Dals-Ed

ምምሕዳር ከተማ ዳልስ-ኤድ፡ ማእከል ናይ ዝተፈላለዩ ዕድላት እዩ። እዚ ድንግል መሬት ዝርከቦ ምምሕዳር፡ ንትካላት ምቹእ ዝኾነ፡ ንሰባት ውን ንኽትነብሮ ምእሙእ ሃዋህው ዘለዎ ምምሕዳር ከተማ እዩ። ሪጋ መካይን፡ ጸቕጢ ወይ ምርባሽ ኣብዚ ቦታ ብፍጹም ዝይርአ ተርእዮ እዩ። ነቶም ንነባሮ ዘጋጥምዎን ሽግራት ንምፍታሕ፡ ምምሕዳር ከተማ፡ ትካላትን ነጋዶን ብሓንሳብ ተሓባቢሮም ዝዋስኡሉ ከተማ እዩ። ካብ ብከላ ነጻ ዝኾነ ኣየር፡ ጽሩይ ዝስተ-ማይ፡ ጽሩይ ከባቢ ገለ ካብ ጸጋታት ናይ’ዚ ከተማ’ዩ። ኣብዚ ከተማ’ዚ መሳጥን ድንግልን ሃብታምን ተፈጥሮኣዊ ከባቢ ይርከብ። እቲ ብዙሓት ሰባት ብቐሊሉ ዘይረኽብዎ ርግኣት፡ ህያብ ናይዚ ከተማ እዩ። እተን ኣብቲ ምምሕዳር ከባቢ ዝርከባ ኣስታት 400 ባሕሪታት ውን ዓሳ-ንምግፋፍ፡ ምሕንባስ፡ ኣብ ማይ ብጀላቡ ናይ ምንፋስን ዕድላት ይፈጥራልኩም።

መግለጺ ወይ ገለጻ

መንበሪ-ገዛ

ኣብታ ሕምብርቲ ናይ’ዚ ምምሕዳር ከባቢ ዝኾነት ከተማ ኤድ፡ ዝካረ-ኣባይቲ ይርከብ። ነቶም መደብ መትከሊ-እግሪ ዘለዎም ሓደስቲ ስደተኛታት ብዝምልከት፡ ክፍሊ ምውህሃድ ኣብ ሕብረተ-ሰብ ብመንገዲ ትካል ኤድስሁስ ገዛ ከም ዝተሓዘሎም ይገብር። እዛ ትካል’ዚኣ ብምምሕዳር ናይትዚ ከተማ እትውነን እያ። ብዜካ’ዚ፡ እታ ናይ ግሊ ትካል ፒነዃር ውን ዝካረ መንበሪ-ኣባይቲ ኣለዋ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ ከተማ ኤድ፡ ብርክት ዝበሉ ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ስደተኛታት ኣለዉ። ንሳቶም ከኣ፡ ዓረበኛ፡ ዳሪ፡ ሶማል፡ ጀርመንን ቋንቋ ኖርወይን ዝዛረቡ እዮም።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ከተማ ኤድ ብርክት ዝበላ ንጡፋት ማሕበራት ኣለዋ። ኣብቲ ከተማ ውን ብርክት ዝበላ ኣብያተ-ክርስትያናት ይርከባ። ተወሳኺ ዝርዝር ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ፡ ትረኽብዎ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ሕምብርቲ ከተማ ኤድ፡ ቤት-ጽሕፈት ምምሕዳር ከተማ፡ ፋርማሲ፡ ድኳናት ኣስቤዛ (ዊሊስ ከምኡ ውን ኩፕ-ኮንሱም) ድኳናት ክዳውንትን ኣሳእንን፡ እንዳ-ሻሂታት፡ ድኳናት ኤለክትሪካዊ መሳለጥያታትን ባንክታትን ትረኽቡ። ኣብቲ ብዩርድብሩን ዝፍለጥ ኢንዱስትርያዊ ከባቢ፡ ድኳን ካርልሶን፡ ኢኤም-ሞብለር፡ ድኳን ዘገልገል ንብረት፡ ህንጻ ንግዲ ከምኡ ውን ናይ ህንጻ ትካላትን ካልእን ይርከባ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ከተማ ኤድ፡ መውዓሊ-ህጻናት፡ ክፉት መውዓሊ-ህጻናት ከምኡ ውን ውን መእከል መዘናግዒ-ህጻናት ይርከብ። ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ፡ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣለኩም።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ከተማ ኤድ፡ ስኖሩምስስኩላን (ካን 1ይ-3ይ ክፍሊ) ከምኡ ውን ሆጋስኩላን(4ይ-ክሳብ 9ይ ክፍሊ) ዘአንግዳ ናይ መባእታዊ ደርጃ ኣብያተ-ትምህርቲ፡ ኣለዋ። ኣብ ከተማ ኢድ ውን ብተወሳኺ፡ ባህላዊት ቤት-ትምርህቲ፡ ኣላ። እዛ ድሒራ ዝተጠቕሰት ቤት-ትምህርቲ ንህጻናትን መንእሰያትን፡ ባህላዊ ኣፍልጦኦም ንምዕባይ ዝዓለመ መደባት ትሰርዕ። ኩሎም ህጻናትን መንእሰያትን ከኣ፡ ዝኾነ ሙዚቃዊ መሳርሒ፡ ደርፊ ወይ ሳዕስዒት ከም ዝመልኩ ይግበር።

ኣብ ተመሳሳሊ፡ እታ ኡትሲክተን ተባሂላ እትጽዋዕ ናይ ካልኣይ-ደርጃ ቤት-ትምህርቲ፡ ኣብ መዳይ ሆቴልን ቱሪስም ከምኡ ውን ኣብ መዳይ ማሕበራዊ ስነ-ፍለጠት ዘትኮረ ናይ ካልኣይ-ደርጃ ትምህርቲ ትህብ። ምስዛ ቤት-ትምህርቲ ውና ብተመሳሳሊ ህንጻ፡ ፍሉይ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ፡ ትርከብ።

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብቲ ብኡትቨክሊንግስ-ሰንትሩም ዝፍለጥ ማእከል ትምህርቲ፡ ናይ ቋንቋ ሽወደን ንሓደስቲ (ኤስ-ኤፍ.ኢ) መደብ-ትምህርቲ ይወሃብ እዩ። ብዜካ’ዚ ኣብቲ ዞባ ንኽትወሃሃዱ ዝሕግዘኩም ጠቓሚ ሓበሬታ ብዛዕባ ስራሕ፡ ሕብረተ-ሰብ፡ ስነ-ቁጽርን ብቅልል ዝበላ ቋንቋ ሽወደን ከም ዝወሃበኩም ይግበር።

ምስ ካልኦት ኣብ ዞባ ፍርቡዳል ዝርከባ ከተማታት ብምትሕብባር ከኣ፡ ንሕብረተ-ሰብ ሽወደን ዝምልከት ትምህርቲ ብቋንቋ ኣዴኹም ከም ዝወሃበኩም ይግበር። ብዜካ’ዚ ዕድላት ትምህርቲ ንዓበይቲ ውን ኣብቲ ከተማ ኣሎ እዩ። ክትመሃሩ ምስ እትደልዩ ምስ ክኢላታት ወይ ኣማኸርቲ ትምህርቲ ተራኺብኩም ተዘራረቡ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ማእከል-ጥዕና ኤድስያርደት፡ ዶክቶራት፡ ሓካይም ወረዳ፡ ክፍሊ-ጥዕና ህጻናትን ኣዴታትን ይርከብ። ኣብዚ ህንጻ’ዚ፡ ህዝባዊ ክሊኒክ-ስኒ ውን ይርከብ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ምስ መንግስታዊ ትካላት ኣብ ዝግበር ርኽክባት ተርጓሚ ክቍጸረልኩም ይኽእል።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ኣብዚ ዞባ’ዚ፡ ትካል መጎዓዝያ ቬስት-ትራፊክ ዝውንነን ብርክት ዝበላ ኣብ መጎዓዝያ ዝተዋፈራ ኣውቶቡሳት ኣለዋ። እተን ካብ ኦስሎ ናብ ዮተበሪ ዝመላለሳ ባቡራት መዓልታዊ ኣብ ከተማ ኤድ ደው ይብላ እየን።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብ’ዚ ዞባ’ዚ እቲ ዝዓበየ ወሃቢ-ስራሕ ምምሕዳር ከተማ ባዕሉ እዩ። ዝበለጸ ዕድላት ስራሕ፡ ኣብ ጽላታት ቤት-ትምህርቲ፡ ክንክንን ምሕብሓብን፡ እዩ። ኣብ መዳያት ንግዲ፡ ምስናዕ፡ ኣግራብ፡ ኣገግሎታት፡ ባህላዊ ንጥፈታት ዝዋስእ ውን ብርክት ዝበላ ነኣሽቱ ትካላት ኣብቲ ቦታ ኣለዋ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Ed: 20 st Kundtjänstmedarbetare till SYKES Kundtjänstmedarbetare
SV - eller SO - lärare i kombination med andra ämnen Nya Hagaskolan Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Enhetschef till Hemtjänst Enhetschef, hemtjänst/Områdeschef, hemtjänst
Semestervikarier till Vård och äldreomsorg , LSS och socialpsykiatrin Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Bilmekaniker / Servicetekniker / PST Fordonstekniker/Bilmekaniker/Personbilsmekaniker
IT - tekniker (Nätverk / Server) IT-tekniker/Datatekniker
Skolsköterska Skolsköterska
Socialpedagog till grundskolan med placering på Hagaskolan Behandlingsassistent/Socialpedagog
Speciallärare till Hagaskolan åk 4 - 9 Speciallärare
Förskollärare Lärare i förskola/Förskollärare
Erfaren pizzabagare Pizzabagare
HR Business Partner med placering hos vår kund i Bengtsfors HR-assistent
Behovsanställda bussförare till Nettbuss i Bengtsfors och Åmål Bussförare/Busschaufför
Distriktssköterska / Sjuksköterska Distriktssköterska
Distriktssköterska / Sjuksköterska Sjuksköterska, grundutbildad
Drifttekniker till Dalsland - Vattenfall Vattenkraft Drifttekniker, värmeverk
Drifttekniker till Dalsland - Vattenfall Vattenkraft Driftmontör, elkraft
Vinge söker driven och engagerad ekonomiassistent Ekonomiassistent
Pizzabagare Kings Pizzeria Pizzabagare
Förskollärare till Björkåsens förskola Lärare i förskola/Förskollärare

ገጽ 1 ናይ 2

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Dals-Ed

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

4 800

ስፍሓት መሬት

730 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Uddevalla 80 km

Trollhättan 100 km

Vänersborg 80 km

Åmål 70 km

​መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ