ቆልዑን መንእሰያትን

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ኣብ ሃገር ሽወደን ዚርከቡ ቆልዑን መንእሰያትን ሕደ መሰል እዩ ዘለዎም። ኣብ ሃገር ሽወደን ተወለድ ወይ ምስ ቤተሰብካ ካብ ካልእ ሃገር ምጻእ ወይ በይንኻ ምጻእ፡ ማለት ከም በይኑ ዝመጸ ቆልዓ፡ ዘገድስ ኣይኮነን። ትሕቲ 18 ዓመትዝዕድመኦም ዑቕባ ዚሓቱ መንእሰያት ልክዕ ከምቶም ኣብ ሽወደን ዘለዉ ቆልዑን መንእሰያት ናይ ሕክምናን ናይ ሕክምና ስንን ናይ ትምህርትን መሰል ኣለዎም።

ኣብ ናይ ሚግራኹንስቨርከት (ቤትጽሕፈት ስደተኛታት) መርበብ ኢንተርነት ንቖልዑን መንእሰያትን​ ዘርእስቱ ጽቡቕ መርበብ ኢንተርነት ይርከብ

ምስ ገለ ዓቢ ሰብ ኪዛረቡ ዚደልዩ ቆልዑ ወይ መንእሰያት፡ ናብ BRIS ኪድውሉ ይኽእሉ።

ሰብ ከዛርበኩም ትደልዩ እንተዄንኩም፡ ብቚጽሪ ተሌፎን 116 111 ገይርኩም ናብ BRIS ክትድውሉ ትኽእሉ ኢኹም ​​​ብናጻ ኮይኑ፡ ስምኩም ክትነግሩ ድማ ኣይትግደዱን ኢኹም።​
ስእሊ፥ ብColourbox

መሰል ቆልዑ ኣብ ማሕበረሰብ – BRIS​

ምስ ዓበይቲ ኪዛረቡ ዚደልዩ ቆልዑ ናብ BRIS (መሰል ቆልዑ ኣብ ማሕበረሰብ) ኪድውሉ ይኽእሉ። BRIS ነቶም ዝጭነቑ ወይ ጸገም ዘለዎም ቆልዑ ዚሕግዝ ውድብ እዩ። ናብ BRIS ምድዋል ናጻ እዩ። ዝኾነ ቆልዓ ናብ BRIS ተለፎን116 111 ደዊሉ ምስ ሓደ ዓቢ ሰብ ድላዩ ኪዛረብ ይኽእል። ክፍሊት የብሉን። ተለፎንካ BRIS ኪቕበሎ ከሎ እቲ ቍጽርኻ ኣይረአን እዩ። ኣብቲ ናይ ተለፎን ናይ ክፍሊት ሒሳብውን ኣይኣቱን። ኣብቲ ናይቲ ገጽ የማናይ ሸነኽ፡ ናብ BRIS ዚመርሕ መራኸቢ ክትረክብ ትኽእል።

ውዑል ቆልዑ​

ኣብ ዳርጋ ኩለን ሃገራት ንቖልዑን ንመንእሰያትን ዚሕሉ ሕግታት ወይ መምርሒታት ኣሎ። ኣብ ሃገር ሽወደን ዚርከቡ ቖልዑ ወይ መንእሰያት ብናይ ኣህጉራውን ሃገራውን ሕግታት መሰሎም ይሕሎ።

ሃገር ሽወደን ነቲ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናይ ቆልዑ ውዑል ፈሪማትሉ እያ። ውዑል ማለት ብዙሓት ሃገራት እተሰማምዓሉ መምርሒ እዩ። ኣብቲ ውዑል ቆልዑ፡ ንናይ ቆልዑ ሰብኣዊ መሰላት ዚሕሉ ሕግታት ኣሎ።​

ኣድራሻ-ኢንተርነት ምስ ሓበሬታ፡ ምኽርን ደገፍን

​ንመሰላትካ ተጠንቂቕካ ሓ​​ሉዎ!

​​​ሽወደንነቲ ናይ ቆልዑ መሰላት ውዑል ፈሪማትሉ እያ

ናይ ቆልዑ መሰላት

ኣነ ክፈልጥ እደሊ​​

መሰላትኩም

ወኪል-ሕጻናት ​​

ሰነድ ስምምዕ-ቆልዑ ብብዙሕ ቋንቋታት

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ