Eda

ኤዳኮምዩንኣብምዕራብቨርምላንድትርከብ። እታኮምዩንኣብዶብሽወደንንኖርወይንእያዘላ። እዚከኣከተማታትብኣወንታዊመልክዕኪምዕብላገይሩ፡ ካልእገዲፍካብናይዶባዊንግዲምኽንያት። ሽወደናውያንዶባዊኮምዩናትኣርቪካንኣርየንግስንእየን፡ ብምዕራብድማምስኖርወይንዳወብ። ኤዳኮምዩንበዘንዚስዕባትቐውም፤ ኤዳ፡ የርንስኩግ፡ ሾላንሺሊንግማርክን፡ ኣስታት 8500 ተቐማጦከኣኣለዉዋ። ሻርሎተንበርይናይቲኮምዩንዝዓበየቦታእዩ። ካልኦትከኣኮፖምንኦሙትፉሽንእየን።

መግለጺ ወይ ገለጻ

መንበሪ-ገዛ

ኣብዚኣብኣፓርትማወይቪላ፡ ኣብከተማወይገጠርኪንበርይከኣል። እታኣብቲኩሉኮምዩን 836 መንበሪኣባይቲዘለዋኮሙናዊትትካልEda Bostads ABዝዓበየትኣመሓዳሪትኣባይቲእያ። ኣብኤዳብዙሓትብሕታውያንኣካረትይቲኣለዉ።

Båtar vid vattenkant i sommargrönska 

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብኤዳብዙሕቋንቋታትይዝረብ፡ ከምንኣብነት፡ ኖርቨጅያን፡ ዳኒሽ፡ ጀርመን፡ ዓረብ፡ ሶማሊ፡ ፋርስ፡ ቱርኪንትግርኛን። 

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብኤዳኮምዩንልዕሊ 150 ንጡፋትማሕበራትኣለዋ። ኣብኡናይህጻናትንመንእሰያትን፡ ማሕበራት፡ ቦታዚህቡማሕበራት፡ ባህላዊማሕበራት፡ ናይትምህርቲማሕበር፡ ናይጥሮታማሕበርንካልኦትከምቁሸታዊማሕበራትወዘተኣለዋ። ከምኡውንእተፈላለያስፖርታውያንማሕበራትኣለዋ፡ ኣባታተንድማናይኵዕሶእግሪጸወታ፡ ኣይስሆኪ፡ ቦርድተኒስ፡ ምንሽርታትወይምትኳስኣሎ። እተንእተፈላለያናይቤትክርስትያንሰበኻታትከይተረፋኣብቲኮምዩንማሕበራትኣለወን።

Bild på människor som sitter och fikar på uteservering i solen 

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብሻርሎተንበርይናይዜግነትንናይማሕበራዊናብራንኣብያተጽሕፈትኣለዋ፡ ኣብኡውንEda Bostads ABናታቤትጽሕፈትኣለዋ። ኣብኦሙትፉሽናይስደተኛታትመቐበሊቤትጽሕፈትንኤስኤፍኢንኣሎ። ኣብኩፓን፡ እቲኣብኦሙትፉሽብቀዪሕመስቀልዚካየድድኳን፡ ናይሰከንድሃንድኣቕሑምዕዳግይከኣል። ኣብሻርሎተንበርይ፡ ኮፖምንኦሙትፉሽንቤትንባብ፡ ባንክ፡ ናይስፖርትቦታንግሮሰሪታትንኣሎ።

ናብሻርሎተንበርይክትኣቱከሎኻ፡ ዓቢዕዳጋንናይንግዲፓርክንኣሎ። ኣብኡከኣናይመንሸራተትንምትኳስንኣደራሽኣሎ። ኣብቫልፍየለትመንሸራተትንመጠዋወይንኣሎ። ኣብኖረሱንድበቲግሩምቀላይሁግንእተኸበበ 18 ናይጎልፍመጻወቲሜዳታትኣሎ። እቲኮምዩንእንታይከምዘቕርብንምፍላጥኣብቲናትናወብሳይትረአ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኤዳኮምዩን ን1-5 ዓመትዝዕድመኦም (ወይከኣእቲህጻንናይቤትትምህርቲህጻናትክላስወይመደበኛቤትትምህርቲክሳዕዚጅምር )ብዙሓትኣብያተትምህርቲህጻናትንመውዓሊስድራቤትንኣሎዋ። እቲኣብሻርሎተንበርይዘሎማእከልስድራቤትነቶምካብ 0-6 ዓመትዝዕድመኦምውሉድዘለዎምወለድንወለዲኪኾኑዚቃረቡዘለውንምስካልኦትወለዲዝራኸቡሉቦታእዩ። ማእከልስድራቤትFamiljecentralen "Famnen"ናይኣደታትክሊኒክ፡ ናይህጻናትክሊኒክ፡ ናይክፉትቤትትምህርቲህጻናትንናይማሕበራዊኣገልግሎትንምትሕብባርእዩ።

Barn ute på skidtur med sin lärare 

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብሻርሎተንበርይ፡ ኦሙትፉሽ፡ ኮፖም፡ ኣዶልፍፉሽንሺሊንግማርክንመባእታኣብያተትምህርቲኣሎዋ። ኣብናይሻርሎተንበይጉናርስቢስኩላንንኣብናይኮፖምህየርነስስኩላንን፡ ላዕለዋይደረጃኣብያተትምህርቲኣለዋ። ምስመባእታቤትትምህርቲእተኣሳሰረነቶምኣላዪነትዚደልዩህጻናትናይዕረፍቲገዛኣሎ። ኣብቲኮምዩንሒደትእተፈላለያካልኣይደረጃኣብያተትምህርቲኣለዋ።

​ዕድላት ትምህርቲ

ናይኤዳትምህርቲንዓበይቲበዘንዚስዕባዝቖመእዩ፤ sfi-ሽወደንንወጻእተኛታት፡ ክልተሞያውንመሰረታውንከምኡንካልኣይደረጃውንትምህርቲንዓበይቲ። ከምሓድሽመጻኢመጠንነቲምስsfiዚኸይድምስማሕበረሰብምልላይዚብልፕሮግራምክትካፈሎመሰልኣሎካ።

ኣገልጎት ጥዕና

ንናይኤዳማእከልጥዕናእትውከስ፡ ምኽሪወይሕክምናምስእትደሊእዩ። ኣብቲVårdguidens webbplatsሓበሬታክትረክብትኽእል።

ኣብቲናይሻርሎተንበርይማእከልስድራቤት፡ ናይኣደታትንህጻናትንማእከልጥዕናኣሎ። ሓደሰብምሸትወይቀዳመሰንበትህጹጽረድኤትምስዚደሊነቲካብኦሙትፉሽ 20 ኪ/መ ዝርሕቀቱናይኣርቪካሆስፒታልናይህጹጽረድኤትመቐበሊኪውከስይኽእል። እቲህዝባዊሕክምናስኒኣብኦሙትፋሽእዩዘሎ። ኣብቲኮምዩንብሕታውያንሓከምቲስኒውንኣለዉ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ክንራዳዳእኣድላዪስለዝኾነከምኣድላይነቱንተርጓማይንውከስ። እዚ፡ ኣብስራሕ፡ ኣብቤትትምህርቲ፡ ናብትካላትንክሊንክንኣብእትበጽሓሉግዜኪኸውንይኽእል። መብዛሕትኡግዜእቲናይትርጉምኣገልግሎትብተሌፎንእዩዚካየድ። እቲተርጓማይምስጢርክዕቅብግዴታኣለዎ፡ ነቲእትባህለድማከምዘለዎኪትርጉሞይግባእ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

እቲሃገራዊጽርግያ 61 ብማእከልኤዳእዩዚሓልፍ፡ ኣብቲዶብኖርወይድማናብሪክስቨይ 2 ይጥወ። ሃገራዊጽርግያኣብቲኮምዩንምስቲመገዲባቡርማዕረይኸይድ፡ ንሱድማኣብቨርምላንድብመገዲካርልስታድ፡ ኣርቪካ፡ ኦሙትፉይኸይድ። ሻርሎተንበርይቅድሚዶብኖርወይዘላናይመወዳእታባቡርጣብያእያ። ኣብመንጎስቶክሆልምንኦስሎንብምዃናናብክልቲአንርእሰከትማታትንዚህሉምርኻብግሩምኣጋጣሚእዩ።

ብናይቨርምላንድኮምዩናትንወረዳንዚውነንቨርምላንድስትራፊክ፡ ነቲናይከባቢትራፊክየካይዶ። ካብኤዳክሳብቲኣህጉራዊመዓርፎነፈርቲኦስሎ (ጋርደርሞየን )ኣስታት 100 ኪ/መ እዩ። ናብቲውሽጣዊበረራንገለናይቻርተርበረራንዘለዎካርልስታድመዓርፎነፈርቲውንዳርጋከምኡእዩርሕቀቱ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብቲኮምዩንኣስታት 1500 ሰራሕተኛታትኣለዉ። ናብዶብኖርወይቅርበትነቲናይዕዳጋሸቐጥዕሙርይገብሮ። ኣብዚብዙሓትዓበይቲፋብሪካታትኣለዋ፡ ንኣብነት፡ ፉንዶኮምፖነንትስኤ.ቢ፡ ኖርማፕረሲሽንኤ.ቢከምኡውንኖርዲክፐፐርኦሙትፉሽኤ.ቢ። ናይስራሕዕድላትኣብክንክንጥዕናን፡ ቤትትምህርትንክንክንህጻናትንይርከብ። እቲኮምዩንከምወሃብስራሕመጠንኣብዚእዋንዚእንታይክፉትቦታከምዘሎረአ።

 እቲኮምዩንዓመታዊናይባዕልኻዋኒንዝብልኮርስይህብ። ንሱከኣሕጋዊ፡ ማርከቲንግንምምሕዳርንየጠቓልል። ALMI ዚብሃልናይቨርምላንድናይዋኒንሽርካነቶምኣብሽወደንዋኒንኪጅምሩወይኪዕድጉዚደልዩናይወጻእተኛድሕረባይታዘለዎምናይቢዚነስሰባትምኽሪይልግስ። ብመገዲIFS Rådgivningብእተፈላለየቋንቋታትምኽርንተግባራዊደገፍንይወሃብ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ገጽ 1 ናይ 4

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Eda

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

ca 8500

ስፍሓት መሬት

900 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Karlstad 110 km

Göteborg 300 km

Oslo 120 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ