Boden

ቡደን ዳርጋ ናብ ኩሉ ቀረባ ዝኾነት ከተማ እያ። ኣብዚ ኣብ ሓደ ኮምዩን፡ ከተማውን ገጠራውን ህይወት ኣሎ። ኣብ ቡደን ሃብታም ማሕበራዊ ህይወት ኣሎ፡ ብሕሱር ኪንበር ድማ ይከኣል እዩ። ኣብ ከባቢ ናይታ ከተማ ነኣሽቱ ግን ሓያል ናይ ዋኒን መንፈስ ዘለወን ገጠራት ኣለዋ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

መንበሪ-ገዛ

ኣብ ቡደን መንበሪ ቤት ክትካረ ወይ ክትዕድግ ትኽእል። ክትካረ ምስ እትደሊ ኮሙናዊ ዝኾነ BodenBo ዚብሃል ትካል ክራይ ኣባይቲ ኣሎ። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ናይቶም ኣብ ቡደን ዚርከቡ ኩሎም ኣካረይትን ደልደልቲ መንበሪ ኣባይትን ዝርዝር ኣሎ። ቡደን ነቶም ብሚግራሹንቨርከት መንበሪ ኣባይቲ ዚረኽቡ ሓደስቲ መጻእቲ ስደተኛታት ተቐባሊት ኮምዩን ድማ እያ።

Bild på SOmaliska föreningen i Bodens matservering under Kulturnatta i Boden 

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ብዘይካ ሽወደን ዚዝረቡ ቋንቋታት፡ ዳሪ፡ ፋርስ፡ ሶማሊ፡ ዓረብ፡ ፈረንሳ፡ ትግርኛን ሩስያን እዮም። 

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ቡደን ኩሉ ካብ ስፖርታዊ ማሕበራት ጀሚርካ ክሳዕ ባህላዊ ማሕበራት ከምኡውን ሃይማኖታውን ፖለቲካውን ማሕበራት ኣለዋ። ስለዚ ፉትቦል እንተ ደለኻ፡ መዝሙር እንተ ደለኻ፡ ቲፎዞ፡ ቸስ ወይ ዝኾነ ካልእ እንተደሊኻ፡ ንዕኡ ዚኸውን ማሕበር ኣሎ።

ኣብ ቡደን ናይ ሶማሊ ማሕበርውን ኣሎ። ከምኡውን ናይ ኣፍጋኒስታን ማሕበር ኣሎ። ብ studieförbundet ABF ጌርካ እትረኽቦ ናይ ሕብረ-ባህላዊ ማሕበር እውን ኣሎ።

Bild på dansande barn på gata i Boden 

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ቡደን ሚግራሹንቨርከት ቤትጽሕፈት ዕዮን ኣሎ። እቲ ኮምዩን ምስ ሰበስልጣን ኣብ እትገብሮ ርክብ ዚሕግዘካ ወይ ምስ ሕቶታትካ ናብቲ ዚምልከቶ ኣካል ዚመርሓካ ናይ በይኑ ናይ ምውህሃድ ኣሃዱውን ኣለዎ።

ኣብ ማእከል ቡደን ቤትንባብን ብዙሕ ድኳናትን ኣሎ። ሕሱር ኣቕሑ ገዛን ክዳውንትን እትዕድገሉ ሰከንድሃንድ ቡቲካትውን ኣሎ። ኣብ ማእከል ቡደን፡ ኩፓን እተባህለ ናይ ቀዪሕ መስቀል ቡቲክናይ እተሓደሰ ኣቕሑ ዕዳጋን ኣሎ። ካብቲ ሰንትሩም ቅሩብ ርሕቕ ኢሉ ናይ ፐንተኮስት ቤትክርስትያን ሰከንድሃንድ ቡቲክ ኣሎ። ብዙሓት ግሮሰሪታትውን ኣለዉና፡ ሒደት ንምጥቃስ፣ Willys, ICA ከምኡውን Coop ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ቡደን ኮሙናውን ብሕታውን ኣብያተትምህርቲ ህጻናት ኣለዋ። ውላድካ ኣብቲ ቤትትምህርቲ ህጻናት ንኺጅምር ቦታ ክትደልየሉ ይግባእ። ነዚ ከኣ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ክትጥቀም ትኽእል። ንኸተመልክት ሓገዝ ዘድልየካ ምስ ዚኸውን ነቲ ናይቲ ኮምዩን ናይ ምውህሃድ ኣሃዱ ክትውከሶ ይከኣል። ገለ ናይ ቀትሪ መደባት ከም ናብ ህጻናትን ወለድን ዝዓለመ ናይ መዝሙር ግዜ ኣለዎም እንተ ኾይኑ ንምፍላጥ ምስ ቤትክርስትያንካውን ክትዛረብ ትኽእል። 

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ቡደን ን 6 ክሳዕ 16 ዓመት ዝዕድመኦም ዘገልግላ መባእታ ኣብያተትምህርቲ ኣለዋ። ቋንቋ ኣደኡ ሽወደን ዘይኮነ ህጻን ኣብቲ መዳለዊ ቤትትምህርቲ ህጻናት ኪጅምር ይኽእል፡ ብድሕሪኡ ናብቲ መደበኛ ይሓላፍ።

ኣብ ቡደን ን 16-20 ዝዕድመኦም ዘገልግል ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ኣሎ። ኣብዚ ከከም ድሌታትካ እተፈላለየ መደባት ክትመርጽ ትኽእል፡ ንኣብነት፡ ተክኒክ፡ ሙዚቃ፡ ማሕበራዊ ናብራ፡ ተሽከርካሪ ወይ ክንክን ጥዕና። ብዛዕባዚ፡ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብቲ ናይ ብዮርክነስ ዪምናስዩም ወብሳይት ክትረክብ ትኽእል። ናይ ኣደኻ ቋንቋ ሽወደን ምስ ዘይከውን ኣብቲ መዳለዊ ክላስ ክትጅምር ይግባእ።

Elever på Björknäsgymnasiet sitter vid ett bord i skolan 

ዕድላት ትምህርቲ

ከም ዓቢ ወይ በጽሒ ብብዙሕ መገዲ ክትምሃር ትኽእል። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ለረሰንትሩም ንኣኻ ከም ሓዲሽ መጻኢ ብዙሕ ኮርሳት ኣሎ።ኣብኡ ኤስኤፍኢ፡ ሽወደን ንወጻእተኛታት ክትወስድ ትኽእል። ቋንቋ ኣደኻ ሽወደን ምስ ዘይከውን ናብ ጠለባትካ ዝዓለመ ስልጠና ክትወስድ ትኽእል። ካብ ቡደን ናብ ሉለዮ ዩኒቨርሲቲ ቀረባ እዩ። ኣብኡ ንዝለዓለ ትምህርቲ ክትቅጽል ትኽእል። 

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ቡደን ኣርባዕተ ማእከላት ጥዕና ኣሎና፡ ኣብ ብዮርክነስ፡ ሳንደን፡ ኤሪክስሉንድን ሃራድስን ከኣ እየን ዚርከባ። እቲ እትቕመጠሉ ቦታ ኣበየናይ ማእከል ጥዕና ክትከይድ ከም ዘሎካ ይውስኖ እዩ። ኣብ መብዛሕተአን ማእከላት ጥዕና ናይ ኣደታትን ህጻናትን ክሊኒካት ይርከብ እዩ። ኣብ ብዮርክነስ ሕክምና ስኒ ኣሎ።

ካብ ቡደን ውጽእ ኢልካ እቲ ናይቲ ወረዳ ዝዓበየ ሱንድበሪ ሆስፒታል ዚብሃል ኣሎ። ኣብዚ ኣብ እተፈለየ ጽፍሕታት ክኢላታት ሓከምቲ ኣለዉ። ናብዚ ሆስፒታልዚ ኬድካ ንምሕካም ቅድም ነቲ ናይ ከባቢኻ ናይ ማእከል ጥዕና ሓኪም ክትውከሶ ይግባእ።

ምሸት ወይ ቀዳመሰንበት ምስ እትሓምም እሞ ሓገዝ ምስ እትደሊ ምኽሪ ንምርካብ 1177 ክትድውል ትኽእል። እቲ ሕማምካ ግዜ ዘይህብ ምስ ዚኸውን ግን ኩሉ ግዜ ናብ 112 ደውል። 

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ምስ ትካላት ኣብ እትራኸበሉ ግዜ ናይ ተርጓማይ ሓገዝ ናይ ምርካብ ተኽእሎ ኣሎ። 

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ኣብ ቡደን ካብ ጥቓቲ መነሃርያ ባቡራት ዚርከብ ናይ ኣውቶቡሳት መነሃርያ ዚብገሳ ኣውቶቡሳት ኣለዋ። ብባቡር ጌርካውን ናብ ኪሩና ወይ ኡመዮ፡ ስቶክሆልምን ደቡብ ሽወደንን ክትከይድ ትኽእል።

ኣብ ቡደን ናይቲ ከባቢ ኣውቶቡሳትውን ኣለዋ። ኣብቲ ናይቲ ሎካል ትራፊክ ወብሳይት ብዛዕባ ናይ ኣውቶቡሳት ሰዓታትን ዝወስድኦ መገድታትን ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል። ሉለዮ መዓርፎ ነፈርቲ 42 ኪሎመተር ካብ ቡደን ርሒቑ ይርከብ። ካብኡ ተላዒልካ ናብ ውሽጥን ወጻእን ሽወደን ክትበርር ትኽእል። 

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

እታ 2500 ሰራሕተኛታት ዘለዋ ናይ ቡደን ኮምዩን እታ ዝዓበየት ወሃቢት ስራሕ እያ። ኣብዚ ንሓጺር ወይ ነዊሕ እዋን ከም መተክእታ ኴንካ ስራሕ ኣብ ንኣብነት ክንክን ኣረጋውያን ኪርከብ ይከኣል። ኣብቲ ኮምዩን ናይ ምክልኻል ሚኒስተር ኣሎ። ንሱ ካብቶም ዓበይቲ ወሃብ ስራሕ እዩ።

ናይቲ ኮምዩን ዝዓበየ ብሕታዊ ወሃብ ስራሕ፡ ኢንረ ክራፍት ዚብሃል ትካል እዩ። ናይ ውልቅኻ ዋኒን ክትጅምር ምስ እትደሊ ካብቲ ኤንተርፕረነርስሰንትሩም ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ገጽ 1 ናይ 26

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Boden

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

ca 28 042

ስፍሓት መሬት

4 043 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Luleå 36 km

Umeå 293 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ