ወጻኢ ብዝኾነ ቛንቋ፡ ብሓደ ካብ ቛንቋታት ካልኦት ሃገራት ስካንድነቭያ፡ ብእንግሊዝኛ፡ ጀርመርንኛ፡ ፈረንሳይንኛ ወይ ስጳንኛ ዝተዳለወ እንተዘይኮይኑ ከተተርጉምዎ የድልየኩም እዩ።

እዚ ድማ ኣስራሒ፡ እቲ ዘለኩም ብቕዓት ምስቲ እተመልክትዎ ዘለኹም ዓይነት ስራሕ ዚሰማማዕ እንተኾይኑ ክፈልጥ መታን ክኽእል እዩ። ኣብ ኮሌጅ ወይ ዩኒቨርሲቲ ንኽትምሃሩ ንምምልካት ወይ ተወሳኺ ትምህርታት ንኽትወስዱ ንምምልካት ከገልግል ይኽእል እዩ።

ኣብ ቤት ጽሕፈት ኣገልግሎታት ሽቕለት ዝተመዝገብኩም እንተዄንኩም፡ ኣብ ምትርጓም ሓገዝ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ዝተመዝገብኩም እንተዘይኴንኩም፡ ንዝተመስከረሉ ተርጓሚ ባዕልኹም ክትረኽቡ ከድልየኩም እዩ።

 • ቀጺሉ ዚውሰድ ስጒምቲ

ከመይ ዝበለ ዓይነት ትምህርቲ ኣለኩም?

እቲ ገምጋም ኽግበረሉ ዘድልዩ ብቕዓትኩም ብዚምልከት ንመን በዓል-መዚ ከምእትውከሱ፡ ኣብቲ ዘዳእክሙዎ ዓይነት ትምህርቲ ዚምርኮስ እዩ።

 • ዝተወድኤ ላዕለዋይ ትምህርቲ
 • ዝተጀመረ ላዕለዋይ ትምህርቲ
 • ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ
 • ሞያዊ ትምህርቲ
 • ክትትል ዚግበረሉ ሞያ
 • ካልእ ብቕዓት ስራሕ

ዝተወድኤ ላዕለዋይ ትምህርቲ

ናይ EU/EES ሃገር ዜግነት ዘለካ ወይ ከኣ ኣብ ሽወደን ናይ መንበሪ ፍቓድ ዘመልከትካ ናይ ትምህርቲ ሰነዳትካ ብቤት ምኽሪ ዩኒቨርሲቲን ላዕላዋይ ትምህርትን ክግምገሙልካ መመልከቲ ከተቕርብ ትኽእል ኢኻ። ከም ሓታቲ ዑቕባ እውን ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝተወድአ ትምህርቲ ዪኒቨርሲቲ ብቤት ምኽሪ ዩኒቨርሲቲን ላዕላዋይ ትምህርትን ከምዝግምገም ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ኣየናይ ዲግሪ ስዊድን ምስቲ ዘለካ ትምህርታዊ ብቕዓት ከምዝሰማማዕ ብሓጺሩ ዚገልጽ ጸብጻብ ክውሃበካ እዩ።

ዝተጀመረ ላዕለዋይ ትምህርቲ

ኮሌጃት/ዩኒቨርሲታት፡ ካብቲ ኣቐዲምኩም ዝወሰድክምዎ ትምህርታት ኣየናይ ተቐባልነት ከምዚረክብ ንምፍላጥ ገምጋም ይገብራ እየን።

ከተመልክቱ ከለኹም ምስ መእተዊ ረቛሒታት ዝሳነ ኣቐዲምኩም ተሞክሮ ስራሕ እንተልይኩም ክትሕብሩ ይግባእ። ሓባሪ መምርሒ ንኽትረኽቡ፡ ነቲ ዘገድሰኩም ትምህርቲ ዚህብ ቤት ትምህርቲ ተወከሱ።

ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ

ቤት ምኽሪ ዩኒቨርሲቲን ላዕለዋይ ትምህርትን ንናይ ወጻኢ ሃገር ትምህርቲ ገምጋም ይገብር።

ናይ EU/EES ሃገር ዜግነት ዘለካ ወይ ከኣ ኣብ ሽወደን ናይ መንበሪ ፍቓድ ዘመልከትካ ናይ ትምህርቲ ሰነዳትካ ብቤት ምኽሪ ዩኒቨርሲቲን ላዕላዋይ ትምህርትን ክግምገሙልካ መመልከቲ ከተቕርብ ትኽእል ኢኻ። ከም ሓታቲ ዑቕባ እውን ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።

እቲ ግምገማ ንናይ መጻኢ ናይ ትምህርቲ መደብ ይሕግዝ፣ ንትምህርቲ ከተመልክት ግን ኣየድልን። ንዩኒቨርሲቲን ላዕለዋይ ትምህርትን ከተመልክት ከለኻ ተታሓሒዙ ዝኸይድ ግምገማ ኣሎ።

ሞያዊ ትምህርቲ

ናይ EU/EES ሃገር ዜግነት ዘለካ ወይ ከኣ ኣብ ሽወደን ናይ መንበሪ ፍቓድ ዘመልከትካ ናይ ትምህርቲ ሰነዳትካ ብቤት ምኽሪ ዩኒቨርሲቲን ላዕላዋይ ትምህርትን ክግምገሙልካ መመልከቲ ከተቕርብ ትኽእል ኢኻ። ከም ሓታቲ ዑቕባ እውን ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝተወድአ ትምህርቲ ዪኒቨርሲቲ ብቤት ምኽሪ ዩኒቨርሲቲን ላዕላዋይ ትምህርትን ከምዝግምገም ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ኣየናይ ዲግሪ ስዊድን ምስቲ ዘለካ ትምህርታዊ ብቕዓት ከምዝሰማማዕ ብሓጺሩ ዚገልጽ ጸብጻብ ክውሃበካ እዩ።

ናይ ምሞያ ወረቐት መንነት

ገለ ሞያታት ክትሰርሓሎም ምእንቲ ከተማልኦ ዝግበኣካ ቅጥዕታት ውሳኔታትን ሰነዳትን ኣለዉ። ኣብ ውሽጢ ከምዚ ዓይነት ሞያ ንኽትሰርሕ ካብ ዝምልከቶ በዓል መዚ ፍቓድ ንምርካብ ከተመልክት ይግበኣካ።

 
 ​+

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ