TRIS ትሪስ

TRIS ካብ ፖለቲካን ሃይማኖትን ናጻ ዝኾነ መኽሰብ ዘይብሉ ማሕበር እዩ። ንሱ ኣንጻርቲ ምስ ክብሪ እተተሓሓዘ ዓመጽን ጭቆናን ይቃለስ። ንሕና ነተን ምስ ክብሪ እተተሓሓዘ ንጭቆናን ዓመጽን እተቓልዓን ኪቃልዓ ዚኽእላን ነኣሽቱ ኣንስትን ከምኡውን ሰብኡት ንረኽቦም። ንሕና ነቶም ምስ ክብሪ እተተሓሓዘ ንዓመጽን ጭቆናን ኪቃልዑ ዚኽእሉ መንእሰያትን ናይ ኣእምሮ ጸገም ዘለዎምን ንምሕጋዝ ዓቕሚ ኣሎና።

TRIS ብቐዳምነት ነተን ምስ ክብረት እተተሓሓዘ ዓመጽን ጭቆናን እተቓልዓን ኪቃልዓ ዚኽእላን ኣዋልድ፡ ሰፊሕ ንምክልኻል ዘደልድል ስራሕ ይሰርሕ። TRIS ነቲ ናይ መንእሰያት ኩነታት ማለት ናይቶም ምእንቲ ክብሪ ኢሎም ንደቀኣንስትዮ ኣባላት ስድራቤት ወይ ኣዝማድ ከፈራርሁን ኪዕምጹን ዝደፋፍኡ መንእሰያት እውን ይዕዘብ እዩ።

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ