Älvsbyn

ደቂ ኣልቭስቢ ከም ተባላሓትቲ ፍሉጣት እዮም። ኣብቲ ኮምዩን 400 ንጡፋት ዋኒናት ኣለዋ። ናይቲ ኮምዩን ህዝቢ ድማ 8000 እዩ። ኣልቭስቢ ብመሰረት ሽወደናዊ ዋኒናት ናይ ኖርቦተን ዝበለጸ ናይ ንግድን ኢንዱስትርን ቦታ እያ፡ ደቅንስትዮ ሰብ ዋኒን ድማ ብብዝሒ ይርከባ። ኣብ ኣልቭስቢ ኮምዩን ካብ ስፖርት ጀሚርካ ክሳዕ ባህሊ ብዙሓት ማሕበራት ኣለዋ። ኣልቭስቢ ከም ”ናይ ኖርቦተን ሉል” ተባሂላ እያ እትጽዋዕ። ኣብ ጥቓ ፒተኣልቨን ኣብ ማእከል ብዱር እተሸፈነ ቦታ እያ ተቐሚጣ ዘላ። ኣብ ኣልቨን እቲ ካብ ኤውሮጳ ዝዓበየ መንጫዕጫዕታ ይርከብ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

Närområdet1,-Foto-Peter-Lundberg.jpg

​​​​መንበሪ-ገዛ

እቲ ህዝቢ ኮምዩን መብዛሕትኡ ኣብ ኣልቭስቢ እዩ ዚነበር፡ ኣብኡ ድማ ጥቓ ተፈጥሮን መሐምበሲ ቦታን መንሸራተትን ወዘተን እዩ። Älvsbyns fastigheter ናይቲ ኮምዩን ናይ ዝካረ ገዝውቲ ቤትጽሕፈት እዩ። ኣብ ማእከል ከተማ ዝካረ መንበሪ ኣባይቲ የቕርብ። 

ነቶም ኣካረይቲ ንምርካብ ናይ ኣልቭስቢ ኮምዩንመርበብ ሓበሬታ ተወከስ። ዝካረዩቪላታት፡ ናይ መዘናግዒ ኣባይቲ ወይ ኮምዶሚንዩም ኣብቲ ናይ ኣልቭስቢ Fastighetsbyrån ይርከብ።

እቶም ብዛዕብ ኣልቭስቢ ካብ ሚግራሹንቨርከት ወይ ቤትጽሕፈት ዕዮ መምርሒ ዝደልዩ ሓደስቲ መጻእቲ ኣባይቲ ንምዕዳግ ኪሕገዙ ይኽእሉ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብዚ እዋንዚ ፋርስ/ዳሪ፡ ሶማሊ፡ ትግርኛ፡ ዓረብን ታይላንድን ይዝረብ።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

älvsbyn - föreningar.png
 

ናይ ምሕዝነት ማሕበር በቶም ኣብ ቀረባ ሽወደናውያን ዝኾኑን ኣብ ኣልቭስቢ ዚነብሩን ዝቖመ እዩ። ናይቶም ብደገ ዝመጹን ናይቶም ነባሮን መራኸቢ ቦታ እዩ። ማሕበር ምሕዝነት፡ ሕውነት ንምፍጣር ኣስተዋጽኦ ይገብር። ሰባት ካብቲ ስግረ ዶብ ከይተረፉ ንምዕዳም ካፈ ወይ ቢልያርድ ይዳሎ። እተፈላለያ ኣብያተክርስትያን እውን ናይ ምርኻብ ንጥፈታት የካይዳ። ኣብ ኣልቭስቢ ኮርሽርካን፡ ኢኤፍኤስ ሺርካን ከምኡውን ስቨንስካ ሺርካን ይርከባ።
ናይ ማሕበራት ደብተር ኣብቲ ናይ ኣልቭስቢ ናይ ኮምዩንወብሳይት ትረኽቡ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብኡ ናይ መግብን ክድንን ድኳናት፡ ቤትንባብ፡ ቤትጽሕፈት ዕዮ፡ ንሓደስቲ መጻእቲ ዚቕበል ናይቲ ኮምዩን ቤትጽሕፈት ከምኡውን ማሕበራዊ ኣገልግሎት። ዘገልገለ ኣቕሑ ዚሽየጦ ድኳን፡ ኣብያተመግቢ፡ ናይ ስፖርት ኣደራሽ፡ መሐምበሲ ኣሎ። ኣብ ካኒስበርየት ናይ መንሸራተቲ ቦታ ኣሎ፡ ከምኡውን ናይ ሓጋይን ክረምትን ስፖርት ከም ናይ በረድ ሻኲ፡ ኵዕሶ እግሪ፡ ባስከት፡ ቮሊቦል።

närområdet - älvsbyn.jpg
 

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ኣልቭስቪ 21 ክፍልታት ዝሓዛ 8 ናይቲ ኮምዩን ኣብያተትምህርቲ ህጻናት ኣለዋ። ብገምጋም17 ህጻናት ንሓደ ክፍሊ። ዕላማ ናይቲ ቤትትምህርቲ ህጻናት፡ ብቕዓት ንምዕቃብን ነቶም ህጻናት ድማ ቅሱንን ውሑስን ሃዋህው ንምፍጣር እዩ። ንውላድካ ናብቲ ቤትትምህርቲ ንኸተእትዎ ኣርባዕተ ኣዋርሕ ይወስድ።

Förskola
 

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣልቭስቢ ሽድሽተ መባእታ ኣብያተትምህርቲ ኣለዎ፡ እቲ ትምህርታዊ ዓመት ከኣ 1-9 እዩ። እተፈላለየ መደባት ዘለዎ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ድማ ኣሎ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ስልጠና ኣብ ናይቲ ኮምዩንመርበብ ሓበሬታ ተወከስ።

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብ መለስተኛን ካልኣይ ደረጃን ቤትትምህርቲ ንዓበይቲ ጽቡቕ ዕድላት ኣሎ። ኣብ ናይ ኣልቭስቢ ኮለጅ ኤስኤፍኢ ፡ሰርቩክስ፡ ናይ ሞያ ስልጠናን ምስ ናይ ሉለዮን ኡመዮን ዚግበር ናይ ርሕቕ ትምህርትን ኣሎ። እቲ ምስ ሕብረተሰብ ምጽምባር ዚብል ፕሮግራም ኣብ ሉለዮ ብቛንቋ ኣደ እዩ ዚካየድ። ናብ ኤስኤፍኢ ንምእታው ምጽባይ ኣየድልን። ንተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ እተፈላለየ ትምህርቲ ኣብ ናይ ኣልቭስቢ ናይቲ ኮምዩንመርበብ ተወከስ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ኣልቭስቢ ማእከል ጥዕና ኣሎ፡ ኣብኡ ድማ ናይ ህጻናትን ናይ ኣደታትን ክሊኒክ፡ ናይ ምውስዋስ ሕክምና፡ ናይ ስራሕ ሕክምና ከምኡውን ናይ መንእሰያት ክሊኒክ ኣሎ። ናይ ስፐሽያሊስት ክፍሊ ኣብ ፒተዮ (50 ኪ.መ)ን ኣብ ሱንደርብይን (65 ኪ.መ) ይርከብ። ናይ ስኒ ሕክምና ኣብቲ ቦታ ኣሎ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ኣብ ኩሉ ትካላትን ኣብያተጽሕፈትን ተርጓማይ ኪርከብ ይኽእል። ዝበዝሕ ግዜ ብተለፎን ኮይኑ ንገለ ቋንቋታት ጥራይ ዘገልግል ኣብቲ ቦታ ኣሎ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

መራኸቢታት ካብን ናብንኣልቭስቢ ጽቡቕ እዩ።
ኣብ መንጎ ቡደንን ሉለዮን ፒተዮን ጽቡቕ ናይ ኣውቶቡስ ኣገልግሎት ኣሎ። ኣብ ኣልቭስቢ ናብ ቡደንን ሉለዮን ከምእውን ናብ ስቶክሆልም ዚወስደካ ናይ ባቡር መደበር ኣሎ። ኣብ ሉለዮ መዓርፎ ነፈርቲ ኣሎ። ካብ ሉለዮ ናብ ስቶክሆልም ብኣየር ሓደ ሰዓት ይወስድ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣልቭስቢ ብመሰረት ሽወደናዊ ዋኒናት ናይ ኖርቦተን ዝበለጸ ናይ ንግድን ኢንዱስትርን ቦታ እያ፡ ደቅንስትዮ ሰብ ዋኒን ድማ ብብዝሒ ይርከባ ኣዚየንውን ንፉዓት እየን። ኣብ ኣልቭስቢ ኣዚዩ እተፈላለየ 800 ንጡፍ ዋኒናት ዘለዎ ናይ ንግድን ኢንዱስትርን ንጥፈታት ኣሎ።

ናይ ዕደና ትካል ቦሊደን ኣብ 2020 ኣብቲ ምዕራባዊ ክፍሊ ናይቲ ኮምዩን ናይ ኮፐር ወይ ኣስራዚ ዕደና ኪኸፍት መደብ ኣለዎ። ምስ ተኸፍተ 700 ሰባት ከስርሕ እዩ።

እተን ቀዳሞት ዋኒናት ኣልቭስቢ፡ ፖላርብረድን ኣልቭስቢሁስን እየን። ንተሽከርከርቲ ኣብ ቆራሪ ቦታ ንምፍታን ዝዓለመ ትካልውን ኣሎ። ኣርክቲክ ፋልስ ንጎማታት መኻይን ኣብ ቁሪ ግዜ ዚፍትን ቀዋሚ ናይ መፈተኒ መገዲ ኣለዎ። 

ኣዝዩ ርሑቕ ዘይኮነ ወሃብ ስራሕ ድማ እቲ ኣብ ሉለዮ ዚርከብ ናይ ሳብ ናይ ሓጺን ፋብሪካ እዩ። ከምኡውን ናይ ፒተዮ ስሙርፊት ካፓ ክራፍትሊነር እተባህለ ናይ ወረቐት ፋብሪካ ኣሎ። 

ብዛዕባ ንግድን ኢንዱስትርን ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ናይ ኣልቭስቢ ናይቲ ኮምዩን መርበብሓበሬታ ተወከስ

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ገጽ 1 ናይ 28

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Älvsbyn

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

8 194

ስፍሓት መሬት

1 713 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Luleå 65 km

Boden 50 km

Piteå 50 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ