Bräcke

ብራከ ኮምዩን ኣብ ማእከል ሽወደን ኣብ  ወረዳ የምትላንድስ ይርከብ። ኣብኡ ኣስታት 6500 ሰባት ይነብሩ። ብራከ ኮምዩን ነዋሕቲ ኣኽራንን ጽቡቓት ርባታትን ዓሳ ዝመልኦ ቀላያትን ኣለዎ። ብራከ ኮምዩን ብቝጠባን ማሕበራዊ ናብራን ንጡፍ እዩ: ሓያል ናይ ስራሕ ምፍጣር መንፈስ ከኣ ኣለዎ። ናይ ብራከ ኮምዩን ነቶም ተፈጥሮ ዚፈትዉ ይስሕቦም: ደጋዊ ህይወት ድማ ኣብ በጻሕቲ ሃገርን ተቐማጦን ዓቢ ተራ ኣለዎ። ኣብ በረድ ምንሽርታት: ሃድን: ቃንጥሻን ዓጋምን ምእካብ ኣብቲ ቦታ ልሙድ እዩ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

መንበሪ-ገዛ

ኣብ ብራከ ኮምዩን ብዙሕ እተፈላለየ ዚካረ ገዛውቲ ኣሎ። ካብ ሓደ ክፍሊ ምስ ክሽነ ክሳዕ ኣርባዕተ ክፍሊ ምስ ክሽነ። እዚ ድማ ኣብ ብራከ: የሎ: ፒልግሪምስታድን ሸላርነን ከተማታት ፋሕ ኢሉ ኣሎ። ኪራይ ካብ 2900 ክሩነር ንሓንቲ ክፍሊ ምስ ክሽነ ክሳዕ 6000 ክሩነር ንኣርባዕተ ክፍሊ ምስ ክሽነ ንወርሒ። ገዛ ክትዕድግ ምስ እትደሊ: እቲ ዋጋ ካብቲ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ዘሎ ይሓስር።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ብዘይካ ሽወደን: እንግሊዝን ዓረብን ትግርኛን ሶማልኛን ይዝረብ።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

KULTIZ

ማሕበር እስላም ኦስተርሱንድ

ኣሊያንስ ፍራንሰዝ

ናይ ብራከ ባፕቲስት ማሕበር

ረቭሱንድ ማሕበር

ብራከ-ኒሀምስ ማሕበር

 

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ማእከል ጥዕና: ናይ ህጻናት ማእከል ጥዕናን ሕክምና ስንን ይርከብ። ኣብ ብራከ ከተማ ሓያሎ ድኳናት ኣሎ። እቲ ሆስፒታል ኣብ ኦስተርሱንድ ይርከብ። ኣብኡ ግርሰሪታት: ባንክታት: ድኳን ዕምባባ: ናይ ስፖርትን መዘናግዕን ናይ ሓጻውንትን ቀለማትን ድኳናት ኣሎ። ብዙሓት ማሕበራት ከኣ ኣለዋ: ከም ናይ ስፖርት: እተዘውተረ ክዳውንቲ ዚሸይጥ ቀዪሕ መስቀል: ረዳ ቦርነን: አቢኤፍን ካልእ ሃይማኖታውያን ማሕበራትን። ኣብ መብዛሕትኡ ቁሸታት ሽወደናውያን ኣብያተክርስትያን ኣለዋ። ኣብ ብራከ ናይ ባፕቲስት ማሕበርን ኤሊምን ድማ ኣሎ። ካብ ብራከ መገዲ ሓደ ሰዓት ብማኪና ማለት ኣብ ኦስተርሱንድ መስጊድ ኣሎ። ኣብ ኦስተርሱንድ ብዙሕ ድኳናት ኣሎ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ብራከ ኮምዩን ንካብ 1-5 ዝዕድመኦም ህጻናት ዝኸውን ቤትትምርቲ ከምኡውን ናይ ወለዲ ምትሕግጋዝ ኣሎ። ኣብቲ ኮምዩን ሓምሽተ ብኮምዩን ዚምራሕ ናይ ህጻናት ኣብያተትምህርቲ ኣሎ: ከምኡውን ሰለስተ ናይ ወለዲ ምትሕግጋዝ። እተን ናይ ኮምዩን ናይ ህጻናት ኣብያተትምህርቲ እዘን ዚስዕባ እየን፤ ፍየልስታ ናይ ህጻናት ቤትትምህርቲ: ጋላክሰንስ ናይ ህጻናት ቤትትምህርቲ (የሎ): ፒልግሪመንስ ናይ ህጻናት ቤትትምህርቲ(ፒልግሪምስታድ): ትሮልስኩገን ቤትትምህርቲ ህጻናት (ብራከ): ኣነሰት ቤትትምህርቲህጻናት (ሸላርነ)።www.bracke.se/barnutbildning. ምትሕግጋዝ ወለዲ: Busbua i Rissna, Lek och Bus i Kälarne, ከምኡውን Hyllan i Sörbygden.

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ንህጻናት ካብ 7-16 ዝዕድመኦም መባእታ ትምህርቲ ግዴታ እዩ። ኣብያተትምህርትና ነቶም ተመሃሮ ቀጻሊ ብፍልጠትን ብማሕበራዊ ናብራን ኪዓብዩን ኪምዕብሉን ይጽዕር። ኣብ ብራከ ኮምዩን ሓምሽተ መባእታ ኣብያተትምህርቲ ኣለዋ፤ ብራከ: የሎ: ሸላርነ: ፍየልስታን ፕሊግሪምስታድን። www.bracke.se/barnutbildning. Jämtlands Gymnasium i Bräcke ኣብቲ ናይ የምትላንድ ማሕበር ላዕለዋይ ደረጃ ቤትትምህርቲ እቱው እዩ: ንኤለትሪክን ጸዓትን ናይ ኢድ ስራሕን ዚምልከት ትምህርቲ ድማ ይህብ።

ዕድላት ትምህርቲ

ንስኻ ካብ 20-64 ዝዕድመኻ: ብመገዲ ናይቲ ኮምዩን ትምህርቲ ንዓበይቲ: ኣብ መባእታን ካልኣይ ደረጃን ኣቲኻ ክትምሃር ትኽእል። ናይ ሞያ ትምህርቲውን ክትወስድ ትኽእል። ኣብ ናይ ብራከ ለርሰንትሩም እተፈላለየ ዓይነት ትምህርቲ ኣሎ። ብትርፊ ግዜ ወይ ቀዋሚ ወይ ድማ ስራሕን ትምህርትን ሓዊስካ ክትመሃር ትኽእል። ብዛዕባ ትምህርታዊ ሓገዝ እትደልዮ መምርሕን ምኽርን ን www.bracke.se/barnutbildning ተወከስ። ኣብቲ ካብ ብራከ 7 ኪሎመትር ርሒቑ ዚርከብ ኦስተርሱንድ እቲ ኣዚዩ ቀረባ ዝኾነ ዩኒቨርሲቲ Mittuniversitetet ይርከብ።

ኣገልጎት ጥዕና

እቲ ኮምዩን ነቶም ብምኽንያት ናብቲ ማእከል ጥዕና ብውሑዱ ንሰለስተ ወርሒ ዚኣክል ኪመጹ ብዘይምኽኣሎም ኣብ ገዝኦም ዚሕከሙ ሰባት ሓላፍነት ይወስድ። ማእከል ጥዕና: ናይ ህጻናት ማእከል ጥዕናን ሕክምና ስንን ኣብቲ ኮምዩን ኣሎ። ኣብ ብራከን ሸላርነን ክልተ ማእከል ጥዕና ኣሎ። ኣብ ነፍስወከፍ ማእከል ጥዕና እቶም ሰራሕተኛታት ኣብ እተፈላለየ ናይ ክንክን ጉጅለ ይሳተፉ። ኣብቲ ጉጅለ: ሓከምቲ: ነርስታት: ኣዋለድቲ: BVC: ናይ ምውስዋስ ክንክንን ማሕበራዊ ስነኣእምሮኣዊ ምንጭን ኣሎ። ብተወሳኺ Bräcke hälsocentral. ኣንብብ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ነቲ ናይ ስራሕ ደላሊ ደዊልካ ብዓረብ ክትዛረብ ትኽእል፡ ተለ: 0771-86 01 01። ብሶማልኛ ተለ: 0771-86 01 03። ብትግርኛ ተለ: 0771-86 01 04

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ብራከ ኮምዩን ኣብ E 14 እዩ ዚርከብ ግን ኣብ ማእከል መገዲ ኣይኮነን። ካብ ኦስተርሱንድ ብማኪና ኣስታት ሓደ  ሰዓት ይወስድ: ካብ ሱንድስቫል ሓደ ሰዓትን ፈረቓን: ካብ ስቶክሆልም ድማ 5 ሰዓታት። ኣብ መንጎ ኦስተርሱንድ: ሱንድስቫል: ኡመዮን ስቶክሆልምን ናይ ባቡርን ኣውቶቡሳትን ኣገልግሎት ኣሎ። ነቶም ኣብ ኦስተርሱን ዚሰርሑ ሰባት ኣብ ውሽጢ መዓልቲ ካብን ናብን ኪመላለሱ ይኽእሉ። ብባቡር 40 ደቓይቕ ይወስድ። Länstrafiken Z ንኣውቶቡስ: ብትእዛዝ ዚሰርሕ መጎዓዝያን ይመርሕ: SJ ከምኡውን Norrtåg ከኣ ንባቡራት።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብ ብራከ ናብ ዕንጸይትን ሓጺንን ዝዓለመ ነኣሽቱ ዋኒናት ኣሎ። ኣብቲ ኮምዩን ዝበዝሕ ሰብ ብዕንጸይትን ውጽኢት ዕንጸይትን እዩ ዚመሓደር። እቲ ኮምዩን ብኣሰራርሓ መግቢ እውን ፍሉጥ እዩ። ኣብዘን ዝሓለፋ ዓመታት ኣብ ብራከን ከባቢኣን ናይ ኣሰልፍትን ከሸንትን ሓከምትን ናይ መምህራን ህጻናትን ተክኒሽያን ኤለክትሪክን ጠለብ እናዓበየ መጺኡ። ኣብ ክንክን ጥዕናን ዱርን ጋራጅን  መጐዓዝያን ስራሕ ይርከብ እዩ። እቲ ቤትጽሕፈት ዕዮ ኣብ ቀረባ ኣብ ዚርከብ ቤትትምህርቲ ስልጠና ኪህበካ ይኽእል። ከምዚ ብምግባር ከኣ ነቲ ስራሕ ናይ ምርካብ ዕድልካ ተስፍሖ። እቲ ስልጠና ኣብዘን ዚስዕባ የተኩር፤ ክንክን ጥዕና: ባቲላመራ: ዘዋር ኣውቶቡስ: ሰራሕተኛ መኽዘን: ጋራጂስታ: ረስቶራንት: ሸያጥን ኣገልግሎት ዓማዊልን። ንዝያዳ ሓበሬታ ንቤትጽሕፈት ዕዮ ተወከስ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ገጽ 1 ናይ 23

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Bräcke

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

6 559

ስፍሓት መሬት

3 849 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Östersund 67 km

Sundsvall 120 km

Stockholm 480 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ