Gotlands län

ጎትላንድ ከም ሕምብርቲ ናይ ባሕሪ እያ መብዛሕትኡ ግዜ ትግለጽ፡ ሓንቲ እትእክብን ትጥርንፍን ደሴት። ኣብ ታሪኽ ኮምኡ ነይሩ ገና ሕጂ እውን ከምኡ እዩ ዘሎ። ጎትላንድ ናይ ሽወደን ዝዓበየት ደሴት እያ ከምኡ'ውን ዳርጋ 58 000 ተቐማጦ ኣለውዋ፡ ሓደ ኣብ ዓመታዊ ኣዝዩ ዝባዛሕ ቁጽሪ፣ ብሳላ እቶም ኣማኢታት ኣሽሓት ዕረፍቶም ዘሕልፉን ካልኦት በጻሕትን። ኣብ ጎትላንድ ናብ ከተማን ገጠርን፡ ናብ'ቲ ዘደንቕ ባህርይን ዝዕምብብ ዘሎ ባህልን ዝርዝር-መዘናግዕን፣ ቀረባ እዩ። ካብ'ን ናብ'ታ ደሴትን ብዝቐለለ ብነፋሪትን መርከብን ክትጓዓዝ ትኽእል ኢኻ። ናብ'ዚ ዘግዕዝ ብዙሕ ምኽንያታት ኣሎ፡ እንተወሓደ እቲ ንቖልዑት ጽቡቕ ናይ ምምሃር ሃዋህው፡ ሓደ ንጡፍ ናይ ማሕበር ሂወትን ሓደ ድልዱል ዕዳጋ ስራሕን። ጎትላንድ ሓደ ልዙባት ክረምትታትን ምሹዋት ሓጋይትን ናይ ገምገም ባሕሪ ዋዒ ኣለዋ። ምዉቕ መርሓባ ናብ ጎትላንድ!

መግለጺ ወይ ገለጻ

ሽወደን ኣብ 12 ኣውራጃታትን 290 ኮሙናትን እያ ተመቒላ። ኩለን ኣውራጃታት ብጀካ ኣውራጃ ጎትላንድ ብዙሓት ኮሙናት ኣለወአን። ጎትላንድ ሓደ ኮሙን ኣለዋ፡ ዞባ ጎትላንድ ንኣብነት ናይ ትምህርቲ፡ ማሕበረሰኣዊ ኣገልግሎት፡ ናይ ኣረጋውያን ክንክን ከምኡ'ውን ብዛዕባ ናይ ጥዕናን- ክንክን ሕማማን ሕቶታት ሓላፍነት ኣለዎ። Läs mer om Region Gotland.

ኩነታት መንበሪ-ኣባይቲ

ኣብ ጎትላንድ ዝተፈላለየ ዓይነት መቐመጢ ኣሎ፡ ኣብ ገጠር ከምኡ'ውን ኣብ'ቲ ዝዓበየ ቦታ ቪስቢ። ብዙሓት እዮም ኣብ ቪስቢ ክቕመጡ ዝደልዩ፡ ስለ'ዚ ናይ ምሉእ ዓመት መንበሪ ገዛ ንምርካብ ኣብ ካልኦት ቦታ ናይ'ቲ ኣውራጃ ዓብይ ዕድላት ኣሎ። እቶም መብዛሕትኦም ናይ ክራይ ገዛዉቲ፣ ኣብቲ ናይ ኮሙን ናይ ገዛውቲ ትካል ጎትላንድስሀም እዮም ዝርከቡ፣ ኣብ ምሉእ ከባቢ ጎትላንድ ኣባይቲ ኣለዎም። ኣብ'ቲ ናይ ገዛውቶም መስርዕ ምምዝጋብ ካብ ክፍሊት ናጻ እዩ፡ ኣብ Gotlandshems webbplats. ኣንብብ።

ግላውያን ወነንቲ ገዛውቲ፣ መንበሪ ገዛውቲ ዘካርዩ እውን ኣለዉ። ሓደ ዝርዝር ናይ እዚኣቶም ንኣብነት ኣብ Gotlands turistbyrås webbplats ትረኽቦ። ኣብኡ እውን ናብ ጎትላንድ ምግዓዝ ብሓበሬታ ክሕግዘካ ዝኽእል ናይ ርኽክብ ሓበሬታ ናይ Inflyttarbyrån፡ ኣሎ። እቲ ናይ ምግዓዝ ቤት ጽሕፈት ናይ ፈይስቡክ ገጽ እውን ኣለዎ ከምኡ'ውን ሓደሽቲ ዝጋዓዙ ክራኸብሉ ዝኽእሉ ዝተፈላለየ ፍጻመታት ብስሩዕ የዳሉ እዩ።

ብዛዕባ ገዛውትን መቐመጥን ዝያዳ ኣብ Region Gotlands sida ኣንብብ።

ንግዳዊ-ንጥፈታትን ወሃብቲ-ስራሕን

ኣብ ጎትላንድ ሓደ ሓያል ናይ ትካላት ባህሊ፣ ቀጻሊ ናይ ዝተፈላለየ ናይ ንግዲ ዕዳጋ ኣብ ብዙሕነት ዘጣምር ተደራዳሪ ናይ ንግዲ ጥንሰ-ሓሳባት ዝምህዝን ዘማዕብልን ኣሎ።

ነኣሽቱ ዋኒንተኘት ኣብ'ታ ደሴት ዓብይ እዩ፡ ዳርጋ ትቸዓተ ካብ ዓሰርተ ናይ ጎትላንድ ትካላት ካብ ሓሙሽተ ዝውሕዱ ሰራሕተኛታት ኣለውወን።

ሕrሻ፣ ናይ እምኒ ትካላትን ናይ ሃላቒ ትካላትን ካብ ነዊሕ እዋን ሒዙ ኣብ ጎትላንድ ኣገዳሲ ናይ ንግዲ ዕዳጋትት እዩ። እቶም ናይ ጎትላንድ ናይ ሃላቒ ትካላት ብኣብ ዞባዊ ዝቦቐለን ዝተሰርሐን ጥረ-ነገር ስለዝሰርሑ እቲ ናይ መወዳእታ ፍርያት ኣዝዩ ብሉጽ ዓይነት ይኸውን።

ኣብ'ቲ ዝዓብይ ዘሎ ናይ ኣገልግሎት ጽላት እቲ ናይ በጻሕቲ ትካል ሓደ ዓቢ ግደ ኣለዎ። እቲ ዓብይ እጃም ናይ በጻሕቲ ብዙሕ ናይ ስራሕ ኣጋጣሚ ኣስዒቡ እዩ፡ ናይ ሓጋይ ስራሕ ከምኡ'ውን ኣብ'ዚ ንግዲ እዚ ማዕቢሉ እዩ።

ብዛዕባ ስራሕን ትካላትን ዝያዳ ኣብ Region Gotlands sida ኣንብብ።

ኣገልግሎት ጥዕና

ኣብ ጎትላንድ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ኣሎ፧ Uppsala Universitet Campus Gotland። እቲ ዩኒቨርሲቲ ናይ ዝተፈላለየ ዓውድታትን ብዙሓት ኮርሳትን ትምህርትታትን ኣለዎ፡ ሓደ ካብኡ ቁጠባን ናይ ኮምፕዩተር ፕሮግራምን ምዳልው እዩ።

Folkhögskolan och den kommunala vuxenutbildningen/እቲ ህዝባዊ ኮለጅን ኮሙናላዊ ናይ ዓበይቲ ትምህርትን ናይ መባእታውን ላዕለዋይ ትምህርትን ከምኡ'ውን ናይ ፍሉይ ሞያ ኣንፈት ዘለዎ ኮርሳት እዩ ዝህብ።

Korta vägen Visby/ ሓጺር መገዲ ቪስቢ ንኣብ ጎትላንድ ዝቕመጡ ኣከደሚኛታት ናይ ወጻእተኛ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ዘተኩር ሓደ ናይ ዕዳጋ ስራሕ ትምህርቲ እዩ። እቲ ትምህርቲ ብናይ ስቶክሆልም ዩኒቨርሲቲ ይመሓደር።   

ናይ መቐመጢ ዝተዋህቦም ዓበይቲ ከምኡ'ውን ኣብ ጎትላንድ ህዝባዊ ምዝጉባት ብሓልዮት ኣውራጃ ጎትላንድ ቋንቋ ሽወደን ነወጻእተኛ (SFI) ክመሃሩ ይኽእሉ እዮም።

ብዛዕባ ንቖልዑትን ዓበይትን ትምህርቲ ኣብ Region Gotlands sida ኣንብብ።

ኣብያተ-ትምህርታትን ትምህርትን

ኣብ ምሉእ ጎትላንድ ናይ ክንክን ማእከላት ኣለው። ብዛዕባ ናይ ጥዕና ምኽሪ ናብ'ቶም ናይ ክንክን ማእከላት ኢኻ ኣቐዲምካ ትውከስ። ኣድላይ ምስዝኸውን እቲ ናይ ጥዕና ማእከል ናብ ቤት ሕክምና ከመሓላልፈካ ይኽእል እዩ። ኣብ ቪስቢ ናይ መድሃኒት ብቕዓት ዝሓዘ ሓደ ዘመናዊ ቤት ሕክምና ኣሎ።

መቐበሊ ናይ ስኒ ክንክን ኣብ ጎትላንድ ኣብ ብዙሕ ቦታታት እዩ ዝርከብ።

ኣብ'ዚ ዝስዕብ መርበብ ብዙሃን ብዛዕባ ክንክን ምኽሪ ክትወሃብን እቲ ዝቐረበ ናይ ክንክን ማእከል www.1177.se/gotland ክትረክብን ትኽእል፣ ወይ ብስልኪ 1177። ኣብ ግዜ ናይ ሂወት ሓደጋ ኩነታት ናብ ናይ ህጹጽ ቁጽሪ 112 ደውል።

ብዛዕባ ጥዕናን- ክንክን ሕማምን ዝያዳ ኣብ Region Gotlands sida.

ባህላውን ናይ ምዝንጋዕ ንጥፈታትን

ኣብ ጎትላንድ ኮርሳትን ንጥፈታትን ዘዳልዋ ብዙሓት ናይ ትምህርቲ ማሕበራት ኣለዋ። ኣብ'ዚ እውን ዝተፈላልየ ጥቕሚታት ዘለወን ብዙሓት ንጡፋት ማሕበራት ኣለዋ፡ ንኣብነት ናይ ስፖርትን-ባህልን ማሕበራት። መስረታት ከም ጎትላንድ ሙዚቃን ናይ ኣውራጃ ተዋስኦ ናይ ኣውራጃ ቤተ-መዘክርን እውን ንሓደ ሃብታም ናይ ባህሊ ሂወት ተረኦም ይጻወቱ እዮም።   

ኣብ'ቲ ቤት-መጻሕፍቲ፣ መጻሕፍቲ ምልቃሕ፡ ጋዜጣታት ምንባብ፡ ኮምፕዩተር ምልቃሕ፡ ሓበሬታ ምድላይን ሕቶታት ምሕታትን ካብ ክፍሊት ነጻ እዩ። ኣብ'ዚ ናይ ቋንቋ ዘማዕብሉ ንጥፈታት ዕድላት ኣለው፡ ስፕሮክካፈታት፡ ንቖልዑት ብዝተፈላለይ ቋንቋታት ናይ ጽውጽዋይ ግዜ፡ መጻሕፍቲ ብቐሊል ሽወደንኛ ዝንበብን ናይ ቋንቋ ኮርሳትን። በቲ ናይ'ቲ ቤት-መጻሕፍቲ ብዙሕ ንጥፈታት ምስ ብዙሓት ካልኦት ተራኺብካ ምዕላል ዝከኣለሉ ዕድል ኣሎ። ቤት-መጻሕፍቲ እብ ዝተፈላልየ ቦታታት ናይ'ታ ደሴት ኣሎ።

ኣገደስቲ መራኸቢ ቦታታት እዩ ከምኡ'ውን ኣብ'ዚ ንኣብ መንጎ 13ን 19ን ዝዕድመኦም መንእሰያት ካብ ክፍሊት ነጻ ዝኾነ ብዙሕ ዝተፈላላየ ንጥፈታት ይውፈይ እዩ።

ንጥፈታትን ኣብ Region Gotlands sida ኣንብብ።

ንጥፈታት ሲቪላዊ-ማሕበራት ኣብ መዳይ ምውህሃድ ኣብ ሕብረተ-ሰብ

ኣብ ጎትላንድ ብዝተፈላለየ ኣገባባት ናይ ምውህሃድ ዝሰርሓ፣ ሓያሎ ማሕበራት ኣለዋ።

ሓደ ሓደ ካብኣተን፧ Rädda Barnen, Röda korset, Demokrati för Barns Framtid, Kyrkor och andra trossamfund, Gotlands idrottsförbund och öns många idrottsföreningar, ABF, Bilda, Studiefrämjandet, Folkuniversitetet, Studieförbundet Vuxenskolan, Sensus  ከምኡ'ውን እቲ መድብለ-ባህላዊ ማሕበር።

ኣብ ብዙሓት ቦታት ወለንተኛ ማሕበራትን መርበባትን ምስሩታት ኣለዋ። ብዙሓት ካብኣተን ዝተፈላለየ ዓይነታት ንጥፈታትን ናይ መራኸቢ ቦታታትን የዳልዋ እየን። ንኣብነት ቀይሕ መስቀል መራኸቢ ቦታ ''ኩፓን'' ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኣለዎ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Butiksmedarbetare till Apoteket i Hemse Butikssäljare, fackhandel
21 - årig glad och positiv kille i Visby söker personlig assistent Personlig assistent
Personlig handläggare i Visby Personlig handläggare, försäkringskassa
Personlig assistent VISBY Timvikarie Dagtid Personlig assistent
Undersköterska till läkarmottagning i Visby , timanställning Undersköterska, vård- o specialavd. o mottagning
Thaikock Kock, à la carte
Guteskolans förskola Gute söker förskolelärare Lärare i förskola/Förskollärare
Guteskolans förskola Gute söker barnskötare Barnskötare
Guteskolans förskola Slottsparken söker förskolelärare Lärare i förskola/Förskollärare
Guteskolan söker matematiklärare till grundskolan 7 - 9 Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Guteskolan söker fysiklärare till gymnasiet Lärare i gymnasiet
Guteskolan söker speciallärare till gymnasiet Lärare i gymnasiet
Guteskolan söker specialpedagog till Guteskolan AB Specialpedagog
17741:3 Kvinnlig personlig assistent sökes till kvinna i Hemse Personlig assistent
Handläggare till vår globala enhet på Gotland Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Lärare åk 3 Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Sjuksköterska psykiatri Sjuksköterska, psykiatrisk vård
Strateg kultur och fritid Organisationsutvecklare
Sjuksköterska heldygnsvård psykiatri Sjuksköterska, psykiatrisk vård
Sjuksköterska heldygnsvård psykiatri , natt Sjuksköterska, psykiatrisk vård

ገጽ 1 ናይ 9

ውድባት

ናይዚ ወረዳ ናይ ማሕበራት ሓበሬታ ገና ኣይተረኽበን

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብዚ፡ ኣብቲ ወረዳ እንታይ ዓይነት ኣገልግሎት ከም ዘሎ ክትርእይ ትኽእል። ከምዚ እውን ክትገብር ትኽእል ኢኻ፡ ነቲ ኣብቲ ካርታ ዘሎ ናይ መድለዪ ሰፈር ረኺብካ ንሓደ ቦታ ድለ እሞ ምልክት ግበረሉ፡ ንኣብነት፣ ናይ ሓደ መንበሪ ቤት ኣድራሻ

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ