6-12 ዓመት ቈልዑ

​​እቲ ቈልዓ ትምህርቲ ይጅምር እሞ የዕሩኽቲን ናይ ገዛእ ርእሱ ድልየትን ብዝያዳ ኣገደስቲ ይኾኑ። ከምኡ ኽንሱ ማዕር-ማዕረኡ ድልየት ምስ ስድርኡ ዘሎዎ ዝምድና ዓቢ እዩ።

​ምዕባለ ናይ’ቲ ቈልዓ

ቈልዑ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ይምዕብሉ። ብዛዕባ ናይ ውላድኪ ሕቶታት እንተ’ለኪ ኾይኑ ወይ ሓገዝ እንተ ደሊኺ ምስ ናይ ቤት ትምህርቲ ክንክን ጥዕና ርክብ ክትገብሪ ትኽእሊ ኢኺ።

1177 ቮርድጋይደን ጥንሲ ኣብ ሰሰሙን

ቤት ትምህርቲ

ቈልዑ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ይምዕብሉ። ብዛዕባ ናይ ውላድኪ ሕቶታት እንተ’ለኪ ኾይኑ ወይ ሓገዝ እንተ ደሊኺ ምስ ናይ ቤት ትምህርቲ ክንክን ጥዕና ርክብ ክትገብሪ ትኽእሊ ኢኺ።

ቈልዑ ካብ 6 ዓመት ዝመልእሉ ጀሚሮም ኣብ ቅድመ ትምህርቲ ክጅምሩ መሰል ኣሎዎም፡እዚ ብድልየትካ ዝኽየድ ዓይነት ትምህርቲ እዩ። ኣብ ሽወደን እቶም ዝበዝሑ ደቂ ሽዱሽተ ዓመት ናብ ቅድመ ትምህርቲ ይኸዱ። ቅድመ ትምህርቲ ብነጻ ኾይኑ፡ሓደ ሰፊሕ መሰረታዊ ፍልጠት ናይ ምህዞ ስራሕን ጸወታን ኣሎዎ። ቈልዑ ናብ መዋእለ ህጻናትን ቅድመ ትምህርትን ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ይኸዱ። ኵሉ ግዜ ቀዳም፣ሰንበትን መዓልታት ዕረፍትን፡ ዕረፍቲ እዮም።

ብዛዕባ ናይ ሽወደን ቤት ትምህርቲ ኣብ ናይ በዓል መዚ ትምህርቲ መርበብ ሓበሬታ ብዝያዳ ኣንብቢ።

ኣብዚ ብዛዕባ ናይ’ቲ ቈልዓ መጀመርታ ግዜ ኣብ ቤት ትምህርቲ እውን ብዝያዳ ከተንብቢ ትኽእሊ።

ናይ ነጻ ግዜ

ኣብዚ እዋን ዕድሚኦም እቶም ዝበዝሑ ቈልዑ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ናይ ነጻ ግዜ ንጥፈታት ዝፍትንሉን ምስ የዕርኽቶም ምኳን ኣገዳሲ ዝኾነሉን ግዜ እዩ።

እቲ ቈልዓ ንኣብነት ስፖርት ንኽገብር፣ ናይ ሙዚቃ መሳርሒ ንኽምሃር ወይ ስነ-ጥበብን ትያትርን ንኽፍትን ኣባል ናይ ገለ ማሕበር ክኸውን ንቡር እዩ።   

ኣብዚ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ናይ ነጻ ግዜ ንጥፈታት ብዝያዳ ከተንብቢ ትኽእሊ ኢኺ።

ናይ’ቲ ቈልዓ ጥዕና

እቲ ቈልዓ እንተ ሓሚሙ ምስ እቲ ትኸድዮ ማእከል ክንክን ጥዕና ርክብ ክትገብሪ ትኽእሊ ኢኺ።

ብዛዕባ ናይቲ ቈልዓ ምዕባለ ሕቶታት እንተ’ለኪ ኾይኑ ምስ ክፍሊ ጥዕና ተመሃሮ (አለቭሄልሳን) ) ርክብ ክትገብሪ ትኽእሊ ኢኺ።

ኣብዚ ብዛዕባ ጥዕና ቈልዓ ብዝያዳ ከተንብቢ ትኽእሊ።

ድሕነት ቈልዓ

ኣብዚ ዕድመ እዚ ኣብ ናይ ስፖርት ቦታታት ሓደጋ ንቡር እዩ። እቲ ቈልዓ እቶም ዝሳተፎም ስፖርትን ንጥፈታትን ዝጠልብዎ እንተ ኾይኖም ከም ንኣብነት መከላኸሊ ቆብዕ ዝኣመሰሉ መከላኸሊ ክገብር ኣገዳሲ እዩ።

ኣብዚ ብዛዕባ ድሕነት ቈልዓ ብዝያዳ ከተንብቢ ትኽእሊ።

​ምኽርን ሓገዝን

ኣብ’ዚ ኮሙን ምኽርን ሓገዝን፡ ናይ ወላዲት ምኳን ትምህርቲ ንምርካብ  ወይ ምስ ካልኦት ወለዲ ተመኩሮኺ ንምልውዋጥ ትኸድሎም ብዙሓት ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣሎዉ።

ናበይ ከም ትኸዲ ኣብዚ ብዝያዳ ከተንብቢ ትኽእሊ ኢኺ።

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ