Gnosjö

ግኖሸ ኮምዩን ኣብ ምዕራብ ክፍሊ ስሞላንድ ይርከብ።እቲ ኮምዩን ሕምብርቲ ናይቲ ኣብ ሽወደን ሓያል ናይ ኢንዱስትሪ ዞባ ዝኾነ ግኖርሸ እዩ።ናይቲ ከባቢ ከተማ ግኖሸይ ብሃል፡ ኣስታት 4500 ነባሮ ከኣ ኣለዉዎ።ብዘይ ካግኖሸ፡ሽድሽተ ነኣሽቱ ከተማታት ኣለዋ። 2000 ካብቶም ነበርቲ ናይቲኮምዩን ኣብገጠር ይቕመጡ።እቲ ገጠር ብቐላይን ዱርን ዝመልአ እዩ።ኣብቲ ደቡባዊ ምብራቕ ክፍሊናይቲ ኮምዩን ስቱረሞሰ ዚብሃል ሃገራዊመናፈሻ ኣሎ፡ ኣብኡ ኣብ ሽወደን ዝዓበያ ናይ ባሕሪ ኣዕዋፍንኣለዋ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

Damm med bodar vid kanten

መንበሪ-ገዛ

እቲ ዝዓበየ ናይቲ ኮምዩን ኣካራዪ ገዛ የርንበራረንፋስቲግሀት ይብሃል።ኣብዚ ትካልዚ ሪጋ ክትሕዝ እንተደ ሊኻን ብዛዕባ ዝካረገዛውቲ ሓበሬታ እንተደሊኻን ኣብቲ የርንበራረን መርበብ ክትድሊ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ግኖሸ ኮምዩን ብዙሓት ገዛ ዘካርዩ ናይ ብሕቲ ወነንቲ ገዛውቲ ኣለዉ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብኡ እተፈላዩ ጉጅለታት ቋንቋ ኣለዉ። እቲኮምዩን ካብ ነዊሕጀሚሩ ካብ ምሉእ ዓለምዝመጹ ስደተኛታት ኣለዉዎ። ካብቶም ብብዝሒ ዚዝረቡ ቋንቋታትእዞም ዚስዕቡእዮም፣ቪየትናም፡ቻይና፡ ሰርቦክሮዋት፡ ቦስንያ፡ ፊንላንድ፡ቺለ፡ ፖላንድ፡ ሩመንያ፡ዳንማርክ፡ሶማሊንዓረብን።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ግኖሸ ዓቢናይ ማሕበራት ንጥፈት ኣሎ።ዝበዝሓ ግን ናይ ሃይማኖትን ስፖርትን ማሕበራት እየን፡ግን ናይ ረብሓ ማሕበራት እውን ኣለዋ።

Bäck som rinner i skog

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ግኖሸ እተፈላለየናይ ኣገልግሎት ትካላት ኣለዋ፡ ከም ማእከል ጥዕና፡ ቤትጽሕፈት ዕዮ፡ ሕክምና ስኒ፡ መሸጣ መስተ፡ ግሮሰሪ፡ ፋርማሲ፡ናይ ክዳውንቲ ድኳናት፡ናይ መጸባበቕን ገጸበረከትን ድኳናት፡ ሰከንድሃንድ ድኳን፡ ባንካ፡ ቤትንባብ፡ ሲነማ፡ መዘናግዒቦታ፡ እንዳበንዚና፡ እንዳኬክን ቤትመግብን።

ኣብዚ፡ናይ መሐምበስን ስፖርትን ኣደራሽ ምስ መዘናግዒኡ፡ናይ ስፖርት መሳርሒታት ወዘተ ኣሎ።ኣብ ጥቃ ቀላያት ብዙሕ ናይ መሐም በሲቦታታት ኣሎ።እቲ ስቱረሞሰ እተባህለ ሃገራዊ መናፈሻን እቲ ሃይሻፓራል እተባህለ ፓርክን ዓበይቲ ናይ ቱሪስት መስሕብ እዮም።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብተን እተፈላለያ ናይቲ ኮምዩን ዞናታት ንደቂ 1-5 ዝዕድመኦም ዘገልግላ ኩሉኩሉ16 ኣብያተትምህርቲ ህጻናት ኣለዋ።ሰለስተ ካባታተንብኻልእ ኣካል ዝካየዳፍሉያት ኣብያተትምህርቲ ህጻናት እየን።ነቶም ካብ 6-12 ዝዕድመኦምን ወለዶምዚሰርሑንንሳቶም ድማ ኣላዪነት ዚደልዩን ህጻናትናይ ዕረፍቲ ገዛ ኣሎ።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

 ኣብቲ ኮምዩን ሽድሽተ መባእታሓደ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተትምህርትን (16-18 ዕድመ) ኣሎ። እቶም ኣብ ገዝኦም ሽወደን ዘይዛረቡ ህጻናት ብቛንቋ ኣደኦም ትምህርቲ ይወሃቦም እዩ።እዚ ንኣታቶም ንቛንቋኦም ከማዕብሉን ብዛዕባ ባህሎም ኪፈልጡን ይሕግዞም።

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብ ግኖሸ ኮምዩን ትምህርቲ ንዓበይቲ ዚብል ፕሮግራም ኣሎ።ንሱ ብመገዲ መሰረታውንካልኣይደረጃውን ከምኡውን ብሽወደን ንወጻእተኛታት ዚብል መልክዕ ይወሃብ።

ነቶም ኣብዚ ዘይተወልዱን መሰረታዊ ኣፍልጦ ቋንቋ ሽወደን ኪህሉዎም ዝደልዩን ተቐማጦ ኮምዩንና ኣብቲ ሓፈሻውን ሞያውን ዝኾነ ናይ ኤስኤፍኢ ስልጠና ኪሳተፉ ንዕድም።ድሕሪ ኤስኤፍኢ ቅሩብጸኒሑ እቲ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ገለ ሳብጀክት እውን ይሕወሶ እዩ፡ከም ማተማቲክ፡ ማሕበራዊ ፍልጠት፡ከምኡውን ኣብ ውሽጢ መሰረታዊ ናይ ዓበይቲ ትምህርቲ ዚካየድ ናይ ምድላው ኮርሳት፡ከም ንኣብነት ምድላው ምዝዋር ማኪና፡ሞያን ናይ ስራሕ ባህልን ምልላይ ምስ ሕብረተሰብን።እቲ ትምህርቲ መብዛሕትኡ ግዜ ብመዓልቲ እዩ ዚወሃብ፡ግን እቲ ኤስኢፍኢ ምሸት እውን ይወሃብ እዩ።

እቲ ዝቐረበ ኮለጅ ኣብ ዮንሾፒንግን ቡሩስን እዩ ዘሎ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ግኖሸ ማእከል ጥዕና፡ ናይ ኣደታትን ህጻናትን ማእከላት ጥዕና ኣሎ። እቲ ዝቐረበ ሆስፒታል ኣብ ቨርናሞ (30 ኪ/መ) ይርከብ። ንክንክን ስኒ ብዚምልከት ናይቲ ወረዳ ’ህዝባዊ ሕክምና ስንን’ ብሕታዊ ሕክምና ስንን ኣሎ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ኣብ ግኖሸ ኮምዩን ን50 ቋንቋታት ዚትርጉም ኣገልግሎት ትርጉም ኣሎ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ኣብቲ ኮምዩን ብባስን ብባቡርን ምጕዓዝ ቀሊል እዩ። እተን ናብ ኩስት ዝኸዳ ባቡራት ብመንጎ ዮተቦሪን ካልማር/ካርስክሩናን ይሓልፋ። ንሳተን ኣብ ግኖሸ ደው ይብላ። ኣብ ኣልቨስታ ናብ ስቶክሆልምን ማልመ/ሾፐንሃም ዘላግብ መራኸቢታት ኣሎ። እተን ናይቲ ወረዳ ኣውቶቡሳት ነቲ ኮምዩን የገልግላ። እቲ ዝዓበየ መስመር ኣውቶቡስ 201 እዩ። ንሱ ንዪስላቨድ-ግኖሸ-ሂለርስቶርፕ-ቨርናሞ የራኽብ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ግኖሸ ኮምዩን ዋኒናት ዝመልኦ ኮምዩን እዩ። ዝበዝሓ ዋኒናት ነኣሽቱን ናይ ስድራቤትን እየን። ግን ዓበይቲ ከኣ ኣለዋ። እታ ዝዓበየት ወሃቢት ስራሕ ባዕላ እታ ናይ ግኖሸ ኮምዩን እያ። ንሳ ኣስታት 900 ሰራሕተኛታት ኣለውዋ። ካልኦት ዓበይቲ ዋኒናት ከኣ እዘን ዚስዕባ እየን፣ Brännehylte Handels AB, Thule Sweden AB, Garo AB, Troax AB ከምኡውን Hillerstorps Trä AB.

Vattendrag med båbryggor

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Tandhygienist , Gnosjö Tandhygienist
Administrativ enhetschef Administrativ chef
GARO AB - Grafisk formgivare Grafisk formgivare
Liljas Plast söker en Underhållstekniker Underhållsmekaniker
Lagermedarbetare Lagerarbetare
Axelent AB - Ressugen montör Montör, metallprodukter
URVAL BUTIKSBITRÄDE Butikssäljare/Medarbetare, dagligvaror
Godsmottagare Godsmottagare
Familjehemssekreterare Socialsekreterare
Biståndshandläggare Biståndsbedömare/Biståndshandläggare
Socialsekreterare till barn - och ungasektionen Socialsekreterare
Socialsekreterare ekonomiskt bistånd Socialsekreterare
Demonstration / Leverans / Service Gnosjö Utesäljare
Barnmorska Barnmorska, förlossning
Linearbetare Lackerare
Monteringspersonal Hillerstorp Montör, metallprodukter
Maskinoperatör Maskinoperatör, mekanisk verkstad
Maskinoperatör med tekniska färdigheter , eftermiddagsskift. Maskinoperatör, mekanisk verkstad
Konstsmide LAGER - & LOGISTIKCHEF , Gnosjö Logistikchef
Förskolechef till Gnosjö kommun Förskolechef

ገጽ 1 ናይ 14

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Gnosjö

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

9 406

ስፍሓት መሬት

452 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Jönköping 70 km

Göteborg 140 km

Stockholm 400 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ