Hällefors

ሃለፉሽ ኮምዩን ኣብታ ጽብቕቲ በርይስላገን ኣብ ወረዳ ኦረብሩ ትርከብ። ናብ ተፈጥሮን ናብ ዓበይቲ ከተማታትን ከኣ ቀረባ እያ። ንሳ ብምዕራብ ምስ ፊሊፕስታድ ኮምዩን ብሰሜን ድማ ምስ ሉድቪካ ኮምዩን ትዳወብ። እታ ቀንዲ ከተማ፡ ሃለፉሽ ትብሃል። ብድሕሪኣ እታ ዝዓበየት ከተማ፡ ግሪትሂታን እያ። ኣብ ንእሽቶ ኮምዩን ምቕማጥ ረብሓ ኣለዎ፡ ኣብኡ እቲ ማሕበረሰብ ከመይ ከም ዚነብር ጎሊሑ ይረኣየካ። ኣብ በጺሕካ እትምለሶ ርሕቀት ዓቢ ናይ ስራሕ ዕዳጋ ኣሎ። ብማኪና ክሳብ ኦረብሩ ኣስታት ሓደ ሰዓት ይውስድ፡ ክሳብ ስቶክሆልም ወይ ዮተቦሪ ድማ ኣስታት ሰለስተ ሰዓታት ይወስድ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

​​​መንበሪ-ገዛ

ናብ ሃለፉሽ ክትግዕዝ ምስ እትደሊ ኣብኡ ናይ ዚካረ ኣባይቲ ዝዓበየ ኣመሓዳርን ኣከፋፋልን ኣሎ ሃለፉሽ ቡስታድስ ኤ.ቢ ይብሃል።

ኣብ ሃለፉሽ ኮምዩን ብዙሓት ብሕታውያን ኣካረይቲ ኣባይቲ ኣለዉ፡ ከምኡውን እተፈላለየ ዋጋ ዝሓቱ ኮምዶሚንዩም ወይ ገዛውቲ ኣለዉ።   

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ ሃለፉሽ ኮምዩን እተፈላለየ ናይ ቋንቋ ጉጅለ ኣሎ። እቲ ኮምዩን ኣብ ነዊሕ እዋን ካብ ኩሉ ሸነኻት ዓለም ወጻእተኛታት ተቐቢሉ እዩ። ካብቶም ዝዓበዩ ጉጅለ ቋንቋ፡ ሶማሊ፡ ዓረብ፡ ፊንላንድ፡ ሆላንድ፡ ዳሪ፡ ፋርስ፡ ትግርኛ እዮም።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብቲ ኮምዩን ብዙሓት ንጡፋትን ኣሳተፍትን ማሕበራት ኣለዋ። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ደብተር ማሕበራት ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ሃለፉሽ ግሩም ዝኾነ ኣደባባይ ኣለዋ። ኣብኡ እተማልአ ናይ ኣገልግሎት ምርጫታት፡ ድኳናት፡ ግሮሰሪታት፡ ካፈታትን ኣብያተመግብን ኣሎ። ሕሱር ናይ ገዛ ወይ ናይ ክሽነ ኣቕሑ ምስ እትደሊ፡ ኮምፓንየት ዚብሃል ናይ ሰከንድሃንድ ቡቲክ ኣሎ።

 

እቲ ቤትንባብ ኣብ ማእከል ከተማ እዩ ዚርከብ፡ መጻሕፍትን መጽሔታትን ድማ ብእተፈላለየ ቋንቋታት ኣለዎ። ነቲ ቤትንባብ ክትበጽሖ ከሎኻ ናይቲ ቤትንባብ ኮምፕዩተር ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ።

ስፖርት ምስ እትደሊ ካብ ብዙሓት ማሕበራት ስፖርት ክትመርጽ ትኽእል፡ ኣብ ጥቓ ሰንትሩም ድማ ናይ ስፖርት ኣደራሽ፡ መጻወቲ ኵዕሶን ኣደራሽ መንሸራተትን ኣሎ።

ቤትጽሕፈት ዕዮ ኣብ ሃለፉሽ ኦፊስ ኣለዎ። ቤትጽሕፈት ቀረጽን ቤትጽሕፈት መድህንን ኣብ ኦረብሩ፡ 79.6 ኪ/መ ካብ ሃለፉሽ፡ ኦፊስ ኣለዎም።

ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ኩሉ ወጻእተኛን በዓል ዋኒንን ምስ ሕቶኡን ጠለባቱን ዝውከሰሉ ቦታ እዩ።

 

ብዛዕባ ናይቲ ኮምዩን ናይ ስደተኛታት ኣተሓባባርን ናይ ምውህሃድ ኣሃዱን ሓበሬታ ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ክትረኽቦ ትኽእል።

ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ ተግባርን ስልጠና ስራሕን ዘካይድ ናይ ዕዳጋ ስራሕ ኣተሓባባሪ ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ክትረኽቦ ትኽእል።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ናይ ህጻናት ቤትትምህርቲ ነቶም ካብ 1-5 ዓመት ዝዕድመኦም ህጻናት እዩ። 5 ኮሙናውን 1 ብሕታውን ኣብያተትምህርቲ ህጻናት ኣለዉ።

ፐዳጎጂካዊ ኣላይነት ነቶም ካብ 1-12 ዓመት ዝዕድመኦም ህጻናት እዩ። ፐዳጎጂካዊ ኣላይነት ማለት እቲ ህጻን ኣብ ገዛ ሓደ ዓቢ ሰብ ይህሉ ማለት እዩ። ኣብቲ ኮምዩን 1 ፐዳጎጂካዊ ኣላይነት ኣሎ። ብብሕታዊ መገዲ እዩ ዚመሓደር። ተወሳኺ ብዛዕባ ኣላዪነት ህጻንን ትምህርትን ኣብ ሃለፉሽ ኣንብብ።

ናይ ዕረፍቲ ግዜ ገዛ፡ ናይ ህጻን ተመሃራይ ክንክን ተባሂሉውን ይጽዋዕ እዩ። ንሱ ነቶም ካብ 6-13 ዓመት ዝዕድመኦም ህጻናት እዩ። ወለዲ ዚሰርሑ ወይ ዚመሃሩ ምስ ዝኾኑ፡ እቲ ህጻን ኣብቲ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ገዛ ቦታ ይህሉዎ። ኣብቲ ኮምዩን 4 ብኮምዩን ዚመሓደራ ናይ ዕረፍቲ ገዛ ኣለዋ።

ክፍሊ ቤትትምህርቲ ህጻናት ነቶም ካብ 6 ዓመት ዝዕድመኦም ህጻናት እዩ። ንሱ ኣብቲ ናይ ቤትትምህርቲ ክፍልታት ይርከብ። ህጻናት 15 ሰዓት ንሰሙን ኣብቲ ክፍሊ ቤትትምህርቲ ህጻናት ኣለዉ።

ብዛዕባ ናይ ሃለፉሽ ቤትትምህርቲ ህጻናት ተወሳኺ ኣንብብ።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

መባእታ ቤትትምህርቲ ነቶም ካብ 6-16 ዓመት ዝዕድመኦም ህጻናት እዩ። ኣብ ሃለፉሽ ኮምዩን ክልተ መባእታ ኣብያተትምህርቲ ኣለዋ።

ግሪትሂታን ቤትትምህርቲ ኣብ ግሪትሂታን ይርከብ። ህጻናት ካብ ቤትትምህርቲ ህጻናት ክሳዕ ትምህርታዊ ዓመት 5 ኣብኡ ይኸዱ።

ክሎካርሃግስስኩላን ኣብ ማእከል ሃለፉሽ ይርከብ። ህጻናት ካብ ቤትትምህርቲ ህጻናት ክሳዕ ትምህርታዊ ዓመት 9 ኣብኡ ይኸዱ።

ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ወይ ዪምናሴስኩላን ነቶም ካብ 16-20 ዓመት ዝዕድመኦም መንእሰያት እዩ። ፒልስኩላን ከኣ ይብሃል።

ዕድላት ትምህርቲ

ትምህርቲ ንዓበይቲ ነቶም 20 ዓመት ዝመልኡ በጽሕታት እዩ። ንሱ ኣብቲ ናይ ሃለፉሽ ፒልስስኩላን ይርከብ። ብዙሕን እተፈላለየን ዓይነት ትምህርቲ ንዓበይቲ ኣሎ።

ኣብኡ ነቲ ቅድም እተመሃርካዮ ንኸተመሓይሽ ክትመሃር ትኽእል ወይ ከኣ ሓድሽ ነገራት ትመሃር።

ኣብቲ ኮምዩን ብዙሕ ናይ ስልጠና ምርጫ ኣሎ፡ ካብ ናይቲ ኮምዩን ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ወይ ተክኒክ ኮለጅ፡ ወይ ናይ ዲዛይን ስልጠና ዚህብ ህዝባዊ ኮለጅ ክሳዕ ንመግብን ኣብያተመግብን ዚምልከት ስልጠና ዚህብ ናይ ግሪትሂታን ዩኒቨርሲቲ።

ካብ ካልእ ሃገር ዚመጹ ሰባት ናይ ሽወደን ቋንቋ ንወጻእተኛታት ዚብል ስልጠና ኪወስዱ ይኽእሉ።ንሱ ኤስኤፍኢ ይብሃል። እተን ዩኒቨርሲቲ ዘለወን ዝቐረባ ከተማታት፡ ኦረብሩን ካርልስታድን እየን።

ኣገልጎት ጥዕና

ሃለፉሽ ማእከል ጥዕና፡ ናይ መወልዳን ክፍሊ፡ ናይ ህጻናት ክሊኒክ ኣብ ዪለርስቨገን 20 ይርከብ።

ናይ ስኒ ሕክምናኣብ ስታሹንቨገን 1 ሃለፉሽ ይርከብ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ተርጎምቲ በቲ ኣገልግሎት ትርጁማንን ትርጉምን ቆጸራ ይግበረሎም። ብዛዕባ ከመይ ጌርካ ቆጸራ ከም እትሕዝ ኣንብብ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ካብን ናብን ሃለፉሽ ምግያሽ ቀሊል እዩ። ናይ ሃለፉሽ ናይ ባቡርን ኣውቶቡሳትን መነሃርያ ኣብ ማእከል ከተማ እዩ ዘሎ።

ኣውቶቡሳት ኣብ መመዓልቲ ናብ ኖራን ኦረብሩን ይኸዳ።

ካብ ኦረብሩ ናብ ሃለፉሽ ቅልጡፋት ኣውቶቡሳት ኣለዋ። ኣብቲ ናይ ለንስትራፊከን ወብሳይት ብዛዕባ ሰሌዳ ሰዓታት ረአ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ሃለፉሽ ኮምዩን ኣብቲ ቦታ እቲ ዝዓበየ ወሃብ ስራሕ እዩ። ኣብ ሃለፉሽ ኮምዩን ኣስታት 550 ሰባት ይሰርሑ። እቲ ዝበዝሐ ስራሕ ኣብ ክንክን ጥዕናን፡ ምእላይን ቤትትምህርትን እዩ ዘሎ። ኣብቲ ኮምዩን 108 ናይ ሞያ ዓይነታት ኣሎ፡ ንሱ ድማ ንኣረጋውያንን ህጻናትን ናይ ምእላይ ተልእኾ ዘለዎ እዩ። ብዛዕባ ስራሕ ኣብቲ ኮምዩን፡ ተወሳኺ ኣንብብ።

ኣብ ሃለፉሽ ኣብ ብዙሕ ዕዮታት እተዋፈራ ዋኒናት ኣለዋ። 1100 ሰባት ከኣ ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ቁጠባዊ ህይወት ብሞያዊ መገዲ ይነጥፋ። መብዛሕትኡ ናይ ስራሕ ዕድላት ኣብቲ ናይ ምስናዕ ፋብሪካታት ይርከብ፡ ግን ከኣ ኣብ ንግድን ህንጻን ትራንስፖርትን ዚሰርሑውን ብዙሓት እዮም።

እተን ዝዓበያ ብሕታውያን ወሃብቲ ስራሕ፡ ካልኦት ገዲፍካ፡ ኦቫኮ፡ ስፐንድሩፕስ ብረወሪ ኤ.ቢ፡ ሎካ ብሩን፡ ዳሊ ማት፡ ኢካ እየን።

ናይ ቱሪስት ኢንዱስትሪን ብዙሕ ናይ ስራሕ ዕድላት ኣለዎ።

ምስ ገለ ናይቲ ከባቢ ዋኒናት ክትራኸብ እንተ ደሊኻ፡ ኣብቲ ናይ ዋኒናት ደብተር ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ብባቡር በጺሕካ ኣብ እትምለሶ ቦታታት፡ ብዙሕ ናይ ስራሕ ዕድላት ኣሎ። ክሳዕ ኦረብሩ 79.6 ኪ/መ እዩ።

ብዛዕባ ስራሕ ኣብ ሃለፉሽ፡ ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ተወሳኺ ኣንብብ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Idrottslärare årskurs 1 - 9 Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Lärare grundskolan 4 - 6 Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Sjukgymnast / fysioterapeut Hällefors vårdcentral Fysioterapeut/Sjukgymnast
Vikarier till LSS , stödbiträde / stödassistent / stödpedagog Stödassistent
Lokalvårdare Hällefors Städare/Lokalvårdare
Kommunikatör / ledningsgruppsassistent sökes till Ovako för vikariat Informatör/Kommunikatör
Sjuksköterska Sjuksköterska, grundutbildad
HR business partner sökes till Ovako i Hällefors HR-specialist/HR-adviser
Elmontör Serviceelektriker, installation
Vikarier till personlig assistans Personlig assistent
Vikarier till hemtjänsten Vårdbiträde
Vikarier till vård - och omsorgsboende Vårdbiträde
Skogsarbetare Skogsmästare
Restaurangbiträde / utkörare Restaurangbiträde

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Hällefors

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

7 138

ስፍሓት መሬት

985 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Örebro 80 km

Västerås 170 km

Stockholm 272 km

Göteborg 317 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ