ማትእኽኻባትን ማሕበራትን

ኵዕሶ ምጽዋት ክትጅምር ትደሊዶ? ቤትክርስትያን ወይ ናይ ቋንቋ ካፈ ኣብቲ እትቕመጦ ከባቢ ክትረክብከ ትደሊዶ?

ምስ ገለ ሰብ ክትዛረብ ወይ ድማ ንኣኻን ንስድራቤትካን ብዛዕባ ዚምልከት ነገራት ሓገዝ ክትረክብ ትደሊዶ? ኣብ ሽወደን ምስቲ ዝንባለኻ ዚኸዱ ሰባት ንኽትፈልጥ ዘኽእል ከባብያዊ ንጥፈታት ዘካይዳ ብዙሓት ማሕበራት ኣለዋ። ነቲ ከቢድ ዚመስል ጉዳያት ንምምላሽውን ሓገዝ ወይ ረድኤት ክትረክብ ትኽእል፡ ወይ ገለ ካብ ቤተሰብካ ምስ ዚጽልኦም። ኣብቲ ሃገር ካብ ዚርከባ ገለ ማሕበራት ንምጥቃስ፡ ናይ ስፖርትን ባህልን መጽናዕትን እምነትን ማሕበራት ኣለዋ። ምስዘን ዚስዕባ ክትራኸብ ትኽእል፤ ምስ ናይ ምንባብ ትምህርቲ፡ ስፖርት፡ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ንጥፈታት፡ ናይ ስድራቤት ደገፍን ናይ ቋንቋ ካፈታትን።

ሮክስ፡ ሃገራዊ ማሕበር ተረኛታት ንኣገልግሎት ኣንስትን ኣዋልድን ኣብ ሽወደን

ROKS, ኣስታት 120 ናይ ተረኛ ኣገልግሎታት ዘሎዎ፤ ነቶም ብሰብኡት ዓመጽን መውቃዕትን ዘጋጥሞም ኣንስትን፡ ኣዋልድን ቆልዑን፤ ደገፍን ዑቕባን ዚህብ እዩ። ኣብ "ለስቢየን" ዝምድና ንዘሎዋ ውን ይሕግዝ'ዩ።

ማሕበር ህዝባዊ ስልጠና - ናይ መጽናዕቲ ማሕበር ሃገራዊ ውድባት (Folkbildningsförbundet)

ማሕበር ህዝባዊ ስልጠና ብዓሰርተ ናይ መጽናዕቲ ማሕበራት ናይ ዝንባለ ውድባት ዝቖመ እዩ። ንሳተን ከኣ ABF, Folkuniversitetet, IbnRushd, Kulturens, Medborgarskolan, NBV, Sensus Studieförbund, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda, Studieförbundet Vuxenskolanእየን። ንሳተን እተፈላለየ ገጽታን ዕላማን ኣለወን። ናይ መጽናዕቲ ማሕበር፡ ንትምህርትን ባህልን ዝዓለመ ናይ ሽወደን ዝዓበየ መራኸቢ ቦታ እዩ።

ናይ ማልመ ናይ ስፖርት ክላባት ማሕበር (Malmö Idrottsföreningars Samorganisation)

ናይ ማልመ ናይ ስፖርት ክላባት ማሕበር MISO, ኣብ ማልመ ናይ ስፖርት ክላባት ንምውካል እዩ ስርሑ። MISOኣብ ናይ ማልመ ኮምዩን ናይ ምዝንጋዕ ኮሚተን ናይ ካልኦት ኮሚተን ኣሳላጢ እዩ። ከምኡውን ኣብ መንጎ ናይ ስፖርት ክላባትን ናይ ስፖርት ማሕበራትን ካልኦት መኽሰብ ዘይብለን ናይ ማልመ ማሕበራትን ምትሕብባር የደንፍዕ።

ሃገራዊ ማሕበር ኤርትራውያን ኣብ ሽወደን (Eritreanska Riksförbundet i Sverige)

​እቲ ኤሪስ ዚብሃል ናይ ኤርትራውያን ማሕበር ኣብ ሽወደን፡ መኽሰብ ዘይደሊ ጽላላዊ ውድብን ካብ ፖለቲካዊ ሰልፍን ካብ ሃይማኖትን ናጻ ዝኾነን ኣብ 1987 እተመስረተ ማሕበር እዩ። ንሱ ኤርትራውያን ልክዕ ከምቶም ካልኦት ተቐማጦ መሰሎም ንኺሕለወሎም ይሰርሕ።

ናይ ዮተቦሪ ዞና ማሕበራዊ ቁጠባ (Göteborgsregionens Sociala Ekonomi)

ናይ ዮተቦሪ ዞና ማሕበራዊ ቁጠባ ዕላማ ነቲ ናይ ዮተቦሪ ዞና ማሕበራዊ ቁጠባ ብምድልዳል ናይቶም ኣባላት ቁጠባዊ ረብሓ ንምቕዳም እዩ። ​

ኩላ ሃገር ሽወደን ክትነብር እያ (Hela Sverige ska leva)

ኩላ ሃገር ሽወደን ክትነብር እያ፡ ናይዘን ከባብያዊ ጉጅለታትን ናይተን ኣባላት ብምዃን ነቲ ስራሕ ኪድግፋኦ ዝመረጻ ኣስታት ሓምሳ ውድባትን ናይ ኣባላት ውድብ እያ። ተልእኾና ነተን ናይ ከባቢ ናይ ምምዕባል ጉጅላታት ምኽርን ደገፍን ምሃብን ንዕዉት ናይቲ ከባቢ ዕዮ ድማ መሳለጢ ምብርካትን እዩ። ንሕና ነቲ ንተቐማጦ ገጠር ኣገዳሲ ዝኾነ ሕቶታት ብምልዓል ጽልዋ እንገብር ውድብ ኢና።

ሃገራዊ ማሕበር ወለንታዊ ማሕበራዊ ዕዮ (Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare)

ሃገራዊ ማሕበር ወለንታዊ ማሕበራዊ ዕዮ ብኣስታት 85 ዞባውያን ማሕበራት ዝቖመ እዩ። ንሳተን ከም ግዜኣዊ ሰራሕተኛን ሽርካንእሙን ሰብንኣራኻቢ  ኣራኻቢ ሰብን፡ ኣራኻቢ ስድራቤት፡ ደገፍ ስድራቤት፡ ደጋፊ ሰብ፡ ኣላዪ፡ ኣመሓዳሪ፡ ብፍላይ እተወዘዐ ኣላዪ ወይ ሞግዚትን ኣብ ኣባይቲ ማእሰርትን መጻንሒ ማእከላትን በጻሕቲ ኮይነን ይሰርሓ። RFSንኹሎም እቶም ካብ ወለንታዊ ማሕበራዊ ኣገልጋሊ ኪረብሑ ዚደልዩ ተጠቐምትን ዓሚላትን ሕሙማትን ሓለፍትን ግሩም ውሕስነት ንኺህልዎም ይሰርሕ። ​

ናይ ሽወደን ኮምዩናትን ወረዳ ምምሕዳርን (Sveriges Kommuner och Landsting)

ናይ ሽወደን ኮምዩናትን ወረዳ ምምሕዳርን SKL, ንኹሉ ኮምዩናትን ወረዳዊ ምምሕዳርን ዞባታትን ሽወደን ወሃብ ስራሕን ናይ ረብሓ ውድብን እዩ። ናይ SKLተልእኾ ነቲ ናይ ኣባላትና ንጥፈታት ንኺምዕብል ንምድጋፍን ንምብርካትን እዩ። ንፍልጠት ምልውዋጥን ምውግጋንን ከም መርበብ ኴንና ንሰርሕ። ነቲ ናይ ኮምዩንን ወረዳን ዞባን ዘካይዱዎ ስራሓትን ጉዳያትን ናይ ኣገልግሎትን ሞያዊ ምኽርን ኣበርክቶ ንህብ።

መድረኽ ወለንታዊ ማሕበራዊ ዕዮ (Forum för frivilligt socialt arbete)

መድረኽ ወለንታዊ ማሕበራዊ ዕዮ ነተን ማሕበረሰብኣዊ ኣካይዳ ዘለወን ናይ ሲቪላዊ ማሕበረሰብ ውድባት ጽላላዊ ውድብ እዩ፡ ከምኡውን ንናይ ፍልጠት ምልውዋጥን ንናይ ምድንፋዕ ሓሳባትን መድረኽ እዩ። ናይቲ መድረኽ ኣባላት ብ 34 ሃገራውያን ውድባት ዝቖመ እዩ።

ሃገራዊ ማሕበር ሶማል ሽወደን (Somaliska Riksförbundet Sverige)

ሃገራዊማሕበርሶማልሽወደን (SRFS) ካብሰልፋዊፖለቲካንሃይማኖትንናጻዝኾነደሞክራስያዊማሕበርእዩ።ናይSRFS ቀንዲንጥፈትናብቶምሽወደን-ሶማልጉጀለታትሃገርሽወደንዝቐንዐእዩ። እቲማሕበርስለናይቶምሽወደናውያን-ሶማልደሞክራስያውንሰብኣዊመሰላትንይሰርሕ። እቲማሕበርነቶምሽወደናውያንሶማሊነቲ ብልጽግና ንምብርካት ግቡኦም ኪፍጽሙን ከም ውልቀሰባት ኪዓብዩን ኪምዕብሉን ተኽእሎ ንኺህልዎምን እውን ይነጥፍ እዩ።

ቢልዳ ናይ መጽናዕቲ ማሕበር (Studieförbundet Bilda)

ቢልዳ ናይ መጽናዕቲ ማሕበር ነቲ ናይ ህይወት ሕቶ የትኩረሉ። ንሕና ብመገዲ እተፈላለየ ባህልን ትምህርትን ሰባት ኪራኸቡን ሓድሽ ኣረኣእያ ኪፍጠርን ንሰርሕ። ቢልካ ነዚ ዚስዕብ የቕርብ፤ ናይ መጽናዕቲ ዓንኬል፡ ኮርሳት፡ መደባት ባህልን ካልእ ናይ ህዝባዊ ትምህርቲ ንጥፈታትን።

ኣፍሮሽወደናውያን ሃገራዊ ማሕበር (Afrosvenskarnas Riksforbund)

ኣፍሮሽወደናውያን ሃገራዊ ማሕበር ናይ ግብረሰናይ፡ ባህልን ዘይመንግስታውን ውድብ እዩ። እቲ ብፖለቲካን ሃይማኖትን ዘይቅየድ ማሕበር ኣብዚ ግዜዚ ኣብ ማልመ፡ ዮተቦሪ፡ ስቶክሆልም፡ ዮንሾፒንግን ኡመዮን ሓሙሽተ ዞባውያን ክፍልታት ኣለዎ።

ማሕበር ሲቪላዊ ምክልኻል (Civilförsvarsförbundet)

ማሕበር ሲቪላዊ ምክልኻል ወለንታዊ ናይ ምክልኻል ውድብ እዩ። ዕላማኡ ድማ ኣብቲ ናይ ማሕበረሰብመዓልታዊ ጸጥታን ኣብ ናይ ሓደጋ ግዜን ውሕስነት ንምፍጣር እዩ። ማሕበር ሲቪላዊ ምክልኻል ናይ ህጹጽ ኩነታት ንቕሓትዘለዎን ውፉይን ሓላፍነት ዚስምዖን ዜጋ ይውድብን የሰልጥንን።

ህዝባውያን ማእከላትን መናፈሻታትን (Folkets Hus och Parker)

ህዝባውያን ማእከላትን መናፈሻታትን ኣስታት 600 ኣባላት ማሕበራት ዘለዎ ኣብ ኩላ ሃገር ንህዝባዊ ማእከልን መናፈሻታትን ፈስቲቫላትን ዘካይድ ህዝባዊ ምንቅስቓስ እዩ - ኩሉ ኣገዳስን ምሩጽን መራኸቢ ቦታታትን በዓል ያታን። እቲ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ኣብ 17 ዞባዊ ዞናታት እተኸፋፈለ እዩ። ብመገዲ ናይተን ኣባላት ውድባቱ ድማ ኣብ ኩላ ሃገር 140 ሲነማታት ይውንን።

ማሕበር ወለንታዊ ምውግጋን (Frivilligsamordnarnas Förbund)

ማሕበር ወለንታዊ ምውግጋን መኽሰብ ዘይብሉ ማሕበር እዩ፡ ነቶም ኣብ ሃገር ሽወደን ብኮሙናውን ብብሕታውን መገዲ ንወለንታውያን ዚውድቡን ዚመርሑን ከኣ ናይ ሞያ ማሕበር እዩ።

ምክልኻል ማሕበር ስቶክሆልም (Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm)

ምክልኻል ማሕበር ስቶክሆልም መኽሰብ ዘይብሉ ውድብ እዩ። ኣብዚ ግዜዚ ድማ ኣብቲ ናይ ምክልኻል ሰንሰለታዊ ክንክን ትሽዓተ ተቕዋማት ኣለዋ።  ሰንሰለታዊ ክንክን ንኹሎም ዓሚላት ኣብቲ ብዘይ ወንጀልን ገበንን ኣንጻር ማሕበረሰብኣዊ ጸገማትን ንምንባር ዚገብሩዎ ጻዕሪ ቅኑዕ ኣበርክቶ ዚህብ ሓያል መሳርሒ እዩ።

ኣህጉራዊ ማሕበር ደቀንስትዮ (Internationella Kvinnoförbundet)

ኣህጉራዊ ማሕበር ደቀንስትዮ ንሰላምን ናጽነትን IKFF ናይቲ ውድብ-ሰላም ሽወደናዊ ክፋል እዩ። ንሱ ነቲ ናይ ደቀንስትዮ ኣብ ሰላምን ጉዳያት ፖለቲካዊ ጸጥታን ዘለወን ተራ ኣብ ምድንፋዕ የተኩር። እቲ ንጥፈታት ብዞባውን ኣህጉራውን መልክዕ ብፕሮጀክት እዩ ዚምራሕ።

ኩርዲስታዊ ሃገራዊ ማሕበር (Kurdiska Riksförbundet)

ኩርዲስታዊ ሃገራዊ ማሕበር ኣብ መላእ ሽወደን ኣባላት ማሕበራት ዘለዎ ብሰልፋዊ ፖለቲካን ሃይማኖትን ዘይቅየድ ማሕበር እዩ። ኣብቲ ኮምዩንካ ወይ ኣብቲ ከባቢኻ ኣብ ዚርከብ ተመሳሳሊ ማሕበር ኬድካ ኣባል ክትከውን ትኽእል። ናይ KRFንጥፈታት ኣብ ቋንቋዊ ፖለቲካ፡ መንነታዊ ፖለቲካን ባህላዊ ፖለቲካን ጉዳያት ዘተኮረ እዩ።

መጋን ግብረሰናይ ማሕበር (Magan Welfare Förening)

መጋን ግብረሰናይ ማሕበር መኽሰብ ዘይብሉ ኮይኑ ኣብተን ደሞክራሲ ዘይዝውተረለንን ህይወት ወድሰብ ሸለል ዚብሃለለን ሃገራት ንደሞክራሲ ምቅላስ ቀንዲ ዕላማኡ ዝኾነ ማሕበር እዩ። እቲ ማሕበር ብፍላይ ኣብ መሰላት ደቀንስትዮን መንእሰያትን የተኩር ንማዕርነትን ኣንጻር ወገንነትን ይቃለስ። ንሱ መደበሩ ኣብ ዮተቦሪ እዩ።

ፈደረሽን ስፖርት ሽወደን (Riksidrottsförbundet)

ፈደረሽን ስፖርት ሽወደን ናይ ሽወደን ስፖርት ኣካቢ ውድብ እዩ። ንሱ ይድግፍን ይውክልን ኣብ ሃገራውን ኣህጉራውን መዳያት ድማ ሓባራዊ ጉዳያት ይመርሕ።

ረዳ ቦርነን ሽወደን (Rädda Barnen Sverige)

ረዳ ቦርነን ወይ ምርዳእ ህጻናት ንመሰላት ህጻናት ዚቃለስ ውድብ እዩ። ንሱ ኩሎም ህጻናት መሰላቶም ንኺረኽቡ ይሰርሕ። እቲ ንጥፈታትና ኣብቲ ናይ ህጻናት ውዕል ይምርኮስ። እቲ ስራሕናውን ኣብኡ ይምርኮስ።. ​

ሽወደንኛ ምስ ቈልዓ (Svenska med baby)

ብመንገዲ ሽወደንኛ ምስ ቈልዓ ካልኦት ወለዲ ክትረኽብን ሽወደንና ክትለማመዲን ትኽእሊ።

ሽወደናዊ ሚስዮን ቤትክርስትያን (Svenska Missionskyrkan)

​ባብቲስት ማሕበር፡ መቶዲስት ቤትክርስትያንን ሚስዮን ቤትክርስትያንን ብሓደ ኮይነን ሓድሽ ቤትክርስትያን ሰሪሐን። ንሱ ኤኩመንያ ቤትክርስትያን ይብሃል። ኣብቲ ምስግጋር እታ ናይ ሽወደን ቤትክርስትያን ልክዕ ከምቶም ክልተ ካልኦት ናታ ማሕበር ሃኒጻ። ኣብዚ ብፍላይ ንሽወደናዊ ሚስዮን ቤትክርስትያን ዚምልከት ሓበሬታ ኣሎ።

ሽወደናዊ ቀዪሕ መስቀል (Svenska Röda Korset)

ቀዪሕ መስቀል ናይ ዓለም ዝዓበየ ግብረሰናያዊ ውድብ እዩ። እቲ ምስ ወደናዊ ቀዪሕ መስቀል ንምርኻብ ዚገበር ዝቐለለ መገዲ፡ ሓንቲ ካብተን ናይቲ ሃገር መራኸቢ ቦታታት ምብጻሕ እዩ። ኣብኡ ማሕበራዊ ንጥፈታት፡ ከም ካፈ፡ ረድኤት መጽናዕቲ፡  ምልምማድ ቋንቋ ሽወደን፡ ስልጠናን ኮርሳትን ይካየድ። ናይ ውግእ ወይ ግፍዒ ግዳይ ምስ እትኸውን ኣብ ትሽዓተ እተፈላለየ ናይቲ ሃገር ቦታታት ናይ ቀዪሕ መስቀል ናይ ክንክን ማእከል ኣሎካ። ቀዪሕ መስቀል ነቶም ወረቐት ዘይብሎም ሰባት ክንክን ንኪረኽቡን መሰሎም ንኺሕለወሎምን ​ይሰርሕ።

ክርስትያናዊ ቤትምኽሪ ሽወደን (Sveriges Kristna Råd)

ኣብቲ ክርስትያናዊ ቤትምኽሪ ሽወደን ኣባላት ኣብያተክርስትያን ኣብ ኣርባዕተ ቤትክርስትያናዊ ስድራቤት ተመቒለን ይራኸባ። ንሳተን ከኣ ሉተራን ቤትክርስትያን፡ ነጻ ኣብያተክርስትያን፡ ሮማዊ ካቶሊካዊ ቤትክርስትያንን ኦርቶዶክስ ቤትክርስትያንን እየ። ኣባታተን ኩሉ ክርስትያናዊ ባህልታት ኣሎ። እቲ ኣገዳሲ ተልእኾ ሽወደናዊ ክርስትያናዊ ቤትምኽሪ ነቲ ኣብ እተፈላለየ መዳያት ዘሎ ናይተን ኣባላት ኣብያተክርስትያን ስራሕ ንምትሕብባር እዩ። እዚ ድማ ካልእ ገዲፍካ፡ ንምልውዋጥ ሓሳባት መራኸቢ ቦታታት ብምድላው፡ መርበብ ብምፍጣርን ሓባራዊ ንጥፈታት ብምውግጋንን ይግበር።

ቱርካዊ ማሕበር ደቀንስትዮ (Turkiska Kvinnoförbundet)

Det finns ännu ingen information tillgänglig för den här organisationen.

ኡክረንይዊ ኪዳን ሽወደን (Ukrainska Alliansen Sverige)

ኡክረንይዊ ኪዳን ሽወደን ነቲ እተፈላለየ ንጥፈታት ዚካየደሉ ናይ ዮተቦርን ስቶክሆልምን ትረለቦሪን ብለኪነን የቭለን ጽላልዊ ማሕበር እዩ።

ኢራቃዊ ሃገራዊ ማሕበር IRS (Irakiska Riksförbundet, IRS)

​ኢራቃዊ ሃገራዊ ማሕበር IRS ናይ ኢራቅን ሽወደንን ማሕበራት ጽላላዊ ማሕበር እዩ።

ካሪታስ ኣንየረድ (Caritas Angered)

ናይ የልቡ ካሪታስ ወለንታዊ ማእከል፡ብሔር፡ ብሔር፡ ሃይማኖት ወይ ጾታ ብዘየገድስ ኩሉ ተቐማጣይ ዚራኸበሉ ናይ ሕብረ-ባህሊ መኣከቢ ቦታ እዩ። ንሕና ሰብኣዊነትን ሕጋዊ ውሕስነትን ዘለዎ ናይ ስደተኛታት ፖሊሲ ንፈጥር።ካሪታስ ምስ ናይቲ ከባቢ ማሕበራትን ምስቲ ኣብ ዮተቦሪ ዘሎ በዓልስልጣንን ብምትሕብባር ይሰርሕ።

ካሪታስ ሽወደን (Caritas Sverige)

ካሪታስ ናይ ካቶሊክ ቤትክርስትያን ናይ ረድኤት ውድብ እዩ። ንሱ ምእንቲ ናይ ወድሰብ ክብርን መሰልን ይሰርሕ። ካሪታስ ኣብ ሽወደን ብናይ ከባቢ ደገፍ ናብ ኣረጋውያን ሕሙማትን ዝዓለመ ከምኡውን ንስደተኛታት ምኽሪ ኣብ ምሃብን ኣንጻር ናይ ሰብ ንግድን ኣብ ወለንታዊ ኣገልግሎት ይነጥፍ።ኣብ ዓለም ኣብቲ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋታት ዘለዎ ቦታታት ረድኤት ነበርክት ከምኡውን ሃገራት ኣንጻር ድኽነትን ጸቕጥን ኣብ ዚገብራኦ ቃልሲ ንድግፈን። ንሕና ክፋል ናይቲ ካሪታስ ኢንተርናሲዮናሊስ ኢና፡ እዚ ድማ ኣብተን ልዕሊ 200 ሃገራት ዚርከባ ልዕሊ 160 ካቶሊካዊ ሃገራዊ ውድባት ረድኤት ዘተሓባብር ኮይኑ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ናይ ዓለም ናይ ረድኤት መርበብ እዩ።

ማሕበር ኢጣልያውያን (FAIS-IR)

ማሕበር ኢጣልያውያን (Italienska riksförbundet)​

ማሕበር ተኻረይቲ (Hyresgästföreningen)

ማሕበር ተኻረይቲ ናይቶም ንኹሉ ሰብ ጽቡቕ መንበሪ ብርትዓዊ ዋጋ ንኺረክብ ዚቃለሱ ናይ ተኻረይቲ ደሞክራስያዊ ኣባላዊ ውድብ እዩ። ኣብዚ ውድብዚ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ገዛውቲ ኣሎ። እዚ ማሕበርዚ ኹሉ ሰብ ጽቡቕ መንበሪ ብርትዓዊ ዋጋ ንኺረክብ ይቃለስ።

ቀስተደመና ሽወደን (Rainbow Sweden)

ቀስተደመና ሽወደን ወይ ረይንቦው ስዊድን ናይተን ንድራግን ገበንን ማሕበራዊ ተነጽሎን ንምንካይ ዚሰርሓ ናጻ ዝኾነ ዓሚላት ማሕበራት ኣካቢ እዩ።ናይቲ ማሕበር ንጥፈትን ኣገልግሎት ጥየሳን ኣብቲ ካብ ድራግ/ኣደንዛዚ ነገራት ናጻ ዝኾነ ማሕበረሰብ ንምፍጣርን ናይ ሰብ ፍሉይ ድልየት ንምርዋይን ዚብል መትከል እተመስረተ እዩ።

ሃገራዊ ትያትር (Riksteatern)

ሃገራዊ ትያትር ዝዘውር ሃገራዊ ምርኢት ዚውንን ህዝባዊ ንጥፈት እዩ። ልዕሊ 40,000 ኣባላትን፡ 230 ሃገራውያን ማሕበራት ትያትርን 21 ዞባውያን ማሕበራትን ኣብ መላእ ሽወደን 50 እተኣሳሰራ ውድባትን ክፋል ናይቲ ሃገራዊ ትያትር እየን። ንሱ ይውግንን፡ የካፍልን፡ የፍርን ናይ ምርኢት ጥበብ የማዕብልን።

ሮማዊት-ካቶሊካዊት ቤትክርስትያን (Romersk-katolska kyrkan)

ሮማዊት-ካቶሊካዊት ቤትክርስትያን

ማሕበራዊ ተልእኾ (Sociala Missionen)

ማሕበራዊ ተልእኾ ወይ ሚስዮን ማሕበራውን ድያቆንያውን ኣካይዳ ዘለዎ መኽሰብ ዘይብሉ ማሕበር እዩ። ኣብዚ እዋንዚ ዚካየዱ ንጥፈታት ከኣ ማሕበራዊ-ሕጋዊ ምኽሪ ምሃብን/ስነልቦናዊ ደገፍን ከምኡውን ናይ ስደተኛታት ​ጉዳይን እዩ። ​

ሽወደናዊት ቤትክርስትያን (Svenska Kyrkan)

ሽወደናዊት ቤትክርስትያን እታ ኣብ ሽወደን ዝዓበየት ናይ እምነት ማሕበር እያ። ንሳ ክፋል ናይቲ ናይ ዓለም ሉተራዊ ማሕበር እያ። ብከባብያዊ ደረጃ፡ ሽወደናዊት ቤትክርስትያን ኣብ ሰበኻታት ​ተኸፋፊላ ኣላ።

ሽወደናውያን ማሕበራት (Sveriges Föreningar)

ናይ ሽወደናውያን ማሕበራት ዕላማ ነተን ጽላላዊ ውድባት ኪድግፋን ከበርትዓን ከምኡን ኪጸልዋን ነቲ ናይ ከባቢ ማሕበራዊ ህይወት ዚምልከት ጉዳያት ከኣ ሃገራዊ ድምጺ ንኺኾናን እዩ።

ውልቃዊ ረድኤት IM (Individuell Människohjälp, IM)

IM ንድኽነት ምንጻልን ዚቃለስን ዘቃልዕን ሽወደናዊ ናይ ረድኤት ውድብ እዩ።IMንኣንስትን ሰብኡትን ኣዋልድን ኣወዳትን ኣብቲ ሕብረተሰብ ኪዋስኡን ኪካፈሉን ተኽእሎ ይህቦም።ነቲ ናይ ቋንቋን ባህልን መንደቅ ብምስባር፡ ስነልቦናዊ ደገፍ ዚህቡ መራኸቢ ቦታታትን ምይይጥን ይፈጥር፡ ንዝተነጸሉ ውልቀሰባትን ጉጅለን ድማ የበራትዕ።  ብዛዕባ ናይIMንጥፈታትንምውህሃድ።

IOGT-NTO

IOGT-NTO ክፋል ናይ ዓለም-ለኸ ህዝባውን ስልጠናውን ምንቕስቓስ እዩ። ኣብ ትሕቲ ምንቅስቓስ IOGT-NTO እቶም ውልቃዊ ነፍሰ ምግታእ ዚኽተሉን ብሓደ ኮይኖም ድማ ንወድሰብ ዝሓሸ መነባብሮ ኪፈጥሩ ዚደዩን ይርከቡ።

LP-ንጥፈታት መኽሰብ ዘይብሉ ሃገራዊ ማሕበር (LP-verksamhetens Ideella Riksförening)

LP-ንጥፍፈታት በቲ ናይ ፐንተኮስት ምንቅስቓስ ዚካየድ ኮዩኑ ንድራግን ኣልኮልን ዝውተራ ብናይ መንእሰያት ንጥፈታትን ናይ ከባቢ ማእከልን ዚከላኸልን፡ መንፈሳውን ሕክምናውን ማሕበራውን ክንክን ዚህብን እዩ።

RFSL

ንመሰል ሕደኣውን ክልተኣውን ናይ ጾታ ለውጢ ዝገብሩን ሰባት ዚቃለስ ሽወደናዊ ሃገራዊ ፈደረሽን RFSL, ኣብ መላእ ሃገር ዞባዊ ክፍልታት ኣለዎ። RFSL ነቶም ሕደኣውን ክልተኣውን ናይ ጾታ ለውጢ ዝገብሩን ካልኦት ናይ ጾታ ጸገም ዘለዎምን ከም ካልኦት ሰባት ማዕረ መሰለን ዕድላትን ንኺህልዎም ይሰርሕ። RFSLናይ  መንእሰያት ማሕበር RFSL Ungdom. ​እውን ኣለዎ። ​

RIFFI

ሃገራዊ ማሕበር ኣህጉራውያን ማሕበራት ንስደተኛታት ደቅስንትዮ RIFFI, ናይተን ኣብ መላእ ሃገር ዚርከባ ኣስታት 30 ዞባውያን ማሕበራት ጽላላዊ ውድብ እዩ። እዘን ዞባውያን ማሕበራት ነተን ኣብ ከባቢ ዘለዋን ምስ ምምሕዳርን መጽናዕቲ ማሕበራትን ኮይነን ንዝሓሸ ምውህሃድ ዚሰርሓ ደቀንስትዮ ኣገዳሲ መራኸቢ ቦታታት እየን። እተን ማሕበራት ናይ ቋንቋ ሽወደንን እንግሊዝን ካልእ ሳብጀትክን ከም ንኣብነት ጸላውን ደሞክራስያውን ጉዳያት፡ ኮርሳት ይህባ።

SIOS

ናይ ብሔራት ምትሕብባር ውድባት ሽወደን SIOS, መኽሰብ ዘይብሉ ማሕበር ኮይኑ ካብ ሰልፋዊ ፖለቲካን ሃይማኖትን ናጻ እዩ። SIOSብወለንታውያን ምትእስሳራት ፍሉጣትን ዘይፍሉጣትን ዝኾኑ ውሁዳን ዝቖመን ምስ ኩሉ ደሞክራስያዊ ሓይልታት ሽወደን ንሕብረ-ባህላዊ ሕብረተሰብ ዚሰርሕ ዕላማኡ ድማ ንኹሉ ኣባል ማዕረ ዝኾነ ናይ ቋንቋን ባህልን ስልጠናን ካልእ ናይ ውሁዳን ፖለቲካዊ ጉዳያትንንምምራሕእዩ።

ሲቪላዊ ማሕበረሰብ

ሲቪላዊ ማሕበረሰብ ኪብሃል ከሎ ነተን ብልምዲ ማሕበራትን ውድባትን እንብለን ዚውሃብ ስም እዩ።

ኣብቲ ከባቢኻ እንታይ ኣሎ?

ብዛዕባ ኣብቲ እትቕመጦ ከባቢ ብዛዕባ እንታይ ማሕበራትን ውድባትን ከም ዘለዋ ዝያዳ ሓበሬታ ንምህላው ኣብቲ ናይ ወረዳን ኮምዩንን መግለጺታት ክትረክብ ትኽእል።

ብዛዕባ ናይ ማሕበራዊ ህይወት ሓበሬታ ድማ ኣብቲ ናይ ነፍስወከፍ ኮምዩን servicekarta ክትደሊ ትኽእል። ​

ኣብቲ ናይ ወረዳን ኮምዩናትን ገጻት ተመልከት።​​​

ሓደ ማሕበር በቶም ኣባላቱ እዩ ዚካየድ፡ ኣባል ምዃን ድማ ምስ ካልእ ሰብ ርክብ ምፍጣር ማለት እዩ።

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ