መንበሪ

​​HVB ማለት ናይ ክንክን ወይ መንበሪ ቤት ማለት እዩ። HVB-hem ብኮምዩን ወይ ብናይ ውልቂ  ወናኒ እዩ ዚመሓደር። እቲ ናይ ውልቂ ወይ ብሕቲ ገዛ በቲ ናይ ክንክንን ኣላይነትን ቍጽጽር (IVO) ተቐባልነት ኪረክብ ይግባእ። ነኣሽቲ ቆልዑ መብዛሕትኡ ግዜ ናብ ናይ ቤተሰብ ገዛ እዮም ዚኸዱ።

​ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ሓላፍነቱ ውሑስን ቅኑዕን መንበሪ ምስ ዕድላት ሓገዝን ምዕባለን ኣብ ምቕራብ እዩ። ዝመስለካ ክትዛረብን ክትስማዕን መሰል ኣለካ፣ ንስኻን ሞግዚትካን/ተሓጋጋዚኻን ክልቴኹም ንመንበሪኻ ክትቅበልዎ ኣለኩም።

 

ቤት-መንበሪን-ክንክንን (HVB-hem)​​

HVB ናይቶም ብእተፈላለየ ምኽንያት ምስ ቤተሰቦም ኪቕመጡ ዘይክእሉ ቆልዑን መንእሰያትን መንበሪ እዩ።

ኣብቲ HVB ኣብ እትነብረሉ እዋን፡ እተማለአ ህይወት ንኽትነብር መሰል ኣሎካ። ብመሰረት ውዑል ቆልዑ፡ ሰላምን ምስ ዕድመኻ ዚኸይድ ናጻ ናይ ዕረፍቲ ግዜን ንኺህልወካ መሰል ኣሎካ። ኣብ ባህላውን ስነጥበባውን ህይወት ክትካፈል መሰል ኣሎካ። መታን ክትምዕብል ድማ ኣብ ድሌታትካ እተመርኮሰ ናይ ስፖርትን ባህላዊ ንጥፈታትን ንምስታፍ ተኽእሎ ንኺህልወካ መሰል ኣሎካ።

ገዛ ስድራቤት​

ናይ ቤተሰብ ገዛ ምስ ስድራቤት ምቕማጥ ማለት እዩ። ሓደ ስድራቤት ንሓደ ቆልዓ ንኺቕበል ዚውስን እቲ ማሕበራዊ ቦርድ እዩ። ኣብቲ ስድራቤት ውሕስነት ንኺስመዓካ መሰል ኣሎካ። ብሕውነትን ክብረትን ኪቕበሉኻ ይግባእ፡ ልክዕ ከምቶም ካልኦት ኣባላት ስድራቤት ድማ ክትረአ ይግባእ።​

​ብዛዕባ ደስ ዘይበለካ ነገራት ተዛረብ

ኣብቲ ገዛ ቤተሰብ ወይ HVB ደስ ዘይብለካ ነገራት ምስ ዘጓንፈካ ንኽትዛረብ መሰል ኣሎካ። መጀመርታ ምስቲ ብቐጥታ እትረኽቦ ሰብ ወይ ሰራሕተኛ ማሕበራዊ ጉዳይ ተዘራረብ፡ እዚ ምስ ዘይሰርሕ ናብ ናይ ክንክንን ኣላይነትን ቍጽጽር (IVO) ኢመይል ግበር ወይ ደውል፡ ኩነታቱ ደስ ከም ዘይበለካ ድማ ንገሮም።

ብዛያዳ ኣብ IVO ኣንብብ​​​

​ናይ ክንክንን ኣላይነትን ቍጽጽር (IVO) ተሌፎን ቍ.

020-120 06 06​​

እንታይ መሰላት ከም ዘሎካ ትፈልጥዶ?

ናብቲ መሰጋገሪ ወይ ሊንክ ብምጥዋቕ ንHVBን መሰላትካን  ዚምልከት ብሮሹር  ገልብጥ።​

ንኣኻ፡ ቅሩብ ዕብይ ዝበልካ

ንኣኻ፡ ቅሩብ ንእስ ዝበልካ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ