Forshaga

ናብ ናይ ህጻናት ኮምዩን እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም! ኣብ ፉሽሃጋ ኮምዩን ንህይወት ዘስትማቕሩ 11,300 ተቐማጦ ኣለዉ። ኣብ ደየ፡ ፉሽሃጋን ኦላስተርን ጽቡቕ ኣሎና፡ ኣብቲ ናይ ቨርምላንድ ገጠራዊ ተፈጥሮ ድማ ደስ ኢሉና ንነብር። ቅርበት፡ ተኽእሎ ይህበና። ናይ ከተማ ታህዋኽ ወይስ ናይ ተፈጥሮ ህድኣት? ኣብዚ፡ ክልቲኡ ህይወት ኣብ ጥቓና እዩ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

Familj har picknick på filt i park 

መንበሪ-ገዛ

ኣብ ፉሽሃጋ መንበሪ ኣባይቲ ትደሊዶ ኣሎኻ? እቲ ኮሙናዊ ትካል ክራይ ኣባይቲ FABO ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ዚርከብን ግሩም ደረጃ ዝሓዘን ኣፓርትማ የካሪ። ኣብቲ ናትና ወብሳይት ብዛዕባ ናይቲ ከባቢ መንበሪ ኣባይቲ ሓበሬታ ኣኪብና ኣሎና። ዝርዝር ናይ ብሕታውያን ኣካረይቲውን ኣብኡ ኣሎ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብቲ ኮምዩን ብውሑዱ ኣስታት ዓሰርተ ቋንቋታት ይዝረብ፤ ዓረብ፡ ፋርስ፡ ቡርማ፡ ትግርኛን ሶማሊን።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ፉሽሃጋ ኮምዩን ኣብ ስፖርትን ባህልን ወዘተ እተዋፈራ ልዕሊ 100 ማሕበራት ዝጠርነፈ ሃብታም ማሕበራዊ ህይወት ኣሎ። መብዛሕትአን ናይ ህጻናትን መንእሰያትን መደባት ኣለወን። ኣብቲ ናይ ማሕበር ደብተር ብዛዕባ ውሱን ማሕበር ክትደሊ ትኽእል። ኣየኖት ማሕበራትን እንታይ ንጥፈታት ከም ዘካይዳውን ሓበሬታ ኣሎ።

Torg och uteservering i solljus

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብዚ፡ ክልተ ኣብያተንባብ (ፉሽሃጋን ደየን)፡ ቤት ባህሊ፡ ናይ ህዝቢ ኣደራሽ፡ ማሕበራዊ ቤትጽሕፈት፡ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ባንክ፡ መሐምበሲ፡ ናይ ስፖርት ኣደራሽ፡ ናይ ስፖርት ቦታታት፡ መንሸራተቲ ኣደራሽ፡ ናይ ኮረር መበሊ ፓርክ፡ መጠዋወዪ ጎቦታት፡ መብራህቲ ዘለዎ መገዲ ኣጋር፡ መሐምበሲን ናይ ዘገልገለ መሐደሲ ትካላትን ኣሎ።

ኣብኡ ናይ ስደተኛታት መቐበሊ፡ ናይ ስድራቤት ማእከል፡ ቤትጽሕፈት ዕዮ፡ ቀዪሕ መስቀል ኩፓን (መራኸቢ ቦታታት፡ ናይ ስደተኛታት መምርሒን ሰከንድሃንድ ቡቲክን)፡ ኣብያተክርስትያን፡ ግሮሰሪታትን፡ ባንካ፡ ካፌ፡ መጸበቒ ጸጕርን እንዳ በንዚናን ወዘተ ኣሎ። ኢከያ፡ ሱፐርማርከትን ሰከንድሃንድ ቡቲክን (የንጎቫን፡ ሚሩርና፡ ሶላርቱረን) ኣብቲ ጎረቤት ኮምዩን ካርልስታድ ይርከብ።

Vuxen läser bok för två barn i biblioteket

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ እተፈላለየ ክፋላት ናይቲ ኮምዩን ኣብያተትምህርቲ ህጻናት፡ መውዓሊ ስድራቤትን ናይ ዕረፍቲ ቤትን ኣሎ። ንስኻ ድማ ትሰርሕ ወይ ስራሕ ሃሰው እትብል ወይ ትምሃር ምስ እትኸውን ውላድካ ሓደ ዓመት ምስ መልአ ኣብኡ ኪጅምር ይኽእል። ኣብቲ ናይ ስድራቤት ሰንትሩም ክፉት ቤትትምህርቲ ህጻናትን ናይ ህጻናት ካፌን ኣሎ።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ፉሽሃጋ ሓሙሽተ ኮሙናውያን መባእታ ኣብያተትምህርቲ ኣለዋ። ካብአን ክልተ ላዕለዋይ ደረጃ ኣብያተትምህርቲ እየን። ንስኻ ከም ወላዲ፡ ምስ ውሉድካ ኴንካ ንውሉድካ ዚሰማማዕ መባእታ ቤትትምህርቲ ክትመርጽ ትኽእል።

ኣብ ፉሽሃጋ በቲ ኮምዩን ዚካየድ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ የልቦን። ብሕታዊ ካልኣይ ደረጃ፡ ኣርባዕተ መደባት ትምህርቲ ዘለዎ ፉሽሃጋ ኣካደሚ ግን ኣሎ። መብዛሕትኦም ተመሃሮ ንካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ናይ ቨርምላንድ እዮም ዚኸዱ።

Utsidan av skolbyggnad

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብቲ ኣብ ፉሽሃጋ ዚርከብ ኮሙናዊ ትምህርቲ ንዓበይቲ (ኮምቩክስ)ብመሰረታውን ካልኣይ ደረጃን ጽፍሒ ናይ ሞያን ኮርሳት ወይ ናይ ሽወደን ንወጻእተኛታት (sfi). ስልጠና ክትወስድ ትኽእል።

Yrkeshögskoleutbildning (YH) ድሕሪ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ዚወሃብ ስልጠና እዩ። ተዮሪ ምስ ተግባር ይሕወስ፡ እቲ ስልጠና ድማ ናብ ሳይኮሶሻል ስራሕ ዝዓለመ እዩ። ኣብቲ ከባቢ ናይ ካርልስታድ ዩኒቨርሲቲ ኣሎ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብቲ ኮምዩን፡ ማእከል ጥዕና፡ ናይ ህጻናትን ኣደታትን ማእከል ጥዕና፡ ናይ ስኒ ሕክምናን ፋርማስን ኣሎ። ምስቲ ክሊኒክ ብመገዲ 1177-Vårdguiden. ክትራኸብ ይከኣል።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ብመገዲ ማእከል ትርጉም ካርልስታድ ናይ ትርጉም ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል። 135 ቋንቋታት ዚመልኩ 205 ምዝጉባት ተርጎምቲ ኣለዉ። 

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

Värmlandstrafik ነቲ ናይቲ ኮምዩን ብዙሕ መስመራት ኣውቶቡስ የካይዶ። ንደገ ክትገይሽ ምስ እትደሊ ግሩም ናይ ኣውቶቡሳትን ባቡራትን ተኽእሎ ኣሎ፡ ወይ ድማ ካብ ካርልስታድ መዓርፎ ነፈርቲ ክትበርር ትኽእል። 

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብቲ ኮምዩን ኣብ ሰፊሕ ዝዓይነቱ ስራሓት እተዋፈራ ብዙሓት ነኣሽቱን ማእከልቶን ዋኒናት ኣለዋ። መብዛትአን ኣብ ሕክምና ስንን ክንክን ምሕዳስ መንእሰያትን እተዋፈራ እየን። ፉሽሃጋ ኮምዩን ዝዓበየ ወሃብ ስራሕ እዩ። እቲ ዝዓበየ ብሕታዊ ዋኒን ከኣ ስቱራ ኤንሶ እዩ። መብዛሕትኦም ተቐማጦ ፉሽሃጋ ኣብቲ ናይ ከባቢ ኮምዩናት ይሰርሑ፡ ብቐዳምነት ኣብ ካርልስታድ። ሓበሬታ ብዛዕባ ቁጠባዊ ህይወት ወረዳ ቨርምላንድ ብመገዲ Regionfakta.com. ኪርከብ ይከኣል።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Erfarna sjuksköterskor till Forshaga Sjuksköterska, äldreomsorg och -vård/geriatrik
Är du vår nästa säljare? Utesäljare
Ungdomscoach inom kommunalt aktivitetsansvar Studiekonsulent
Lärare till SFI SFI-lärare
Byggingenjör Byggnadsingenjör
Beläggningsförare till Stora Enso Forshaga Truckförare
Hjullastareförare på återvinningscentral Lastmaskinförare
Vårdadministratör , vårdcentralen Forshaga Läkarsekreterare/Vårdadmin/Medicinsk sekreterare
Lärare till SFI SFI-lärare
Medicinskt ansvarig sjuksköterska , MAS MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska
Klarälvdalens samordningsförbund söker projektmedarbetare till REBUS Behandlingsassistent/Socialpedagog
Rektor till SiS ungdomshem Klarälvsgården Rektor
Elektriker till Va - verksamheten Serviceelektriker, installation
Distriktsläkare , vårdcentralen Forshaga Specialistläkare
Ekonomichef för kunds räkning Ekonomichef
Produktionsmedarbetare hos Aurena Laboratories heltid v.34–49 Montör, gummi- och plastprodukter
Busschaufför Bussförare/Busschaufför
Processingenjör till Nordic Paper i Bäckhammar Driftingenjör, maskin
Redovisningsekonom Redovisningsekonom
Nordic Paper i Bäckhammar söker en produktionsplanerare Produktionsingenjör, elektronik

ገጽ 1 ናይ 25

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Forshaga

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ብዝሒ-ህዝቢ

ca 11 300

ስፍሓት መሬት

350 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Karlstad 20 km

Göteborg 250 km

Oslo 250 km

Stockholm 300 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ