Falköping

ኣብ ፎልሾፒን ካብቲ እንኮ ዝኾነ ናይቲ ቦታ ክብሪ ኢና እንለዓል። ብዛዕባቲ ግሩም ባህልና ን ግሩም ርክባትናን ቅርጺ መሬትናን ናይ መግቢ ባህልና ኩሩዓት ኢና። ንሕና ናይ ቺታስሎው፡ ናይቲ ኣህጉራዊ መርበብ ነኣሽቱ ከተማታት፡ ኣባል ኢና። ነቲ ልዑል ደረጃ ዝሓዘ ኣቕሑና ንዕቅቦ፡ ስለ ሚዛኑን ውህደቱን ዝሓለወ ድልዱልን ቀጻልን ምዕባለ ድማ ንሰርሕ። ናይ ፎልሾፒን ራኢ ’ምሾት ዝመልኦ ህይወት’ ምህላው እዩ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

መንበሪ-ገዛ

በቲ መንበሪ ቤትካ ደስ ምባል ንኽብሪ ህይወት ኣገዳሲ እዩ። ናብ ፎልሾፒን ኣብ ምግዓዝ ዲኻ ዘሎኻ ወይ ከኣ ሓድሽ መንበሪ ቤት ዲኻ ትደሊ ዘሎኻ? ዝኾነ መንበሪ ድዩ ዚሰማምዓካ ወይስ ፍሉይ መቐመጢ ኢኻ እትደሊ? ኣብቲ ምህናጽ፡ ምንባርን ኣከባቢን ዚብል ናይ ፎልሾፒን ኮምዩን ወብሳይት፡ ንኣኻ፡ ደላይ ቤት፡ ዝኸውን እኩብ ሓበሬታ ኣሎ።

እቲ ናይ ፎልሾፒን ዝዓበየ ኣመሓዳርን ደልዳልን ዝካረዩ ኣባይቲ እቲ ናይቲ ኮምዩን ቤትጽሕፈት ኪራይ ኣባይቲ ማለት ፎልሾፒን ኣካራዪ ኣባይቲ አይ.ቢ እዩ። ኣብኡ ኪራይ ንምርካብ ሪጋ ትሕዝን ብዛዕባቲ ኣባይቲ ድማ ሓበሬታ ትረክብን።

ካልእ ዝዓበዩ ደላላ ኮምዶሚንዩም፡ መንበሪ ኣባይቲ ፎልሾፒን አይ.ቢሰነተ ፋስቲግሀተር አይ.ቢን እዮም።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ፎልሾፒን ኣብዚ እዋንዚ በዞም ዚስዕቡ ቋንቋታት ኣደ ትምህርቲ ትህብ፣ ዓረብ፡ ኩርድ፡ ቦስንያ/ሰርቦክሮሽያ፡ ፖላንድ፡ ፊንላንድ፡ ሆላንድ፡ ሶማሊ፡ ኣልባንያን ሮማኒን። እዚ ካብ ሰመስተር ናብ ሰመስተርን ብመሰረት ዚምዝገቡ ይለዋወጥ።

እቶም ኣብዚ ዚምህሩ መምህራን ካብቲ እቶም ህጻናት ዝመጹሉ ቦታን ባህልን ዝመጹ እዮም። እቲ ናይ ኣደ ቋንቋ ዚምህር መምህር፡ ብቑዕ ናይ ሽወደን ቋንቋን ማሕበረሰብን ፍልጠት ኪህልዎ ይግባእ።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ፎልሾፒን ኮምዩን ኣስታት 450 ማሕበራት ዘለዎ ሃብታም ማሕበራዊ ናብራ ኣሎ። መብዛሕትአን ማሕበራት ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ናይ ማሕበራት ደብተር ምስ ምሉእ ሓበሬታን ኣስማት ሰባትን ተመዝጊበን ኣለዋ።

ኣብኡ ብዙሓት ሃይማኖታውያን ማሕበራት ኣለዋ፡ ከምታ ናይ ህጻናትን መንእሰያትን ማሕበራዊ ሰራሕተኛታትን መራኸቢ ቦታ ኮይና እትነጥፍ ሽወደናዊት ቤትክርስትያን ፎልሾፒን።

ናይ ፐንተኮስት ሰከንድሃንድ ድኳን ከም መራኸብን መዐደግን ቡን መስተይን ቦታ ኮይኑ የገልግል።
ካልኦት ሓያሎ ሃይማኖታውን ባህላውን ማሕበራት ኣለዋ።

 

ተመከርን ግበርን

ፎልሾፒን ሃብታም ናይ ባህሊ ህይወት ተቕርብ፡ ኣብ ግዜ ዕረፍቲ ድማ ብዙሕ ዚግበር ኣሎ። ንሱ ከኣ ካብ ምሕምባስ፡ ስፖርት፡ ስነጥበብ፡ ተያትር፡ ቤትንባብን መራኸቢ ቦታታትን ክሳዕ ቤተመዘክርን፡ ማሕበራዊ ናብራን ኣብ በረኻ ዙረትን የጠቓልል። ተመከርን ግበርን።

ኣብቲ ኮምዩን ብዙሕ መራኸቢ ቦታታት ኣሎ። መዘናግዒ ቦታ ንመንእሰያት ኣብ ፎልሾፒንን ስተንስቶርፕን ፍሉቢን ኪናርፕን ጉድሀምን ኣሎ። ኣብ ሙዚቃ ተገዳስነት እንተ ኣሎካ፡ ሙዚክሁሰት ኦታንን ሙዚክሁሰት ዲክሲን ኣሎካ።

ኣብ ስፖርት ትግደስ እንተኾንካ፡ ብዙሕ ናይ ስፖርት ኣደራሻትን ናይ ጂምናስቲክ ክፍልታትን መሰልጠኒ ቦታን ኣሎ። ንኣብነት ከም ተይብል ተኒስ፡ ቃልሲ፡ ምልዓል ከበድቲ ነገራት ወዘተ. ኣብቲ ናይ መሰበርይ በረኻ ናይ ብእግሪ ጉዕዞን፡ መንሸራተትን፡ እንስሳታት ምርኣይን፡ ፍሪስቢ፡ ካምፒን ወዘተ ኣሎ።

ኣብቲ ናይ ፎልሾፒን ከባቢ ካብ ዚግበር ንጥፈታት ክትመርጽ ትዕደም! ኣብኡ ዕድመ ብዘየገድስ ኩሉ ኣሎ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

Gågata i Falköping 

ፎልሾፒን ኮምዩን ኣብቲ ኣብ ቅዱስ ሲግፍሪድ መገዲ ዚርከብ ናይቲ ኮምዩን ቤትንባብ ናይ ከተማ ምምሕዳር ቤትጽሕፈት ኪተክል መደብ ኣለዎ። ንሱ ክፉት መራኸቢ ቦታ ኪኸውን እዩ። ኣብኡ ንሓፈሻዊ ሕቶታት መልሲ ትረኽበሉ፡ ርእይቶኻ ትህብ፡ ናብ ካልእ ሰበስልጣንን ማሕበራትን ትኸይድ፡ ከምኡውን ብዛዕባ ዝቐለለ ኣገባባት ትሓትት። ሓበሬታ ብእተፈላለየ ቋንቋታት ኣሎ። እቲ ኮምዩን ምስ ካልኦት ማሕበራት ኮይኑ እተፈላለየ ኣስተምህሮታት፡ ምርኢትን ባህላዊ ኣኼባታትን የዳሉ።

ኣብ ናይ ፎልሾፒን ሰንትሩም ናይ ጥንቲ ክፍሊ ከተማን ድኳናትን ትረክብ። ኣብቲ ከባቢ ከተማ፡ ሱፐርማርከታት ኣሎ። ኣብቲ ከተማ ቤትጽሕፈት ዕዮ፡ መድህን ድርጅት፡ ቤትጽሕፈት ቀረጽን ማሕበራዊ ኦፊስን ኣሎ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ፎልሾፒን ነቲ ደረጃ መደበኛን ናይ ህጻናትን ትምህርቲ ከምኡን ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክብ ከነብሎ ንጽዕር። ኩሎም ህጻናት ነቲ ዘድልዮም ደገፍ ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎም። ብሓድሽ ተክኒክ እተሰነየ ምዕቡል ኣመሃህራ ኪህልወና ንደሊ።

ኣብቲ ስልጠና፡ ቤትትምህርቲ ህጻናትን ናይ ዕረፍቲ ቦታን፡ ብዛዕባ ኣብ ፎልሾፒን ንህጻናትን መንእሰያትን ዓበይትን ዚወሃብ ትምህርቲ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል። ኣብ ፎልሾፒን 30 ኣብያተትምህርቲ ህጻናት ኣለዋ፡ 16 ካብአን ኣብ ከተማታት፡ 14 ከኣ ኣብ ገጠራት እየን ዚርከባ። ካብተን 10 ብብሕቲ ዝመሓደራ ኣብያተትምህርቲ ህጻናት፡ 6 ኣብ ከተማታት፡ 4 ከኣ ኣብ ገጠራት ይርከባ።

 

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ፎልሾፒን ኮምዩን 18 እተፈላለየ መደባት ዘለወን መባእታ ኣብያተትምህርቲ፡ 6 ናይ ከተማ ኣብያተትምህርትን 12 ናይ ገጠር ኣብያተትምህርትን ኣለዋ። እቲ ኦለበርይስዪምናሴት ዚብሃል ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ብቮሊቦልን ኵዕሶን መዝሙርን ናይ ቤትትምህርቲ መጽሔት፡ ተሽከርካቲ ምልማጽን፡ ወርቅምስራሕን ከምኡውን ናይ መንእሰያት ዋኒናዊ ንጥፈትን፡ ሽልማት ረኺቡ እዩ። በቲ ናይ ኮምዩንና ናይ ሙዚቃ ቤትትምህርቲ እውን ንሕበን ኢና።

ኣብዚ፡ ብግዜ ዕረፍትኻ እንታይ ክትገብር ከም ዘሎካ፡ ንእተፈላለየ ጠለባት ዚወሃብ ደገፍ፡ ከምኡውን ነቲ ንጥፈታት ብኸመይ መገዲ ከም እነደንፍዖን ብዚምልከት ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል። ነቶም ካብ 6 ዓመት ክሳዕ ካልኣይ ደረጃ ዘለዉ መንእሰያት ናይ መንእሰያት ገዛ ዚብሃል መራኸቢ ኣሎ።

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ለርሰንተር - ንስራሕ ብዚምልከት - ሓድሽ ዕድላት ንምህላውን ሓድሽ መገዲ ንምርኣይን ብዙሕ ምርጫታት ኣሎ። ኣብኡ ብዛዕባ ዩኒቨርሲታትን ኮለጃትን ናይ ኮሚሽን ስልጠና፡ ናይ ሞያ ስልጠና፡ ትምህርቲ ንዓበይቲ፡ ዪርከስቩክስን ሰርቩክስን ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል። ኣብ ለርሰንተር ኣብ ደስ ዘብል ናይ ስራሕ ሃዋህው፡ ሽወደን ንስደተኛታት (ኤስኤፍኢ) ይወሃብ። ብመገዲ ወብሳይት ከተመልክት ትኽእል!

ኣገልጎት ጥዕና

እቲ ቀንዲ ነገር፡ ክንክን ምስ ዘድልየካ፡ ነቲ ማእከል ጥዕና ክትውከሶ ይግባእ። ኣብ ገለ እዋናት፡ እቲ ኮምዩን ናይቲ ክንክን ጥዕና ሓላፍነት ይወስድ። ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ክንክን ጥዕና።

ኣብ ፎልሾፒን ብዙሕ ማእከላት ጥዕናን ሆስፒታልን ናይ ኣደታትን ህጻናትን ክሊኒካት፡ ናይ ህጹጽ ረድኤትን ናይ ስኒ ሕክምናናሎ። ክሊኒክን ሕክምና ስንን ረአ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ነቲ ኣብ ማርየስታድ ዘሎ ናይ ትርጉም ቤትጽሕፈት ኢና እንውከስ። ንሳቶም ናይ ትርጁማንን ትርጉምን ለይትን መዓልትን ዚቕጽል ኣገልግሎት ኣለዎም።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ፎልሾፒን ግሩም ናይ መራኸቢ ኣገልግሎት ኣለዋ። እቲ ናብ የተቦሪ፡ ዮንሾፒንን ስቶክሆልምን ንምብጻሕ ዚወስድ ግዜ ሓጺሩ ኣሎ። ናይ ባቡር ጽዑቕ መራኸቢታት፡ ንስራሕን ትምህርትን ንዚግበር ናይ በጺሕካ ምምላስ ጕዕዞ ተኽእሎታት ፈጢሩሉ ኣሎ። ተወሳኺ ሓበሬታ ብመገዲ ኮምዩን።

ነቲ ናይ ቨስትራ ዮታላንድ ወረዳን ናይ ኩንግስባካ ኮምዩንን ጥርኑፍ ትራፊክ፡ ቨስትራፊክ እዩ ዘካይዶ። ንሱ ኣብ የተቦሪን ቨስትስቨርየን ናይ ኣውቶቡሳትን ባቡራትን ትራምወይን መራኽብን ኣገልግሎት ይህብ።

 

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

እቲ ኮምዩን ከም ወሃብ ስራሕን ቁጠባዊ ምዕባለን ኣብቲ ናይ ፎልሾፒን ኮምዩን ስራሕን ዋኒንን ዓቢ ተራ ኣለዎ።

ኣብዚ ብዛዕባቲ ከም ወሃብ ስራሕ፡ ጥርሑ ቦታታትን ናይ ኢንዱስትሪ ሰፈርን ኮይኑ ዚነጥፍ ኮምዩን ውልቃዊ ዋኒን ንምጅማር ይኹን፡ ንናይ መንእሰያትን ሓደስቲ መጻእትን ከምኡውን ናይ ስራሕ ስልጠናን ብዚምልከት ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል። ከምኡውን ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ናይ ዋኒናት ደብተር፡ ብዛዕባ ዋኒናት ክትደሊ ትኽእል።​

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Restaurangbiträde till ny Thairestaurang i Falköping Restaurangbiträde
Falköping söker drivna medarbetare! Account manager
Besiktningstekniker Falköping Besiktningstekniker, bilprovning
Söder & Co. söker truckförare och lagerpersonal Truckförare
Cafeteriapersonal Restaurangbiträde
Lärare i Idrott och hälsa åk 7 - 9 , Kyrkerörsskolan Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Tidningsdistributör Falköping vikariat Tidningsbud/Tidningsdistributör
Lärare i Ma / NO åk 7 - 9 , Kyrkerörsskolan Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Lärare trä - och metallslöjd , Kinnarpsskolan Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Skötare Skötare
Vi söker personal till Vuxenboende (missbruk) med kompletterande uppdrag Behandlingsassistent/Socialpedagog
Vik. Brevbärare , Falköping Brevbärare
Brevbärare , Falköping Brevbärare
Kock Kock, storhushåll
Sjukgymnast / fysioterapeut 100% Rehabenheten Fysioterapeut/Sjukgymnast
Enhetschef till Individ - och familjeomsorgen Enhetschef inom socialtjänst
Lärare F - 3 , Dotorpsskolan Lärare i grundskolan, årskurs 1-3
REDOVISNINGSEKONOM Redovisningsekonom
Personlig assistent till man i Falköping Personlig assistent
Mark - och anläggningsarbetare till Skaraborg Väg-och anläggningsarbetare

ገጽ 1 ናይ 32

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Falköping

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

31 689

ስፍሓት መሬት

1 000 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Göteborg 1 h

Jönköping 45 min

Stockholm 2,5 h

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ