Hallands län

ብርክት ዝበለ መሐንበሲ-ቦታታትን ገመግም-ባሕርን ገለ ካብ ሕላገት ህቡብነትኣውራጃ ሃላንድ እዩ። ብዜካ’ዚ፡ እቲ ዞባ፡ ብጽዑቕ ኣግራብን ስንጭሮታትን ዝተኸበ ሩባታትን ጫካን ሃል ዝበለን ብባሕሪ ዝማዕረገ ህንጻታትን ውን ይርከቦ። እዚ ኣውራጃ’ዚ፡ 6 ከተማታት ወይ ምምሕዳር ከባቢታት ዘጠቓልል ኮይኑ ንሳተን ከኣ፡ ላሆልም፡ ሃልምስታድ፡ ሂልተ፡ ፋልከንበሪ፡ ቮርበሪን ኩንግስባካን እየን።

መግለጺ ወይ ገለጻ

ኩነታት መንበሪ-ኣባይቲ

 እቲ ኣብ ዝሓለፈ 10ታት ዓመታት ዘጋጠመ ብዝሒ ህዝቢ ኣብዚ ዞባ ኣብ ግምት ብምእታው፡ ሓደስቲ ገዛውቲ ናይ ምህናጽ መደባት ኣይተራእየን። ስለዝኾነ ከኣ፡ ካብ ዓመተ 2000 ንንዮው ኣብቲ ዞባ ሕጽረት መንበሪ-ኣባይቲ ክርአ ግድን ኮይኑ። እዚ ሕጽረት’ዚ ብፍላይ ኣብ ማእከሎት ከተማታት ናይቲ ኣውራጃን፡ ኣብተን ኣብ ከባቢ ገማግም-ባሕሪ ዝርከባን ከተማታት’ዩ፡ ጎሊሑ ዝተራእየ። ብሓፈሻ እቲ ሕጽረት ከኣ፡ ኣብ ነኣሽቱ ገዛውቲ ምርካብ’ዩ ዝያዳ ኸሪሩ። ጸገም ምርካብ ገዛውቲ ብፍላይ ነተመሃሮ፡ መንእሰያት ካልኦት ፍሉይ ናይ መንበሪ-ገዛ ድልየታት ዘለዎም ኣካላትን እዩ፡ ገኒኑ ዝተራኣየ።

ንግዳዊ-ንጥፈታትን ወሃብቲ-ስራሕን

 ቁጠባዊ ትሕተ-ባይታ ወይ ንግዳዊ ንጥፈታት ኣውራጃ ሃላንድ፡ ኩሉ ጽላታት ዝትክንፍ ኮይኑ፡ ብምንቕስቓስ ነኣሽቱ ትካላት ይልለ። ቅርጺ ናይዘን ነኣሽቱ ትካላት ብዙሕ ኣውንታዊ ውጽኢታት የርኢ ምህላዉ ዝከሓድ ኣይኮነን። ኣተባባዒ ሃዋህው ንምምስራት ሓደስቲ ትካላት፡ ጽቡቕ ኣታዊታት ምልክት ዕብየት ትካላት እዩ። ንቁጠባዊ ኩነታት ናይዚ ኣውራጃ ዝጸሉ ረቋሒ ከኣ፡ ኣብዚ ቦታ ብዙሓት ኣብ መዳይ ፍልጠት ዝነጥፋ ትካላት ዘይምህላወን ወይ ምውሓደን፡ ትሑት ደረጃ ትምህርቲ ነባሮ፡ ጽዑቕ ርክባት ምስ ሕብረተ-ሰብን ዩኒቨርስትን ምህላዉ እዩ። ኣብዚ ዞባ’ዚ እቲ ዝዓበየ ወሃቢ-ስራሕ ምምሕዳር ከተማ ሃልምስታድ ኮይኑ 7800 ሰራሕተኛታት ኣለዉዎ። ብድሕሪኡ ናይ ካልኣይ ደረጃ ዝሕዝ ከኣ፡ ምምሕዳር ኣውራጃ ኮይኑ 7200 ሰራሕተኛታት ኣለዉዎ።

ኣብያተ-ትምህርታትን ትምህርትን

 እታ ኣብ ከተማ ሃልምስታድ እትርከብ ዩኒቨርስቲ፡ ናይ’ዚ ዞባ ብርክት ዝበላ ዓውዲታት ትምህርቲ ኣብ ምሃብ ትርከብ። እቲ ኣብዛ ዩኒቨርስቲ ዝካየድ ምርምር ኣህጉራዊ ተፈላጥነት ዘለዎን ኣፍራይን ምርምር እዩ። እቲ ኣብ ቮርበሪ ዝርከብ ካምፓስ፡ ዝተፈላለየ ሞያዊ ዓውደ-ትምህርቲ ኣብ ምሃብ ዝነጥፍ መሓውር ናይዛ ዩኒቨርስቲ እዩ።

ኣገልግሎት ጥዕና

ኣብ ኣውራጃ ሃላንድ ኣብ ሰለስተ ከባቢታት ዓበይቲ ሆስፒታላት ይርከብኦ። ንሳተን ከኣ፡ ኣብ ኩንግስባካ፡ ሃልምስታድ ከምኡን ውን ቮርበሪ ዝርከባ ኮይነን፡ ብጠቕላላ ኣስታት 3500 ሰራሕተኛታት፡ ሓባራዊ ምምሕዳርን መርሕነትን፡ ኣለውወን። ብዜካ እዘን ዝተጠቕሳ ሆፕሲታላታ ብርክት ዝበላ መንግስታውን ከምኡ ውን ናይ ግሊ ማእከላት-ጥዕና ውን ኣብ ምሉእ እቲ ኣዋራጃ ፋሕ-ኢለን ይርከባ።

ባህላውን ናይ ምዝንጋዕ ንጥፈታትን

 ነቶም ብባህሊ፡ ታሪኽ፡ ስፖርት፡ ስነ-ጠበብ፡ ሙዚቃን ትያርትን እትግደሱ ሰባት ኣብ ኣውራጃ ሃላንድ ብርክት ዝበለ ነዚ ዝድህስስ ንጥፈታት ኣለኩም። ተፈጥሮኣዊ ኣቃውማዊ ብዙሕነት ናይቲ ዞባ፡ ብርክት ዝበለ ዝብጻሕ ቦታታት ዝሓቆፈ እዩ። ኣብዚ ዞባ’ዚ፡ 160 ዝተሓዝአ ተፈጥሮኣዊ ቦታታትን 50 ትንታዊ ታሪኻዊ ቦታታትን ይርከብ።

ንጥፈታት ሲቪላዊ-ማሕበራት ኣብ መዳይ ምውህሃድ ኣብ ሕብረተ-ሰብ

ንዜጋታት፡ ዕጋበትን ጥጡሕ ባይታን ንምፍጣር፡ ኣብ ኣውራጃ ሃላንድ ኩሎም መንግስታዊ ኣካላት፡ ትካላት፡ ማሕበራትን ምትእኽኻባትን ኢድን ጓንትን ኮይኖም ሓቢሮም ይሰርሑ። ዓላማ ናይዚ ምውህሃድ ጻዕሪታት’ዚ ምቹእ ህወት ዜጋታትን ሓደስቲ ስደተኛታትን ንምጥጣሕን ንኣውፈርቲ ወይ ወይ ወነንቲ ትካላት ዝምእምእ ሃዋህም ንምፍጣርን ዝዓለመ እዩ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
McDonald's Halmstad City söker medarbetare till helg & kväll Restaurangbiträde
Gekås Ullared AB söker nu medarbetare för tillsvidareanställning Butikssäljare, fackhandel
Produktionschef till Cold Cut System Produktionschef, tillverkning
Jula söker Regionchef Väst / Syd Regionchef, butik
Jula söker Regionchef Väst / Syd Regionchef, butik
Byggledare järnväg Järnvägsingenjör
SAP - administratör Orderadministratör
Santa Maria Kungsbacka söker orderplockare! Lagerarbetare
Personlig assistent sökes i Lidhult Personlig assistent
Personlig assistent sökes i Lidhult Personlig assistent
Marknadskoordinator till spännande företag i Halmstad Marknadsassistent
Upphandlare till en av Sveriges mest expansiva kommuner Upphandlare
Säljare Butikssäljare, fackhandel
Kommunikatör Informatör/Kommunikatör
Verksamhetschef Vårdcentralen Nyhem Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
Överförmyndarhandläggare – med inriktning juridik Juridisk ombudsman
Maskinoperatörer med tekniskt intresse Maskinoperatör, mekanisk verkstad
HR - specialist - inriktning akademiska anställningar HR-specialist/HR-adviser
Sjuksköterskor sökes till bemanningspool Sjuksköterska, grundutbildad
Fastighetsskötare med teknikinriktning Fastighetsskötare/Fastighetsarbetare

ገጽ 1 ናይ 58

ውድባት

ናይዚ ወረዳ ናይ ማሕበራት ሓበሬታ ገና ኣይተረኽበን

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብዚ፡ ኣብቲ ወረዳ እንታይ ዓይነት ኣገልግሎት ከም ዘሎ ክትርእይ ትኽእል። ከምዚ እውን ክትገብር ትኽእል ኢኻ፡ ነቲ ኣብቲ ካርታ ዘሎ ናይ መድለዪ ሰፈር ረኺብካ ንሓደ ቦታ ድለ እሞ ምልክት ግበረሉ፡ ንኣብነት፣ ናይ ሓደ መንበሪ ቤት ኣድራሻ

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

ናይ ወረዳ ኮምዩናት

Hallands

​ህዝቢ-ተቐማጦ

​ዕብየት ቁጽሪ ህዝብን ዕድላት ስራሕን ኣብ ኣውራጃ ሃላንድ ካብ ማእከላይ ሃገር-ለኸ ደረጃ ቁሪብ ብልጽ ኢሉ ይርከብ። ቁጽሪ ህዝቢ ናይ’ዚ ኣውራጃ ኣብ ዝሓለፈ 10ታት ዓመታት’ዩ ክንህር ጀሚሩ። ኣብ መወዳእታ 2013 ቁጽሪ ህዝቢ ኣውራጃ ሃላንድ ናብ 306840 ደዪቡ። ኣብዚ ኣውራጃ፡ እታ ዝዓበየት ከተማ ሃልምስታድ ኮይና፡ ኣስታ 94000 ተቐማጦ ሃልይዋ፡ እታ ዝዓበየትን ብዙሕ ህዝቢ’ቲ ዞባ ዝርከበላን ከተማ እያ። ብጽሖት ወይ ቱሪስም ኣብዚ ዞባ’ዚ ህቡብ ኮይን፡ ኣብ እዋን ክራማት ኣብዚ ዝርከብ ቁጽሪ ህዝቢ ዕጽፊ ብምዃን ናብ ፍርቂ-ምልዮን ይበጽሕ።

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ