Älmhult

ናይ አልምሁልት እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም! ኣብ አልምሁልት ኮምዩን ካብ እተፈላለያ ልዕሊ 50 ሃገራት ዝመጹ ሰባት ይቕመጡን ይሰርሑን። ስለዚ እተፈላለየ ባህልታት ዘለዎ ኣህጉራዊ ሃዋህው ኣሎና። ኣብዚ ናብ ኩሉ ቀረባ እዩ፤ ናብ ስራሕ፡ ቤትትምህርቲ፡ መዘናግዒታት፡ ግሩም ተፈጥሮ፡ ዕዳጋታት፡ ዓበይቲ ከተማታትን ዓበትይቲ ድኳናትን።

መግለጺ ወይ ገለጻ

Torg i Älmhult

መንበሪ-ገዛ

ኣብ ኣልምሁልት እቶም ተቐማጦ ኣብ ደስ ዘብልን ጥዕና ዝመልኦን ውሑስን ኣከባቢ ኪቕመጡን ኪነብሩን ኢና እንደሊ። ንኣኻ፡ መንበሪቤት እትደሊ ዘሎኻ፡ ኣብ አልምሁልት ብዙሕ ኣማራጺታት ኣሎካ - ኣብ አልምሁልት መንበሪ ኣባይትን ኣከባቢኡን ብዙሕ ዝዓይነቱ እዩ። ጥቓ ባሕሪ ወይ ዱር ምስ እትደሊ ኣብ ቀረባ ኣሎካ። ኣብ ውሽጢ ከተማ ምስ እትደሊ፡ ብደሓን ዋጋ ክትረክብ ትኽእል። ኣብ አልምሁልት ንኽትመርጽ ዕድል ኣሎካ!

መንበሪ ቤት ምክራይን ምዕዳግን

ኣብ አልምሁልት ኣብቲ ከባቢ ኮምዩን ገዛ ዘካርያ ትካላትን ኣካረይትን ኣለዉ። ካብኦም እቲ 1300 መንበሪ ኣባይትን ናይ ድኳናት ገዛውትን ዘለዎ ናይቲ ኮምዩን Älmhultsbostäder AB  ትካል ክራይ ኣባይቲ እዩ። ኣብዚ፡ ዝርዝር ናይቶም ኣብ አልምሁልት፡ ኣፓርትማ ዘካርዩ ኣካረይቲ ትረክብ። መብዛሕትኦም ኣካረይቲ ናይ ሪጋ ወይ ተራ ኣገባብ ከም ዚኽተሉ ኣይተረስዕ።

ገዛ ክትዕድግ ምስ እትደሊ ግን ደላሎ ኣለዉ።

ሓድሽ መንበሪ ቤት ንምስራሕ

ሓድሽ መንበሪ ቤት ንምስራሕ ትደሊዶ? እቲ ኮምዩን ንቤት መስርሒ ዝኸውንን ንፋብሪካ ዝኸውንን ጥርሑ መሬት ይሸይጥ እዩ። ንገዛ መስርሒ ዝኸውን መሬት ክትዕድግ ምስ እትደሊ ሪጋኻ ወይ ተራኻ ሓዝ። ብዛዕባኡ ኣብ ናይቲ ኮምዩን ጥርሑ መሬትን ሪጋን/ተራን ዚብል ብተወሳኺ ኣንብብ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ አልምሁልት ኮምዩን ካብ እተፈላለያ ሃገራት ዝመጹ ሰባት ይቕመጡን ይሰርሑን። ስለዚ እቶም ተቐማጦ ብዙሕ እተፈላለየ ቋንቋታት እዮም ዚዛረቡ። ብዘይካ ሽወደንን እንግሊዝን፡  ዓረብን ሶማልን ትግርኛን ይዝረብ። ገለ ከኣ ሩስያን ኩርማንጂን ሂንዲን ይዛረቡ።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ናይ ኣልምሁልት ባህላዊ ህይወት ብብዝሕን ተሳትፎን ደስታን ዝመልአ እዩ። ኣብዚ እቲ ሰብ ኣብቲ ባህሊ ኪሳተፍን ክፋል ናይቲ ባህላዊ ህይወት ኪኸውንን ይኽእል።

ኣብ አልምሁልት ኮምዩን፡ ሰፊሕ ባህላዊ ህይወትን ንጡፍ ናይ ዕረፍቲ ግዜን ነቲ ተቐማጥን በጻሕን እተማለአን ጥዕና ዝመልኦ ህይወትን ይህቦ። ኣብቲ ኮምዩን 200 ማሕበራትን 140 ህንጻታትን ዘለዎ ብዙሕ ዝንጥፈታቱ ማሕበራዊ ህይወት ኣሎ። ኣብዚ፡ ካብ ናይ ዝንባሌን ስፖርትን ክሳዕ ናይ ሃይማኖት ማሕበራት ኣለዋ። ብዛዕባአን ኣብቲ ደብተር ማሕበራት ረአ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣገልግሎት

ኣብ ከባቢ ኣልምሁልት ኩሉቲ ዘድልየካ ኣሎ። ኣብኡ ቤትጽሕፈት ዕዮ፡ ቤትጽሕፈት ጥሮታ፡ ቤትጽሕፈት መድህንን ቀረጽ ኣብ ጎትሃርድስጋታ ኣብ ሓደ ቦታ ይርከባ። ኣብ ከባብን ውሽጥን ከተማ ኣልምሁልት ብዙሓት ባንክታት ኣለዋ።

ኣብቲ ቤትጽሕፈት ኮምዩን ፊት መነሃርያ ባቡር፡ ማሕበራዊ ምሕደራ/ናይ ስደተኛታት መቐበልንSocialförvaltningen/flyktingmottagningen ይርከብ። ንኣኻ፡ ሓድሽ መጻእተኛ፡ ነቲ ዝደለኻዮ ንኽትረክብ ክተሓባበሩኻ እዮም።

ንግዲ

ኣብ ኣልምሁልት እተፈላለየ ድኳናት ኣሎ - ፋርማሲ፡ ድኳን ክዳውንቲ፡ ግሮሰሪ፡ ናይ ኤለክትሮኒክን ስፖርትን ኣቕሑ። ገለ ድኳናት ናይ ሃላል ስጋ ይሸጣ።

ኣቕሑ ገዛ ክትዕድግ ምስ እትደሊ ኢከያ- ዓቢ መኽዘን ኣብቲ ናይ ንግዲ ከባቢ- ኣሎ። ናይ ሰከንድሃንድ ኣቕሑ ክትዕድግ ምስ እትደሊ ድማ ንኣብነት ኮምፓኒየትስ ሰከንድሃንድፒንግስትሺርካን ሰከንድሃንድቀዪሕ መስቀል ሰከንድሃንድን ኣሎካ።

ቤትንባብ

ኣብ ኣልምሁልት ቤትንባብ ከም መራኸቢ ቦታ እዩ። ናይ አልምሁልት ቤትንባብ ኣብቲ ኩሉቲ ኮምዩን ነኣሽቱ ጨንፈራት ኣለዎ። እቲ ቤትንባብ ብእተፈላለየ ቋንቋታት መጻሕፍቲ ኣለዎ። ስነጽሑፍን ጋዜጣን ንኹሉ ዕድመን ንምህሮን ዚጠቅም ተመክሮታትን ዘለዎ መጻሕፍቲ ኣሎ። ኣብቲ ናይቲ ቤትንባብ ናይ ባዕሉ ወብሳይት ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣንብብ ወይ ከኣ ነቲ ላይብረርያን ሕተቶ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ከባቢ ኣልምሁልት 18 ኮሙናዊ ኣብያተትምህርቲ ህጻናትን ብዙሓት መውዓሊ ስድራቤትን ኣለዋ። ናይቲ ቤትትምህርቲ ህጻናት ንጥፈታት ነቶም 1-6 ዝዕድመኦም ይምልከት፡ ከም ቤትትምህርቲ ህጻናት፡ መውዓሊ ስድራቤትን ክፉት ቤትትምህርቲ ህጻናትን ድማ የገልግል። ውላድካ ኣብቲ ቤትትምህርቲ ኪእለ እንተ ደሊኻ ወይ ዝያዳ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ ነቲ ናይ አልምሁልት ኮምዩን ናይ ስልጠና ምምሕዳር ተወከሶ።

እቲ ኮተን ዚብሃል ክፉት ቤትትምህርቲ ህጻናት ዘይክፈሎን ነቶም ወለድን ነቶም ካብ 0-6 ዝዕድመኦም ህጻናትን እዩ። ኣብኡ ካልኦት ወለዲ ናይ ምርካብ ዕድል ኣሎ፡ እቶም ህጻናት ድማ ኣብኡ ኪጻወቱን ኪስእሉን ኪዝምሩን ይኽእሉ እዮም።

Flicka läser en barnbok

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ኣልምሁልት ንትምህርቲ ብዙሕ ጻዕሪ እዩ ዚግበረሉ - ከምኡውን ንቁጠባዊ ህይወት። ራእይና እቲ ቤትትምህርቲ ናይ ሃገር ሽወደን ዝበለጸ ንምግባር እዩ። ኣብዚ፡ መባእታን ካልኣይ ደረጃን ኣብያተትምህርቲ ኣሎ።

መባእታ ቤትትምህርቲ

ኣብቲ ኮምዩን 11 መባእታ ኣብያተትምህርቲ ኣለዋ። እተን ትሽዓተ ናይ ኮምዩን እየን፡ እተን ክልተ ድማ ብሕታውያን እየን። ሓንቲ ካብተን ኮሙናውያን መባእታ ኣብያተትምህርቲ፡ ካብ ቤትትምህርቲ ህጻናት ክሳዕ ትምህርታዊ ዓመት ትሽዓተ ዘለዋ ኣህጉራዊት ቤትትምህርቲ እያ። ንሳ ናይ 12 መሕለፊ ሰርቲፊከት ዘለዋ ኣብ ትምህርቲ እንግሊዝ ቋንቋ እተዘውትር እያ። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ብዛዕባ እተፈላለያ መባእታ ኣብያተትምህርቲ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣሎ።

ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ

ኣብ ማእከል ኣልምሁልት፡ ሃጋናስስኩላን እተባህለ ኮሙናዊ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ኣሎ።ንሱ 15 መደባት ምስ እተፈላለየ ሳብጀክትታት ኣለዎ። ኣብኡ፡ ትምህርቲ ንዓበይትን ኤስኤፍኢን ዘለዎ ለርሰንተር ኣሎ። ብዛዕባ ሃጋናስስኩላንን ዪምናስየ ኢንሪክትኒንጋርን Haganässkolan och gymnasieinriktningar ኣንብብ።

ዕድላት ትምህርቲ

ናይ ኣልምሁልት ኮምዩን ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ፡ ኣብ ልዕሊ ካልኣይ ደረጃዊ ትምህርቲ፡ ትምህርቲ ንዓበይትን ናይ ሰርቩክስ ስልጠናን ሽወደን ንወጻእተኛታትን (sfi). ይጥርንፍ።

ለርሰንትሩም፡ ትምህርቲ ንዓበይቲ እውን ይህብ እዩ። እቲ ስልጠና ንቤትምግብን ምግብን ከምኡውን ንክንክን ጥዕና ዚምልከት እዩ።

ብመገዲ ቤትጽሕፈት ዕዮ እውን ናይ ስልጠና ተኽእሎ ይርከብ እዩ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ማእከል ኣልምሁልት ክልተ ማእከላት ጥዕና ኣለዋ፤ Helsa ከምኡውን Achima Care Älmhults vårdcentral. ኣብኡ ክልተ ናይ ስኒ ሕክምና ክሊኒካት ኣለዋ፤ Tandhälsan ከምኡውን Tandvårdshuset። ኣበየናይ ማእከል ጥዕና ወይ ሕክምና ስኒ ክትከይድ ከም እትደሊ ባዕልኻ ክትውስን ትኽእል።

ኣብ ኣልምሁልት ማእከል ስድራቤት ኣሎ። ኣብኡ መወልዳንን ናይ መንእሰያትን ህጻናትን ክሊኒካት ኣሎ።

ዝቐረበ ሆስፒታል/ሓፈሻዊ ሆስፒታል ምስ ህጹጽ ረድኤት ኣብ ዩንግቢ ወይ ቨክስሾ ኣሎ።

ብዛዕባ ሕማምን ክንክንን ምኽሪ ወይ ሓበሬታ ምስ እትደሊ ኣብ 1177 vårdguidens hemsida ተወከስ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ምስ ናይ ኣልምሁልት ኮምዩን ወይ ካልኦት ትካላት ክትራኸብ ከሎኻ ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ምስ እትደሊ ኣቐዲምካ ክትሓትት ይግባእ። ነቶም ትካላት ተርጓማይ ኪቕርቡልካ ንገሮም።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ነቶም ኣብቲ ኮምዩን ዝጎዓዙ ናብ ኣልምሁልት ምብጻሕ ቀሊል እዩ። ብኣንጻሩ ከኣ ተቐማጦ ኣልምሁልት ብቐሊሉ ናብ ዓለም ኪገይሹ ይኽእሉ። ካብን ናብን ኣልምሁልት ባቡር፡ ማኪና ወይ ኣውቶቡስ ክትወስድ ትኽእል።

ኣልምሁልት ኣብቲ መገዲ ባቡር እያ ዘላ፡ ኣብ መዓልቲ ድማ 75 ግዜ ባቡራት ይመጻኣ። ከምዚ ብምዃኑ ድማ ንብዙሓት ኣብቲ ከባቢ ዚሰርሑ ሰባት በጺሖም ከም ዚምለሱ ይገብሮም። ብባቡር ብቐሊሉ ናብ ዮተቦሪን ስቶክሆልምን ኪኽየድ ይከኣል። ኮፐንሃገንን ናይ ካስትሩፕ መዓርፎ ነፈርትን ብባቡር መገዲ ክልተ ሰዓት እዩ። ብድሕሪኡ ናብ ዓለምካ ክትገይሽ ይከኣል። እቲ ብነፋሪት ዚገይሽ ሰብ ንናይ ቨክስሾ ሳምላንድ አይርፖርት ኪጥቀም ይኽእል። ንሱ ካብ ኣልምሁልት መገዲ ሓደ ሰዓት እዩ።

ኣብ ኣልምሁልት ብዙሕን ግሩምን ናይ ብሽግለታ መገድታትን ግሩም ዝኾነ ናይ ኣውቶቡስ መስመራትን ኣሎ። ኣብቲ ውሽጢ ከተማ ኣብ ሰሰዓት ካብን ናብን ሰንትሩም ወይ ዕዳጋ ዘመላልሳ ኣውቶቡሳት ኣለዋ። ነቲ ማኪና ዘዘውትር ድማ ግሩም ናይ መገድታት መስመራት ኣሎ።

ኣውቶቡስ

Länstrafiken Kronoberg
Skånetrafiken
Kompletteringstrafiken

ነፋሪት

VXO Smaland Airport - በረራ ካብን ናብን ቨክስሾ 

ባቡር

Krösatågen
SJ - Statens Järnvägar
Öresundståg

Tågstation

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብ ኣልምሁልት ብዙሓት ዋኒናት ኣለዋ። ንሕና ነተን ዘለዋ ዋኒናት ኪዓብያን ሓደስቲ ድማ ኪኽፈታን ኢና እንደሊ።

ናይ ስራሕ ዕድላት

ኣብቲ ኮምዩን እተፈላለየ ዓይነት ናይ ስራሕ ዕድላት ኣሎ። ኣብኡ ነኣሽቱን ማእከሎትን ዋኒናትን ፋብሪካታትን ድኳናትን ናይ ቱሪዝም ንጥፈታትን ኣሎ። ኣብ ኣልምሁልት ናይ ኢከያ ትካላት ኣለዋ፡ ከም ንኣብነት ካታሎግ ዝሰርሓ፡ ማእከላዊ መኽዘንን ምዕባለ ምህርትን። ኣብቲ ኮምዩን ብድምር 500 ምዝጉባት ዋኒናትን 1500 ሰብ ዋኒንን ኣለዉ። ኣብዚ ኣብ ኣልምሁልት ዘሎ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ትረክብ።

ኣልምሁልት ኮምዩን ናይቲ ኮምዩን ዓቢ ስራሕ ወሃቢ እዩ። ንሕና ኣብ ቀጻሊ ምዕባለ ኢና ዘሎና፡ ኣብ ፍልልያት ድማ ረብሓ ንርእይ፡ ፍልልያት ነኽብር ንማዕርነት ድማ ነጢፍና ንሰርሕ። ኣባና ግሩምን ዚምዕብልን ስራሕ ከምኡውን ግሩም ናይ ስራሕ ሃዋህው ይህልወካ። ኣባና ክፉት ኣገልግሎት ትረክብ።

ናይ ውልቂ ዋኒን ንምጅማር

ናይ ውልቅኻ ዋኒን ክትጅምር ትደሊዶ? ኣብ ኣልምሁልት ሕልምኻ ኪገሃድ ይኽእል ይኸውን። ናትካ ዋኒን ክትጅምር ምስ እትደሊን NyföretagarCentrum i Älmhult ተወከስ።ንሱ ዘይክፈሎን ብሕታውን ምኽሪ ይህበካ። ብዛዕባ NyföretagarCentrum ብተወሳኺ ኣብዚ ኣንብብ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ገጽ 1 ናይ 6

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Älmhult

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

16 323

ስፍሓት መሬት

891 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Växjö 61 km

Malmö 138 km

Göteborg 238 km

Stockholm 490 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ