Dalarnas län

ኣውራጃ ዳላርና ብስፍሓቱ ክንዲ ሃገረ በልጅዩን ኮይኑ፡ ኣስታት 30000 ተቐማጦ ኣለዎ። ኣብታ ተመሳሳሊ ስፍሓት ዘለዋ ሃገረ በልጁም ግና፡ ኣስታት 10።5 ሚልዮን ሰባት ይቕመጡ። እቲ ኣብዚ ዞባ ዝርከብ ባሕሪ ሲልያን፡ ካብ ሰማይ ብዝወረደ ሜትሮይት ቅድሚ 360 ሚልዮን ዓመታት ዝተፈጥረ ባሕሪ እዩ። እቲ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ናይዚ ባሕሪ ዝርከብ ሰመያዊ ጎቦታት እምበር ንትርኢት ናይዚ ባሕሪ ኣብ ምምዕራግ ወሳኒ ተራ ይጻወት። ስለዝኾነ ከኣ፡ እዚ ቦታ’ዚ ምስሕብ ቱሪስት ክኸውን ዝበቕዐ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

ኩነታት መንበሪ-ኣባይቲ

እንታይ ዓይነት መንበሪ-ገዛ ትብህጉ? ኣበይ'ከ ክትነብሩ ትደልዩ? ናይ መንበሪ-ገዛ ኣማራጺታት ኣብ ኣውራጃ ዳላርና እዝዮም ብርክት ዝበሉ እዮም። ኣውራጃ ዳላርና 15 ምምሕዳር ከተማታት ዝሓቆፈ ኣውራጃ እዩ። ኩለን እዘን ከተማታት ዳርጋ ተመሳሳሊ ምስሊ ኣለወን። እንታይ ዓይነት መንበሪ-ገዛን ኣበይን ኢኹም ትደልዩ? መንበሪ-ገዛ ጥቓ ዉዕዉዕ ከባቢታት ከተማ ወይ'ሲ፡ ኣሓ ብፍንስትራ እትርእዩሉ ዓቢ-ገዛ ኣብ ገጠር?

ወይሲ ኣብ መንጎ ከተማን ገጠርን ኣብ ዝርከብ ከባቢታት ክትነብሩ ትደልዩ።

ናብ ኣውራጃ ዳላርና ክትግዕዙ መደብ ኣለኩም ድዩ? ኣብ'ዚ ዞባ'ዚ፡ ካብ ዓመተ 2005 ኣትሒዙ "ናብ ዳላርና ግዓዙ ዝብል'' ተበግሶ ክሰረሓሉ ጸኒሑን ኣሎን። ክልተ ምኩራት ዝኾኑ ሰባት፡ ካሪና ኣርንበሪን ዳቪድ ክሉወርን ነዚ ተበግሶ'ዚ ዝመርሑ ሰባት ኮይኖም፡ ኣብቲ ዞባ ሰፊሕ መሶኖታት ሓበሬታን ርኽክባትን ኣለዎም። ንዕዳጋ-ስራሕ ኣብቲ ዞባ፧ ትካል ክትጅምር ምስ እትደልዩ ዝምልከት፡ ንኣገልግሎት ክንክን ቆልዑ፡ ትምህርትን ዕድላት ትምህርትን፡ ብምምሕዳራት ከተማ ከም ሓደስቲ መጠን፡ ክግበረልኩም ዝሕእል ዳጋፋትን ዝምልከት እኹል ሓበሬታ ኣለዎም።

ተወሳኺ ዝርዝራት ኣብ መርበብ-ሓበሬታ " ናብ ዳላርና ገዓዙ'' ወይ ውን ኣብቲ ሌቫ ኢ ዳላርና ዝብል መርበብ-ሓበሬታ ብምእታው ክትረሕቡ ትኽእሉ።       

ንግዳዊ-ንጥፈታትን ወሃብቲ-ስራሕን

ንግዳዊ ጽላት ኣውራጃ ዳላርና ዳርጉ ብኹሉ ጽላታት ዝዓምም'ዩ ክበሃል ይከኣል። ዓበይቲ ኣህጉራዊ ትካላ፡ ንኣብነት እታ ኣብ ፍርያት ነሓስ እትነጥፍ ትካል ኤስኤስኦቢ ኣብ መዳይ ጸዓት እትነጥፍ ትካል ኦቢቢ፡ ከምኡ ውን ማእከሎት ዝኾና ነኣሽቱን ትካላት ይርከባ። ኣብ መዳይ ፍርያት መዓልታዊ ሃለኽትን ጽላት ቱሪስምን ዝነጥፉ ውን ብርክት ዝበሉ ነጋዲ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ናይ'ዚ ዞባ'ዚ ይርከቡ። ምፍራይ መዓልታዊ-ሃለኽቲ፡ ተክኖሎጂካዊ መሳለጥያታት፡ ጽላታት ኣገልግሎትን ክንክንን ገለ ካብቲ እዘን ትካላት ዝነጥፋሉ ጽላታት እዩ።

ኣብ ውሽጢ'ዚ ዝመጽእ 10 ዓመታት ሰለስተ-ርብዒ ሰራሕተኛታት ዞባ ዳላርና ጡረተኛታት ክኾኑ ስለዝኾኑ፡ ሓደስቲ ሰራሕተኛታት ናይ ምቍጻር ሰፊሕ ዕድላት ክህሉ እዩ። ኣብ ኣውራጃ ዳላርና፡ ሞያዊ መደባትኩም ምስ ምቹእ ኩነታት ናብራ ናይቲ ዞባ ከተሳንይዎ ዕድል ኣለኩም።

ኣብ'ዚ ዝስዕብ መርበብ-ሓበሬታ (dalarna.se) ብምእታው፡ ኣገዳሲ ሓበሬታ ናብ ዝሓዘ ገጻት ዝመርሓኩም ሊንክታት ኣለኩም። ንኣብነት ቤት-ጽሕፈት ንግዳዊ ጉዳያት ከተማ፡ ንትካላትን ናይ ወፍሪ ድጋፋትን፡ ንግዳዊ ማሕበራትን ካልእን ዝኣመሰለ ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ።

መርበብ-ሓበሬታ ፍራምቲድ-ዳላርና፡ ንመንእሰያት ዝቐንዐት ኮይና፡ ስራሕ ኣብቲ ዞባ ኣበይ ከም ዝርከብ ዝብል ጠቓሊ ሓበሬታ ሒዛ ትርከብ። እዛ መርበብ-ሓበሬታ ኣብ ሰለስተ ዝተፈለለየ ዓምድታት ሃልይዋ፡ ብኸምዚ ስራሕ ትረኽቡ፡ ኣብ ኣውራጃ ዳላርና ስራሕ ኣበይ ኣሎ፡ ሰራሕተኛታት ይዛረቡን ዝብላ ዓምድታት እየን። ኣብዚ መርበብ-ሓበሬታ'ዚ፡ ኣብቲ ዞባ ዝርከብ ናይ ትምህርቲ ዕድላት፡ ስራሕ ኣብ ምድላይ ዝሕግዘኩም ምኽርታትን ትረኽቡ። ንተወሳኺ ዝርዝር ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ፍራምቲድ-ዳላርና ብምእታው፡ ከተንብቡ ትኽእሉ።

ኣብያተ-ትምህርታትን ትምህርትን

እቲ ኣብዚ ኣዋራጃ ዝርከብ ዳላርና-ዩኒቨርስቲ፡ ኣብ 1977 ዝተመስረተ ኮይኑ፡ ኣብ ውሽጢ ሒደት ዓመት ኣብ ጥርዚ ምዕባሌ በጺሑ ዝርከብ ዩኒቨርስቲ እዩ። እዚ ዩኒቨርስቲ'ዚ፡ መምሃሪ ህንጻታት ኣብ ፋሉንን ቡርለንገን ሃልይዎ፡ ኣስታት 60ታት ዝኸውን ዝተፈላለየ ትምህርታዊ መደባትን 1100 ኮርሳትን፡ ኣብ ምእንጋድ ይርከብ። መብዛሕትኡ ኣብዚ ዝወሃብ ትምህርቲ ምስ ጠለብ ዕዳጋ-ስራሕ ዝሳነ እዩ። ኣብዚ ዩኒቨርስቲ ኣስታት 16000 ተማህሮን 800 ሰራሕተኛታትን ይርከቡ። ኣብዚ ኣውራጃ'ዚ፡ ብርክት ዝበላ ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃታት ዕድላት ትምህርቲ ይርከብ። ነዚን  ንኣገልግሎታት ክንክንን ሕብሐባ ቆልዑን ዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታ፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ኣለኩም።

ኣገልግሎት ጥዕና

ኣውራጃ ዳላርና፡ ንነባሮን በጻሕትን ጥዕናዊ ኣገልጎት፡ እንኮላይ ኣገልግሎት ጥዕናን ክንክን ስኒን ኣፍን፡ ይህብ። ባዕልኹም ወይ መቕርብኩም ምስ ዝሓምም ወይ ውን ጥዕናዊ ምኽሪ ምስ ዘድልየኩም፡ ናብ ሕክምና ክትድውሉ ትኽእሉ። ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ናይ'ዚ ዞባ ዝርከባ ጥዕናዊ ማእከላት፡ ኣብዚ ትረኽብወን። ሓካይም ከባቢ ወይ ውን ተሓገገዝቲ-ሓካይም፡ ንቀለልቲ ሕማማት ምፍዋስ ዘጸግሞም ኣይኮነን። ኣድላዪ ምስ ዝኸውን ከኣ፡ ናብ ዝለዓለ ወይ ፍሉይ ሕክምና ከሕልፉኹም ይኽእሉ። ህጹጽ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ምስ ዘድልየኩም፡ ነቲ ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ሓክምና ወይ ናብ 1177 ወይ ኣማኻሪ ጥዕናዊ ክንክን ደውሉ። እቲ ኩነታት ኣዝዩ ተኣፋፊ ምስ ዝኸውን 112 ክትድውሉ ኣለኩም።

ባህላውን ናይ ምዝንጋዕ ንጥፈታትን

ባህሊ፡ ቀንዲ ሞተረ ምዕባሌ ኣህዛብ እዩ። ሓድሽ ነጋርት ክንፈጥርን ሓድሽ ነገራት ክንመሃርን እንከለና፡ ነብሰ-ተኣማመንነት፡ ናይ ግምላጽ ክእለትና፡ ምፍልሳፍን ተበላሓትነትን፡ እናሓየለ እዩ ዝኸይድ። ሰብኣዊ ምዕባሌ ምስ ዝህሉ ከኣ፡ ዲሞክራሲ ይጥጥዕን ይምዕብልን። ቀንዲ ዕላማታት ንጥፈታት ኣውራጃ ዳላርና፡ እቲ ነነባሮን ዜጋታትን ዝወሃብ ኣገልግሎታት ክሰፍሕን ብትሕዝቱኡ ብሉጽ ክኸውንን እዩ። ባህላዊ ምዕባሌ፡ ህንጸት ሰብኣዊ-ዓቕሚ፡ ምንቕስቓስ ማሕበራት፡ ኣብያተ-ትምህርታት ኩሉ ድጋፍ ክግበረሉ ኣለዎ። ምኽንያቱ ኩሎም ነባሮ ንኩነታት ህወቶም ኣብ ምጽላው ወሳኒ ተራ ክጻወቱ ኣለዎም። ኣብ ባህላውን ሰብኣዊ ህንጸትን ዝነጥፉ ማሕበራት ተዋሳእቲ ወገናት ብዝተኻእለ መጠን ክተባብዑን ክበዝሑን ይግባእ። ምብልሓት ዝዓብለለኦ መኣዲታት፡ ኣብ ህንጸት ማሕበራዊ ምትእኽኻብን፡ ዞባዊ ዕብየትን ግስጋሴን፡ ወሳኒ ተራ ይጻወት።

ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ቪሲት-ዳላርና፡ ንዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ንጥፈታትን ጽምብላትን ዝምልከት፡ ጠቓሚ ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ።

ንጥፈታት ሲቪላዊ-ማሕበራት ኣብ መዳይ ምውህሃድ ኣብ ሕብረተ-ሰብ

እቲ ብማሕበራት ዝተማእከለ ምንቕስቓሳት ኣብ ኣውራጃ ዳላርና፡ ኣዝዩ ብዙሕን ዓይነታውን እዩ። ከም ቀይሕ-መስቀል ሽወደን፡ ማሕበር ምድሓን ቆልዑ፡ ናይ ኣብያተ-ክርስትያናትን ሃይማኖታውን ምትእኽኻባት፡ ኣብ ማሕበራዊ ህወት ናይቲ ዞባ ወሳኒ ተራ ይጻወታ።

ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት፡ ነነባሮን ሓደስትን ዝጥርንፍ ዝተፈላለየ ምትእኽኻባት ውን ይርከብ። መብዛሕትአን ናይተን ኣብዚ ቦታ ዝርከባ ከተማታት ናተን መዝገብ-ማሕበራት ኣለወን። እዚ መዝገብ ማሕበራት'ዚ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ናይተን ከተማታት ክትረኽብዎ ትኽእሉ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Projektadministratör 50% med vass engelska sökes till statlig kund Administrativ assistent
Optikerassistent / säljare 16% - Borlänge Optikerassistent
Kundinriktad butiksmedarbetare till NetOnNet i Falun Butikssäljare, fackhandel
CNC - operatörer för uppdrag hos kund i Borlänge CNC-operatör/FMS-operatör
Skilled and service minded IT - TECHNICIAN IT-tekniker/Datatekniker
Utredare Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Förskollärare sökes till ett härligt gäng! Lärare i förskola/Förskollärare
Kock / Kokerska på förskola Kock, storhushåll
Engineering Planner HVDC Valves Planeringsingenjör, elkraft
Kundcenterchef till Ramirent Borlänge Uthyrningschef
Redovisningsekonom Redovisningsekonom
Strategic Buyer Inköpare
Städare / Lokalvårdare Städare/Lokalvårdare
Hotellstädare Hotellstädare
Kock , à la carte Kock, à la carte
Souschef Souschef
Kock Kock, à la carte
Butiksbiträde till mindre ICA - butik nära Borlänge Butikssäljare/Medarbetare, dagligvaror
Receptionist till Coor i Ludvika - timanställning Kontorsreceptionist
Produktionstekniker Produktionstekniker, maskin/verkstad

ገጽ 1 ናይ 49

ውድባት

ኣብዚ ምስ ገለ ካብተን ኣብቲ ወረዳ ዚርከባ ማሕበራትን ውድባትን ዘራኽብ መላግቦ ወይ ሊንክ ክትረክብ ትኽእል

ቡርለንገ ባንዲ

ቡርለንገ ባንዲ ንኹሉ ዚኸውን ናይ መንሸራተቲ/skridskorፕሮጀክት ኣለዋ፣ ዕላማኡ ድማ ኣብ መንጎ ክላባትን ኮሙንን ምውህሃድን ብዙሕነትን ንምፍጣር እዩ።

ኤት ፋሉን ፎር ኣላ

ኤት ፋሉን ፎር ኣላ፡ ስፕሮክካፈን መሰንከትን ስጋ መጥበስን ካልእን ኣለዎ።

ኤት ሞራ ፎር ኣላ

እዚ ንተጸዋርነትን ክፉትነትን ይሰርሕ። መኣከቢ ቦታ (ቡንን ምርኢት ፊልምን) ኣስተምህሮን ገለ ካብቲ ንጥፈታቱ እዩ። ብመገዲ ኢመይል ተራኸብ።

ትካል ሚግረሽን

ትካል ሚግረሽን Immigrantinstitutet ንብዙሓት ሃገራውን ዞባውን ማሕበራት ጠርኒፉ ኣሎ። ብዘይካዚ ድማ ናይ ከባቢ ማሕበራት ስደተኛታትን ውድባት መንእሰያትን ኣለዋ።

ኢብን ሩሽ ሚት

​ኢብን ሩሽድ እስላማዊ ትምህርታዊ ማሕበር እዩ፡ ደሞክራስን ሰብኣዊ መሰላትን ንምርግጋጽ ይሰርሕ፡ ነቲ ናይ ሽወደን እስላማዊ መንነት ንምጥንኻር ድማ ይነጥፍ። ኣብቲ ሕብረተሰብኣዊ ዘተ ይካፈል፡ ትምህርታዊ ነገራት የፍሪ፡ እተፈላለዩ ሰሚናራትን ትምህርታዊ ዘተን ባህላዊ ንጥፈታትን ድማ የቕርብ፡

ማሕበር ውህደት ኣልሙስታፋ

ማሕበር ውህደት ሙስታፋ ኣብ ሉድቪካ ይርከብ

ሃገራዊ ፈደረሽን ደቀንስትዮ

IKF ሃገራዊ ፈደረሽን ደቀንስትዮ፡ ንብዙሓት ኣብ መላእ ሽወደን ዚርከባ ንውህደትን ኣንጻር ዓሌታውነትን ዚቃለሳ ማሕበራት ዚጥርንፍ ፈደረሽን እዩ።

መዕቆብ ደቀንስትዮ

መዕቆብ ደቀንስትዮ Kvinnojourerna ፖለቲካውን ሃይማኖታውን ቀይዲ ዘይብሉ ናይ ደቀንስትዮ ማሕበር እዩ። ኩለን እተን እተዓቝባ ደቀንስትዮ ብዛዕባ ኣንጻር ደቀንስትዮ ዚካየድ ዓመጽ ዓሚቝ ፍልጠት ኣለወን።

ረዳ ቦርነን ፋሉን

እዚ ናይ ህጻናት መሰል ውድብ እዩ፡ ድሌትን ጥቕምን መሰልን ህጻናት ኣብ ግብሪ ንኺውዕል ድማ ይሰርሕ። እቲ ውድብ ኣብ ኩሉ ዓለም ይነጥፍ ካብ ፖለቲካን ሃይማኖትን ድማ ናጻ እዩ።

Rädda barnen ረዳ ቦርነን ኣብ 11 ናይ ዳላር ኮሙናት ዞባዊ ማሕበራት ኣለዎ፡ ናብቶም ሓደስቲ መጻእትን ናብቶም ብውልቆም ዝመጹ ህጻናትን ዝቐንዐ እተፈላለየ ንጥፈታት ድማ የካይድ። ገለ ንምጥቃስ፣ ናይ መጽናዕቲ ሓገዝ፡ ናይ ቋንቋ ጎጆን språkstuga ኣብቲ መዓስከር ስደተኛታት ኣስተዋጽኦ ምግባርን።

ናይ ዳላርና ማእከል መሰላት

Rättighetscentrum Dalarna ናይ ዳላርና ማእከል መሰላት ናይ ኣንጻር ኣድልዎ ቤትጽሕፈት እዩ። ናይ ዳላርና ማእከል መሰላት ነቶም ኣድልዎ ተገይሩልና ዚብሉ ሰባት ዘይክፈሎ ምኽርታት ይልግስ።

ቀዪሕ መስቀል ዳላርና

ቀዪሕ መስቀል ኣብ ኩሉ ናይ ዳላርና ኮሙናት ዞባዊ ማሕበራት ኣለዎ፡ ብዙሕ ንጥፈታት ድማ የካይድ፡ ከም ኣብነት፣ መራኸቢ ማእከላትን ሰከንድሃንድ ድኳናት ኩፓን፡ ናይ ቋንቋ ካፈታት፡ ናይ መጽናዕቲ ሓገዛት፡ ነቶም ብውልቆም ዝመጹ ህጻናት ከምኡውን ንምርኻብ ስድራቤታት ዕማማት ምቕራብ።

ሰንሱስ ዳላርና

​Sensus ሰንሱስ ከም ንህወትን ብዙሕነትን ዝኣመሰለ ዓውለማዊ ሕቶታት ዘልዕል ፈደረሽን መጽናዕቲ እዩ። ንሱ ጉጀለ መጽናዕቲ የቕርብ።

ቲልሳማንስካፐት

Tillsammansskapet ቲልሳማንስካፐት ነቶም ንጥንኩር ውህድነት ሕብረተሰብ ዚሰርሑ መርበባትን ማሕበራትን ኣንጻር ዓሌታውነት ዝዕላማኡ መድረኽ እዩ። ንሱ መኣከቢ ማእከላትን ይፈጥር። ኣብ ሉድቪካ፡ ስመድየባከ፡ ሞራ፡ ፋሉንን ብርለንገን ድማ ይርከብ።

ABF ኦ.ቤ.ኤፍ

ፈደረሽን ትምህርቲ ሰራሕተኛታት ናይ ክበብን ኮርሳትን ንጥፈታት ኣለዎ

JOKO - ንኹሉ ባህልታት ዚጥርንፍ መራኸቢ ቦታ

JOKO - ንኹሉ ባህልታት ዚጥርንፍ መራኸቢ ቦታ። ንሱ ትልሂትን ሙዚቃን ኣስተምህሮን ትምህርታዊ ክበባትን ካልእን የዳሉ

NBV ዳላርና

NBV ናይቶም ዘይሰትዩ ምንቅስቓስ እዩ። ምስ ትምህርቲ ንኣባጽሕ፡ ዎርክሾፓት፡ መዘናዊ ዘተ፡ ባህላዊ ንጥፈት ድማ ይሰርሕ። ኣብ ፋሉን ’ማን ደላር’ እተባህለ ብዙሓዊ ፕሮጀክት ኣሎ። ንሱ ብሙዚቃን ደርፍን ትልሂትን ገይሩ ብቐጻሊ ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ሰባት ይዕድም።

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብዚ፡ ኣብቲ ወረዳ እንታይ ዓይነት ኣገልግሎት ከም ዘሎ ክትርእይ ትኽእል። ከምዚ እውን ክትገብር ትኽእል ኢኻ፡ ነቲ ኣብቲ ካርታ ዘሎ ናይ መድለዪ ሰፈር ረኺብካ ንሓደ ቦታ ድለ እሞ ምልክት ግበረሉ፡ ንኣብነት፣ ናይ ሓደ መንበሪ ቤት ኣድራሻ

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ