Borgholm

ምምሕዳ ከተማ ቦሪሆልምስ፡ ኣብታ ደሴት ኦላንድ ይርከብ። ነዛ ከተማ ምስተን ኣብ መሬታዊ ክፋል ናይቲ ከባቢ ዝርከባ ከተማታት ዝኣስር ንኽትርእዮ ዝስሕበካ ቢንቶ ይርከብ። ደሴት ኦላንድ ምቹእ ኩነታት ኣየር ሃክይዎ፡ ኣን እዋን ክረምቲ ዝበውሐ ጸሓይ እትጸንሓሉ ከባቢ እዩ። ኣብዚ ቦታ ብዙሓት፡ ንተፈጥሮኣዊ ጸጋ ናይ'ዚ ቦታ ከስተማቕሩ ካብ ዝብል ዓመታዊ ዕረፍቲ ኣብዚ ዘሕልፍዎ ብዙሓት ሰባት ይርከቡ። ባህላዊ መደባት፡ ድኻም ኣብ ምውጻእ ዝሕግዙ ኣዛነይቲ ንጥፈታት አምዘናግዕን ክፉት ናይ ዑደት ሃዋህውን፡ ገለ ካብ ጸጋታት ናይቲ ቦታ እዮም። ምዕሩግ መሐንበሲ ቦታታት ኣብ ገምገም-ባሕሪን ብርክት ዝበለ መዛወሪ መንገዲታትን ገለ ካብቲ፡ ነዚ ምምሕዳር ከተማ'ዚ፡ ዘፍልጡ ነገራት እዮም። ማእከል ከተማታት ናይ'ዚ ምምሕዳር ከባቢ'ዚ፡ ቦሪሆልምን ሎትቶርፕን እየን። ኣብ'ዚ ዞባ'ዚ፡ መፍረ-እንስሳታትን ማሕረስ፡ ኣዝዩ ብርኩት እዩ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

Bild på badande människor på strand i Borgholm

መንበሪ-ገዛ

ኣብ ቦሪሆልም፡ ብምምሕዳር ናይቲ ከተማ እትውነን ትካል ክራይ-ኣባይቲ የላን። ስለዝኾነ ከኣ፡ ኣብቲ ከባቢ ገዛ-ክራይ ብዝምልከት፡ በተን ግላውያን ትካላ ይመሓደር። ዝርዝር ናይ'ዘን ትካላት ክራይ-ኣባይቲ፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ፡ ክትረኽብወን ትኽእሉ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ ቦሪሆልም ብርክት ዝበላኡ ተዛረብቲ ካልኦት ቋንቋታት ዝኾኑ ተቐማጦ ኣለዉ። ንኣብነት፡ ዓረበኛ፡ ዳሪ (ቋንቋ ኤራን)፡ ፉር፡ ኩርዲ (ላህጃ-ኩርማንጂ) ከምኡ ውን ሰርብያ ይርከቦም።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ቦሪሆልም ኣስታት 200 ዝኾና ማሕበራት ምትእኽኻባትን ይርከባ። ኣብቲ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ዝርከብ መዝገብ-ማሕበራት፡ ብምእታው ዝርዝር ናይዘን ማሕበራት ክትረኽቡ ትኽእሉ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብታ፡ ናይቲ ምምሕዳር ከባቢ ዝዕዓበየት ከተማ ዝኾነት፡ ቦሪሆልም፡ ፋርማሲ፡ ቤት-ንባብ፡ ባንኪታት፡ ድኳናት ኣስቤዛ፡ እንዳ-ቀምቃማይ፡ ድኳናት ዘገልገለ-ንብረት፡ ብዜካ'ዚ ድኳናት ክዳውንቲ፡ ኤለክትሮኒክ (ቲቪ፡ ሬድዮ)፡ ኣቍሑ-ገዛ፡ መሳለጥያታት ኤለትሪክ፡ ንብረት ገዛን ውን ይርከብ። መሐንበሲ-ማእከል፡ ማእከል ስፖርታዊ ንጥፈታት፡ ሜዳ-ኩዕሶ ዝተፈላለየ ናይ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ማእከላትን ውን ኣብዚ ከተማ ይርከባ። ቤት-ጽሕፈት ዕዮ (ኣርበትስፎርመድሊንገን) ውን ኣብዛት ከተማ ናቱ ቤት-ጽሕፈት ኣለዎ። ንደሴት ኦላንድ ዝምልከት ትወሳኺ ሓበሬታ ኣብቲ፡ ንበጻሕቲ ዘድሊ ሓበሬታ ዝሓዘ መርበብ-ሓበሬታ ብምእታው፡ ከተንብቡ ትኽእሉ።

Torghandel längs gata i Borgholm

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ከተማ ቦሪሆልም፡ ኣብ ኩሉ ከባቢታ ፋሕ-ዝበላ መውዓሊ ህጻናት ኣለዋ። ኣብቲ ሓድሽ ዝተሰርሐ ሆስፒታል ውን እንተኾነ፡ ክፉት መውዓሊ-ህጻናት ዝርከቦ፡ ማእከል-ስድራ-ቤታት፡ ኣሎ። ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ክንክንን ምሕብሓብን ቆልዑ ከምኡ ውን መውዓሊ-ህጻናት፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ክትረኽብዎ ትኽእሉ።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

መባእታዊ-ደረጃ ትምህርቲ

ከተማ ቦሪሆልም ንትምህርቲ ዝምልከት፡ ንጹር ራኢ ዘለዎ ከተማ እዩ። ሓያል ስርዓተ-ትምርህርቲ ብምውዳድ ህጻናትን መንእሰያትን ግቡእ ትምህርቲ ብምውሳድ ሓፈሻዊ ኣራእዮኦም ከም ዝሰፍሕ ንምግባር ምጽዓር እዩ። ጽልዋ፡ ተሳትፎ፡ ብዙሕነት፡ ነጻነት-ምምራጽ ገለ ካብቶም መሪሕ ኣምራት ስርዓተ-ትምህርቲ ከተማ ቦሪሆልም እዮም። ነፍሲ-ወከፍ ትምህርታዊ ትካል ከኣ፡ ነቲ ዘማእክልዎ ትምህርታዊ ትሕዝቶ ከሀብትሙን ከማዕብሉን ነጽነት ኣለዎም።

ነኣሽቱ ይኹና ዓበይቲ፡ ኣብዚ ከተማ ዝርከባ ኣብያተ-ትምህርታት፡ ኣዝየን ኣገደስቲ እየን። ናብ ሽወደን ሓደስቲ ዝመጹ ህጻናት፡ እንትደልዮም፡ ኣብ ኣህጉራዊ ክፍልታት ክጽንበሩ ይኽእሉ። ኣብዚ ክፍሊ'ዚ፡ ቅድሚ ስሩዕ-ትምህርቲ ምጅማሮም፡ ጽዑቕ ናይ ቋንቋ ሽወደን ትምህርቲ ይወስዱ። ወይ ውን ኣብቲ ስሩዕ ክፍልታት ጀሚሮም፡ ምስኡ ነዚ ናይ ቋንቋ ሽወደን ትምህርቲ ምስኡ ጎድኒ-ጎድኒ ክወስድዎ ይኽእሉ። ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ መባእታ ኣብያተ-ትምህርታት፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ፡ ኣለኩም።

ናይ ካልኣይ-ደረጃ ኣብያተ-ትምህርቲ

ከተማ ቦሪሆልም፡ ኣባል ማሕበር ካልኣይ-ደረጃ ኣብያተ-ትምህርቲ ካልማርሱንድ ብምዃኑ፡ ናይ ካልኣይ-ደረርጃ ትምርህቲ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝርከባ ኣብያተ-ትምህርታት ብምኻድ ምምሃር ይከኣል እዩ። ብቐረባ እትርከብ ኣይ ካልኣይ-ደርጃ ቤት-ትምህርቲ፡ እታ ቤት-ትምርህቲ ኦላንድ ዝስማ ኣብ ቦሪሆልምስ እተርከብ ቤት-ትምህርቲ፡ እያ። ንተወሳኺ ሓብሬታ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ናይ'ዛ ቤት-ትምህርቲ ወይ ውን መርበብ-ሓበሬታ ማሕበር ካልኣይ-ደረጃ ኣብያተ-ትምህርቲ ካልማርሱንድ፡ ኣቲኹም ክትረኽቡ ትኽእሉ።

ዕድላት ትምህርቲ

ሞያዊ ኣንፈት ዘለዎ መደብ ትምህርት ቋንቋ ሽወደን ንሓደስቲ (ኤስ-ኤፍ.ኢ)

ኣብ ከተማ ቦሪሆልም፡ ሞያዊ ኣንፈት ዘለዎ፡ መደብ-ትምርህቲ ቋንቋ ሽወደን ንሓደስቲ (ኤስ-ኤፍ.ኢ) ይወሃብ እዩ። እዚ መደብ ትምህርቲ'ዚ ነቶም ብመንገዲ ቤት-ጽሕፈት ዕዮ (ኣርበትስፎርመድሊንገን) ውጥን-መትከሊ እግሪ ንዘለኩምስ ሰባት ዝምልከት እዩ። እቶም ኣብዚ ትምህርቲ ቋንቋ ተጸሚዶም ዝሰርሑ መምህራን ምስ ቤት-ጽሕፈት ዕዮ (ኣርበትስፎርመድሊንገን) ከምኡን ውን ክፍሊ ምቕባል ስደተኛታት ናይቲ ከተማ ተወሃሂዶም ይሰርሑ። ዕላማ ናይዚ ጥቡቕ ምትሕባባራት ኣም መንጎ'ዞም ኣካላት ከኣ፡ ንሓደስቲ ብዝተኻእለ መጠን ንምድጋፍ ካብ ዝብል ዝነቐለ እዩ።

መደብ-ትምርህቲ ንዓበይቲ

ኣብ ቦሪሆልም፡ ነቶም ልዕሊ 20 ዓመት ዝዕድሚኦም፡ ትምህርቶም ክውድኡ ዝደልዩ ዝምልከት መደብ-ትምህርቲ ንዓበይቲ ውን ኣሎ። እዚ መደብ-ትምህርቲ'ዚ፡ መባእታውን ናይ ካልኣይ ደረጃን ትምህርቲ የጠቓልል። ኣብ መዳይ ክንክን ሕሙማት ውን ሞያዊ ትምህርቲ ክትመሃሩ፡ ወይ ውን ኣብ ዩኒቨርስቲ ንምምሃር ዘድልየኩም ነጥብታት ንምህዋላል ውን፡ ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም።

ቋንቋ -ኣዴኹም ካልእ ቋንቋ (ሽወደን ዘይኮነ) ምስ ዝኸውን ውን ኣብ መደብ ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ንሓደስቲ  (ኤስ-ኤፍ.ኢ) ወይ ውን ካብኡ ልዕል ዝበለ ደርጃ ማለት ሳስ (ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ከም ካልኣይ ቋንቋ) ክትመሃሩ ትኽእሉ። ምስ ኣማኸርቲ ትምህርቲ ብምዝርራብ፡ ኣብቲ ዝግበኣኩም ደረጃ ከም እትጅምሩ ክግበር ይከኣል። ኩሉ'ዚ ዝተጠቕሰ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ኣብ ማእከላይ-ደረጃ ቤት-ትምርህቲ ኦላንድ ይወሃብ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ሕምብርቲ ከተማ ቦሪሆልም፡ ፍሉይ ክፍልታት ኣዴታትን ህጻናት ዘለዎ ማእከል-ጥዕና ይርከብ። ንግሆ ክሳብ እዋን ዓራርቦ ኣብ ዘሎ ግዜ፡ ህጹጽ ሕክምናዊ ረድኤት ምስ ዘድልየኩም ናብዚ ማእከል ጥዕና ክትከዱ ትኽእሉ። ሕላፍ ሰዓት ወይ ውን ምሸት ተመሳሳሊ ረድኤት ምስ ዘድልየኩም ግን ናብ ሕክምና ኣውራጃ ካልማር ምኻድ የድልየኩም።

ኣብታ ከተማ ብርክት ዝበላ፡ መንግስታውን ከምኡ ውን ግላውያን ክሊኒካት-ስኒ፡ ኣለዋ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ናይተን ኣብቲ ኣውራጃ ዝርከባ ጥዕናዊ-ማእከላት፡ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ምምሕዳር ኣውራጃ ብምእታው፡ ክትረኽብወን ትኽእሉ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ምስ መንግስታዊ ትካላት ኣብ ዝግበር ርኽክባት ተርጓሚ ክቍጸረልኩም ይኽእል።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ካብ ቦሪሆልም ናብ ካልማር ዝኸዳ ኣውቶቡሳት ኣለዋ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕብ ሰዓታት-ንቕሎ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ መጎዓዝያ ኣውራጃ ካልማር፡ ብምእታው፡ ክትረኽቡ ትኽእሉ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ዝዓበየ ወሃቢ-ስራሕ ኣብዚ ከባቢ፡ ምምሕዳር ከተማ ቦሪስሆልም እዩ። መብዛሕትኡ ናይ ስራሕ-ዕድላት ከኣ፡ ኣብ ጽላት ክንክንን ምሕብሓብን ይርከብ። ኣብዚ ምምሕዳር ከተማ'ዚ፡ ኣብ ሕርሻን ቱሪስምን ዝነጥፋ፡ ብርክት ዝበላ ነኣሽቱ ትካላት ኣለዋ። ቀንዲ ምንጪ ስራሕ ኣብዚ ቦታ ጽላት ቱሪስም እዩ። እዘን ኣብ ቱሪስም ዝነጥፋ ትካላት፡ ኣብ እዋን ክራማት፡ ብዙሓት ሰባት ስራሕ ይቆጽራ። እዘን ትካላት እዚኣተን፡ ሆቴላት፡ ኣብያተ-መግብሪ ከምኡ ውን ናይ ካሞኢን ትካላት ክኾና ይኽእላ።

En park i Borgholm med utsikt över hamnen

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Djurskötare m.m. Djurskötare, djuruppfödning
Djurskötare mjölkproduktion Djurskötare, mjölk
Vi söker Materialhanterare till Scania Oskarshamn Lagerarbetare
Är du vår nya montör på Scania i Oskarshamn? Montör, metallprodukter
Servitör / servitris Hotell Borgholm Servitör/Servitris
Personlig assistent , ref. 197 Personlig assistent
Mät - och kartingenjör Kartingenjör
Specialpedagog förskolan Lärare i förskola/Förskollärare
Farmaceut till Apoteksgruppen Borgholm Farmaceut/Receptarie
Kockar Pizzabagare Kock, à la carte
Servitris / Servitör Servitör/Servitris
Specialpedagog Slottsskolan åk 6 - 9 Borgholms kommun Speciallärare
Försäkringsrådgivare privat Försäkringsrådgivare/Försäkringssäljare
Samhällsplanerare Tillväxtenheten Borgholms kommun Samhällsplanerare
Mark och exploateringsstrateg Exploateringsingenjör
Chef till vår nya tillväxtenhet Borgholms kommun Samhällsplanerare
Djurskötare / Ladugårdsförman Djursjukskötare
Timvikarie till utbildningsförvaltningen i Borgholms kommun Lärarassistent
Djurskötare sökes till Borgholm Djurskötare, mjölk
Underhållsmekaniker till Naturstenskompaniet i Sandvik på Öland Underhållsmekaniker

ገጽ 1 ናይ 18

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Borgholm

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

10 600

ስፍሓት መሬት

682 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Borgholm 0 mil

Kalmar 35 min

Malmö 32 mil / 4,5 tim

Växjö 14 mil / 2,5 tim

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ