ቆልዑን ወለዲን

እዚ ገጽ ዚ ሓበሬታ ብዛዕባ ማእከል-ጥዕናታት፤ ናይ መእሰያት መቕበል-ሕክምና፤ ሓልዮት-ሕጻናት ከምኡ ውን ብዛዕባ ውዕል-ሕጻናት፤ ወኪል-ሕጻናትን ብዛዕባ መሰል ሕጻናት ኣብ ሕብረትሰብ BRIS (Barnens Rätt I Samhället) ትሕዝቶ ዘለዎ እዩ። 

ውዕል-ሕጻናት

ዳርጋ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ሃገር፤ ንቆልዑን መንእሰያትን ሓለዋ ዚህብ፤ ሕጊታትን ስርዓትን ኣሎ። ቆልዑን መንእሰያትን ኣብ ሃገር ሽወደን፤ በቲ ኣህጉራዊን ሃገራዊን ሕጊታት፤ ሓለዋ ይግበረሎም።

ሽወደን ነቲ ናይ ሕቡራት-ሃገራት ውዕል-ቆልዑ ፈሪማትሉ እያ። ሓደ ውዕል ዚበሃል፤ ብዙሓት ሃገራት ዝሰመርኦ ናይ ሕጊታት ስምምዕ ማለት እዩ። ኣብቲ ናይ ቆልዑ-ውዕል፤ ንናይ ቆልዑ ሰብኣዊ-መሰላት ዚከላኸል ሕጊታት ሰፊሩ ኣሎ።

መሰል ሕጻናት ኣብ ሕብረትሰብ – BRIS

ምስ ዓቢ ሰብ ምዝራብ ዘድልዮም ቆልዑ፤ ናብ መሰል ሕጻናት ኣብ ሕብረትሰብ BRIS፤ ክድውሉ ይኽእሉ እዮም። እዚ መሰል ሕጻናት ኣብ ሕብረትሰብ ዚበሃል ውድብ፤ ነቶም ዝተጨነቑን ሽግር ዘለዎምን ቆልዑ ዚሕግዝ እዩ። ናብ BRIS ምድዋል ብነጻ እዩ። ናብዚ ናይ BRIS ቁጽሪ ቴሌፎን 116 111፤ ኩሎም ትሕቲ 18 ዝዕድሚኦም ቆልዑ፤ ደዊሎም ምስ ሓደ ዓቢ ሰብ ብዛዕባ ዝኾነ ኣርእስቲ ክዘራረቡ ይኽእሉ እዮም። ምድዋል ብነጻ እዩ። ዝደወልካሉ ቁጽሪ ቴሌፎን ኣብ ናይ BRIS ኣይርአን እዩ። ኣብቲ ጸብጻብ መኽፈሊ ቴሌፎን ውን እቲ ናብ BRIS ዝደወልካሉ ቁጽሪ ተመዝጊቡ ኣይርአን እዩ። ብወገን የማን ናብ ናይ BRIS ኢንተርነት ኣድራሻ ዝመርሓካ መራኸቢ-ቀለቤት ኣሎ።

ሓልዮት-ሕጻናት

እቲ ወለዲ ክሰርሑ ወይ ክመሃሩ ከለዉ፤ ቆልዑ ዚጸንሑሉ ቦታታት፤ ሓልዮት-ሕጻናት Barnomsorg ይበሃል። ንኣብነት ቅድመ-ትምህርቲ፤ ስድራቤታዊ መዋዕለ-ህጻናት፤ ኣዳራሽ ነጻ- ግዜ ወዘተ ተባሂሎም ድማ ይጽውዑ። ወለዲ ክሰርሑ ወይ ክመሃሩ ከለዉ፤ እቶም ቆልዑ ናይ መዋዕለ-ህጻናት ክረኽቡ መሰል ኣለዎም። ኣብ ስራሕ ምድላይ ዘለዉ ወለዲ፤ ሓደ ቆልዓ ሒዛ ኣብ ናይ ወላዲነት-ዕረፍቲ ዘላ ወላዲት፤ ናይ መዋዕለ-ህጻናት ቦታ ምርካብ መሰል ኣለዋ። ምሕደራ ናይ ሓልዮት-ህጻናት በቲ ኮሙን እዩ ዚካየድ። ይኹን እምበር ብውልቃውያን ትካላት ዚካየዱ መዋዕለ-ህጻናት ውን ኣለዉ እዮም። እቶም ካብ ሓደ ክሳብ ሓሙሽተ ዝዕድሚኦም ቆልዑ፤ ኣብ ቅድመ-ትምህርቲ ወይ ስድራቤታዊ መዋዕለ-ህጻናት ቦታ ክረኽቡ መሰል ኣለዎም። ስራሕ ኣብ ምድላይ ምስ ትርከብ፤ ወይ ምስ ንኣሽቱ ውላድ ኣብ ቤትካ ምስ ትህሉ፤ እቲ ህጻን ኣብ ሓልዮት-ሕጻናት ንሰለስተ ሰዓታት ኣብ መዓልቲ ወይ 15 ሰዓታት ኣብ ሰሙን፤ ቦታ ክረክብ መሰለ ኣለዎ።

ኣብቲ እትነብረሉ ቦታ፤ ብዛዕባ ሓልዮት-ሕጻናት ዝበለጸ ሓበሬታ ንምርካብ፤ ምስ ኮሙንካ ርክብ ግበር።      

ማእከል-ጥዕና ሕጻናት - BVC

እዚ ማእከል-ጥዕና ሕጻናት BVC ዚበሃል፤ ንወለዲ ይሕግዝ እዩ። ኣብዚ ማእከል-ጥዕና ሕጻናት Barnavårdscentralen፤ ብዛዕባ ናይ ቆልዓ ምዕባለ፤ ምጥባው፤ መግቢን ሕማማትን ምኽሪ ክትረኽቢ ትኽእሊ። ካብ ሕርሲ ምስ ተመልስኪ፤ ባዕልኺ ምስ ማእከል-ጥዕና ሕጻናት ርክብ ብምግባር፤ ነታ ናይ መጀመርታ ቆጸራ ውሰዲ። እታ ቀዳመይቲ ርክብ መብዛሕትኡ ኣብ ገዛኺ እዩ ዚግበር። እታ ነርስ ድማ ብዛዕባ ማእከል-ጥዕና ሕጻናት ሓበሬታ ትህበኪ፤ ጥዕና ናይቲ ሕጻን ውን ከመይ ከም ዘሎ ትርኢ። 

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ