ኣልኮል፡ ትምባኾን መደንዘዝን

ኣልኮል፡ መደንዘዚ፡ ዶፕን ትምባኾን መብዛሕትኡ ግዜ ከም ANDT ኮይኑ ይሓጽር

ኣልኮል፡ ትምባኾን መደንዘዝን እተፈላለዩ ድራግ/ኣደንዘዝቲ እዮም። ድራግ ዚብሃሉሉ ምኽንያት መርዛማትን ነቶም ዘዘውትሩዎም ድማ ወልፊ ስለ ዘትሕዙዎም እዩ።

ብኣልኮልን ካልኦት ድራግን ብእተፈላለየ መገዲ ንጽሎ ኢና፡ ድራግ ግን ንኹሉ ኣብ ሓጺርን ነዊሕን ግዜ ኢዮም ዚጸልዉዎ።

ድራግ ነቶም ዘዘውትሩዎ ይጸልዎም ግን ነቶም ኣብ ከባቢኡ ዘለዉውን ይጸልዎም እዩ። ንእሽቶ እንተ ኾንካ፡ እቲ ብስጋዊ መገዲ ክትጉዳእ ዘሎካ ዕድል ኣዚዩ ዓቢ እዩ። ንኣብነት፡ እቲ ሓንጎል ኣብቲ ግዜ ንእስነት እዩ ብቐጻሊ ዚዓቢ።

ሓደ ካልእ ሰብ ድራግ ይወስድ ምህላዉ ዘጨንቐካ እንተ ኾይኑ፡ እቲ ሓሳብ ንበይንኻ ኣይትግበሮ። ነቲ ሰብ ንገሮ፡ ወይ ንኻልእ እትኣምኖ ሰብ ነቲ ጸገም ከም ዝረኣኻዮ ንገሮ። ንስኻ ባዕልኻ ወልፊ ከም ዝሓዘካ ምስ ዚፍለጠካን ንኸተቋርጾ ድማ ሓገዝ ምስ ዘድልየካ፡ ምስ ገለ ብጻይካ ወይ ዓቢ ሰብ ምዝራብ ጽቡቕ እዩ።

ኣብ የማን ብዛዕባ ኣልኮል፡ ትምባኾን መደንዘዝን ዝያዳ ሓበሬታ ዚህብ መሳገሪ ወይ ሊንክ ክትረክብ ኢኻ።

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ