0-5 ዓመት ቈልዑ

​​ኣብ ናይ መዋእለ ህጻናት ዕድመ ዘሎዉ ቈልዑ ክህልዉኻ ብዙሕ ደስታ፡ ግን ንዓኺ ከም ወላዲት መጠን ድማ ብዙሕ ብድሆታት ማለት እዩ።

ኣብ ሽወደን ዝውለዱ ቈልዑ

ኣብ ሽወደን ዝውለዱ ቈልዑ ከምቲ ወለዶም ዘሎዎም ዜግነት ይወሃቡ። እቶም ወለዲ ዜጋታት ናይ ካብ ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ወጻኢ ሃገር እንተ ኾይኖም፡ ነቲ ቈልዓ ናይ መንበሪ ፍቓድ ክሓትሉ ኣሎዎም። መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ቈልዓ ከም ናይ ወለዱ ፍቓድ ይረክብ።

ኣብ ናይ በዓል መዚ ኢሚግሬሽን መርበብ ሓበሬታ ብዛዕባ ኣብ ሽወደን ዝውለዱ ቈልዑ ብዝያዳ ከተንብቢ ትኽእሊ።

ሰነድ ምስክር ኣቦነት

እንድሕር ወልድቲ ህጻን ምርዑዋት ኮይኖምን፣ እታ ኣደ ኣብ ሽወደን ምዝግብቲ ኾይናን ኣቦ ከም ወላዲ ይምዝገብ። እንድሕር ወለድቲ ምርዑዋት ዘይኮይኖም ኣቦ ህጻን ክረጋገጽ ኣለዎ። ኣብ መብዛሕትኡ ምምሕዳራት ሽማግለ ህዝባዊ ጉዳያት እዮም ናይ ኣቦነት ምርግጋጽ መስርሕ ዘካይዱ፣ ግን ኣብ ገሊኡ ዞባዊ ሽማግለታት ወይ ምምሕዳራዊ ሽማግለታት እውን ከካይድዎ ይኽእሉ። ምስ ምምሕዳርካ ተወከስ ኣብቲ እትነብሮ እንታይ ከምዝምልከት።

እቲ ህጻን ክውለድ እንኮሎ ወላዲት እንድሕር ዑቕባ ሓታቲት ኮይና’ሞ። ምስ ኣቦ ህጻን ምርዕውቲ ዘይኮይና፣ ኣቦነት ምስ ህዝባዊ ምዝገባ ክረጋገጽ ኣለዎ። እዚ እቲ ህጻን ድሕሪ ናይ ሽወደን መንበሪ ፍቓድ ምርካቡ ይፍጸም።

ምዕባለ ናይ’ቲ ቈልዓ

እቲ ቈልዓ ብዙሕ ደረጃታት ምዕባለ የሕልፍ፡ ወለዲ ድማ ብዛዕባ ናይ ውላዶም ምዕባለ ብዙሕ ሕቶታት ክህልዎም ንቡር እዩ።

1177 ቮርድጋይደን ጥንሲ ኣብ ሰሰሙን

ድሕነት ቈልዓ

ኣብ እዚ ክሊ ዕድመ ዘሎ ቈልዓ እንተ’ለኪ ኾይኑ ገዛኺ ቈልዓ ድሕነቱ ዝሕለወሉ ክትገብርዮ ኣገዳሲ እዩ።

ኣብዚ ብዛዕባ ድሕነት ቈልዓ ብዝያዳ ከተንብቢ ትኽእሊ።

ውሕስነት ወላዲ (Föräldraförsäkringen)

ናይ ወለዲ መድሕን፡ ወለዲ ንውሉዶም ንክሕዙ ዕረፍቲ ከም ዝወስዱ ይገብር። እዚ ዕረፍቲ ወላዲ ይብሃል። ናይ ወላዲ ዕረፍቲ ኣብ ትወስድሉ እዋን ናይ ወላዲመተካእታ ደሞዝ ካብ ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት ከተመልክቲ ትኽእሊ ኢኺ።

ክልቲኦም ኣንስትን ሰብኡትን ኣብ ገዛ ምስ ደቆም ንምህላው ካብ ስራሕ ድዩ ትምህርቲ ዕረፍቲ ክወስዱ ንቡር እዩ። ምምቅቓል ናይ ዕረፍቲ ግዜ ኣብ መንጎ እቶም ወለዲ ምስ ኣረኣእያ መሰል ቈልዑ ዓቢ ምትእስሳር ኣሎዎ። ሓደ ቈልዓ ጥቡቕ ዝምድና ምስ ወለዱ ክህልዎ መሰል ኣለዎ።

ብዛዕባ ናይ ወለዲ ውሕስነት ኣብ ናይ ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት መርበብ ሓበሬታ ብዝያዳ ኣንብቢ።

መዋእለ ህጻናት (Förskola)

ትሰርሒ ወይ ትምሃሪ እንተ ኾንኪ ውላድኪ ካብ ሓደ ዓመት ዝመልኣሉ ጀሚሩ ምሉእ መዓልቲ ኣብ መዋእለ ህጻናት ክጸንሕ ይፍቀዶ እዩ። እዚ ሓደ መሰል እዩ። ዘይትሰርሒ ወይ ዘትምሃሪ እንተ ኾንኪ እውን ውላድኪ ካብ 3 ዓመት ዝመልኣሉ ጀሚሩ ንገለ ሰዓታት ንመዓልቲ ናብ ሓፈሻዊ መዋእለ ህጻናት ክኸይድ ይኽእል እዩ።

መዋእለ ህጻናት ናይ ምህላውን ቈልዑ ኣብኡ ቦታ ናይ ምርካብን ኮሙናት ሓላፍነት ኣሎወን።

ብዛዕባ ናይ ሽወደን ቤት ትምህርቲ ኣብ ናይ በዓል መዚ ትምህርቲ መርበብ ሓበሬታ ብዝያዳ ኣንብቢ።

ናይ’ቲ ቈልዓ ጥዕና

ክንክን ጥዕና ቈልዑ፡ ካብ ዝውለዱ ክሳብ ምጅማር ቅድመ ትምህርቲ ንዘሎዉ ቈልዑ ዝቐንዐ እዩ። ቀንዲ ስራሕ ናይ ክንክን ጥዕና ቈልዑ፡ ናይ ቈልዑ ጥዕና፣ ምዕባለን ኵነታት ናብራን ምክትታል እዩ።

ኣብ ማእከል ክንክን ጥዕና ቈልዑ፡መርመራ ጥዕናን ክታበትን ይወሃብ። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ኵሉ ንናይ ውላድኪ ምዕባለ ዝምልከት ምኽሪ እውን ክትረኽቢ ትኽእሊ ኢኺ።

ውላድኪ እንተ ሓሚሙ እሞ ሕክምና ዘድልዮ እንተ ኾይኑ ምስ ማእከል ክንክን ጥዕና ርክብ ክትገብሪ ኣሎኪ።

ኣብዚ ብዛዕባ ጥዕና ቈልዓ ብዝያዳ ከተንብቢ ትኽእሊ።

ምኽርን ሓገዝን

ኣብ’ዚ ኮሙን ምኽርን ሓገዝን፡ ናይ ወላዲት ምኳን ትምህርቲ ንምርካብ  ወይ ምስ ካልኦት ወለዲ ተመኩሮኺ ንምልውዋጥ ትኸድሎም ብዙሓት ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣሎዉ።

ናበይ ከም ትኸዲ ኣብዚ ብዝያዳ ከተንብቢ ትኽእሊ ኢኺ።

 

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ