መስርሕ ሕቶ ዑቕባ

ነቶም ኣብ ስዊድን ዑቕባ ዝሓቱ ኣሰነይቲ ስድራ ዘይብሎም ቆልዑ ዚኸውን መምርሒታት ኣብዚ ክትርእዩ ትኽእሉ ኢኹም። ንዝተፈላለየ ዝውሰድ ስጉምታት ንምንባብ ድማ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሳጹናት ጠውቑ።

ምምልካት ሕቶ ዑቕባ

ዑቕባ ንኽትሓቱ ኢልኩም ብዘይ ኣቦ ወይ ኣደ ናብ ስዊድን ዝመጻእኩም ኴንኩም፡ ዕድሜኹም ድማ ትሕቲ 18 ዓመት እንተኾይኑ፡ ኣሰነይቲ ዘይብሉ ቆልዓ ተባሂልኩም ትጽውዑ። ንመመልከቲ ሕቶ ዑቕባ ድማ ናብ ቦርድ ስደተኛታት ከተቕርቡ ኣለኩም። ዕድሜኹም ትሕቲ 18 ዓመት ብምዃኑ ሕጋዊ ዕድመ ስለዘይብልኩም፡ ብ"መጉዚት" ዚብሃል ሰብ ሓገዝን ደገፍን ኽትረኽቡ ኢኹም፣ ምስኡ ብምዃን ድማ መመልከቲኹም ተቕርቡ። መጉዚት፡ ነቶም ወለዶም ኽገብርሎም ዘይክእልዎ ድሌታት ዑቕባ ዝሓቱ ቆልዑ ዜማልኡ ሰባት እዮም። እዚ ድማ ሰብኣይ ወይ ሰበይቲ ኪኸውን ይኽእል እዩ። እቲ እትደልይዎ ደገፍ ከምእትረኽቡ ብምግባር፡ ከም መጉዚትን ዋሕስን ኮይኑ ይዓዪ።  

ቦርድ ስደተኛታት፡ ህዝባዊ ኣማኻሪ ኪምዝዘልኩም እዩ። እዚ ድማ ነቲ ዚካየድ መመልከቲ ሕቶ ዑቕባን ኣገባባትን ዚሕግዘኩም ሰብ እዩ። ህዝባዊ ኣማኻሪ፡ ንሕግታት ስዊድን ዚፈልጥ ሰብ እዩ።  ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ቦርድ ስደተኛታት ድማ ብዛዕባ ኣሰነይቲ ስድራ ዘይብሎም ቆልዑን ንኣሽቱ መንእሰያትን ዚምልከት ሓበሬታ ብዝያዳ ኸተንብቡ ትኽእሉ ኢኹም። ወይ ድማ ኣሰነይቲ ንዘይብሎም ቆልዑን ንኣሽቱ መንእሰያትን ዚኸውን ሓበሬታ ኣብ መንሹር ቦርድ ስደተኛታት ብዝያዳ ከተንብቡ ትኽእሉ ኢኹም። ከምኡውን፡ ብዛዕባ ምኽንያታት ሕቶ ዑቕባ ዚምልከት ኣብ ገጻት ቦርድ ስደተኛታት ብዝያዳ ከተንብቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ቦርድ ስደተኛታት፡ ንዘቕረብክሙዎ መመልከቲ ሕቶ ዑቕባ ብኻልእ ሃገር ክርኤ ዘለዎ እንተኾይኑ ፈለማ ክርኢ እዩ፣ እዚ ድማ ጉዳይ ዳብሊን ተባሂሉ ይጽዋዕ።

ፈለማ ኣብ ዝኣተኽሙሉ ግዜ ዚውሃብ መንበሪ ኣባይቲ

ኣሰነይቲ ዘይብልኩም ኴንኩም ናብ ስዊድን ኣብ ዝመጻእክሙሉ እዋን፡ ቦርድ ስደተኛታት፡ እትቕበለኩም ምምሕዳር ከተማ ከምእትረኽቡ ይገብር። ኣብ መላእ ስዊድን ድማ ዝቕበላ ምምሕዳራት ከተማ ኣለዎ። እቲ ሓሳብ ድማ እትቕበለኩም ምምሕዳር ከተማ ክሳዕ እትረኽቡን መንበሪ ቦታ ክሳዕ እትህበኩምን (ዝተመደበትልኩም ምምሕዳር ከተማ) ንፈለማ ኣብ ዚኸውን መንበሪ ኣባይቲ ጥራይ ትጸንሑ ማለት እዩ።

ኣብ ምምሕዳር ከተማ ዚውሃብ ቦታን መንበሪ ገዛን

ወኪል መንግስቲ ኣብ ኣውራጃ በይኖም ዝመጹ ሓተቲ ዑቕባ ንኣሽቱ ናብ ምምሕዳራት ዝምደብሉ ተኽእሎታት የማሓድር። ምምሕዳራት ዓመታዊ ክንደይ ንኣሽቱ ሓተቲ ዑቕባ ክቕበላ ከምዝኽእላ ተጸኒዑ የወሃበን።

ብዝተኻኣለ መጠን ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ፡ ቦታ ከምእትረኽቡ ኺገብር እዩ፣ ድሒሩ ድማ ክትቅመጥሉ እትኽእሉ ቦታ፣ ቤት ትምህርቲ ኣድላዪ እንተኾይኑ ድማ ጥዕናውን ሕክምናውን ክንክን ንኽቕርበልኩም ሓላፍነት ክህልዎ እዩ።

ምስማዕ ጉዳያት ሕቶ ዑቕባ

ንዘቕረብክሙዎ መመልከቲ ሕቶ ዑቕባ ኣብ ስዊድን ንኽርኤ ብሩህ እንተኾይኑ፡ ንመርመራ ዑቕባ ዚምልከት ከምእትጽውዑ ኺግበር እዩ። ንፍሉይ ተኸታታሊ ጉዳያት ቆልዑ ምስ መጉዚትኩምን ኣማኻሪኹምን ብምዃን፡ ብዛዕባኹምን ናብ ስዊድን ቅድሚ ምምጻኩም ብዛዕባ ዝነበረኩም ህይወትን ጸግዒ ዘድልየኩም ምኽንያታትን ንኽትዘራረቡ ክትረኽብዎ ኢኹም። እቲ እትዛረብዎ ነገራት ድማ ኣብቲ ኣኼባ ብዝህሉ ሰብ ከምዚጸሓፍ ኪኸውን እዩ።

ቦርድ ስደተኛታት ስዊድን፡ ኣብ ጉዳይ ሕቶ ዑቕባኹም ውሳኔ ኣብ ዝህበሉ እዋን፡ ኣብ ግዜ መርመራ ዑቕባ ንዝበልክምዎ ነገራት፡ ምስቲ ቦርድ ስደተኛታት ብዛዕባ ኣብ ገዛእ ሃገርኩም ዘሎ ኲነታት ከወዳድሮ እዩ።

እዚ ብኸመይ ከምዚሰርሕ ድማ ኣብቲ ኣሰነይቲ ንዘይብሎም ቆልዑን መንእሰያትን ዝተዳለወ መንሹር ቦርድ ስደተኛታት ወይ መርበባት-ሓበሬታ ቦርድ ስደተኛታት ብዝያዳ ኸተንብቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ቦርድ ስደተኛታት፡ ኣብ ስዊድን ንኽትቅመጡ መሰል እንተልይኩም ውሳኔ ክህብ እዩ። ኣብ ስዊድን ንኽትቅመጡ ዝፍቀደልኩምን ዑቕባ ክትረኽብሉ እትኽእሉን ዝተፈላለየ ምኽንያታት ኣሎ።

ጉዳይ ዳብሊን

ኣብ ኤውሮጳ፡ ብዛዕባ'ታ መመልከቲ ሕቶ ዑቕባ ብሓላፍነት እትስከም ሃገር ዚምልከት ዚወጸ መምርሒታት ኣሎ። እዚ መምርሒታ'ዚ፡ ንሓደ መመልከቲ ሓንቲ ሃገር ጥራይ'ያ ክትርእዮ ዘለዋ ዚብል። እዚ መምርሒታት'ዚ ድማ ምዝገባ ዳብሊን ተባሂሉ ይጽዋዕ፡ ከም ሕጊ ኮይኑ ድማ ይሰርሕ። ናብ ስዊድን ቅድሚ ምምጻእኩም ኣባል ዳብሊን ኣብ ዝኾነት ሃገር እንተነይርኩም፡ ናብታ ሃገር ክትምለሱ ኽትግደዱ ትኽእሉ ኢኹም። ብዛዕባዚ ዚምልከት ድማ ኣሰነይቲ ንዘይብሎም ቆልዑ ኣብ ዝተዳለወ መንሹር ቦርድ ስደተኛታት ወይ ድማ ኣብ መርበባት-ሓበሬታ ቦርድ ስደተኛታትብዝያዳ ከተንብቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ናብ 1ይቲ ሃገረ ዑቅባ ምስግጋር

ቦርድ ስደተኛታት፡ ነቲ ዘቕረብክሙዎ መመልከቲ ዑቕባ ናብ እትርእዮ ካልእ ሃገር ኽትጉዓዙ ምዃንኩም ንኽሕብረኩም ንዓኹምን ንመጉዚትኩምን ናብ ኣኼባ ክጽውዓኩም እዩ። እቲ ጉዕዞኹም ከመይ ከምዝኸውን ድማ ክሕብረኩም እዩ። ሰራሕተኛታት ቦርድ ስደተኛታት፡ ኣብ እትገብርዎ ጉዕዞ ምሳኹም ብምዃን ከሰንይኹም እዮም። ሰራሕተኛታት ናይቲ ሓላፍነት ዚስከም በዓል መዚ ናይታ እትኸድዋ ዘለኹም ሃገር ድማ ኣብቲ ሃገር ክጸንሕኹም እዮም።

ኣብ ስዊድን ንኽትቅመጡ ዚውሃብ ፍቓድ

እቲ ዘቕርበክሙዎ መመልከቲ፡ ፍቓድ እንተረኺቡ፡ ፍቓድ መንበሪ ክትረኽቡ ኢኹም፡ ኣብ ስዊድን ንኽትቅመጡ ድማ ክፍቀደልኩም እዩ። ንስኹምን ኣላዪኹምን ድማ ንምዝገባ ናብ ወኪል ምእካብ ግብሪ ስዊድን (ስካተቨርከት)ኽትከዱ ኢኹም። እዚ ማለት ድማ ሃገራዊ መለለዪ ወረቐት ክትቅበሉ ኢኹም ማለት እዩ። ንዝያዳ ሓበሬታ ድማ ኣብ ገጻት ቦርድ ስደተኛታት Migrationsverkets ገጽ ርኸቡ። ነቶም ኣብ መእለዪ ኣባይቲ፣ መንበሪ መንእሰያት ወይ ክንክን ዝውሃቦ ኣባይቲ ወይ ንቡር ኣባይቲ (HVB) ዝቕመጡ ቆልዑን ንኣሽቱ መንእሰያትን ብዛዕባ ዚምልከት ነገር ኣብ መርበባት ሓበሬታ ሃገራዊ ቦርድ ጥዕናን ድሕነትን IVO (Inspektionen för vård och omsorg) ከተንብቡ ትኽእሉ ኢኹም። በቲ ዘለኩም ኲነታት ሕጉሳት እንተዘይኴንኩም ድማ እንታይ ኽትገብሩ ከምእትኽእሉ ንኽትፈልጡ ኣብዚ ሓበሬታ ኽትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ብዛዕባ መሰላት ቆልዑን ንኣሽቱ መንእሰያትን ዚምልከት ኣብ ውዕል መሰላት ቆልዑ ብዝያዳ ኸተንብቡ ትኽእሉ ኢኹም። ንሰብ ከተዘራርቡ እንተደሊኹም  ድማ ብኣሕጽሮተ-ቃል BRIS ናይ "Barnens Rätt I Samhället" (መሰላት ቆልዑ ኣብ ሕብረተሰብ) ዚፍለጥ ትካል ኣለኩም።

ናብ ገዛእ ሃገርኩም ክትምለሱ እንተዄንኩም

እቲ ዘቕረብክሙዎ መመልከቲ እንተተነጺጉን ይግባይ ክትብሉ ዘይትኽእሉ ወይ ዘይትደልዩ እንተዄንኩም ወይ ድማ ካልእ ክፉት መገዲ ይግባይ ዘይብልኩም እንተኾይኑ፡ ናብ ሃገርኩም ወይ ናብ እትቕበለኩም ካልእ ሃገር ክትመለሱ ኣለኩም። ንስኹምን መጉዚትምን ድማ ቀጺልኩም እንታይ ኽትገብሩ ከምዘለኩም ንምፍላጥ፡ ምስ ቦርድ ስደተኛታት ሓያሎ ኣኼባታት ንኽትገብሩ ክትጽውዑ ኢኹም። ካብ ቦርድ ስደተኛታት ዝኾኑ ሰራሕተኛታት፡ ኣብ ግዜ ጉዕዞኹም ከሰንይኹም እዮም። ናብ ሃገርኩም ንኽትምለሱ እናተጸበኹም ከለኹም፡ ናብ ቤት ትምህርቲ ኽትከዱን ጥዕናውን ሕክምናውን ክንክን ክትረኽቡን መሰል ኣለኩም። ኣብ ገጻት መርበብ ሓበሬታ ቦርድ ስደተኛታት ወይ ድማ ኣብ ብቦርድ ስደተኛታት ኣብ ዝተዳለወ መንሹር ብዝያዳ ከተንብቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ይግባይ

ዘቕረብክሙዎ መመልከቲ ሕቶ ዑቕባ እንተተነጺጉን ቦርድ ስደተኛታት ድማ ጌጋ ውሳኔ ሂቡ ኢልኩም ትሓስቡ እንተዄንኩምን፡ ብሓገዝ መጉዚት ሕቶ ይግባይ ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም። ብኸመይ ሕቶ ይግባይ ከተቕርቡ ከምእትኽእሉ ድማ ኣብ ኣብ መርበባት ሓበሬታ ኣብያተ ፍርዲ ስዊድን ከምኡውን ኣብ መርበብ ሓበሬታ ቦርድ ስደተኛታት ብዝያዳ ከተንብቡ ትኽእሉ ኢኹም።

 
 

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ