Aneby

ናብ ከተማ ኦነቢ እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም። ምምሕዳር ከተማ ኦነቢ ንእሽቶይ ግን’ከ ኩሉ ዘዋደደን ከተማ እዩ። ኣብ ኣውራጃ ስሞላንድ ዝበለጸት ቤት-ትምህርቲ፡ ንምምስራት ሓደስቲ ትካላ ዘተባብዕ ቅርበት ምስቲ ኣብቲ ከባቢ ዝነብር ህዝብን፡ ገለ ንዕግበት ተቐማጦ ከተማ ኦነቢ ሰማይ ዘዕርጉ ጸጋታት እዮም።

መግለጺ ወይ ገለጻ

መንበሪ-ገዛ 

እቲ ዝዓበየ ትካል ክራይ-ኣባይቲ ኣብ ከተማ ኦነቢ፡ እቲ ብምምሕዳር ከተማ ዝውነን ኦነቢ-ቡስተደር ኮይኑ፡ ካልእ ብርክት ዝበላ ናይ ግሊ ትካላት ክራይ-ኣባይቲ ውን ይርከባ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ ከተማ ኦነቢ ብርክት ዝበሉ ካልእ ቋንቃታት ዝዛረቡ ተቐማጦ ይርከቡ። ብብዝሒ ካብ ዝዝረቡ ቋንቋታት፡ ዓረበኛ፡ ትግርኛ፡ ዳሪ (ቋንቋ ኢራን)፡ ቦስንያ፡ ራሻን ጀርመንን ይርከብዎም።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ከተማ ኦነቢ፡ ቤተ-ክርስትያን ሽወደናውያን፡ ብርክት ዝበላ ካልኦ ኣብያተ-ክርስትያንን፡ ይርከባ። ኣብ መላእ ከተማ ኦነቢ ብንጥፈት ዝዋስኣ ኣስታት 80 ማሕበራት ኣለዋ። ኣብ’ዚ ከተማ’ዚ፡ ንምውህሃድ ኣብ ሕብረተ-ሰብ ዝምልከት ብዙሕ ተገዳስነትን ኣስተዋጽኦታትን ይግበር። ንኹሎም ተቐማጦ ከተማ ናይ መራኸቢ መኣዲታት ንምርካብ ውን ምምሕዳር ከተማ ኦነቢ ምስተን ኣብቲ ከተማ ዝርከባ ማሕበራት ተወሃሂዱ ይሰርሕ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ከተማ ኦነቢ፡ ኩሉ ነገራት ዳርጋ ብቐረባ ክትርኽቡዎ ትኽእሉ። ማእከል-ዕዳጋ ወይ ሰንትሩም ኣብ ከባቢ ኣደባባይ-ሰላም (ፍሬድስ-ቶርየት)፡ ኣብዚ ዝደባባይ’ዚ፡ ድኳናት መዓልታዊ ኣስቤዛ፡ ፋርማሲ፡ ባንኪ፡ ቤት-መግቢታትን ድኳናት ክዳውንትን ይርከብ። ብዜካ’ዚ ኣብዚ ከተማ’ዚ፡ ዘገልገለ ንብረት፡ ክዳውንቲ ሳእንን ዝሽየጠለን፡ ድኳናት ውን ኣለዋ።
Bild på Anebys kommunhus och en gågata i orten 

ህንጻ ምምሕዳር ከተማ ውን እንተኾነ፡ ኣብ ጥቓ ፍሬድስ-ቶርየት ይርከብ። ኣብዚ ህንጻ’ዚ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ጽላታት ምምሕዳር ዝሰርሑ ሰባት ይርከቡ። ንኣብነት ኣብ መዳይ ትምህርትን ክንክንን ዝሰርሑ። ንምቕባል ሓደስቲ ስደተኛታት ብዝምልከት ውን፡ ምስ ምምሕዳር ከተማ ኢኹም ክትዘራረቡ ዘለኩም። ቤት-ጽሕፈት ዕዮ (ኣርበትስፎርመድሊንገን) ኣብ ከተማ ኦነቢ ክልተ መዓልታት ኣብ ሰሙን ክፉት ዝኾነ ቤት-ጽሕፈት ኣለዎ። በዓል-መዚ ቀረጽ (ስካተቨርከት) ከምኡ ውን ማዕከን ማሕበራዊ-ውሕስነት (ፎርሸክሪንካሳን) ግን ኣብያተ-ጽሕፈታቶም ብቐረባ ኣብ ከተማታት ኔኾ ወይ ውን ትራኖስ ይርከብ።

ቤት-ንባብ ከተማ ኦነቢ፡ ካብ ህንጻ ምምሕዳር ከተማ፡ ናይ ኣስታት 100 ሜትሮ ርሒቓ ትርከብ። ኣብዛ ቤት-ንባብ፡ መጻሕፍቲ፡ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ዝተዳለወ መጽሄታት ፊልምታትን፡ ክትልቕሑ ትኽእሉ።

ኣብዛ ቡአት-ንባብ ዝርከባ ኮምፕዩተራት ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም። ቤት-ንባብ ከተማ ኦነቢ፡ ወትሩ ክፍቲ እያ። እዚ ማለት ከኣ፡ ሰራሕተኛታት ምስ ዘይህልዉ ውን ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም። 

እዛ ቤት-ንባብ እዚ’ኣ፡ ካብ ሰዓት 7 ንግሆ ክሳብ ሰዓት 10 ምሸት ክፍቲ እያ። ክትልቅሑ ምስ እትደልዩ፡ መለቅሒ ካርድ ወይ ውን ፒንኮድ ክህልወኩምን ኣብቲ ቤት-ንባብ ዝተመዝገብኩምን ውን ክትኮኑ ኣለኩም። ነዚ ንምግባር ሰራሕተኛታት ናይታ ቤት-ንባብ ክሕግዙኹም ይኽእሉ።

Bild på utsidan av Anebys bibliotek 

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ወልዲ ዝመሃሩ ወይ ዝሰርሑ ምስ ዝኾኑ፡ ደቆብ ኣብ መውዓሊ-ህጻናት ክጸንሑ ይኽእሉ። ንውላድኩም ናይ መውዓሊ-ህጻናት ቦታ ንኽወሃቦም ግን ምምልካት ከድልየኩም እዩ። ነዚ ንምግባር እታ ከምዚ ዝስዕብ ዘርእስታ ቅጥዒ (”Ansökan om placering av barn i förskola eller fritidshem”) ምምላእ የድልየኩም።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ከተማ ኦነቢ፡ ቆልዑ ብርግኣት ክዓብዩ ዝሕግዝ ሃዋህውን፡ ጹቡቕ ናይ ትምህርቲ ዕድላትን፡ ኣሎ። ኣብዚ ከተማ’ዚ፡ መውዓሊ-ህጻናት፡ ግዝያዊ መውዓሊ-ህጻናት፡ መባእታዊ-ደርጃ ትምህርትን ከምኡ ውን ፍሉይ ቤት-ትምህርቲ ይርከብ።

ኣብ ኩለን እዘን ዝተጠቕሳ ትምህርታዊ ትካላት ግን፡ ሓደ ቴማ እዩ ዝመርሕ ንሱ ኸኣ፡ ’ምምሃር መሳጢ ክኸውን ኣለዎ’ ዝብል እዩ። እታ ኣብ ከተማ ኦነቢ እትርከብ ናይ መባእታዊ-ደረጃ ቤት-ትምህርቲ ሓሙሽተ ክፍልታት ኣለዋ። ኣብ ማእከላይ ክፋል ናይታ ከተማ፡ ፍሩሊድስ-ስኩላን፡ ፓርክ-ስኩላን ከምኡ ውን ስቫርትቶ-ስኩላን ይርከባ። ኣብቲ ኣብ ከባቢ ዝርከባ ዓዲታት ከኣ፡ ኣብ ዓዲታት ቭሬዳን ሱንሁልትስ ናይ መባእታዊ-ደረጃ ቤት-ትምህርቲ ይርከባ። ኣብ ኦነቢ፡ ናይ ካልኣይ-ደረጃ ቤት-ትምህርቲ የለን። ስለዝኾነ ከኣ፡ መብዛሕትኦም ተቐማጦ ኦነቢ ዝኾኑ ተመሃሮ ካልኣይ ደርጃ፡ ናብ ካልኦት ከተማታት፡ ብምኻድ ይመሃሩ። መብዛሕትኦም፡ ኣብተን ብቐረባ ዝርከባ ከተማታት፡ ኤክኾ፡ ትራኖስ፡ ኔኾን ዮንሾፒንን ብምኻድ ይመሃሩ።

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብ ከተማ ኦነቢ፡ ብርክት ዝበለ ዕድላት ትምህርቲ ንዓበይቲ ይርከብ። ኣብዚ ከተማ፡ ንኣብነት ቋንቋ ሽወደን ንሓደስቲ ክትመሃሩ (ኤስ-ኤፍ.ኢ) ትኽእሉ። ትምህርቲ ብሓፈሻ፡ 15 ሰዓታት ኣብ ሰሙን፡ ማለት ሰኑይ-ረቡዕ ወይ ውን ረቡዕ ክሳብ ዓርቢ ይወሃብ። ኣብዚ ናይ ትምህርቲ መደብ ንኽትሳተፉ ኣብ መዝገብ ቆጸራ-ህዝቢ ኣብቲ ከተማ ምዝጉባትን፡ መባእታዊ ደረጃ ቋንቋ ሽወደን (ኮርስ-D)ዘይወዳእኩም ውን ክትኮኑ ኣለኩም።

መደብ-ትምህርቲ፡ ቋንቋ ሽወደን ንሓደስቲ ክትመሃሩ (ኤስ-ኤፍ.ኢ) ፍርቂ መዓልቲ ወይ ውን ምሉእ መዓልቲ ክትመሃሩ ትኽእሉ። ምስ ካልእ ኮርሳት ሓዊስካ ኣብ ዝወሰድ እዋን፡ ንኣብነት፡ ፍርቂ-መዓልቲ ጥራይ ክትመሃርዎ ትኽእሉ። ቋንቋ ሽወደን ንሓደስቲ ክትመሃሩ (ኤስ-ኤፍ.ኢ) ምስ ድሌታትኩም መደብኩም ብዝሳነ ክትመሃርዎ ትኽእሉ። ነዚ ትምርህቲ’ዚ ድሕሪ ምውዳእኩም (E-A ደረጃታት) ዝሓዘ ምስክር-ትምርህቲ ይወሃበኩም። እቶም ኣብዚ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ተጸሚዶም ዝርከቡ መምህራን ካልእ ቋንቋ (ዓረብ፡ ራሻ፡ ኢራን) ዝዛረቡ ኮይኖም እዚ ውን ነቲ መስርሕ ምምሃር ኣብ ምቕላል ሓጋዚ ኮይኑ ንረኽቦ።

ብዜካ ቋንቋ ሽወደን ካልእ ዓይነት-ትምህርታት ክትመሃሩ ምስ እትደልዩ፡ ናብተን ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ከተማታት (ኤክኾ፡ ትራኖስ ወይ ውን ዮንሾፒን) ብምኻድ ኢኹም ክትመሃሩ ትኽእሉ። ትምህርቲ ብዛዕባ ሕብረተ-ሰብ ሽወደን ብቋብቋ ዓረብ ኣብ ኦነቢ ይወሃብ። ብኻልኦት ቋንቋታት ግና፡ ብምትሕብባር ምስን ኣብ ካልኦት ከተማታትን ይወሃብ።

በመንገዲ ሆግላንደት ዩኒቨርስቲ፡ ኣብ ኦነቢ ናይ ላዕለዋይ ደርጃ ትምህርቲ ክትመሃሩ ውን ትኽእሉ። እዚ ናይ ላዕለዋይ ትምህርቲ ትካል’ዚ ብምትሕብባር ምምሕዳር ከተማታት፡ ኦነቢ፡ ኤክኾ፡ ኔኾ፡ ሴቭኾ፡ ቬትላንዳን፡ ይእለን ይመሓደርን። ብመንገዲ ትካል ትምህርቲ ንዓበይቲ ኣቢሉም፡ ኣብ ኦነቢ ኮምፕዩተራትን ኢንተርነትን ዘለዎ መጽንዒ ክፍልታት ወይ ውን ናይ ጉጅለ መጽንዒ ክፍልታት ክትሕዙ ትኽእሉ። ኣብ ገለ-ገለ ኣጋጣሚታት ውን ነቲ ኣብ ካልእ ከተማታት እትመሃርዎ ትምህርቲ ዝምልከት ፈተናታት ኣብ ከተማ ኦነቢ ከም ዝካየድ ይግበር እዩ። ብቐረባ ካብዚ ከተማ ዝርከባ ዩኒቨርሲታት፡ ኣብ ዮንሾፒንግን ከምኡ ውን ሊንሾፒንግ ይርከባ። ኣብ ኦነቢ እትቕመጡ ምስ እትኾኑ ውን ናብዘን ዩንቨርሲታት ንምምልላስ ዘድልየኩም ናይ ጉዕዞ ወጻኢታት ከም ዝኽፈለልኩም ይግበር።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ከተማ ኦነቢ፡ ሕክምና ከምኡ ውን ህዝባዊ ክሊኒክ-ስኒ (ፎልክ-ታንድቮርደን) ውን ይርከብ። ናይ ግሊ ክሊኒካት-ስኒ ውን ኣለዋ። ብቐረባ ዝርከብ ህጹጽ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ዝህብ ሆስፒታ፡ እቲ ብሆግላንድስ-ኹክሁሰት ዝፍለጥ፡ ኣብ ኤክኾ ዝርከብ ሆስፒታል ከምኡ ውን እቲ ብኹክሁሰት-ሪሆቭ ዝፍለጥ ኣብ ዮንሾፒን ዝርከብ ሆስፒታልን እዮም። ብዜካ’ዚ፡ ኣብ ሮነቢ ማእከል-ስድራቤታት ውን ይርከብ። ኣብዚ ማእከል’ዚ፡ ክፉት መውዓሊ-ህጻናትን፡ ክፍሊ ኣገልግሎት ኣዴታትን ህጻናትን ይርከብ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ምስ መንግስታዊ ትካላት ኣብ ዝግበር ርኽክባት ተርጓሚ ክቍጸረልኩም ይኽእል።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ኣብ ከተማ ኦነቢ፡ ስሉጥ ናይ መጎዓዝያ ኣገልግሎታት ኣሎ። ብባቡር ካብን ናብን ኦነቢ፡ ኔኾን-ዮንሾፒንን፡ ከምኡ ውን መስመር ትራኖስ-ሊንሾፒን-ኖርሾፒንግ፡ ጥብቕ ዝበለ ስሉጥ ናይ መጎዓዝያ ኣገልግሎታት ኣሎ። ብኣውቶቡስ ይኹን ብባቡር፡ ካብ ኦነቢ ናብ ዮንሾፒን ካብ ሰዓት ዝውሕድ ግዜ ይወስድ። ንከተማ ሊንሾፒን ንምኻድ ውን እንተኾነ፡ ካብ ሰዓት ዝውሕድ ግዜ ይወስድ። ዋጋ ትኬት ከምኡ ውን ሰዓታት ንቕሎ ብዝምልከት ኣብዚ ዝስዕብ መርበብ-ሓበሬታታት (JLT ወይ ውን SJ​) ብምእታው ክትረኽብዎ ትኽእሉ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብ ከተማ ኦነቢ፡ ብርክት ዝበላ ነኣሽቱን ዓበይትን ትካላት፡ ኣለዋ። መብዛሕትአን ግን ኣብ መዳይ ምስናዕ ዝነጥፋ እየን። ሓደ ካብ ስለስተ ተቐማጦ ከተማ ኦነቢ ኣብተን ኣብ ምስናዕ ዝነጥፋ እንዱስትሪታት ተዎጺሮም፡ ይሰርሑ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Undersköterska natt , vikarier / visstidsanställning Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Dansledare Danspedagog
Vi söker fler säljare i Aneby Utesäljare
Röttle söker drivna medarbetare! Account manager
Aneby söker drivna medarbetare! Account manager
Distriktschef Öst / Nejmobbning Eventsäljare/Eventförsäljare
Ambulanssjukvårdare semestervikariat Ambulanssjukvårdare
Ambulanssjukvårdare Ambulanssjukvårdare
Ämneslärare (Ma / No) till Furulidskolan , årskurs 4 - 9 Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Vill du ha en spännande tjänst som Verksamhetsutvecklare? Barnmorska
Överläkare / Specialistläkare Specialistläkare
Vårdadministratör Läkarsekreterare/Vårdadmin/Medicinsk sekreterare
Ambulanssjuksköterska Ambulanssjuksköterska
Specialpedagog / speciallärare till Vireda och Sunhultsskola åk.F - 5 Speciallärare
IT - arkitekt IT-arkitekt/Lösningsarkitekt
Vi söker vår nya Sjuksköterska! Sjuksköterska, grundutbildad
Sjuksköterska / Sjuksköterska med specialfunktion Sjuksköterska, grundutbildad
Personal till Funktionshinderomsorgen Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Undersköterskor som vill jobba extra Undersköterska, vård- o specialavd. o mottagning
Nattsjuksköterska Sjuksköterska, geriatrisk vård

ገጽ 1 ናይ 56

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Aneby

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

6 374 

ስፍሓት መሬት

521 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት​

Nässjö 26 km

Eksjö 25 km

Tranås 27 km

Jönköping 45 km

Linköping 100 km

Växjö 128 km

Malmö 336 km

Göteborg 192 km

Stockholm 295 km​​

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ