Ånge

ኣብ ኦንየ ኮምዩን ኣብ ማእከል ናይ ዩንጋንዳለን ግሩም ዝኾነ ተፈጥሮ ኢኻ እትነብር። ኣብ ንእሽቶ ቁሸት ወይ ኣብ ዓቢ ከተማ ክትቅመጥ ትኽእል። ሳላ እቲ ግሩም ናይ ባቡር መስመራት ናብ ሱንድስቫልን ኦስተርሱንድስ ብሓደ ሰዓት ኢኻ እትበጽሕ። ኣብ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ንጥፈታትን ባህልን ክትካፈል ቀሊል እዩ። ኣብ ግዜ ሓጋይ ናይ ዙረት መገድን መሐምበስን ዓጋምን ቃንጥሻ ዝመልኦ ዱርን ኣሎ። ቀላያትናን ወሓይዝናን ብዓሳ ዝመልአ እዩ። ኣብኡ ናይ ሙዚቃን ተያትርን ኢደጥበብን ንጥፈታት ኣሎ። ስፖርታውያን ማሕበራት ንዓብን ንንእሽቶን ኣብ ክረምትን ሓጋይን ንጡፍ ናይ ዕረፍቲ ግዜ የቕርባሉ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

መንበሪ-ገዛ

እታ Ånge Fastighets- & Industri ABእተባህለት ናይቲ ኮምዩን ትካል ክራይ ኣባይቲ ኣብ ከተማታት መንበሪ ኣባይቲ ተቕርብ።

ካብ ብሕታውያን ኣካረይቲውን ገዛ ምክራይ ይከኣል። ብዛዕባዚ ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ዝያዳ ሓብሬታ ክትረክብ ትኽእል። እቲ ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ናይ ምዕባለ ኣሃዱ ዘሎ ናይ ምውህሃድ ኣተሓባባሪ ነቶም ሓደስቲ መጻእቲ ስደተኛታት ገዛ ንኺረኽቡ ይሕግዞም።

 

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ብብዝሒ ዚዝረባ ቋንቋታት፡ ዓረብን ዳሪን እየን። ካልኦትውን ብዙሓትውን ኣለዋ።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ኦንየ ኮምዩን ኣብ ስፖርትን ባህልን መዘናግዕን ዘተኮረ ሃብታም ማሕበራዊ ህይወት ኣሎ። እታ ሽወደናዊት ቤትክርስትያንን ናይቲ ኮምዩን ናጻ ናይ ቤትክርስትያን ሰበኻን ነቶም ሓደስቲ መጻእቲ ይሕግዛ። ኣብ ኦንየ ዚርከባ ማሕበራት ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ደብተር ክትረኽበን ትኽእል።


 

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ኦንየን ፍረንስታን ካብ መግቢ ጀሚርካ ክሳዕ ክዳውንትን መጸባበቕን ናይ ህንጻ መሳርሕን ዝጠርነፈ እተፈላለየ ኣቕሑ ዚሸጣ ድኳናት ኣለዋ። ኣብ ብዙሓት ቁሸታት ድማ ነኣሽቱ ግሮሰሪታት ኣለዋ።

እቲ ኣብ ኦንየ ዘሎ ማእከላይ ቤትንባብ ብዙሕ መጻሕፍቲ ኣለዎ። ሲነማ ኣብቲ ናይ ኦንየ ህዝባዊ ኣደራሽ ይርከብ።

ኣብ ኦንየ ሰንትሩም ከም ቤትጽሕፈት መራኸቢ ስራሕን ናይ ኦንየ ኮምዩን ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ይርከብ። ኣብ ፍረንስታ መሐምበሲ ኣብ ኦንየ ከኣ ናይ በረድ ኣደራሽን መጋለብን ኣሎ።

ሕሱር ኣቕሑ ገዛ ወይ ኣቕሑ ክሽነ ምስ እትደሊ ኣብ ኤሪክስየልፐን ሰከንድሃንድ ኦንየ ወይ ኣብ ኤሪክስየልፐን ሰከንድሃንድ ፍረንስታ ድለ።

ዝቐረባ ከተማታት፡ ሱንድስቫልን ኦስተርሱንድን እየን። ብማኪና ወይ ብባቡር መገዲ ሓደ ሰዓት እየን።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ኦንየ ኮምዩን 12 ኮሙናውያን ኣብያተትምህርቲ ህጻናት ኣለዋ። እቶም ብለይቲ ዚሰርሑ ወለዲ ኣብቲ ናይቲ ፓርክባከን ቤትትምህርቲ ህጻናት ንደቆም ለይታዊ ክንክን ኣሎ።

ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ረአ።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ኦንየ ኮምዩን ዓሰርተ ኮሙናውያን መባእታ ኣብያተትምህርትን ሓንቲ መባእታዊ ደረጃ ዝሓዘት ብሕታዊት ቤትትምህርትን ኣለዋ።ብዛዕባአን ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ኣሎ።

እቲ ኣብ ኦንየ ዚርከብ ቦበርዪምናስየት ሃገራዊ መደባት የቕርብ። ኣብኡ ናይ ኮለጅ ትምህርቲ ኣሎ። ንሱ ብቑዕ ትምህርቲ ስለ ዚህብ ትምህርትኻ ድሕሪ ምውዳእካ ስራሕ ናይ ምርካብ ዘሎካ ዕድል ዝበለጸ እዩ።

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብቲ ኮሙናዊ ትምህርቲ ኣባጽሕ ኦንግስትረምስኤንሀተን/ ለርሳንትሩም ኤስኤፍኢ ንምውሳድ ተኽእሎ ኣሎ። ነቶም ሓደስቲ መጻእቲውን ናይ ማሕበረሰብ ምልላይ መደብ ኣሎ።

ኣብቲ ኮሙናዊ ትምህርቲ ንዓበይቲ፡ ብመባእታውን ካልኣይ ደረጃውን ጽፍሒ ክትመሃር ትኽእል። ግን ሞያዊ ስልጠና ብካልኣይ ደረጃዊ ቤትትምህርቲ ከኣ ኣሎ። ኣብቲ ለርሰንተር፡ ንስንኩላን ዝዓለመ ሰርቩክስ ኣሎ። 

ናይ ፍረንስታ ኦልስታ ኮለጅ ናብ ቅድን ሙዚቃን ኣርቲስትነን ዝዓለመ ሓፈሻውን ፍሉይን ኮርሳት ኣለዎ። ነቶም ሽወደን ካልኣይ ቋንቋኦም ዝኾነ ድማ ናይ ሞያን መዳለውን ኮርሳት ኣሎ።

ኣብ ሱንድስቫልን ኦስተርሱንድን ንኣኻ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ክትመሃር ንእትደሊ ሰብ ብዙሕ ምርጫታት ዘለዎ Mittuniversitetet ኣሎ። ኣብተን ክልተ ከተማታት ብባቡር በጺሕካ ክትምለስ ትኽእል። ብኮለጅን ብዩኒቨርሲቲን ደረጃ ዚወሃብ ናይ ርሑቕ ትምህርቲውን ኣሎ።

ኣገልጎት ጥዕና

ብመገዲ Vårdguiden 1177 ብዛዕባ ጥዕናኻን ቀጻሊ ርክብ ምስቲ ኣብ ቨርስተርኖርላንድ ዘሎ ክሊኒክን ምኽሪ ትረክብ።

ኣብቲ ናይ ኦንየ ወረዳዊ ማእከል ጥዕና፡ ናይ ህጻናት ማእከል ጥዕናን ናይ ሕማም ሽኮር ነርስን ናይ መግብን ምውስዋስ ኣካላትን ሓኪምን ኣሎ።

ኣብ ፍረንስታ ናይ ፍረንስታ ብሕታዊ ማእከል ጥዕና ኣሎ።

ሕክምና ስኒ ኣብ ኦንየን ፍረንስታን ኣሎ። ኣብ ኦንየ ብሕታዊ ሕክምና ስኒ ኣሎ።

ዝቐረበ ሆስፒታል ናይ ሱንድስቫል ሆስፒታል እዩ። ንሱ ወረዳዊ ሆስፒታል እዩ። ኣብኡ ድማ ናይ ህጹጽ ረድኤትን እተፈላለየ ኣገልግሎትን ኣሎ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ንኣገልግሎት ትርጉም ብኣካል፡ ብተለፎን፡ ብመልእኽቲ፡ ብናይ ሰነዳትን ብሮሹርን ትርጉም፡ ንናይ ሱንድስቫል ቤትጽሕፈት ትርጉም ኢና እንውከስ። እቲ ናይ ትርጉም ኣገልግሎት በቲ ትካል እዩ ቆጸራ ዚግበሮ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

 

ኦንየ ምዕቡል ኣውቶቡስን ባቡርን ዝጥቀም ሓባራዊ ትራፊክ ኣለዋ። ካብ ኦንየ ናይ ባቡር ወይ ኣውቶቡስ መነሃርያ ናብ ኩሉ ቦታታት ናይቲ ኮምዩን ወይ ክሳብ ሱንድስቫልን ኦስተርሱንድን ካልእ ክፍልታት ሽወደንን ክትከይድ ይከኣል። ብዛዕባ ናይ መስመራት ሓበሬታ ኣብ DinTur.se.ረአ። ብዛዕባ ናይ ሰዓታት ሰሌዳን ምዝገባን ቲከትን ሓበሬታ ከኣ ኣብ SJ​.ረአ።

መዓርፎ ነፈርቲ ኣብ ሱንድስቫልን ኦስተርሱንድን ኣሎ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ብባቡር ኣስታት ሓደ ሰዓት ኣብ ዚወስድ ርሕቀትን 200,000 ተቐማጦ ዘለወን ሱንድስቫልን ናይ ከባቢ ኦስተርሱንድ ዕዳጋ ስራሕ፡ ብዙሕ ዋኒናት ኣሎ። ኣብቲ ኮምዩን ዝዓበየ ናይ ኢንዱስትሪ ወሃብ ስራሕ ኣብ ከሚካል ኢንዱስትርን ምስናዕን ዱርን መገዲ ባቡርን ዘተኮረ እዩ። ኦንዮ ኮምዩን እቲ ዝዓበየ ወሃብ ስራሕ እዩ። ኣብ ክንክን ጥዕናን ትምህርትን እተዋፈሩ 850 ሰራሕተኛታት ከኣ ኣለዉዎ።


 

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Arbetsterapeut Arbetsterapeut
Kurator till Hälsocentralen Ånge Kurator
Teletekniker till Ånge Teletekniker
Sommarvikarier sökes till personlig assistans i Ånge , Fränsta och Ljungaver Personlig assistent
Underhållstekniker mek AkzoNobel Alby , Ånge Maskinmekaniker, industri/varvsindustri
Bantekniker till Ånge Bantekniker
Vikarie personlig assistent till 30 - årig kille Personlig assistent
Kundservice / innesäljare inom elhandel Kundtjänstmedarbetare
Verkstadarbetare Verkstadsmekaniker/Verkstadstekniker
Förskollärare Lärare i förskola/Förskollärare
Försäljare med eller utan erfarenhet i Ånge. Fast Lön 24 500 Hemförsäljare
Enhetschef till Vuxen och Försörjningstöd Enhetschef, hemtjänst/Områdeschef, hemtjänst
Enhetschef för kommunal hälso - och sjukvård Enhetschef, hemtjänst/Områdeschef, hemtjänst
Personlig assistent på drygt 50% till pojke i Ytterturingen Personlig assistent
Parkarbetare Parkarbetare/Utemiljöarbetare/Miljövärd
Skolsköterska Skolsköterska
Lärare F - 2 Lärare i grundskolan, årskurs 1-3
Lärare särskild undervisningsgrupp åk 7 - 9 Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Lärare åk 6 - 9 Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Lärare åk 6 - 9 Lärare i grundskolan, årskurs 7-9

ገጽ 1 ናይ 2

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Ånge

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

9 525

ስፍሓት መሬት

3 051  km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Sundsvall 100 km  

Östersund 100 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ​​

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ