መቐመጢ ቤት

ናትካ መንበሪቤት ምስ ረኸብካ ብዙሕ ዚሕሰብ ኣሎ። ኣብዚ፡ ብዛዕባ ናይ ምቾት መምርሒታትን መድህንን ናይ ኪራይ ድጎማን ናይ ዘቤታዊ ቁጠባን ተወሳኺ ከተንብብ ትኽእል።

ውሕስነታት

ንኣኻን ንንብረትካ ዚሕሉ ውሕስነት ኪህልወካ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ሽወደን 95% ናይ ኩሉ ዘቤታዊ ኣቕሓ ናይ ቤት ውሕስነት/ኢንሹራንስ ኣለዎ። ናይ ቤት ኢንሹራንስ መሰረታዊ ውሕሰነት እዩ ነቲ ዚስረቕ ወይ ብሓዊ ዝበላሾ ወይ ብማይ ዝበርስ ንብረትካ ካሕሳ የውህቦ። ናይ ቤት ኢንሹራንስ ነቶም ኣብቲ ናይ ኢንሹራንስ ውዕል ዘለዉን ኣብ ሓደ ገዛ ዚቕመጡን ውሕስነት ይህብ። ኣብ ልዕልዚ፡ ኩሉ ኣኣንይ ቤት ኢንሹራንስ ናይ መገሻ ውሕስነትውን ኣለዎ።

ናይ ሓደጋ ኢንሹራንስ ኣብ ሓደጋ ምስ እትጉዳእ ካሕሳ የውህበካ። መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ሓደጋ ውሕስነት ኣብቲ ናይ ቤትውሕስነት ተወሳኺ ኢንሹራንስ እዩ፡ ወይ ድማ ነብሱ ዝኸኣለ ብውልቀሰባት ኣብ ውዕል ዚኣቱ ኢንሹራንስ እዩ።

መተሓዳደሪ ገንዘብ

ገንዘብ ንኹሉ ወጻኢታት ኪኣክል ይግባእ። ቅልል ዝበለ ባጀት ምህላው ጽቡቕ እዩ። ቅድም ብዛዕባ ወጻኢታትካን ኣታዊታትካን ዘሎ ኩሉ ሓበሬታ ኣክብ፡ ሽዑ ነቲ ዚመጽእ ዘሎ ወርሒ ባጀት ከተውጽእ ከሎኻ ኣብቲ ዝኣከብካዮ ሓበሬታ ተመርኮስ። ነቲ ወጻኢታትካ ሕስር ዝበለ ነገራት ብምምራጽ ከተጕድሎ ትኽእል። ወይ ከኣ ንነዊሕ ዝጸንሕን ድልዱልን ኣቕሓ ብምግዛእ ገንዘብ ክትቍጥብ ትኽእል ኢኻ።

ምስ ሓደ ባንክ ርክብ ጌርካ፤ ናይ ባንክ ሕሳብ ክፈት፤ ናይ ባንክ ካርድ ኣውጽእ። ብኢንተርነት ጌርካ ክንደይ ገንዘብ ኣብ ሕሳብካ ከም ዘሎ ክትርኢን ዕዳታትካ ክትከፍልን ትኽእል ኢኻ።

ሓገዝ ክራይ-ገዛ

ቆልዑ ምስ ዚህልዉኻ ወይ ዕድመኻ ትሕቲ 29 ምስዝኸውን ሓገዝ ክራይ-ገዛ ንምርካብ ከተመልክት መሰል ኣሎካ። ሓገዝ ክራይ-ገዛ ንምርካብ፤ ኣብ ህዝባዊ-መዝገብ ምዝጉብን፤ ተቐማጢ ሽወደንን ክትከውን የድልየካ። ሓገዝ ክራይ-ገዛ ክትረክብ መሰል እንተልዩካን ክንደይ ከምእትረክብ ፤ እብቲ ስድራቤት ክንደይ ከምዝኾንኩም እዩ ወሳኒ።  ዕብየት እቲ ገዛን፣ እቲ ብዝሒ ክራይ-ገዛን፣ እቲ ዘለኩም ኣታዊን እውን ተወሳኺ ረቛሒታት እዩ። ሓገዝ ክራይ-ገዛ ንኺወሃበካ ዚውስን፤ እቲ  ቤተ ስልጣን ውሕስነት-ካሳ  እዩ።

ልቓሕ ኣቑሑት ገዛ ካብ CSN

ሓንቲ ምምሕዳር ከም ስደተኛ ወይ ከም ዳግም ምትእኽኻብ ስድራቤት እንተተቐቢላትካ ንገዛኻ ዝኾኑ ነገራትን ናይ ገዛ ኣቑሕትን መግዝኢ ዝኸውን ገንዘብ ክትልቅሕ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ። ክንደይ ገንዘብ ክትክቃሕ ከምትኽእል ብዝሒ ኣባላት ስድራቤትካን እትካረዮ ገዛ ምስ እቑሑቱ ድዩ ብዘይ ኣቑሑት እዩ ዝውስኖ። እቲ ልቓሕ ድሒርካ ዝኽፈል እዩ። ወለድ ውን ክትከፍል ኢኻ። ልቓሕ ኣቑሑት ገዛ CSN ዝበሃል ትካል እዩ ዘማሓድሮ።

ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ልቓሕ ኣቑሑት ገዛ ኣብ መርበብ ሓበሬታ CSN www.csn.se/hemutrustningslan ተመልከት

ዕዳኻ ናይ ዘይምኽፋል ምዝገባ

ክትከፍሎ ዝግበኣካ ኣብ ግዜኡ ምኽፋል ኣገዳሲ እዩ። እንተ ደኣ ንምኽፋል ደንጒኻ ናይ ስምዕታ ወረቐት ኪለኣኸልካ እዩ። ገና ምስ ዘይትኸፍል እቲ ዕዳኻ ናብ ዕዳ ኣከብቲ ትካላት ኪለኣኽ እዩ። ኣብ መዝገብ ዕዳ ዘይከፈለ ዝብል ነጥቢ ክተሓዘልካ ድማ እዩ። ሕጂ ውን ዕዳኻ እንተዘይከፊልካ እቲ ጉዳይ ኣብ መወዳእታ ናብ Kronofogden (ክሮኖፉግደን) ይሓልፍ። ስራሕ Kronofogden (ክሮኖፉግደን) እቲ ገንዘብ ይግበኣኒ ዝብል ወገን ገንዘቡ ንኽረክብ ምሕጋዝ እዩ። ብተወሳኺ እቲ በዓል ዕዳ ውን ኩነታቱ መፍትሒ ክረኽበሉ ምእንቲ ደገፍን ምኽርን ይልግስ።

ናይ ክፍሊት ስምዕታ ዕዳኻ ከም ዘይከፍልካ ዚገልጽ ጽሑፍ እዩ። ከምዚ ምስ ዚኸውን ክትልቃሕ ወይ መንበሪ ቤት ክትወሃብ ወይ ስራሕ ክትረክብ ወይ ተለፎን ከተእቱ ኣይትኽእልን።   

ገለ ገንዘብ ዘይብልካ ምስ ትኸውን

እቲ መተሓዳደሪ-ሓገዝ፤ ሓገዝ ማሕበራዊ-ናብዮት (እንዳ-ሶሻል) ወይ ውን ቁጠባዊ-ደገፍ ተባሂሉ ውን ይጽዋዕ እዩ። እዚ ነቲ ገለ ገንዘብ ዘይብሉ ሰብ ዚወሃብ ሓገዝ እዩ። ንመተሓዳደሪ ዚኸውን ገንዘብ ዚሓትት ሰብ፤ ክሰርሕ ዚኽእል ምስ ዚኸውን፤ ማዕረ-ማዕሪኡ ስራሕ ከናዲ ውን ይግብኦ። ኣብ ርእሲኡ ኣብቲ ማሕበራዊ-ኣገልግሎት ዘዳልዎ ንጥፈታት ውን፤ ተሳታፊ ክኸውን ይግብኦ።

ኣብቲ ማሕበራዊ-ኣገልግሎት ዘዳለዎ ንጥፈታት ተሳታፊ ምስ ዘይከውን፤ ሕቶኡ ተነጺጉ ገንዘብ ከይወሃቦ ይኽእል እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ባንክ ዝዓቖርካዮ ገንዘብ፤ ዕብይ ዝበለ ንብረት፤ ንኣብነት ማኪና ምስ ዚህልወካ፤ ካብ ማሕበራዊ-ኣገልግሎት ሓገዝ ክትረክብ መሰል ኣይህልወካን እዩ።

ብዛዕባ መተሓዳደሪ-ገንዘብ ዝበለጸ ሓበሬታ ንምርካብ፤ ምስ ኮሙንካ ርክብ ግበር። 

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ