ንጥፈታትን ግዜ ዕረፍትን

ኣብ ሃገር ሽወደን ብዙሕ ማሕበራትን ክላባትን ኣሎ። ንኹሉ ንጥፈታት ዘማልእ ማሕበራት ኣሎ። ስፖርት ክላባት፡ ፊልም ክላባት፡ ትካላት ቴያትር፡ ማሕበራት ጸወታ፡ ስካውት፡ ማሕበራት ብሔር፡ ናይ ዙረት ማሕበራት፡ ማሕበራት ስእልን ካልእን። ኣብ ማሕበራት ምጽምባርን ኣብቲ ትደልዮ ነገራት ምስታፍን ደስ ኢዩ ዚብል። ካልኦት ከም ናትካ ድሌታት ዘለዎም ሰባት ንኽርትረክብን ንሽወደን ቋንቋ ንኸትለምድን ድማ ይሕግዘካ።

ቤትመጻሕፍትን ናይ ቤትመጻሕፍቲ ካርድን

ናይ ቤትመጻፍሕቲ ካርድ ንኺህልወካ ናብ ቤትመጻሕፍቲ ወይ ናብ ተንቀሳቓሲ ቤትመጻሕፍቲ (ዓባይ ማኪና) ክትከይድ ይግበኣካ። ሽዑ መንነትካ ተፍልጥ፡ ነቲ ናይ ቤትመጻሕፍቲ ሕግታት ምስ ኣንበብካ ድማ ትፍርመሉ። ትሕቲ 18 ዓመት ምስ እትኸውን ግን ናይ ኣላዪኻ ፍቓድ የድሊ (ወላዲ፡ ኣላዪ፡ ናባዪ፡ ብፍላይ እተመደበ ናባዪ)።

ኣብ ቤት ንባብ ብብዙሓት ቋንቋታት ንዓበይትን ንኣሽቱን ዘገልግሉ መጽሓፍቲ፣ ጋዜጣታት፣ ናይ ቋንቋ ኮርሳት፣ ሕብረተሰባዊ ሓበሬታ፣ ሙዚቃ፣ ፊልም ዳታን ካልኦትን ኣለዉ። ካብ ቤት ንባብ መጽሓፍ ምልቃሕ ብነጻ እዩ ናይ መለቅሒ ካርድ ግን ከድልየካ እዩ። ናይ መለቅሒ ካርድ እውን ብነጻ እዩ ዝወሃብ። መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ምልቃሕ ግዜ ን4 መዓልቲ እዩ፣ ካብኡ ክሓጽር እውን ይኽእል እዩ፣ ኣብ ቅብሊት ሰፊሩ

መዘናግዒ ቦታታት

ኣብቲ ኮምዩናት፡ ንደቂ 12 ክሳዕ 16 ዝኾኑ መንእሰያት መጻወቲ ቦታታት ኣሎ። ንዕብይ ዝበሉ መንእሰያት ዚኸውን መጻወቲ ቦታታትውን ኣሎ። ኣብቲ መዘናግዒ ቦታ፡ ፊልም ክትርኢ ወይ ብጾት ክትረክብ ትኽእል። ሓድሓደ ግዜ ትልሂት እትመሃረሉ፡ ተዋስኦ እትዋስኣሉ ወይ ሙዚቃ እትጻወተሉ ኮርሳት እውን ይዳሎ እዩ።

ነቲ ኮምዩን ብምውካስ እንታይ ከም ዘሎ ፍለጥ፡ ወይ ኣብቲ ናይ ኮምዩን መርበብ ኣንብብ።

ንጥፈታት መንእሰያት

ብዘይካ መዘናግዒ ቦታታት መብዛሕትአን ኮምዩናት ናብ መንእሰያት ዝዓለመ ኣበርክቶ ይገብራ እየን። ምናልባት መንእሰያት ተራኺቦም እተፈላለየ ፕሮጀችት ወይ ጉጅለ ንምምስራት ዕድል ዚረኽቡሉ ከም ናይ መንእሰያት ቦታታት ወይ መራኸቢ ቦታታት ኣሎ።

ነቲ ኮምዩን ብምውካስ እንታይ ከም ዘሎ ፍለጥ፡ ወይ ኣብቲ ናይ ኮምዩን መርበብ ኣንብብ።

ናይ ስፖርት ማሕበራት

ኣብ ሽወደን ናይ ስፖርት ማሕበራት ንንኣሽቱን መንእሰያትን ኣገደስቲ እየን። ስፖርት ዘዘውትሩ መንእሰያት ጥዕነኦም ጽቡቕ ንመጻኢ ከኣ ብተስፋ ይጽበይዋ። ውሑድ ይርበጹ ብዙሓት ኣዕሩኽ ከኣ ይህልውዎም። ስፖርት ደቂ ሰባት ብተፈጥሮኣዊ ኣገባብን ብማዕረን ከምዝራኸቡ ይገብር።

ቤት ትምህርቲ ባህሊ

ቤት ትምህርቲ ባህሊ ቈልዑን መንእሰያትን ድሕሪ ትምህርቲ ኣብ ስነ-ጥበባውን ባህላውን ንጥፈታት ንኽሳተፉ ዕድል ይህብ።

ኣብ ቤት ትምህርቲ ባህሊ ውላድኪ ድሕሪ ትምህርቲ ካብ ብዙሕ ገለ ንምጥቃስ፡ መሳርሒ ሙዚቃ ፣ ምድራፍ፣  ምስዕሳዕ፣ ምውሳእ ክምሃርን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ስነ ጥበብ ክሳተፍን ይኽእል።

ኣብዚ ብዛዕባ ቤት ትምህርቲ ባህሊ ብዝያዳ ከተንብቢ ትኽእሊ።

 

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ