Älvdalen

ኣልቭዳለን ኣብ ሽወደን ብስፍሓት ዝዓበየት ኮምዩን እያ። እታ ኮምዩን ብነኣሽቱ ቁሸታትን ከምታ ኣብ ሰሜን እትርከብ ኢድረ፡ ኣስታት 1000 ተቐማጦ፡ ሰርና፡ ኣስታት 1000 ተቐማጦ፡ ኣልቭዳለን ኣብ ደቡብ፡ ኣስታት 5000 ተቐማጦ ዘለዉዋ፡ ዓበይቲ ከተማታትን ዝቖመት እያ። ኣብዚ ንደጋዊ ህይወት፡ ስፖርት፡ ሃድንን ምግፋፍ ዓሳን ዚደፋፍእ ኣዚዩ ግሩም ዝኾነ ተፈጥሮ ኣሎ። ኣርባዕተ ክፍላተዓመት ኣሎና፣ ውርጪ ዝመልኦ ክረምትን ግሩም ሓጋይን ዓመት ምሉእ ቱሪስት ይስሕበልና። ጽቡቕ ባህልታትን ሃብታም ሙዚቃዊ ህይወትን ከኣ ኣሎና።

መግለጺ ወይ ገለጻ

​መንበሪ-ገዛ

ኣብ ኣልቭዳለን ኣፓርትማ ዘካርዩ ናይቲ ኮምዩንን ብሕታውያንን ኣካረይቲ ትካላት ኣለዉ። Norra Dalarnas Fastighetsbolag ኣብ ኩሉቲ ክፋላት ኮምዩን መንበሪ ኣባይቲ ዘለዋ ናይቲ ኮምዩን ትካል ክራይ ኣባይቲ እያ። ብዛዕባ ካልኦት ትካላት ክራይ ኣባይቲ ብመገዲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ክትረክብ ትኽእል። ኣብቲ ኮምዩን ገዛ ኪስራሖ ዚኽእል ዚሽየጥ መሬትውን ኣሎ።

Älvdalens tingshus 

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ ኣልቭዳለን ኮምዩን ብዙሓት ዜጋታት ኣለዉ። ብዘይካ ሽወደንን እንግሊዝን፡ ጀርመን ዚመልኩ ብዙሓት እዮም። ካብተን ብብዝሒ ዚዝረባ ቋንቋታት፤ ትግርኛ፡ ፋርስ፡ በርማን ታይላንድን እየን። ኣብቲ ኮምዩን ሲድሳሚስካ ዚዛረቡ ደቀባትውን ኣለዉ። እቲ ኮምዩን በቲ ናይ ከባቢ ናይ ኣልቭዳልስካ ላህጃኡውን ፍሉጥ እዩ።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ናይ ኣልቭዳለን ባፕቲስት ሰበኻ ኣብ ኣልቭዳለንን ኣብ ኦሰንን ዓቢ ማሕበራዊ ንጥፈታት የካይድ። ቀዪሕ መስቀልውን ኣብቲ ኮምዩን ይነጥፍ እዩ። ናይ ኣልቭዳለን ሰበኻን ናይ ኢድረ-ሰርና ሰበኻን ሓባራዊ ንጥፈታት ኣለወን። ኣብ ኢድረ፡ ሰርናን ኣልቭዳለንን ንመንእሰያት ዝዓለመ ናይ ዕረፍቲ ኣጸደታትን መራኸቢ ቦታታትን ኣሎ።

ኣብ ኣልቭዳለን ኮምዩን ኣብ ባህልን ሙዚቃን ስፖርትን እተዋፈራ ብዙሓት ማሕበራት ኣለዋ። መብዛሕትአን ምስ ህጻናትን መንእሰያትን ይነጥፋ፡ እዚ ከኣ ዓቢ ሕውነት ይፈጥር። ብዛዕባ ንጡፋት ማሕበራት ኣብቲ i kommunens föreningsregister.ክትረክብ ትኽእል።

Föreningsliv i Älvdalen 

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ​

ኣብ ከተማ ኣልቭዳለን ብዙሕ ድኳናት ኣሎ፤ ግሮሰሪ፡ ቸርቻሪ፡ ፋርማሲ፡ ናይ ህንጻ ኣቕሑን ናይ ኣቕሑ ገዛን ክዳውትን መጸባበቕን ሰከንድሃንድ ድኳናትን። እቲ ኮምዩን ማሕበራዊ ቤትጽሕፈትን ናይ ስደተኛታት መምርሕን ኣለዎ።

እቲ ኮምዩን ናይ ምድንፋዕ ንባብ መደብ ኣለዎ ኣብ ሓያሎ ቦታታት ከኣ ቤትንባብ ኣለዎ።

ኣብቲ ኮምዩን ናይ በረድ ኣደራሽን 50 መትሮ ዝምንዋሑ መሐምበስን ኣለዎ። ኣብ ኣልቭዳለን 700 ተዓዘብቲ ዚሕዝ ዓቢ ናይ ሆኪ መጻውቲ ኣሎ። እቲ ናይ በረድ ኣደራሽ ብምሉእ ሓይሉ እዩ ዚሰርሕ። ኣብዚ ንዝያዳ ንጥፈታት ቦታ ኣሎ።

ኣብዚ ናይ ብሽግለታን ናይ ዱርን ኣኽራናትን ናይ እግሪ ዙረትን፡ መንሸራተትን ናይ በረድ ስኩተር ቅድድምን ከምኡውን ንስድራቤት ምስ ደቆም ዘዘናግዕ ኣብ ሽወደን ዝበለጸ ናይ ስላሎም ወይ ናይ ኣብ ጥውይዋይ መገዲ ምንሽርታት ኣሎ።

Aktiviteter i Älvdalen 

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ኣልቭዳለን ኮምዩን ናይ ህጻናት ኣብያተትምርህቲ፡ መውዓል ስድራቤትን ክፉት ቤትትምህርቲ ህጻናትን ምስ መጻወቲኡን ግሩም ኣከባቢኡን ኣሎ።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ኣልቭዳለን ኮምዩን መባእታ ቤትትምህርቲ Åk F-9 ከምኡውን ኣብቲ ናይ ኣልቭዳለን ናይ ስልጠና ማእከል ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ኣሎ።

ከምኡውን ምስ ሞራ ኮምዩንን ምስ ዪምናስየት ሳንክት ሚካኤልስኩላንን ምትሕብባር ኣሎና።

ናይ ትምህርቲ ዕድላት

ኣልቭዳለን ኮምዩን ኤስኤፍኢ፡ ንሓደስቲ መጻእቲ ምልላይ ምስ ሕብረተሰብን ኮምቩክስን የቕርብ። እቲ ናይ ኣልቭዳለን ማእከል ስልጠና ናይ YH- ስልጠናን ከምኡውን ናይ ተልእኾ ስልጠና ኣለዎ።

ኣገልጎት ጥዕና

ናይ ኢድረን፡ ሰርናን ኣልቭዳለንን ማእከላት ጥዕና፡ ንኹሉ ስድራቤት ክንክን ይህብ። ኣብኡ ናይ ሓኪም መቐበሊ፡ ናይ ኣደታትን ህጻናትን ክሊኒክን ናይ መንእሰያትን መቐበልን ናይ ስደተኛታት ክንክን ጥዕናን ይርከብ። ኣብ ኢድረን፡ ሰርናን ኣልቭዳለንን ህዝባዊ ሕክምና ስኒ ኣሎ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ብመገዲ ናይ ምውህሃድ ኣሃዱ ዚካየድ ብተለፎን ዚግበር ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ኣሎ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

Dalatrafik ነቲ ኣብ ከባቢና ዚርከብ ናይ ሓባራዊ ጕዕዞ የመሓድሮ

Älvdalen

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብ ኣልቭዳለን ኮምዩን ንስራሕ ግሩም ዕድላት ኣሎ። መብዛሕትኦም ኣብቲ ኮምዩን ዚሰርሑን ገለ ሰብ ዋኒንን ኣብ ናይ ጥሮታ ዕድመ እዮም ዘለዉ፡ ስለዚ ናይ ስራሕ ዕድላት ብዙሕ ኪኸውን እዩ። ዓበይቲ ወሃብቲ ስራሕ ኣብ ቱሪዝምን ኣብ ናይ ምስናዕ ኢንዱስትሪን ናይ ሉሕ ፋብሪካን ህንጻን ይርከቡ። ብዘይካ ኣልቭዳለን ኮምዩን እቲ ዝዓበየ ወሃብቲ ስራሕ እዞም ዚስዕቡ እዮም፤ Idre Fjäll, Pressmaster, Rindi, Byggmäster, Blybergssågen, Caverion, Hotell Älvdalen, Älvdalens besparingsskog, Älvdalsbygg ከምኡውን ናይ ኣልቭዳለን ናይ ስልጠና ማእከል።

ንዋኒን ብዚምልከት näringslivskontor ዚብሃል ትካል ኣሎ። ንሱ ነቶም ዋኒን ኪጅምሩ ዚደልዩ፡ ዋኒን ኪገዝኡ ዚደልዩ ወይ ድማ ንነዊሕ እዋን ባዕላቶም ሰብ ዋኒን ዝነበሩ ዘይክፈሎ ምኽሪ ይህብ። ናይ ኣልቭዳለን ኮምዩን ክፋል ናይቲ ደጋፊ ከባቢ A እዩ። ከምዚ ኪኸውን ከሎ እቲ ምምሕዳር ወረዳ ነተን ዋኒናት ብውሱን ቅድመኩነት ደገፍ ይህበን እዩ ማለት እዩ። ብዛዕባዚ ኣብ Länsstyrelsen. ​ኣንብብ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Vi söker en skolsköterska! Skolsköterska
Försäljare till Idre Butikssäljare, fackhandel
Försäljare till Idre Butikssäljare, fackhandel
Bokningsansvarig sökes till Idre Himmelfjäll Receptionschef
Sprudlande personal till skiduthyrningen Idre Himmelfjäll Uthyrare
Lärare sv , eng och matte åk 2 - 6 Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Servitör / Servitris till STF Grövelsjön Fjällstation VINTER 2018 / 2019! Servitör/Servitris
KOCK till STF Grövelsjön Fjällstation VINTER 2018 / 2019! Kock, à la carte
Personlig assistent sökes i Älvdalen Personlig assistent
Lärare till olika uppdrag Lärare i gymnasiet
Projektledare till Vattenfall Services Projektledare, bygg och anläggning
Idrefjällens Sport söker säsongspersonal till vintern Butikssäljare, fackhandel
MERCHANDISER - Idre Butikssäljare/Medarbetare, dagligvaror
Bilmekaniker till Idre Fordonstekniker/Bilmekaniker/Personbilsmekaniker
Undersköterska som vill jobba med personlig assistans i Mora Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Strålande Restaurangmedarbetare till Idre Fjäll Servitör/Servitris, kafé och konditori
Enastående Kockar till Idre Fjäll Kock, à la carte
Kreativ Kökschef till Idre Fjäll Köksmästare
Vinterns säsongstjänster 2018 / 2019 Hotellreceptionist
Suverän Webbredaktör till Idre Fjäll Marknadskommunikatör

ገጽ 1 ናይ 6

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Älvdalen

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

7 073

ስፍሓት መሬት

7100 ​ km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Mora 40 km 

Falun 130 km 

Oslo 340 km 

Stockholm 400 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ