ነጻ ግዜ

ኣብ ሽወደን ናይ ዕረፍቲ ግዜ ኣገዳሲ እዩ፡ ኩሉ ሰብ ድማ ኣብ ስራሕ ወይ ኣብ ትምህርቲ ምስ ዘይህሉ እተፈላለየ ንጥፈታት የካይድ። ኣብ ዕረፍቲ ግዜ ትግደስ እንተ ኾንካ ኣብቲ ማሕበረሰብ ሽወደን ዓቢ ናይ መራኸቢ መርበብ ክትፈጥርን ምስ ብዙሓት ክትራኸብን ትኽእል። ኣብዚ ዓዲ ሓድሽ ንዝኾንካ፡ እቲ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ብጾት ንምርካብን ቋንቋ ሽወደን ንምልምማድን ይጠቕመካ።​​

መሰል ኩሉ-ሰብ

ኣብ ሃገር ሽወደን፤ መሰል ኩሉ-ሰብ (allemansrätt)​፤ ዚበሃል ነገር ኣሎ። ንሱ ከም ድላይና ኣብ ተፈጥሮን ኣብ ዋና ዘይብሉ ቦታን ክንንቀሳቐስ የኽእለና። ብኻልእ መገዲ ህዝባዊ መሰል ማለት ኣብ ተፈጥሮን ኣብ ህይወት እንስሳታትን ኣብቲ ወናኒ ናይቲ እንረግጾ መሬትን ኣብቶም ኣብ ከባቢ ዘለዉ ሰባትን ሓልዮት ኪህልወና ኣለዎ ማለት እዩ። ህዝባዊ መሰላት ኣብ ሓንቲ ናይተን ናይ ሽወደን ኣርባዕተ ቅዋማት እተጻሕፈ እዩ፡ እንታይ ክትገብር ወይ ከይትገብር ከም ዘሎካ ድማ ይውስን።

ናይ ማሕበራት ህይወት

ኣብ ሽወደን ማሕበረሰብ፡ ሲቪካዊ ምንቅስቓስን ማሕበራዊ ናብራን ኣገዳሲ ተራ እዩ ዚጻወት። ምስ ካልኦት ኴንካ ኣብ ማሕበራት ምስታፍ ነቲ ዝምባለታትካ ቦታ ትረኽበሉ፡ ሓድሽ መጻኢ እንተ ኾንካ ድማ ናብቲ ማሕበረሰብ ሽወደን ንምእታው በሪ ይኸፍተልካ። ኣብ ሽወደን ናይ ማሕበራት ናጽነት ኣሎ፡ እዚ ከኣ ናይ ደሞክራስያዊ ማሕበረሰብ ኣገዳሲ ገጽታ እዩ። ማሕበራዊ ናጽነት ማለት ናትካ ማሕበር ክትጅምር  ምኽኣልን ኣብኡ ምስታፍን ማለት እዩ። ሓደ ዓይነት ዝንባለ ወይ ድሕረባይታ ዘለዎም ጉጅለታት ማሕበር ኪጅምሩ ይኽእሉ። ኣብዚ እተፋላለያ ማሕበራት ኣለዋ፤ ንኣብነት ናይ ስፖርት፡ ባህሊ፡ ናይ ሙዚቃን ሃይማኖትን ማሕበራት።

መብዛሕትኦም ኣብ ሽወደን ዚነብሩ ኣብ ሓንቲ ወይ ብዙሓት ማሕበራት ኣባላት እዮም። ኣብ ሓንቲ ማሕበር ከም ኣባል ቦርድ፡ መራሒ ወይ ኣብቲ ንጥፈታት ከም ኣባል/ወለንተኛ ኴንካ ክትሳተፍ ትኽእል። ማሕበራዊ ናብራ ከም ናይ ደሞክራሲ ቤትትምህርቲ እዩ። እቶም ኣባላት ኣብ ደሞክራስያዊ መስርሕ ምግልጋል ይመሃሩ፡ ብደሞክራስያዊ መገዲ ድማ ውሳነ የሕልፉ። እዚ እኩብ ማሕበራዊ ናብራ ንማሕበረሰብ ሽወደን ደሞክራስያዊ ንምግባር ዓቢ ተራ ተጻዊቱ እዩ። ብዙሓት፡ ኣብቲ ንጥፈታት ማሕበር ብቐጥታ ዘይሳተፉ እናሃለዉ ኣባላት እዮም።

ኣብቲ ማሕበራትን ውድባትን ዚብል ኣርእስቲ ብዛዕባተን ኣብ ሽወደን ዚርከባ ሃገራውያን ውድባት ከተንብብ ትኽእል ናብቲ ናታተን መርበባዊ ገጻትውን ብሊንክ ክትኣቱ ትኽእል።

ኣብቲ ናይ ወረዳን ኮምዩንን መግለጺታት ሰርቪስካርታ ዚብል ኩርናዕ ኣሎ፡ ኣብኡ ድማ በቲ ናይ ካርታ መስርሕ ጌርካ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ እተፈላለያ ማሕበራትን መራኸቢ ቦታታትን ከም ዘለዋ ክትርኢ ትኽእል።

ንቖል ዑን መንእሰያትን

ኣብቲ ኮምዩናት ንመንእሰያት ተመሃሮ ዝዓለመ መዘናግዒ ወይ ናይ ባህሊ ቤት ኣሎ። ኣብቲ መዘናግዒ ቦታት እቶም መንእሰያት ምስ ብጾቶም ይራኸቡ። ኣብኡ ናይ ሙዚቃን ትያትርን ኮርሳት ኣሎ፡ ናይ ትልሂት ትምህርቲውን ኣሎ። ነቲ ኮምዩንካ ብምውካስ ኣብኡ እንታይ ከም ዚርከብ ረአ፡ ወይ ድማ ኣብቲ መርበባተን ኣቲኻ ኣንብብ። ​

​እተን ኣቐዲምካ እትፈልጠን ዓይነት ቃንጥሻታት ጥራይ ተጠቀም!

እቲ ኣዝዩ መርዛም ቃንጥሻ ኣብ ሸውደን!

​እኩብ ማሕበረ ትምህርቲ

እኩብ ማሕበረ ትምህርቲ እቲ ዝዓበየ ቦታ መራኸቢ ምህሮን ባህልን እዮም ከምኡ’ውን ኣብ ሙሉእ ሽወደን ይርከቡ። ናብዚ ዝተፈላልየ ዝዕድመኦም ሰባት ብሃባር ምስ ካሎት ክመሃሩን ክምዕብሉን ይመጹ። ኩለን እኩባት ማሕበረ ትምህርቲ ክትሳተፎ እትኽእል ንጥፈታት፣ ንኣብነት ልምምድ ቇንቇ፣ ትምህርቲ ብኽቢ፣ ክፍሊታት ክምኡ’ውን ባህላዊ ንትፈታት የዳልዉ። ዓሰርተ እኩባት ማሕበረ ትምህርቲ ኣለዋ፣ ኩለን ዝተፈላለየ መስመርን ክልሰመበገሲ እለወን። ብዛዕባ ንጹል እኩብ ማሕበረ ትምህርቲ ዝያዳ ክትፈልጥ እንድሕር ደሊኻ ናብ መርበብ ሓሃበሬትኦም እትው። እብኡ እብን መንበሪኻ ከባቢ እንታይ ንጥፈታት ከምዘካይዱ እውን ትረክብ።

ኣራኽቦ ናብ መርበብ ሓበሬታ ናይ እኩባት ማሕበረ ትምህርቲ

ኣበአፍ

ፎልክኡኒቨርሺተት

ኢብን ሩሽድ

ኩልቱረንስ

መድቡርያርስኩላን

አንበቨ

ሰንሱስ እኩብ ማሕበረ ትምህርቲ

ስቱድየፍረምያንደት

እኩብ ማሕበረ ትምህርቲ ቢልዳ

እኩብ ማሕበረ ትምህርቲ ቩክሰንስኩላ

​መአከቢ ሜዳ ኣብ ገጠራት

ኣብ ገጠራት ዝርከቡ ጎላጉል ንብዙሓት ናይ ተፈጥሮ መአከቢ ቦታታት እዮም። ቢግደጎርደን- ቢግደጎርድ፣ ቢስቱጋ፣ መድቦርያርሁስን ካልእን ተባሂሉ እውን ዝጽዋዕ ንኹሉ ክፉት ዝኾነ ህዝባዊ መአከቢ ኣዳራሽ እዩ። ንን ኣሽቱ፣ መንእሰያት፣ ዓበይቲ፣ ንስድራቤታት፣ ማሕበራት፣ ትካላትን ዲሞክራስያዊ መሰረት ዘለዎም ካልኦትን።

ኣብዚ ኣብ ቀረባኻ ዝርከብ መአከቢ ሜዳ ክትረክብ ትኽእል።

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ