Alingsås

ከተማ ኣሊንግሶስ፡ ኣስታት 40000 ተቐማጦ ኣለዋ። ብእስትራተጂካዊ ኣቀማምጣኣ ዝተደረኽእ ዕብየት ተቐማጦ ናይ’ዛ ከተማ፡ ኣብ ቀጻሊ ናይ ለውጢ መስርሕ ክትጽመድ ጌርዋ እዩ። ተለዊጣ ማለት ግን፡ ሕሉፍ ታሪኽ ናይ’ዛ ከተማ ተደምሲሱ ወይ ብሓድሽ ተተኪኡ ማለት ኣይኮነን። ንሕሉፍ ታሪኽ ናይ’ዛ ከተማ ዘዘኻኽር ነገራት ውን ኣብ ቦትኡ ይርከብ። እቲ ኣብዝዛ ከተማ ዝርከብ፡ ናይ 17ን 18ን ክፍለ-ዘመን መጣሕንትን እቲ ብዕንጨት ዝተሰርሐ ህንጻታት ክሳብ ሕጂ ተዓቂቡ ይርከብ። 
እሊንግሶስ ከም ከተማ፡ ብዝሰንኪ እተን ኣብታ ከተማ ዝርከብው ሓየለይ እንዳ-ሻሂታት፡ ከተማ እንዳ-ሻሂ፡ ተባሂላ እያ ትፍለጥ። ብዜካ’ዚ፡ ካብ ዝሓለፈ ሒደት ዓመታት ኣትሒዛ እታ ከተማ፡ ከም ከተማ ብርሃን ውን ትፍለጥ። ነቲ ኣብታ ከተማ ዝርከብ ብላትይስ ዝፍለጥ ቦታ፡ ዓመታዊ ኣብ ወርሒ ጥቕምቲ ጥራይ፡ ኣስታት 70000 በጻሕቲ ኣለዎ። እዚ ማእከል’ዚ ኣብ ሰሜን ኣውሮጳ ዝዓበየ ማእከል መፈተኒ ናይቲ ኣብ ህዝባዊ ህንጻታት ምግጠም መብራህቲ ይርከባ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

መንበሪ-ገዛ

ኣብ ከተማ ኣሊንግሶስ ዝተፈላለየ ንመንበሪ-ኣባይቲ ዝምልከት ኣማራጺታት ኣሎ። ኣብዚ ከተማ’ዚ ብርክት ዝበላ ትካላት ክራይ-ኣባይቲ ውን ይርከባ። እታ ዝዓበየት ትካል-ክራይ ኣባይቲ ኣሊግሶስ-ሄም ትበሃል። ብዜካ’ዛ ዝተጠቕሰት ብምምሕዳር ናይቲ ከተማ እትውነን ትካል፡ ካልኦት ብርክት ዝበላ ናይ ግሊ ትካላት ውን ይርከባ። ነባሮ ናይዚ ከተማ፡ ኣብ ማእከል ከተማ፡ ጥቓ ሃብታም ተፈጥሮኣዊ ከባቢ ወይ ውን ኣብ ምሕድግ ዝበለ ከባቢታት ናይ ምምባር ዕድላት ኣለዎም። ንኹል ዝሰማማዕ ዕድላት ኣሎ እዩ። ኣብ ከተማ ኣሊንግሶስ፡ ኩሉ ንመዓልታዊ ኣድላዪ ዝበሃል ነገራት ብቐረባ ክትረኽብዎ ትኽእሉ። ስራሕ፡ መውዓሊ-ህጻናት፡ ተፈጥሮ ስሉጥ ኣገልግሎት መጎዓዝያን ገለ ካብ ጸጋታት ናይ’ዚ ከተማ’ዚ እዩ።

ከም ሓደስቲ ስደተኛታት ናብ ከተማ ኣሊንግሶስ ድሕሪ ምምጻእኩም፡ ተቀባሊ ስደተኛታት ተቐቢሉ እቲ ዝረኽእብኩሞ ወይ ዝተዋህበኩም ገዛ የርእየኩም። ኣብ ገለ-ገለ እዋናት፡ ቀዋሚ ኣቍሑ-ገዛ ዘይብሉ ገዛ ክወሃበኩም ይኽእል። ኣብ ገለ እዋናት ውን፡ ድሒርኩም እትገድፍዎ፡ ግዝያዊ መንበሪ-ገዛ ክወሃበኩም ይኽእል። ግዝያዊ መንበሪ-ገዛ ወትሩ ምስ ኣቕሑኡ እዩ ዝጸንሓኩም።

ናብ ከተማ ኣሊንግሶስ ባዕልኹም ዝመጻእኩም ምስ እትኾኑ፡ ገዛ ኣብ ምሃብ ክንተሓባበረኩም ኣይንኽእልን ኢና። ቤት-ትምህርቲ፡ ኣገልግሎት ክንክን-ቆልዑን ዝኣመሰለ ግን፡ ከም ሰብኩም ክትግልገሉ ዝኽልክለኩም ሰብ የለን። ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ፡ ዝርዝር ናይተን ኣብዚ ቦታ ዝርከባ ትካላት ክራይ-ኣባይቲ፡ ክትረኽቡ ትኽእሉ። ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ብሎኬት ብምእታው ውን ነጻ ዘሎ ዝካረ-ኣባይቲ ክትርእዩ ትኽእሉ። 

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ’ዚ ከተማ’ዚ ካብ ዝዝረቡ ቋንቋታት፡ ስጳኛ፡ ስዋሂሊ፡ ሊንጋላ፡ ዓረበኛ፡ ኢራነኛ፡ ራሻ፡ ዳሪ፡ ኦሮሞ፡ ትግሪኛ፡ ፈረንሳይ፡ እንግሊዝኛ፡ ጀርመን፡ ኣልባንያን ሰርብያን፡ ይረከቦም።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ከተማ ኣሊንግሶስ፡ ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ዝነጥፋ ኣስታት 350 ማሕበራት ይርከባ። እዘን ማሕበራት እዚኣተን ኣብ መዳያት፡ ሙዚቓ፡ ስፖርት፡ ዑደት ወይ ዙረት፡ ባህሊ፡ ምትሕግጋዝን ምድግጋፍን፡ ህዝባዊ ርእይቶታት ከምኡን ንጥሮተኛታት ዝሓቁፍ ንጥፈታት ኣለወን። ማሕበር ክንብል እንከለና፡ ኣባላትን መርሕነትን ዘለዎ ምትእኽኻብ ናይ ሰባት ማለት’ና፡ እዩ። ንጥፈታት ማሕበራት ኣብ ረብሓ ዝተሰረተ ኣይኮነን።

ንጡፍ ማሕበራዊ ንጥፈታት፡ ንውልቀ-ሰባት ይኹን ንምምሕዳር ከተማ፡ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ንኣካልን ንመንፈስን ውን ምንቕስቓስ ማሕበራት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። እዚ በተን፡ ማሕበራት ዝእለ ንጥፈታት ንዓበይትን ነኣሽቱን ዝሓወሰ፡ ክልቲኦም ጾታታትን፡ ማሕበራዊ-ጉጅሌታትን ዝጥርንፍን እዩ። ምሕንባስ-ቆልዑ፡ ትምህርቲ ምኽሻን መግቢን ካልእን ገለ ካብ ንጥፈታት ናይዘን ማሕበራት እየን።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ምሉእ ምምሕዳር ከተማ ኣሊግሶስ፡ ቤት-ንባብ፡ ድኳናት፡ ማእከል ስፖርታዊ ንጥፈታት፡ ኣብያተ-ጽሕፈታት መንግስቲ ወዘተ ይርከብ። 

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ከተማ ኣሊንግሶስ፡ 30 መንግስታዊ መውዓሊ-ህጻናት ይርከባ። እዚ ብምምሕዳር ከተማ ዝእለ መውዓሊ-ህጻናት ነቶም ኣብ ክሊ ዕድመ 1 ክሳብ 5 ዘለዉ ህጻናት ዝቐንዐ እዩ። ብዜካ’ዚ፡ ነቶም ኣብ ተመሳሳሊ ዕድመ ዝርከቡ ህጻናት ዝቐንዓ 10 ናይ መውዓሊ-ህጻናት ማእከላት ውን ኣለዋ። 

ብዜካ’ዘን ዝተጠቕሳ መውዓሊ-ህጻናት፡ ሓፈሻዊ መውዓሊ-ህጻናትን ክፉት መወዓሊ-ህጻናትን ኣለዋ። እቶ ብሓፈሻዊ መውዓሊ-ህጻናት ዝፍለጥ፡ ብመንግስቲ ዝመሓደ ማእከል፡ ነቶም ካብ 3 ክሳብ 5 ዝዕድሚኦም ህጻናት፡ ኣብ ሰሙን 15 ሰዓታት ኣገልግሎት ክንክን፡ ይህብ። እቲ ብኽፉት መውዓሊ-ህጻናት ዝፍለጥ መእከል ከኣ፡ መራኸቢ 1 ክሳብ 6 ዓመት ዝዕድሚኦም ህጻናት ወለድን እዩ። ንተወሳኺ ዝርዝር ብዛዕባ መውዓሊ-ህጻናት፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ብምእታው፡ ከተንብቡ ትኽእሉ። 

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ከተማ ኣሊንግሶስ፡ ኣሊስተርሞ ዝተሰምየት ናይ ካልኣይ-ደረጃ ቤት-ትምህርቲ ትርከብ። ኣብ’ዛ ዝተጠቕሰት ቤት-ትምህርቲ ኣስታት 12 ዘተፈላለየ መደባት-ትምህርቲ ክወሃብ እንከሎ፡ ብቑዓት መምህራን፡ ስፖርታዊ ማእከል፡ ቤት-መግቢ፡ ምሩጽ ህንጻታት ይርከባ። ብዜካ’ዚ ኣብዛ ቤት-ትምህርቲ መዳላዊ ወይ መእተውን ሞያውን መድብ-ትምህርታት ውን ኣለዋ። እዛ ቤት-ትምህርቲ ምስ ማሕበር ኩዕሶ-እግርን ኩዕሶ-ሰኪዔትን ሽወደን፡ ተቐባልነቱ ዘረጋገጸ ሃገራዊ ስፖርታዊ ትምርህቲ ንኽትህብ፡ ዘፍቕደላ ውዕላት ዝኸተመት እያ። ንተወሳኺ ዝርዝር ብዛዕባ’ዛ ቤት-ትምርህቲ፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ብምእታው ከተንብቡ ትኽእሉ።

ዕድላት ትምህርቲ

ምምሕዳር ከተማ ኣሊንግሶስ፡ ዝተፈላለየ ዕድላት ትምህርቲ ንዓበይትን፡ ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ንሓደስትን፡ ዘዋደደ እዩ። ኣብ ከተማ ኣሊንግሶስ ንሓደስቲ ዝወሃብ፡ ንሽወደንን ሕበረተ-ሰብ ሽወደን ዝምልከት ትምህርቲ ውን ይወሃብ እዩ። እዚ ድሒሩ ዝተጠቕሰ ትምህርቲ ብቋንቋኹም፡ ምስ ምምሕዳር ዞባ ዮቶበሪ ብምትሕብባር ከም ዝወሃበኩም ይግበር።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ከተማ ኣሊንግሶስ፡ ብርክት ዝበላ ማእከላት-ጥዕናን ክሊኒካት-ስኒን ኣለዋ። ኣብዚ ከተማ’ዚ ውን ሆስፒታል ትርከብ። ንተወሳኺ ዝርዝር፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ብምእታው፡ ከተንብቡ ትኽእሉ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ምስ መንግስታዊ ምምሕዳራዊ ትካላት ኣብ እትገብርዎ ርክባት፡ ሕጽረት ቋንቋ ሽወደን ምስ ዝህልወኩም፡ ተርጓሚ ክቁጸረልኩም ይኽእል እዩ። ኣብ ከተማ ኣሊንግሶስ ተርጎምቲ ኣብ ምቕራብ ሓለፍነት ዝወሰድ፡ ክፍሊ ምውህሃድ ኣብ ሕብረተ-ሰብ፡ እዩ። ተርጓሚ፡ ብተሌፎን ወይ ውን ብኣካል ተርኺቡ ክትርጉም ይኽእል።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ኣብ ከተማ ኣሊንግሶስ፡ ኣርባዕተ ጽርግያታት ብሽክለታ ይርከብ። ኣገልግሎት መጎዓዝያ ኣውቶቡሳትን ባቡራት ናብ ከተማ ዮተቦርን ናብቲ ከባብን፡ ስሉጥ እዩ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ምምሕዳር ከተማ ኣሊንግሶስ፡ እቲ ዝዓበየ ወሃቢ-ስራሕ ኣብቲ ቦታ እዩ። መብዛሕትኡ ናይ ስራሕ ዕድላት ኣብ መዳይ ትምህርቲን ክንክን ዓበይትን ኮይኑ፡ እቲ ምቍጻር ግዝያዊ ወይ ቀዋሚ ክኸውን ይኽእል። ኣብዚ ከተማ’ዚ፡ ብርክት ዝበላ ፋብሪካታትን ኢዱስትሪታትን ከምኡ ውን ነኣስቱ ትካላት ይርከባ። ኣብቲ ቦታ ዝርከብ ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት ኣብ መእተዊ ናይ’ዚ መላለዪ ጽሑፍ ኣብ ትሕቲ ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት ዝብል ኣርእስቲ ክትረኽብዎ ትኽእሉ። ነቶም ናትኩም ትካል ክትጅምሩ እትሓስቡ፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ጠቓሚ ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ገጽ 1 ናይ 264

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Alingsås

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

39 602

ስፍሓት መሬት

472 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Göteborg 42 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ​

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ