ዝተፈላለየ ኣገባባት መቐመጢ

ኣብ ሃገር ሽወደን እተፈላለየ ናይ ምንባር ኣገባብ ኣሎ። ኣፓርትማ ክትካረ ወይ ክትዕድግ ትኽእል። ገዛ ክትካረ ወይ ክትዕድግ ትኽእል። ኣብዚ፡ ብዛዕባ እተፈላለየ ናይ ምንባር መገድን ከመይ ጌርካ መንበሪ ቤት ከም እትደልን ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል። ኣብዚ፡ ብዛዕባ ክትፈልጦ ኣገዳሲ ዝኾነ መሰላትን ግዴታታትን ከተንብብ ትኽእል። ኣብቲ ሊንክ ወይ መላግቦ ብዛዕባ እተፈላለየ ኣገባብ መነባብሮን ሕግን ኩንትራትን ካልእን ተወሳኺ ሓበሬታ ትረክብ።

ብኸምዚ መገዲ መንበሪ ቤት ትደሊ

መንበሪ ቤት ትደሊ እንተሎኻ ብሓደ ግዜ ብእተፈላለየ መገዲ ክትገብሮ ጽቡቕ እዩ። ከመይ ክትገብር ከም ዘሎካ እነሆ ገለ መምርሒ። ኣብቲ ናይቲ ገጽ ታሕተዋይ ሸነኽ ብእተፈላለየ መገዲ ከመይ ጌርካ ከም እትነብር ከተንብብ ትኽእል።

ኣፓርትመንት

ከም መንበሪ ቤት ደላዪ ኣብ ኩሉ ትካላት ክራይ ኣባይትን ኣብያተጽሕፈት ኣካፈልትን ተመዝገብ። ንሳቶም ክትምዝገበሉ እትኽእል ናይ መርበብ ሓበሬታ ኣለዎም። ኣብ ገሊኡ ትካላት ንኽትምዝገብ ክፍሊት የብሉን ኣብ ገሊኡ ግን ክትከፍል ትግደድ ኢኻ። ምስ ተመዝገብካ ነተን ጥርሐን ዝኾነ ኣፓርትመንት ሃሰው ክትብለን ትጅምር። ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ እናተመላለስካ ብምእታው ብዛዕባ ሓደስቲ ኣፓርትማ ሓበሬታ ወጺኡ እንተ ኾይኑ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ።

ብዙሓት ትካላት ኣካረይትን ኣከፋፈልትን ናይ መንበሪ ኣባይቲ ሪጋ ወይ መስርዕ ዚብሃል ኣለወን። ስለዚ ከም ደላይ መንበሪቤት ምስ ተመዝገብካ ኣብቲ ሪጋ ኢኻ ትኣቱ። ኣብቲ ሪጋ ናይቲ እተመዝገብካዮ መዓልታት ነጥቢ ይወሃበካ እዩ። ነዊሕ ብምጽባይ መንበሪ ቤት ንምርካብ ዘሎካ ዕድል ይልዕል። እቲ ሕጊ ግን ኣብ እተፈላለያ ትካላት ይፈላለ እዩ።

ኣብ ብዙሕ ናይ ኮምዩናት መግለጺ ብዛዕባ ናይቲ ከባቢ ትካል ክራይ ኣባይትን ናብቲ ናይቲ ኮምዩናት መርበብ ዚወስድ ሊንክን ሓበሬታ ኣሎ። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩናት መርበብ ኣብቲ ከባቢ ዚርከቡ ነኣሽቱን ዓበይትን መንበሪ ኣባይቲ ትረክብ።

ብዝከኣል መገዲ ንጡፍ ኩን

ሽሕኳ ኣብቲ ትካላት ክራይ ኣባይትን ኣከፋፈልትን ተመዝጊብካ እንተ ኾንካ፡ ብኻልእ ሸነኻት ሃሰው ምባል ጽቡቕ እዩ። ኣብ ኢንተርነት ብቐጥታን ብሰከንድሃንድን ዚካረ ኣባይቲ ሓበሬታ ዚህባ ብዙሓት ዋኒናት ኣለዋ። ኣብኡውን ምሳታቶም ዘቐምጡ ሰባትን ዝካረ ገዛውቲ ዚሕብርን ረክላማት ትረክብ ኢኻ። ኣብ ጋዜጣታት ብዛዕባ ጥርሑ ዚካረ ኣባይትን ክፍልን/ክላስን ዚሕብር ረክላም ምድላይውን ጽቡቕ እዩ።

ክትምዝገበሎም ዘይትኽእል ግን ዝካረ ገዛውቲ ክትረኽበሉ እትኽእል ወብሳይት ዘለዎም ብዙሓት ነኣሽቱ ትካላት ክራይ ኣባይቲ ኣለዉ። ኣብዚኣቶም ተገዳስነትካ ምርኣይ ጽቡቕ እዩ። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩናት መርበብ ናብ ገለ ካበታቶም ዘሰጋግር ሊንክ ክትረክብ ትኽእል። ንብጾትካን ዚፈልጡኻ ሰባትንውን እቲ መንበሪ ቤቶም ካበይ ከም እተኸራዩዎ ክትሓቶም ትኽእል ኢኻ። ናይዚኣቶም ስምን ዚርከቡሉ ኣድራሻን ንኽትረክብውን ሕተት። ሽዑ ነቲ ኣካረዪ ብጾትካ ኣብ ገለ ካብቲ ዘካርዮ ኣባይቲ ከም ዚቕመጡ ንገሮ።

ኣብ ገለ ቦታ ኣፓርትማ ምስ እትደሊ ኣብቲ ኣስካላ ደዪብካ ኣካራዪ መን ምዃኑ ክትርኢ ትኽእል። እቶም ኣካረይቲ ነቲ ገዛ መን ከም ዘመሓድሮን ከመይ ጌርካ ከም እትረኽቦምን ሓበሬታ ኪህቡኻ እዮም።

ካልእ መገዲ ከኣ ኣብ ግሮሰሪታትን ኣብያተንባብን ናይ ገዛ መእተዊ ኣስካላታትን ወይ ኣብ ካልእ መለጠፊ ዘለዎ ቦታታት ወረቐት ምልጣፍ እዩ።

ኮምዶሚዩምን ገዛን

ኮምዶሚንዩም ወይ ገዛ ክትዕድግ ምስ እትደሊ ነቶም ናይቲ ከባቢ ናይ ገዛውቲ ወኪላት ተወከሶም። ኣብ ኢንተርነት እውን ብዙሓት ኣብ መላእ ሃገር ሽወደን ዘሎ ናይ ኮምዶሚንዩም ገዛ ወይ ዝሽየጥ ጥርሑ መሬት ረክላም ዘውጽኡ ዋኒናትን ቤትጽሕፈት ኣገልግሎትን ኣለዉ። ኣብ ጋዜጣታትውን ረክላም ኣሎ። ኣብቲ ናይ ኮምዩናት መግለጺታት ናብቲ ናይቲ ኮምዩናት መርበብ ገጻት ዚወስድ ሊንክ ወይ መላግቦ ኣሎ። ኣብኡ ድማ እንታይ ዓይነት ገዛ ወይ መሬት ይሽየጥ ከም ዘሎ ሓበሬታ ትረክብ።

መሰል ተኻራያይ ዝሕለወሉ ቤት

ኣብ መላእ ናይ ሽወደን ኮምዩናት ዝካረ ኣፓርትመንት እትደልየሉ ናይቲ ከባቢ ትካል ክራይ ኣባይቲ ኣሎ። እተን ትካላት ናይ ሓደ ሰብ ወይ ናይ ኮምዩን እየን። ብኮምዩን ዚውነነ ትካል ክራይ ኣባይቲ ህዝባዊ ትካል ኣባይቲ ይብሃል። ኣብ መሰል ተኻራያይ ዝሕለወሉ ቤት ምስ እትቕመጥ ከም ተኻራዪ ኢኻ እትፍለጥ። ነቲ ኣፓርትማ ካብቲ ኣካራዪ ትካረዮ (ትልቅሖ) ኢኻ ዘሎኻ፡ ማለት ካብቲ ነቲ ገዛ ዚውንን ትካል። ኣብቲ ገዛ ገለ ምስ ዚስበር እቲ ኣካራዪ እዩ ዘዐርዮ። ከም ተኻራያይ መጠን ንኣብነት እቲ ፎርኖ ወይ ፍሪጅ ምስራሕ ምስ ዚኣቢ ክትከፍል የብልካን። ግን ነቲ ምስባር ባዕልኻ ዝፈጸምካዮ ምስ እትኸውን ክትከፍል ትግደድ። እቲ ኣካራዪ ቅድሚ ኣብቲ ገዛ ምእታውካ ንኹሉ ቍጽጽር ይገብረሉ እዩ። ከምኡ ዚገብር መታን ነቲ ኣቐዲሞም ካልኦት ተኻረይቲ ዘበላሸውዎ ከይትኸፍል ብማለት እዩ።

ብዙሕ ዓይነት ኣገባብ ናይ ምክራይ ኮንትራት ኣሎ። ቀዳማይ ኮንትራክት ማለት ኣብቲ ገዛ ክሳዕ ዝደለኻዮ ግዜ ክትቅመጥ ትኽእል ማለት እዩ። ካልኣይ ኮንትራት ማለት ካብቶም ቀዳማይ ኮንትራት ዘለዎም ሰባት ንግዜኡ ትካረ ኣሎኻ ማለት እዩ።

ጸሊም ኮንትራት

ጸሊም ክንትራት ኣብቲ ብገንዘብ ዝሽየጥን ዚዕደግን ናይ ክራይ ቤት ዚግበር ኮንትራት እዩ። ኣብ ሃገር ሽወደን ተኸራይን ኣካራዪን ናይ ክራይ ኮንትራት ኪሸጡ ወይ ኪዕድጉ ኣይፍቀድን። እቲ ነቲ ንክራይ ቤት ዚግበር ኮንትራት ክፈል ዚብለካ ሰብ ገበን እዩ ዚፍጽም ዘሎ፡ በዚ ተግባርዚ ድማ ኪእሰር ይኽእል።

ተኻራዪ ነቲ ናይ ክራይ ኮንትራት ከቋርጾ መሰል ኣለዎ

ናብ ካልእ ክትግዕዝ ምስ እትደሊ ነቲ ናይ ክራይ ኮንትራት ናይ መንበሪኻ ከተቋርጾ ኩሉ ግዜ መሰልካ እዩ። ኮንትራትካ ምስ ኣቋረጽካዮ ንእተወሰነ ግዜ ክራይ ክትከፍል ግዴታ ኣሎካ። ኣዚ ድማ 'ስምዕታ' ይብሃል። ናይ ስምዕታ ግዜ ከም ልሙድ ሰለስተ ወርሒ እዩ፡ ኣብቲ ኮንትራት ካልእ ኣትዩ እንተ ዘይኮይኑ። ብዛዕባ ምቍራጽ ኮንትራት ስምዕታ ድሕሪ ምሃብካ ካብታ እትመጽእ ወርሒ እዩ ዚጅምር።

ኣካራዪ ነቲ ናይ ክራይ ገዛ ኮንትራት ከቋርጾ መሰል ኣለዎ

እቲ ኣካራዪ ነቲ ምስ ተኻራዪ ዝገበሮ ናይ ክራይ ኮንትራት ከቋርጾ መሰል ኣለዎ። ከምዚ ዚኸውን እቲ ተኻራዪ ነዚ ዚስዕብ ምስ ዚፍጽም እዩ፤

 • ነቲ ክራይ ከይከፈለ ካብ ሓደ ሰሙን ንላዕሊ ምስ ዚጸንሕ
 • ነቲ ኣካራዪ ከይኣፍቀደ ነቲ ገዛ ንኻልእ ምስ ዚገድፈሉ ወይ ምስ ዘካርዮ
 • ነቲ ገዛ ከምቲ ኣብ ኮንትራት ዘሎ ዘይኮነስ ንኻልእ ምስ ዚጥቀመሉ፡ ንኣብነት ናይ ገበናት ስራሕ ወይ ርኡይ ዝኾነ ናይ ንግዲ ስራሕ
 • ኣብቲ ገዛ ባልዕ ምስ ዚኣትዉ ወይ ባልዕ ከም ዝኣተዉ ምስ ዘየፍልጥ
 • ብዘይ ብቑዕ ምኽንያት ነቲ ኣካራዪ ናብቲ ቦታ ምእታው ምስ ዚኸልኦ፡ ንኣብነት ንገዛ ምዕራይ
 • ነቲ ገዛ ግዲ ምስ ዘይገብረሉ ወይ ድማ ነቲ ኣብ ውዕል ዘሎ ነጥብታት ምስ ዘየማልእ

ብሰከንድ ሃንድ/ሰኮንዶ ማኖ ምካራይ

ኣብ ሃገር ሽወደን ብሰከንድሃንድ ምክራይ ልሙድ እዩ። ከምዚ ኪብሃል  ከሎ ካብ ሓደ ቀዳማይ ኮንትራት ዘለዎ ሰብ ገዛ ትካረ ማለት እዩ። ካብቶም ኣብ ኮንዶሚንዩም ዘለዉ ወይ ድማ ናይ ባዕሎም ገዛ ዘለዎም ክትካረ ትኽእል። ብሰከንድሃንድ ገዛ ክትካረ ምስ እትደሊ፡ እቲ ኣካራዪ ፍቓደኛ ምዃኑ ከተረጋግጽ ይግባኣካ። ብሰከንድሃንድ ገዛ ክትካረ ከሎኻ ኮንትራት ምጽሓፍ ኣይትረስዕ። ከምኡ ምስ ዘይትገብር እቲ ቀዳማይ ኮንትራት ዝገበረ ነቲ ገዛ ምስ ዚደልዮ፡ ከውጽኣካ ይኽእል እዩ። ቅድሚ ኮንትራት ምጽሓፍካ፡ ሰከንድሃንድ ክትካረ ከሎኻ እንታይ መሰላት ከም ዘሎካ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ።

ጽግዕተኛ/ደባል

ኣብ ናይ ሓደ ሰብ ኣፓርትማ ወይ ገዛ እውን ተኻሪኻ ክትቅመጥ ይከኣል እዩ። ከምዚ ማለት ንስኻ ምስ ሓደ ኮንትራት ዘለዎ ወይ ነቲ ገዛ ዝውንኖ ሰብ ኢኻ ትቕመጥ ዘሎኻ ማለት እዩ። እዚ ድማ ጽግዕተኝነት ይብሃል። ጽግዕተኛ እንተ ኾንካውን ኮንትራት ምግባር ከድልየካ እዩ። ስለዚ ኣብ ናይ ካልእ ሰብ ኣፓርትማ ወይ ገዛ ተኻሪኻ ክትቅመጥ ከሎኻ ኮንትራት ምጽሓፍ ኣይትረስዕ።

ኮምዶሚንዩም

ኮምዶሚንዩም ኪብሃል ከሎ ዚካረ ገዛ ኾይኑ እትኸፍሎ ግዴታታት ዘለዎ እዩ። ካብቲ ነቲ ገዛ ዚውንኖ ማሕበር፡ ብርኪ ምግዛእ ማለት እዩ። ሽዑ ናይቲ ማሕበር ኣባል ትኸውን ነቲ ገዛ ድማ ትጥቀመሉ። ኣብቲ ኮንዶሚንዩም ክትቅመጥ ከሎኻ ነቲ ማሕበር ነፍስወከፍ ወርሒ ኢኻ እትኸፍሎ። ነዚ ንኽትከፍል ካብ ባንካ ተለቂሕካ እንተ ኾንካ ነቲ ባንካ ወለድን ግዴታን ክትከፍል ይግበኣካ። ኣብ ኮምዩናት ኣየናይ ገዛ ከም ዚሽየጥ ዚሕብሩ ናይቲ ከባቢ ወኪላት ክራይ ኣባይትን ትካላት ክራይ ኣባይትን ኣለዉ። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩናት ናይ መርበብ ገጻት እንታይ ዞባውያን ትካላት ከም ዘለዉ ክትረክብ ትኽእል። ኣብ ኢንተርነት ኣቲኻውን ባዕልኻ ዝሽየጥ ኮንዶሚንዩም ክትደሊ ትኽእል።

ገዛ

ኣብ ሽወደን ገዛ ክትዕድግን ክትካረን ይከኣል። ገዛ ክትዕድግ ምስ እትደሊ እቲ ዋጋ ኣብ መንጎ ዓበይቲ ከተማታትን ነኣሽቱን ከምኡውን ገጠራትን ይፈላለ እዩ። ኣብቲ ኮምዩናት ናይቲ ከባቢ ኣየናይ ገዛ ከም ዝሽየጥ ዚሕብሩ ወኪላት ክራይ ኣባይን ኣከፋፈልትን ኣለዉ። ጥርሑ መሬት ገዚእካውን ኣብኡ ናይ ውልቂ ገዛ ክትሰርሕ ይከኣል እዩ። ኣብቲ ናይ ኮምዩናት መግለጺ ናብቲ ናይ ኮምዩናት መርበብ ገጻት ዚወስድ ሊንክ ወይ መላግቦ ኣሎ። ኣብኡ ኣየናይ ገዛ ወይ መሬት ንመሸጣ ከም ዝቐረበ ሓበሬታ ኣሎ። ኣብ ኢንተርነት ኣቲኻው ባዕልኻ ክትደሊ ትኽእል ኢኻ።   ​ክትቅመጥ ከሎኻ ዘድልየካ ሓገዝ

እቲ ናይ መንበሪ ፍቓድ ዝረኸበን ኣብ ትሕቲ ናይ ሚግረሽን መንበሪ ቤት ዚቕመጥን ንኮሙን ንምውካስ ሓገዝ ኪረክብ ይኽእል።

ናብ ኮሙን ክትሕበር ማለት እቲ እተመረጸ ኮሙን ገዛ ኪረኽበልካ ሓላፍነት ኣለዎ ማለት እዩ። እቲ ሓበሬታ ንኣኻን ነቶም ሓቢርካዮም እትቕመጥ ኣባላት ስድራቤትን ይምልከት

ናይ መንበሪ ፍቓድ ምስ ረኸብካ ንምይይጥ ክትጽዋዕ ኢኻ። ኣብቲ ምይይጥ ብዛዕባ መንበሪኻ ሓገዝ እትደሊ ምዃንካ ወይ ድማ ባዕልኻ ነቲ ጉዳይ ከተሳልጦ ትደሊ ምዃንካን ክትሕተት ኢኻ ።

ናብ ኮሙን ክትሕበር መሰልካ እዩ። ነቲ ዚወሃበካ ቤት ኣይደልን ምስ እትብል ባዕልኻ ገዛ ክትደሊ ይግበኣካ።

ኩለን ኮሙናት ብድሕርቲ ሓበሬታ ምሃብ ነቶም ሓደስቲ መጻእቲ ተቐቢለን ገዛ ክደልያሎም እየን

ተወሳኺ ሓበሬታ ካብ ሚግረሽን

​ኩሉ ሰብ ንመንበሪ ቤት መሰል ኣለዎ

ኣብ ሽወደን ኩሉ ሰብ ንመንበሪ ቤት መሰል ኣለዎ። ንሓደ መንበሪ ቤት ዚደሊ ሰብ በዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ምኽንያታት ክትንጽሎ ኣንጻር ሕጊ እዩ፤

 • ብብሔር
 • ብሃይማኖትን እምነትን
 • ብስንክልና
 • ብጾታ
 • ጾታዊ መንነንት ወይ ጾታዊ ግልጽነት
 • ጾታዊ ባህርያት
 • ዕድመ

እትነጸልካ ኴንካ ምስ ዚስመዓካ ነቲ ናይቲ ኮምዩን ናይ ሃልኪ ኣማኻሪ፡

ንቤትጽሕፈት ኣንጻር ተነጽሎ ወይ ወኪል ተነጽሎ DO ተወከሶ።

​ህዝባዊ ምዝገባ

ኩላቶም ኣብ ሃገር ሽወደን ዚነብሩ ኪምዝገቡ ይግባእ። ኣብኡ ድማ መንዮም ኣብ ሽወደን ዚነብሩ ኣበይከ እዮም ዚነብሩ ብዚምልከት ሓበሬታ ይምዝገብ።

እቲ ዚውሃበካ መሰላትን ዘሎካ ግዴታን ኣብ ምምዝጋካን ኣብቲ ቦታ ናይቲ ምዝገባኻን ይምርኮስ።

ናይ ህጻንን ናይ መንበሪ ቤትን ድጎማ ኣብ ምዝገባኻ እተመርኮሰ እዩ። ኣበይ ግብሪ ከም እትኸፍልን እተድመጽን እውን ኣብቲ ቦታ ምዝገባኻ እተሞርኮሰ እዩ።

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ