Gävleborgs län

ኣውራጃ ያቭለቦሪ ንዞባታት የስትሪክላንድስ ሄልሲንግስላንድስ ዘጠቓልል ኮይኑ፡ ኣብ ሽወደን ዝሰፍሐ ጫካ ዝርከቦ ኣውራጃ’ዩ። እዚ ኣውራጃ’ዚ ናብ 10 ከተማታት ዝተመቐለ ኮይኑ፡ ኣስታት 280000 ተቐማቶ ይርከብዎ። ካብዘን ዝተጠቕሳ ኣካል ናይ’ዚ ዞባ ዝኾና ከተማታት፡ እታ ዝዓበየት ከተማ ያቭለ ኮይና፡ ኣስታት 97000 ተቐማጦ ድማ ኣለዋ። ኣካል ናይዚ ዞባ ዝኾና ከተማታት፡ ሳድቪከን፡ ሁዲክስቫል፡ ቦልናስ፡ ሶደርሃምን፡ ኡቫንኦከር፡ ሆፎሽ፡ ኑርዳንስቲግን ኦከልቦን፡ እየን። ያቭለ ኣብ ሽወደን ማእከላይ ቦታ እትሕዝን ስትራተጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዋ ከተማ እያ። ካብ ያቭለ ናብ መዕርፎ-ነፈቲ ስቶክሆልም ሰዓት ናብ ስቶክሆልም ከኣ ሰዓትን ፈረቓን ይወስድ። ንብዙሕ ዓመታት ኣውራጃ ያቭለ፡ ብዙሓት ስደተኛታት ኣብ ምቕባል፡ ዓቢ ተበግሶታት ክወስድን ዝወስድ ዘሎን ዞባ እዩ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

ኩነታት መንበሪ-ኣባይቲ

ንመንበሪ-ኣባይቲ ኣብ ኣውራጃ ያቭለ ብዝምልከት ብዙሕ ኣማራጺታት ኣሎ። ንኣብነት ኣብ ውሽጢ ከተማ ወይን ኣብ ምሕድግ ዝበለ ዓዲታት ናይ ምንባር ኣማራጺታት ኣሎ። ኣብተን ዝተፈላለያ ነዚ ኣውራጃ ዘቁማ ከተማታት ብምምሕዳር ናይቲ ከተማታት ዝውነና፡ ትካላት ክራይ-ኣባይቲ ይርከባ። ብዜካ’ዚ ናይ ግሊ ትካላት ውን ኣለዋ። ኣበይ ከተማ ገዛ ቀልጢፉ ይርከብ ዝብል ሕቶ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ዝተፈላለየ ክኸውን ይኽእል። ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ናይ ነፊሲ-ወከፍ ከተማ መላለዪ ሓበሬታ፡ ትረኽብዎ።

ንግዳዊ-ንጥፈታትን ወሃብቲ-ስራሕን

ቑጠባዊ ድሕረ-ባይታ ናይዚ ዞባ፡ ሓይሉ ኣብ መዳይ ፍርያት-ነሓስን ካልእ ናይ ምስናዕ ፋብሪካታት ዝዘምበለ እዩ። ገለ ካብተን ኣብዚ ዞባ ዝርከባ ትካላት፡ ሳንድቪክ፡ ኡቫኮ፡ ኮሽኔስን፡ ኢገሱንድን ይርከብአን። ካብ ዝሓለፈ ሒደት ዓመታት ኣትሒዙ ውን ጽላት ህዝባዊ ኣገልግሎታት፡ እናዓበየ ክምጽእ ተራእዩ እዩ። እዚ ጽላት’ዚ ኣብዚ እዋን፡ ቁጽሪ ሰራሕተኛታቱ ብምርኣይ፡ እቲ ቁልጡፍ ምዕባሌ እናርኣየ ዝመጽእ ዘሎ ጽላት ኮይኑ፡ ኣብ መዳያት ጽዓትን ከባብያዊ-ተክኒን ዓበይቲ ትካላት ኣብ ምምስራት ደፋኢ ሓይሊ ክኸውን ትጽቢት ይግበረሉ። ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ዓመታት ብዙሓት ኣብ መዳይ ኣይ.ቲ (ሓበሬታዊ-ተክኖሎጂ) ዝተቐልቐላ ትካላት ንኣብነት ከም፡ ጂ.ኣይ.ኤስ፡ ፊይበር-ኦፕቲክ፡ ኢንዱስትርያዊ ኣይ.ቲ ማእከል ኣገልጎታት ዓማዊልን ይርከብአን። እቲ ብናህሪ እናዓበየ ዝመጽእ ዘሎ ጽላት ኣብቲ ዞባ ግን፡ ጽላት ምዝንጋዕን ዙረትን እዩ።

ኣስታት 40% ተቐማጦ ናይ’ዚ ኣውራጃ ኣብ ህዝባዊ ወይ መንግስታዊ ጽላት (ክንክን፡ ቤት-ትምህርቲ፡ ምሕብሓብ ወይ ምእላይን) ይሰርሑ።

ኣብያተ-ትምህርታትን ትምህርትን

ኣብዚ ኣውራጃ’ዚ፡ ኣብ ያቭለ እትርከብ ዩኒቨርስቲ ኣላ። ዩኒቨርስቲ ያቭለ 1977 ዘተመስረተት ኮይና ኣብ መፋርቕ 90ታት እያ ዝያዳ ብናህሪ ክትዓቢ ዝተራእየት። ተራ ናይ’ዛ ዩኒቨርስቲ (ምስ ካልኦት ተዋሳእቲ ብምትሕብባር) ኣብ ምርግጋጽ ዝተፈላለየ ሕብረተ-ሰብኣዊ ዓወታት ኣቓሊልካ ዝርአ ኣይኮነን። ብመንገዲ ናይዛ ዩኒቨርስቲ፡ ምስ ትካላት ሳንድቪክስ ኮሽኔስን ጽቡቕ ናይ ምትሕብባር ስምምዕ ከም ዝብጻሕ ተግሩ።

ኣገልግሎት ጥዕና

ኩሎም ነባሮ ኣቅራጃ ያቭለቦሪ፡ ግቡእ ጥዕናውን ሕክምናውን ኣገልግሎታት (ክንክን ስኒ ከይተረፈ) ንኽግበረሎም ምርግጋጽ፡ ሓላፍነት ምምሕዳር ኣውራጃ እዩ። ብዜካ’ዞ ምምሕዳር ዞባ ውን ነቶም ንእዋኑ ዝኾነ ይኹን ምኽንያት ኣብዚ ዞባ ዝመጽኡ ሰባት ጥዕናዊ ክንክን ከይንፈጎም ምርግጋጽ ሓላፍነቱ እዩ። እዞም ዝተጠቕሱ ሰባት፡ ናብ ያቭለ ሰብ ክበጽሑ ዝምጸኡ፡ ንኣብነት፡ መሓዙት፡ ቤት-ሰብ፡ ስደተኛታት ወይ ውን በጻሕቲ (ቱሪስትስ) ክኾኑ ይኽእሉ።

ኣብ ኣውራጃ ያቭለቦሪ፡ ስለስተ ሆስፒታላት ይርከባ። ንሳተን ከኣ፡ ኣብ ያቭለ፡ ሁዲክስቫል፡ ከምኡ ውን ቦልናስ ይርከባ። ብዜካ’ዘን ዝተጠቕሳ ዕብይ-ዝበላ ሆስፒታላት፡ ብርክት ዝበላ መንግስታውን ከምኡ ውን ናይ ግሊ ጥዕናዊ-ማእከላት ውን ይርከባ።

ባህላውን ናይ ምዝንጋዕ ንጥፈታትን

ኣብ ኩሉ ከባቢታ ኣውራጃ ያቭለቦሪ፡ ብርክት ዝበለ ስፖርታዊ፡ ባህላዊ ከምኡ ውን ምዝንጋዓዊ መደባት ኣሎ። ዝተፈላለየ ንጥፈታት ማእከል ብምግባር ዝነጥፋ ብርክት ዝበላ ማሕበራትን ምትእኽኻባትን ውን ኣብቲ ዞባ ይርከባ።

ኣብ ኩሉ ከባቢታ ኣውራጃ ያቭለቦሪ፡ ብርክት ዝበለ ስፖርታዊ፡ ባህላዊ ከምኡ ውን ምዝንጋዓዊ መደባት ኣሎ። ዝተፈላለየ ንጥፈታት ማእከል ብምግባር ዝነጥፋ ብርክት ዝበላ ማሕበራትን ምትእኽኻባትን ውን ኣብቲ ዞባ ይርከባ። እዚ ዞባ’ዚ ብጎቦታት፡ ባሕሪ፡ ቀላያት፡ ደሴታት፡ ጫካን ክፉት ጎላጉልን ተኸቢቡ ዝርከብ ብምዃኑ፡ ንነባሮ ዘአንግዶም ተፈጥሮኣዊ ተመስጦታት ቀሊል ኣይኮነን።

ንጥፈታት ሲቪላዊ-ማሕበራት ኣብ መዳይ ምውህሃድ ኣብ ሕብረተ-ሰብ

ንዜጋታት፡ ዕጋበትን ጥጡሕ ባይታን ንምፍጣር ኣብ ኣውራጃ ያቭለቦሪ ኩሎም መንግስታዊ ኣካላት፡ ትካላት፡ ማሕበራትን ምትእኽኻባትን ኢድን ጓንትን ኮይኖም ሓቢሮም ይሰርሑ። ዓላማ ናይዚ ምውህሃድ ጻዕሪታት’ዚ ምቹእ ህወት ዜጋታትን ሓደስቲ ስደተኛታትን ንምጥጣሕን ንኣውፈርቲ ወይ ወይ ወነንቲ ትካላት ዝምእምእ ሃዋህም ንምፍጣርን ዝዓለመ እዩ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Ambitiös och engagerad tandhygienist till Hofors Tandhygienist
Förskollärare till Linfröets förskola Lärare i förskola/Förskollärare
Jurist som vill arbeta med kvalificerad juridik till Gävle Förvaltningsjurist
Är du Telias nästa stjärnsäljare? Hemförsäljare
Sommarjobb hos OKQ8 Valbo Bensinstationsbiträde/Servicebiträde
Sommarjobb hos OKQ8 Brynäs Gävle Bensinstationsbiträde/Servicebiträde
Sommarjobb hos OKQ8 Andersberg Gävle Bensinstationsbiträde/Servicebiträde
Sommarjobb hos OKQ8 Söderhamn Bensinstationsbiträde/Servicebiträde
Sommar jobbare hos OKQ8 Hudiksvall Bensinstationsbiträde/Servicebiträde
Butikssäljare extra Butikssäljare, fackhandel
Sommarjobb hos OKQ8 Bollnäs Bensinstationsbiträde/Servicebiträde
Vikarierande säljare sökes till Gävle och Valbo Butikssäljare, fackhandel
Områdeschef till Gemensamma Försäkringsfrågor Betalning / Återbetalning Avdelningschef, statlig
Konsumentvägledare - utåtriktat arbete Konsumentvägledare
Kurator till psykiatrisk mottagning i Bollnäs Kurator
Studenter till Länsförsäkringar Gävleborg Kundtjänsteman, försäkring
Vårt växande team söker härliga medarbetare! Telefonförsäljare
Vi söker fler drivna medarbetare till vårt team! Telefonförsäljare
Fysioterapeut / sjukgymnast till Humanas äldreboende Södra Centralgatan Fysioterapeut/Sjukgymnast
Habiliteringspersonal Habiliteringsassistent

ገጽ 1 ናይ 47

ውድባት

ናይዚ ወረዳ ናይ ማሕበራት ሓበሬታ ገና ኣይተረኽበን

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብዚ፡ ኣብቲ ወረዳ እንታይ ዓይነት ኣገልግሎት ከም ዘሎ ክትርእይ ትኽእል። ከምዚ እውን ክትገብር ትኽእል ኢኻ፡ ነቲ ኣብቲ ካርታ ዘሎ ናይ መድለዪ ሰፈር ረኺብካ ንሓደ ቦታ ድለ እሞ ምልክት ግበረሉ፡ ንኣብነት፣ ናይ ሓደ መንበሪ ቤት ኣድራሻ

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ