ናይ ምቾት ሕጊታት

ኣብ መንበሬ ቤት፡ ሓደ ሰብ ኣብ ጥቓ ጎረባብቱ እዩ ዚነብር። ኩሎም እቶም ኣብ ሓደ መንበሪ ህንጻን ከባቢን ዚነብሩ ሰባት፤ ብምቾት ክነብሩ፤ ምስ ጎረባብትኻ ናይ ምክብባር ጠባይ ምርኣይ፤ ናይ ግድነት ጉዳይ እዩ። ተኻረይቲ ተነጊሩዎም ከብቅዑ ምስ ዘይእረሙ፤ ናይ ክራይ ገዝኦም መሰል ትሓዲጎም ክስጐጉ ይኽእሉ እዮም። ኣብዚ ታሕቲ ሓደ ሰብ ከስተውዕለሎም ዘድልዮ ኣብነታት ንጠቅስ።

ሓልዮት ይሃሉኻ

ኩሉ ተቐማጣይ ሓልዮት ከርኢ ይግባእ። ሓልዮት ምህላው ብፍላይ ካብ ሰዓት 10 ምሸት ክሳዕ 7 ንግሆ ኣዳላዪ እዩ። ንጎረቤትካ ንኸይትርብሽ ከምዚ ኢልካ ሕሰብ፤

  • ኣብቲ ኣስካላ ጸጥታ ይሃሉ። ኣብኡ ምጕያይን ምጽዋትን ማዕጾ ገም ምባልን ይርብሽ እዩ። ነቶም ኣብ ገዛኻ ዘለዉ ኣጋይሽውን ንጎረቤት ከይርብሹ ኣጠንቅቆም
  • ናይ ቲቪን ራድዮን ኮምፕዩተርን ድምጺ ኣህድኣዮ
  • ብድሕሪ ሰዓት 20.00 ኣብ መንደቕ ኣይትዅዓት መስማር ኣይትውጋእ
  • ፌስታ ምግባር ጽቡቕኳ ንተኾነ፤ ኣቕዲምካ ግን ንጎረባብትኻ ሓቢርካዮም ምጽናሕ። እቲ ጽቡቕ ልምዲ፤ እቲ ግዜ እናለየተ ክኸይድ ከሎ፤ ነቲ ድምጺ ሙዚቃ ድማ እናኣጕደልካ ምኻድ ዚብል እዩ።

ብሽክለታን ዓረብያ-ቆልዑን ዝዓበየ ጸገም ኣብ ግዜ ባርዕ

ንሓደጋ ባርዕ ንምክልኻል፤ ከብሒታት፡ መንሸታትሒ፡ ብሽክለታታት ወይ ዓረብያ-ቆልዑ፤ ኣብቲ መእተዊ ኣስካላታት ኣይተቐምጥ። ነቶም ሰራሕተኛታት ጽሬት ውን ከጸጋሞም ስለ ዚኽእል።

ፓራቦልን ኣንቴናን

ፓራቦልን ኣንቴናን ክትሰቅል ምስ ትደሊ፤ ካብቲ ኣካራዪ-ህንጻ ፍቓድ ክትረክብ የድልየካ። ዋላ ኣብ ናትካ ባልኮኒ ወይ መስኮትካ ውን እንተኾነ፤ ፍቓድ ምርካብ የድሊ እዩ።

መምርሒ ባልኮኒ

ኣብ ባልኮኒ እተንጠልጥሎ መትከሊ ዕንባባታት፤ ብወገን ውሽጢ ብግቡእ ክገጣጠም ከም ዘድሊ ሕሰበሉ። ንጎረባብትኻ ብምሕሳብን፤ ንሓደጋ ሓዊ ውን ስለ ዘቃልዕን፤ ኣብ ባልኮኒ ኴንካ ስጋ ምጥባስ ብዙሕ ግዜ ክልኩል እዩ።

ኣተሓሕዛ መደርበዪ ጐሓፍን - መምለሲ-ጐሓፍን

ኣብ መደርበዪን መእከቢ ጎሓፍ ክፍሊታት፣ ሽግር መታን ከይፍጠር፤ ቅድሚ ምጕሓፍካ ኩሉ ግዜ፤ ነቲ ጎማ ብግቡእ ጌርካ እሰሮ። ንምቾት ናይ ኩሉ ሰብ ክትብል፤ ኣብ ኣፍ-ደጌኻ ዋላ ኳ ንሓጺር ግዜ ይኹን፤ ጎማታት ጐሓፍ ኣይተንብር። ከም ከብሒታት ዝኣመሰለ ገዘፍቲ ጐሓፋት፤ ናብቲ ናይ ኮሙን ማእከል መምለሲ-ጐሓፋት ኬድካ ምለሶ።

ዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ኣተኣላልያ ጉሓፍን ዳግማይ ምጥቃም ጋዜጣታት ወረቓቕትን ካርቶናትን ብዝያዳ ኣምብብ

እንስሳታት-ዘቤት

ኣብ ደገ ዝዘዋወሩ ናይ ገዛ እንስሳታት ምስ ዚህልዉኻ፤ ንናይ ሓባር ምቾትን ንድሕነቶምን ክትብል፤ ክተስተውዕሎ ዘሎካ ጉዳያት ኣሎ። ኣብቲ መእተዊ ኣስካላታት እንስሳ ክፍኖ የብሉን፤ ኣኽላባት ድማ ኣብ ደገ ኣሲርካ ክተዛውሮም የድሊ። ኣብ ውሽጢ ገዛን ኣብ ከባቢኡን ከየርስሑ ምጥንቃቕ ናትካ ሓላፍነት እዩ። (ብፍላይ ኣብቲ ቆልዑ ዝጻወቱሉ ቦታትት)። ኩሉ ግዜ ናይ ቀልቀሎም መአከቢ ጎማ ተጠቐም። ብናይ ጽርየት ምኽንያት፤ ንኣዕዋፍ ብባልኮኒ ወይ ብመስኮት ወይ ኣብ ምድሪ፤ ክትምግብ ኣይፍቀድን እዩ። ምኽንያቱ ድማ እቲ መግቢ ብቐሊሉ ኣናጹን ካልኦት እንስሳታትን ስለ ዚዕድም እዩ።

ናይ ሓባር ቦታታት

እቲ ደምበ ናይ ኩሎም ናይቲ ከባቢ ነበርቲ፤ መራኸቢ ቦታን ናይ ቆልዑ መጻወቲ ቦታን እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ፤ እቲ ደምበታት ካብ ማኪናታት ነጻ ቦታ ክኸውን የድሊ። ብርግጽ ውን ብዛዕባ ኣትክልቲን ካልእ ናይ ሓባር መሳርሒታትን፤ ኩሉ ሰብ ክጥንቀቐሉን፤ ነቲ ኣብ ደምበታት ዚርከብ መእከበታት ጐሓፍ ክጥቀመሉ ዘለዎ ነገር ምዃኑን እዩ። ገለ ዝተሰብረ ነገር ምስ ተስተብህል፤ ምስቲ ናይ ዓመውል ቤትጽሕፈት ርክብ ግበር።

ኣብ ቤትሕጽቦ ዘገልግል ሕጊ

እቲ ቤትሕጽቦ ንስኻን ጐረባብትኻን ብሓባር እትጥቀሙሉን ሓላፍነት ትሰከሙሉን ንብረት እዩ! እዚ ማለት ድማ፤ ነቲ ቤትሕጽቦ ምስ ተጠቐምካ፤ ባዕልኻ አጸራሪኻ ድማ ትኸይድ። ከምቲ ንዓኻ ኮይኑ ክጸንሓካ እትደልዮ፤ ነቲ ቤትሕጽቦ ጽሩይን ሓድሽን ጌርካ ክትገድፎ ይግባእ።

​ዝተፈላለዩ ኣካረይቲ ኩባንያታት፤ ነናቶም ናይ ምቾት ሕጊታት ክህልዎም ስለ ዝክእል፤ ነቲ ዘለኻዮ ገዛ ዘገልግል ኣየናይ ምዃኑ ሕተተሉ።

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ