Åre

ናይ ኦረ ኮሙን ነቶም ንጡፍ ህይወት ዚደልዩ ግን ከኣ ጥቓቲ ምዕቡል ምምሕዳራዊ ኣገልግሎት፡ ግሩም ክንክን ጥዕና፡ ከምኡውን ግሩም ናይ ትምህርቲ ዕድላት ኪኾኑ ዚደልዩ እዩ። ኣብዚ እቲ ናይ ምዕባይ ኩነታት ንህጻናት ውሑስን ጽቡቕን እዩ። እቲ ማሕበረሰብ ንእሽቶን ደስ ዘብልን ንኹሉ ኣድላዪ ዝኾነ ነገራት ድማ ዚቕርብ እዩ። ኦረ ኮሙን ብዙሕ ሰብ እዩ ዚመጾ፡ ኣብኡ ድማ ካብ ኩላ ሃገርን ካብ ኩሉ ዓለምን ዝመጹ ሰባት ይርከቡ። ተፈጥሮን ደጋዊ ህይወትን ግሩም ዓይነት መነባብሮን ምቕሉላት ሰባትን ንብዙሕ ሰብ ዓመት ዓመት ናብኡ ከም ዚግዕዝ ይገብሩ። ምሳና ክትከውን ትዕደም ኣሎኻ!

መግለጺ ወይ ገለጻ

ኦረ ኮሙን ኣብ ወረዳ የምትላንድ እትርከብ ኮይና 10300 ተቐማጦ ኣለዉዋ። ቀንዲ ከተማ እታ ኣስታት 1550 ተቐማጦ ዘለዋ የርፐን እያ። እታ ኮሙን ብብሩህ ራእይን ግሩም ዝኾነ ተፈጥሮን ትፍለጥ፡ ብዙሓት ድማ ኣብኡ ኪቕመጡ ይደልዩ። ኣብታ ኮሙን ናብ ቱሪዝም ዝዓለመን ብዙሕ ሰራሕተኛታት ዘለዎን ዋኒናት ኣሎ። ካልእ ኣብታ ኮሙን ዝዓበየ ወሃብ ስራሕ እቲ ምስ ክንክንን ጥዕናን ትምህርትን እተተሓሓዘ ስራሓት እዩ።

መንበሪ-ገዛ

ኣብ ኦረ ኮሙን ቪላታትን ናይ ክራይ ገዛውትን ኮንዶሚንዩምን ይርከብ። ኣብታ ኮሙን ብሕታውያንን ናይታ ኮሙንን ኣካረይቲ ዋኒናት ኣለዋ። ንሳተን ድማ ግሩም ኣባይቲ ብቕልል ዝበለ ናይ ምጽባይ ግዜ የቕርባ። እቶም ብሚግረሽን ወይ ብናይ ቤትጽሕፈት መራኸቢ ስራሕ ነቲ ናብ ኦረ ምምዳብ ንምቕባል ዝመረጹ ሓደስቲ መጻእቲ፡ ገዛ ንምጥራይ ካብ ኦረ ኮሙን ሓገዝ ይረኽቡ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ ኦረ ኮሙን ብዙሓት ዜጋታት ኣለዉ፣ ብዘይካ ቋንቋ ሽወደን፡ እንግሊዝ ዚመልኩ እውን ኣለዉ። እተን እተፈላለያ ቋንቋታት፡ ዓረብ፡ ፋርሲ፡ ትግርኛ፡ ትግረ፡ ማንዳሪን፡ ታይላንድ፡ ፋርስ፡ ሶማሊ ወዘተ. እየን

ኣብ ኦረ ኮሙን ደቡባዊ ሳሚስካ ዚዛረቡ ደቀባት ህዝቢ ኣለዉ

ማሕበራትን ምትእኻባትን

እተፈላለያ ማሕበራት ኣለዋ፡ ነቶም ናብ ባህሊ ዚዝምብሉ ድማ ብዙሕ ክትሳተፈሉ እትኽእል ንጥፈታት ኣሎ። ኣብቲ ኮሙን ሙዚቃን ሰርክስን ትልሂትን ሲነማን ሓያሎ ኣብያተንባብን ዘመርትን ዝጠርነፈ ናይ ባህሊ ቤትትምህርቲ ኣሎ።

ናይ መዘናግዒ ምርጫታት ብዙሕ እዩ፡ ብፍላይ ነቶም ኣብ ደጋውን ኣብ ጥዕናን ዚግደሱ። ንሕና ናይ መናፈሻን ካልእ ብዙሕ መሐምበሲ ቦታታት ከምኡውን ናይ ስፖርት ኣደራሻት፡ ናይ ኵዕሶ መጻወትን ማእከል መዘናግዕን መጋለብን ናይ መንሸራተቲ ኣደራሽን ናይ ዝጠዋወ መንሸራተቲ፡ መብራህቲ ዘለዎ መጕየዪ መገድን ሓያሎ መግፈፊ ዓሳን ኣሎና።

ብዙሓት ማሕበራት ኣብ ናይ ህጻናትን መንእሰያትን ዕማማት ይነጥፋ፡ እዚ ድማ ነቶም ሓደስቲ መጻእቲ ዝኾኑ ስድራቤት ኣብቲ ናይቲ ኮሙን ማሕበረሰብ ከም ዚወሃሃዱ ይገብር።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

 ኣብቲ ቀንዲ ከተማ ዝኾነ የርፐን ከም ትካል ጥዕና፡ ናይ ምውህሃድ ኣገልግሎት፡ ኣብያተትምህርቲ፡ ክንክን ህጻናት፡ ቤትጽሕፈት ዕዮን ኤስኤፍኢን ከምኡውን ግሮሰሪታትን ኣብያተመግብን ይርከብ።

ኣብ ኦረ እተፈላለየ ዓይነታት ኣብያተመግብን ድኳናትን ከም ምንሽርታት፡ ምሕምባስን፡ ዙረት ብብሽክለታን ወዘተ ዝኣመሰሉ ንጥፈታትን ይርከቡ።

ኣብ ኩፓን ሕሱር ኣቕሑ ገዛ፡ ናይ ቀዪሕ መስቀል ድኳንን ባራትን ይርከብ።

ኣገልግሎት ውህደት

ኣብቲ ናይ የርፐን ከተማ፡ ኣገልግሎት ውህደት ኣሎ፡ ኣብኡ ድማ ከምዚ ዚስዕብ ሓገዛት ትረክብ

  • በቲ እትርድኦን ዘተኣማምነካን ቋንቋ ዚውሃብ ሓብሬታን ደገፍን
  • ምእንቲ ገዛኻ ባዕልኻ ከተመሓድርን ኣብኡ ድማ ደስ ኪብለካን ዚውሃብ ተግባራዊ ደገፍ
  • ኣብቲ ክፉት ዝኾነ ናይ ውህደት ኣገልግሎት መቐበሊ ቆጸራ ከይገበርካ ብውሕዱ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ክትመጽእ ትኽእል፡ ኣብኡ ድማ ንኣብነት ዕዳ ንምኽፋል፡ ሰበስልጣናት ንምርካብ ደብዳበን ሰነዳትን ንምርዳእ ሓገዝ ትረክብ።
  • ሓንቲ ምሸት ኣብ ሰሙን ናይ ገዛ መጽናዕትን ካልእን ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል

ተርጓማይ ኣብ ዘለዎ ቦታ ምስቶም ሰራሕተኛታት ብፍሉይ ነገራት ንምዝርራብ ቆጸራ ክትገብር ትኽእል

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ክንክን ቆልዑ ኣብ መብዛሕትአን ናይቲ ኮሙን ዓበይቲ ቁሸታት ኣሎ። ናብዚ ምስ እትግዕዝ ንውላድካ ኣብቲ ክንክን ከተመዝግቦ ክንሕግዘካ ኢና

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

መባእታዊ ኣብያተትምህርቲ ኣብ ካል፡ ሞሺል፡ የርፐን፡ ኦረ፡ ዱቨድ ፡ ኡንደርሶከርን ሃለንን ኣሎ። ኣብ የርፐን ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ኣሎ

ዕድላት ትምህርቲ

ኤስኤፍኢ ትምህርቲ ኣባጽሕ መሰረታዊ ትምህርቲ ኣባጽሕ ኣብ የርፐን ይርከብ፡ ከምኡውን ህዝባዊ ኮለጅ ኣሎና፡ ናብ ቤትመግብን ቱሪዝምን ዝቐንዐ ሞያዊ ስልጠና ድማ ኣሎና።

በጺሕካ እትምለሶ ርሕቀት ዘለዎ ኣብ ኦስተርሱንድ እተፈላለየ ናይ ዩኒቨርሲቲ ስልጠናታት ዘለዎ ሚትኡኒቨርሲተት ኣሎ።

ምስ ቤትጽሕፈት መራኸቢ ስራሕ ግሩም ምትሕብባር ኣሎና፡ ናብ ስራሕ ዝቐንዐ ስልጠና እውን ነዳሉ ኢና

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ የርፐን፡ ሀለን፡ ኦረን ሞሺልን ማእከል ጥዕና ኣሎ። ሆስፒታልን ክፍሊ መወልዳንን ድማ ኣብ ኦሰተርሱንድ። ኣብ ኦረን የርፐንን ድማ ክንክን ስኒ

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ኣብ ኦረ ኮሙን ተርጓማይ ንምርካብ ኩሉ ግዜ ተኽእሎ ኣሎ። ንሕና ነቲ ምትርጓም ብኣካል እምበር ብተለፎን ከይከውን ንጽዕር ኢና።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ኣብ ኩሉቲ ኮሙን ኣውቡስ ክትወስድ ይከኣል ከምኡውን ኣብ መንጎ ኦሰተርሱንድ ሞሺልን ኡንደርሶከርን ኦረን ዱቨድን ባቡር ክትወስድ ትኽእል

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብ ኦረ ኮሙን ኣብዘን ቀረባ ዓመታት ንሕክምና፡ መምህር ቅድመትምህርቲ፡ ኣስተናጋዲ፡ ከሻኒ፡ ባቲላመራን ኤለትሪክን ዝቐንዐ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታታት ኪህሉ እዩ። ከምኡውን ኣብ ክንክንን ጥዕናን ጽርበት ሓጺንን ምልሓምን መጎዓዝያን ዱርን ናይ ስራሕ ተኽእሎታት ኪህሉ እዩ። ​

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Ordermottagare till Nord - Lock Orderadministratör
Assistent Gåvans förskola i Mörsil Ek För / Åre Personlig assistent
Åre kommun rekryterar Utvecklingschef IT-strateg
Husfru på Tott Hotell Åre - Vikariat 9 mån Hotellhusfru
Personlig assistent sökes till man i närheten av Åre! Personlig assistent
Förskollärare / Barnskötare till Gåvans förskola i Åre kommun Lärare i förskola/Förskollärare
Arbetsledare inom Fastighetsförvaltning , Åre Driftchef, fastighet
Områdesansvarig Fastighetsförvaltning , Åre Fastighetsförvaltare
Mekaniker , Åre Maskinmekaniker/Skogsmaskinmekaniker
Lärare åk 4 - 6 Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Vi söker två stycken aktiva kockar till Restaurang Grow på Holiday Club ... Kock, à la carte
Personlig Assistent till en härlig tjej i Järpen Personlig assistent
Tungmekaniker Maskinmekaniker/Skogsmaskinmekaniker
Väghyvelförare Väghyvelförare
Lastbilschaufför Bygg- och anläggningsförare
Ställningsbyggare Ställningsbyggare
Max söker medarbetare Restaurangbiträde
Coop Konsum Åre - Säljare Butikssäljare/Medarbetare, dagligvaror
Mark - och exploateringsingenjör , Tillväxtavdelningen Exploateringsingenjör
Landsbygdsutvecklare , Tillväxtavdelningen Näringslivssekreterare/Näringslivsutvecklare

ገጽ 1 ናይ 21

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Åre

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

9 483

ስፍሓት መሬት

7 199 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Järpen - Stockholm 636 km

Järpen - Sundsvall 261 km

Järpen - Trondheim 184 km

Järpen - Östersund 73 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ