RIFFI

ሃገራዊ ማሕበር ኣህጉራውያን ማሕበራት ንስደተኛታት ደቅስንትዮ RIFFI, ናይተን ኣብ መላእ ሃገር ዚርከባ ኣስታት 30 ዞባውያን ማሕበራት ጽላላዊ ውድብ እዩ። እዘን ዞባውያን ማሕበራት ነተን ኣብ ከባቢ ዘለዋን ምስ ምምሕዳርን መጽናዕቲ ማሕበራትን ኮይነን ንዝሓሸ ምውህሃድ ዚሰርሓ ደቀንስትዮ ኣገዳሲ መራኸቢ ቦታታት እየን። እተን ማሕበራት ናይ ቋንቋ ሽወደንን እንግሊዝን ካልእ ሳብጀትክን ከም ንኣብነት ጸላውን ደሞክራስያውን ጉዳያት፡ ኮርሳት ይህባ።

ናብ ገጽ ማትእኽኻባትን ማሕበራትን ኪድ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ