ናይ’ቲ ቈልዓ ድሕነት

ብዛዕባ ናይ’ቲ ቈልዓ ድሕነት ምሕሳብ ኣገዳሲ እዩ። ውላድኪ ኣብ ሓደጋ ከይወድቕ ንዘሎ ተኽእሎ ክንክዮ ይኽእል እዩ። ኣብዚ ከመይ ገርኪ ኣቐዲምኪ ሓደጋታት ክትከላኸሊ ከም ትኽእልን ሓደጋ እንተ ኣጋጢሙ እንታይ ክትገብሪ ከም ትኽእልን ክተንብቢ ትኽእሊ ኢኺ።

ቈልዑ ኣብ ማይ

ቈልዑ ብዝቐልጠፈ ምሕንባስ ክምሃሩ ኣገዳሲ እዩ።

ቈልዑ ኣብ ማይን ጃልባን ክህልዉ ኸለዉን ኣብ ገምገም ባሕሪ ክጻወቱ ኸለዉን መንሳፈፊ ጃኬት ክወድዩ ኣሎዎም። እቲ ሓደጋ ግን ዋላ ኣብ ክፍሊ መሕጸቢ ሰብነት ኣብ ገዛ እውን ኣሎ። ቁሩብ ሰንቲ ሜተር ማይ እኹል ክኸውን ይኽእል እዩ። ንውላድኪ ኣብ ጥቓ ማይ ጨሪሽኪ ንበይኑን ኣይትግደፍዮ፡ ከምኡ’ውን ብኢድኪ ክትሕዝሉ ካብ ዘይትኽእልሉ ቦታ ኣይትርሓቒ።

መንሳፊፊ ጃኬት ዘይብልኪ እንተ ኾንኪ መብዛሕትኡ ግዜ ሓደ መንሳፈፊ ጃኬት ካብቲ ኮሙን ክትካረዪ ትኽእሊ ኢኺ።

ኣብ ናይ በዓል መዚ ድሕነት ሕብረተሰብን ምድላዋትን (MSB) (መርበብ ሓበሬታ ንድሕነትካ) Din säkerhet ብዝያዳ ከተንብቢ ትኽእሊ ኢኺ።   

ቈልዑን ብሽክለታን

ኵሎም ክሳብ 15 ዓመት ዕድሚኦም ቈልዑ ናይ ግድን ናይ ብሽክለታ ቆብዕ ክገብሩ ኣሎዎም።  ንሓደ ቈልዓ ብዘይ መከላኸሊ ቆብዕ ኣብ ብሽክለታ እንተ ኣስቂልክዮ (ኣጎርቢትክዮ) ብገንዘብ ክትቅጽዒ ትኽእሊ ኢኺ።

እቲ መከላኸሊ ቆብዕ ኣብ ርእሲ ትኽ ኢሉ ኮፍ ክብልን  ጸኒዑ ክሕዝን ኣሎዎ።  ንድሕሪት ወይ ንቕድሚት ተደፊኡ እንተ ተኣሲሩ ኣይከላኸልን እዩ።

ኣብ ናይ በዓል መዚ ድሕነት ሕብረተሰብን ምድላዋትን (MSB) (መርበብ ሓበሬታ ንድሕነትካ) Din säkerhet ብዝያዳ ከተንብቢ ትኽእሊ ኢኺ።   

ቈልዑ ኣብ ማኪና

ኣብ ሽወደን ኵሎም ብማኪና ዝጕዓዙ ኣብ ቅድሚትን ድሕሪትን ኮፍ መበሊ ዕጣቕ መንበር (ቍልፊ ድሕነት) ክጥቀሙ ኣሎዎም ዝብል ሕጊ ኣሎ። ካብ 135 ሰንቲ ሜተር ዝሓጽሩ ቈልዑ ብተወሳኺ ፍሉይ መከላኸሊ ናውቲ፡ መከላኸሊ ህጻን፣ ናይ ቈልዓ መንበር ናይ ማኪና ወይ ክብ መበሊ መንበር ክጥቀሙ ኣሎዎም።

ኣብ ናይ በዓል መዚ ድሕነት ሕብረተሰብን ምድላዋትን (MSB) (መርበብ ሓበሬታ ንድሕነትካ) Din säkerhet ብዝያዳ ከተንብቢ ትኽእሊ ኢኺ።        

ድሕነት ቈልዑ ኣብ ገዛ

ቈልዑ ኵሉ ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ሓደጋ ከየስተብሃሉ ተሃንጥዮም ንኸባቢኦም ይድህስሱ። 

ኣብ ናይ ብዓል መዚ ሽመትቲ (konsumentverket) ናብ ብዙሕ ቋንቋታት ተተርጕሙ ዘሎ Säkra barn - trygga föräldrar, ውሑሳት ቈልዑ- ዝተኣማመኑ ወለዲ ዝብል ብሮሹር  ብዛዕባ ናይ ናእሽቱ ቈልዑ ውሕስነት ብዝያዳ ከተንብቢ ትኽእሊ ኢኺ።  ኣብ ናይ በዓል መዚ ድሕነት ሕብረተሰብን ምድላዋትን (MSB) (መርበብ ሓበሬታ ንድሕነትካ) Din säkerhetብዝያዳ ብዛዕባ ድሕነት ቈልዑ ኣብ’ቲ ቈልዓ ዝዓብየሉ እዋን  ከተንብቢ ትኽእሊ ኢኺ።     

ቈልዑን ኢንተርነትን

ንስኺ ከም ወላዲት ውላድኪ ንሱ ወይ ንሳ ኣብ ኢንተርነት እንታይ ይገብር ከም ዘሎን ምስ በዓል መን ይራኸብ ከም ዘሎን ብምልኡ ክትፈልጢ ከቢድ ኾይኑ ይስምዓኪ ይኸውን።  መብዛሕትኡ ኣብ ኢንተርነት ዝፍጸም ሓደገኛ ኣይኮነን። ኾይኑ ግን ሓደ ሓደ ግዜ ቈልዑ ንኣብነት ንምድሃልን ምድፋርን ክቃልዑ  ወይ ንሶም ንኻልኦት ንምድሃልን ምድፋርን ከቃልዑ ዘጋጥም እዩ።

መንግስታዊ ቤት-ምኽሪ መራኸቢ ብዙሃን ንዓኪ ብጽቡቕ መንገዲ ዝሕግዘኪ ሓደ ጽሑፍ ኣዳልዩ ኣሎ። እቲ ናብ ብዙሕ ቋንቋታት ተተርጕሙ ዘሎ ጽሑፍ ኣብ (መርበብ ሓበሬታ ናይ መንግስታዊ ቤት-ምኽሪ መራኸቢ ብዙሃን) Statens Medieråd ክንበብ ይከኣል።

ዳግመ-ምብርባር ልብን ሳንቡእን

በዓል መዚ ድሕነት ሕብረተሰብን ምድላዋትን MSB፡ ብዛዕባ ከመይ ገርካ ዳግመ ምብርባር ልብን ሳንቡእን ከም ትፍጽም ዝገልጽ ክልተ ፊልምታት ኣዳልዩ ኣሎ።

  • ካብ 1 ዓመት ዝንእሱ ቈልዑ
  • ካብ 1 ዓመት ዝዓብዩ ቈልዑ

ክንክን-ሕማም ኣብ ኣስጋኢ ኩነታት

SOS Alarm

መስመር ህጹጽ ረዲኤት 112 – ፊልም

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ