ገንዘብ፡ ባጀትን ክፍሊትን

ገንዘብካ ብምቍጽጻር ብዙሕ ጸገማት ክትኣሊ ትኽእል። 18 ዓመት ቅድሚ ምምላእካ፡ ወለድኻ፡ ኣላዪኻ ወይ ፍሉይ ናባዪኻ ኢዮም ኣብ ገንዘብካ ሓላፍነት ዝነበሮም። ቆልዑ ወይ መንእሰያት ሰሙናዊ ወይ ወርሓዊ ገንዘብ ኪህሉዎም ልሙድ እዩ። ቅሩብ ዕብይ ምስ በልካ ነቲ ከም ቆልዓ ወይ ከም ተምሃራይ ዚወሃበካ ገንዘባዊ ሓገዝ ባዕልኻ ከተመሓድሮ ልሙድ እዩ።

ሰሙናውን ወርሓውን ገንዘብ

ኣብ እተፈላለየ ስድራቤት እቲ ሰሙናዊ ወይ ወርሓዊ ገንዘብ ኣዚዩ ይፈላለ እዩ። ዕድመኦም ትሕቲ 11 ዓመት፡ ሰሙናዊ ገንዘብ ኪወሃቦም ከሎ፡ ዕድመኦም ልዕሊ 11 ድማ ወርሓዊ ገንዘብ ይወሃቦም። እዚ ኣዚዩ ልሙድ እዩ። እዚ ድማ ኣብቲ እቲ ገንዘብ ንምንታይ ይኣክል ብምባል ዚግበር ስምምዕ እዩ ዚምርኮስ። ንኣብነት ዋጋ ክዳውንትኻ ባዕልኻ ዘይትኸፍሎ ምስ እትኸውን እቲ ወርሓዊ ገንዘብካ ይቕንስ። 16 ዓመት ምስ እትመልእ እሞ ኣብ ቀዳመሰንበት ወይ በዓላት ምስ እትሰርሕ፡ ኣብ ልዕሊቲ እትረኽቦ ገንዘብ ባዕልኻ ክትውስን መሰል ኣሎካ።

ናይ ትምህርቲ ሓገዝ/ልቓሕ ካብ CSN

ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ገንዘባዊ ድጎማ ትምህርቲ ትረክብ። እቲ ገንዘብ ኣብ ውሽጢ ዓመት ን10 ኣዋርሕ ይኽፈል፡ ኣብ ሓምለን ነሓሰን ግን ገንዘባዊ ሓገዝ ኣይትረክብን። እቲ ሓገዝ ክሳዕ 1050 ክሩነር ንወርሒ ይበጽሕ። ገንዘባዊ ሓገዝ ትምህርቲ ካብቲ16 ዓመት እትመልኣሉ ዘሎ ርብዓዊ ዓመት ክሳዕቲ 20 ዓመት እትመልኣሉ ናይ ቀውዒ ሰመስተር እዩ። ገንዘባዊ ድጎማ ትምህርቲ ኣይምለስን እዩ። ቀዋሚ ተምሃራይ ክትከውን ይግባእ። ብዛዕባዚ ኣብ ናይ CSN መርበብ ተመልከት። ናይ ወጻኢ ሃገር ዜጋ ምስ እትኸውን ብዛዕባ ገንዘባዊ ሓገዝ ትምህርቲ ንCSN ተወከስ፡ ንሳቶም ድማ ዚግበኣካ ወይ ዘይግበኣካ እንተ ኾይኑ ከጽንዕዎ እዮም።

ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ካብ CSN ናይ ትምህርቲ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። እቲ ሓገዝ 1 050 ክሮኑር ኮይኑ ካብ መስከረም ክሳብ ሰነ ኣብ ወርሒ ሓንሳብ ን10 ኣዋርሕ ይኽፈል። ናይ ትምህርቲ ሓገዝ እንተነውሐ ክሳብ 20 ዓመት እትመልኣላ ናይ ቀውዒ ተርሚን እዩ ዝወሃበካ። ካብ ትምህርቲ ምስ እትቦክር ናይ ትምህርቲ ሓገዝ ናይ ምርካብ መሰልካ ደው ይብል። እቲ ዝወሰድካዮ ሰልዲ ከኣ ክትመልሶ ትግደድ። ናይ ትምህርቲ ሓገዝ ተባሂሉ ዝወሃብ ሰልዲ ግም ክትመልሶ ዝግበኣካ ኣይኮነን።

ወለድኻ ትሑት ኣታዊ ምስ ዝህልዎም ተወሳኺ ሓገዝ ዝበሃል ናይ ምርካብ መሰል ኣለካ።

18 ዓመት ክሳብ ዘይመላእካ ወለድኻ/ዘዕብዩኻ እዮም ገንዘብ ዝወሃቡ። 18 ዓመት ምስ መላእካ ነቲ ሓገዝ ባዕልኻ ትቕበሎ።

መሰል ናይ ትምህርቲ ሓገዝ ክትረክብ ከተማልኦም ዝግበኣካ ጠለባት ኣለዉ። ብዛዕብ ኡ ዝያዳ ክትፈልጥ ኣብ ናይ CSN መርበብ ሓበሬታ ተመልከት

ናይ ትምህርቲ ሓገዝ/ልቓሕ ካብ CSN

ድሕሪ 20 ዓመት እትመልኣላ ናይ ቀውዒ ተርሚን ትምህርቲ እንተቐጺልካ፣ ካብ CSN ናይ ትምህርቲ ሓገዝ/ልቓሕ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ተማሃራይ ዩኒቨርሲቲን ላዕለዋይ ትምህርትን እንተኾንካ ወላ ውን ዕድመኻ ታሕቲ ይኹን ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።

እቲ ዝወሃብ ገንዘብ ሓገዝን ልቓሕን እዩ። እቲ ሓገዝ ንዓኻ ኮይኑ እቲ ልቓሕ ግን ምስ ወለዱ እዩ ዝምለስ። እዚ ወላ ካብ ሽወደን ምስ እትግዕዝ ክትገብሮ ዘለካ እዩ። ከተመልክት ከለኻ ክትልቃሕ ከምእትደልን ከምዘይእትደልን ክትመርጽ ይግበኣካ። እንተቐልጠፈ 6 ወርሒ ድሕሪ ናይ መጨረሽታ ግዜ ዝተለቃሕካላ ዕዳኻ ክትከፍል ትጅምር።

መሰል ናይ ትምህርቲ ሓገዝ ክትረክብ ከተማልኦም ዝግበኣካ ጠለባት ኣለዉ። ብዛዕብ ኡ ዝያዳ ክትፈልጥ ኣብ ናይ CSN መርበብ ሓበሬታ ተመልከት

ሓገዝ ክራይ-ገዛ

ቆልዑ ምስ ዚህልዉኻ ወይ ዕድመኻ ትሕቲ 29 ምስዝኸውን ሓገዝ ክራይ-ገዛ ንምርካብ ከተመልክት መሰል ኣሎካ። ሓገዝ ክራይ-ገዛ ንምርካብ፤ ኣብ ህዝባዊ-መዝገብ ምዝጉብን፤ ተቐማጢ ሽወደንን ክትከውን የድልየካ። ሓገዝ ክራይ-ገዛ ክትረክብ መሰል እንተልዩካን ክንደይ ከምእትረክብ ፤ ዕብየት እቲ ገዛን፣ እቲ ብዝሒ ክራይ-ገዛን፣ እቲ ዘለኩም ኣታዊን  እዩ ወሳኒ። ሓገዝ ክራይ-ገዛ ንኺወሃበካ ዚውስን፤ እቲ  ቤተ ስልጣን ውሕስነት-ካሳ  እዩ።

ባጀት

ባጀት ክትውስን ከሎኻ እቲ ገንዘብካ ንምንታይ ከም ዝኣክል ክትፈልጥ ይግበኣካ። ምናልባት እቲ ገንዘብካ ንቲከት ኣውቶቡስ ወይ ናይ ስፖርት ቲከት፡ ሞባይል ወይ ምስ ኣዕሩኽ ቡን ንምስታይን ከምኡ ድማ ቅሩብ ዝተርፎን ኪኸውን ይኽእል። ንእተፈላለዩ ነገራት ክንደይ ወጻኢ ከም ዘድልየካን ክንደይ ከም ዚተርፈካን ምስ እትፈልጥ፡ ብጌጋ ኣብ ዕዳ ካብ ምእታው ትድሕን።

ዕዳ

ንመናበሪኻ ዚኸውን ገንዘብ ምስ ዝሓጽረካሞ ኣብ ዕዳ ምስ እትኣቱ፡ ክትከፍሎ ኣሸጋሪ እዩ። ግን ከኣ ኣብ ግዜኡ ዘይተኸፍለ ዕዳ፡ ነቲ ካብ ገዛኻ ክትግዕዝ ከሎኻ ንሓድሽ ገዛ ዘድልየካ ገንዘብ፡ ክትረኽቦ ኣይትኽእልን።

ዕዳኻ ንኽትከፍል ክትፍረድ ከሎኻ፡ ንብዙሓት መንእሰያት ናብ መፈንጠራ ዘእቱ መገዲ እዩ። እቲ ንኣወዳትን ኣዋልድን መንእሰያት ብብዝሒ ዚጓነፎም ዕዳ፡ ምስ ገበን እተኣሳሰረ እዩ። ካልእ ድማ ብተለፎን፡ ብኢ-ኮመርስ፡ ብናይ ተመሃራይ ልቓሕ ወይ ብኽፍሊ-ቀረጽ ዚፍጠር ዕዳ እዩ።

ቍጠባኻ

ኣብቲ ናይ መንእሰያት ሓቅታት፡ ብዛዕባ ምሕደራ ገንዘብ ብተወሳኺ ከተንብብ ትኽእል። ናይ ባንክ ካርድ፡ ወርሓዊ ገንዘብ፡ ባጀትን ካልእ ተወሳኽን።

ቍጠባ መንእሰይ።

ብዛዕባ ብሕታዊ ቍጠባ፡ ኣብ ናይ መንእሰይ ብሕታዊ ቍጠባ መርበብ ብዝያዳ ኣንብብ።

ናይ መንእሰይ ብሕታዊ ቍጠባ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ