Härjedalen

ሀርየዳለን 11 934 ትርብዒ ኪሎመትር ዝምስፋሑ ንኹሉ ተቐማጢ ሰፊሕ ቦታ ዘለዎ ኣብ ሽወደን ዝዓበየ ኮምዩን እዩ። ኣብኡ ኣኽራናትን ቀላይትን ዱርን ይርከብ: ብሓጋይ ኮነ ብክረምቲ ድማ ንዚግደሱ መዘናግዒ ቦታ እዩ። ኣብ “ምጭውቲ ሃየርዳለን” ናይ ህይወት ድራኸን: ቕንዕናን ሕውነትን ኣሎ። እዚ እዩ ኣብ ሃየርዳለን ኮምዩን ከም ንጥፈትን ባህርይን ኮይኑ ዚነብር ዘሎ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

​​​Härjedalen

​​​​​​መንበሪ-ገዛ

ኣብ ሃየርዳለን ኩሉ ዓይነት መንበሪ ገዛውቲ ኣሎ። ሰብ እንተ ደልዩ ኣብቲ ከተማ ወይ ካብኡ ወጻኢ ገዛ ኪዕድግ ይኽእል። እቲ ኮምዩን ገዛ ዘካሪ ትካል ኣለዎ: ግን ካልኦት ብሕታውያን ኣካረይቲ ድማ ኣለዉ። ንሃየርዳለን ቅድሚ ምምጻእካ ነዚ ኣንብብ፤ ko​mmunens hemsida​.

Boende härjedalen

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብዚ ግዜዚ ኣብ ሃየርዳለን ካብዘን ዚስዕባ ሃገራት ዚመጹ ኣለዉ፤ ሲርያ: ኣፍሪቃ: ኤርትራ: በርማ: ኣፍጋኒስታን: ኢራንን ኢራቅን። ዚዝረብ ቋንቋታት ድማ: ዓረብ: ትግርኛ: ትግረ: ሶማሊ: ፋርስ: በርማ: ደቡብ ሰሚስካ። ኣብ ሃየርዳለን ደቀባት ዝኾነ ሳመር ዝብሃሉ ሳሚስካ ዚዛረቡ ሰባት ኣለዉ።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ሃየርዳለን ክሳዕ ሕጂ ናይ ሽወደናዊት ቤትክርስትያን ማሕበር ኣሎ። ሽወደናዊት ቤትክርስትያንን ካልኦት ማሕበራትን ናብቶም ሓደስቲ መጻእቲ ዝዓለመን ሃይማኖት ብዘየገድስ ሓያሎ ንጥፈታት የካይዳ።

kultur.jpg

ኣብ ሃየርዳለን እተፈላለያ ማሕበራት ኣለዋ። ኣብቲ ናይ ኮምዩን ወብሳይት ናብ ኩሉ ማሕበራት ዚወስድ መሰጋገሪ ኣሎ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ሃየርዳለን ዓቢ ኮምዩን እዩ። ኣብኡ ብዙሕ ነኣሽቱ ከተማታት ኣለዋ። ርእሲ ከተማ ስቨግ ትብሃል። ካልኦት ነኣሽቱ ከተማታት፤ ሊልሃርዳል: ኢተርሆግዳል: ሀደ: ሎፍስዳለን: ቨምዳለንን ፉነስዳለን። ኣብቲ ኮምዩን ብዙሕ ኣብያተጽሕፈት ኣሎ። ቀንዲ ቤትጽሕፈት ኣብ ስቨግ እዩ። ናይ ከባቢ ኣብያተጽሕፈት ድማ ኣብ ፉነስዳለን: ሀደን ኢተርሆግዳለንን ኣሎ። ኣብዘን ቦታታት መባእታ ቤትትምህርቲ: ድኳናት: መሐምበሲ: እተገልገለ ኣቕሑ መሸጢ ወዘተ..ይርከብ።

Badhus i Härjedalen

ሚግራሹንቨርከት ኣብ ስቨግ ቤትጽሕፈት ኣለዎ። ኣብ ሀደ: ሊልሀርዳልን ኢተርሆግዳለን ድማ ሰራሕተኛታት ኣለዉዎ። ኣብ ስቨግ ቤትጽሕፈት ዕዮ ኣሎ። ተመዝጊብካ ንምብጻሕ ከኣ ኣብ ሀደ ኦፊስ ኣለዎ። መድህን ድርጅትን: ናይ ጥሮታ ጉዳይን ቀረጽን ኣብ ስቨግ ቤትጽሕፈት ኣለዎም።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ቤትትህምርቲ ህጻናት ኣብቲ ናይ ትምህርቲ ሲስተም ናይ ዕደመ ምሉ
እ ዚወስድ ምህሮ ቀዳማይ ስጕሚ እዩ። በዚ ከኣ ደቅና ብጽቡቕን ድሕነት ዝመልኦን ኣገባብ ይምዕብሉ። 

ናይ ሃየርዳለን ኮሙናዊ ኣብያተተምህርቲ ህጻናት ነቶም ዕድመኦም ኣብ መንጎ ሓደን ሓምሽተን ዝኾኑ ቆልዑ ብቕዓቱ ልዑል ዝኾነ ክንክን ጥዕና ይህብ። በቶም ምሁራን ሰራሕተኛታት ዚምራሕ ናይ ፐዳጎጂ ንጥፈታት ኣሎ። ንሱ ድማ ኣብ ትምህርትን ክንክንን ምዕባይ ቆልዑን ይነጠፍ። 

ኣብ ሃየርዳለን ኣርባዕተ ናይ ኮኦፕራቲቭ ኣብያተትመህርቲ ኣለዋ። ኣብ ኩላተን እቶም ወለዲ ኣብቲ ንጥፈታት ናይቲ ቤትትምህርቲ ይሳተፉ፡ ነቶም መምህራንን ኣለይቲ ቆልዑን ድማ ባዕላቶም ይመርጹዎም። ወለዲ ኣብ መዓልታዊ ስራሕ ናይቲ ትምህርቲ እውን ይሳተፉ እዮም፡ ማለት መግቢ ብምኽሻንን ካልእ ምምሕዳርን።

ናይ ወለዲ ምስታፍ፡ ምትእምማን ምርድዳእን ሓላፍነት ምህልውን ይፈጥር። ኣብ ወለድን ቆልዑን ድማ ቅሳነትን ሕውነትን ይፈጥር።

barnomsorg i Härjedalen

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብቲ ኮምዩን ኤፍ 6 ዘለወን ኣብያተትምህርቲ ብዙሓት እየን። እዚ ድማ ነቶም ነኣሽቱ ተመሃሮ ሓጺር ጕዕዞ ማለት እዩ። ከምዚአን ዝበላ ኣብያተትምህርቲ ኣብ ስቨግ፡ ሊልሀርዳን፡ ሎፍስዳለን፡ ሀደ፡ ቨምዳለን፡ ፉነስዳለን፡ ብሩክስቫላርናን ኢተርጎርዳልን ይርከባ።

ካብ 7-9 ዓመተትምህርቲ ዘለወን ኣብያተትምህርቲ ኣብ ስቨግ፡ ፉነስዳለንን ኢተርሆግዳልን ይርከባ። ብዛዕባኡ ኣብ መባእታ በትትምህርቲ ኣብ ሃየርዳለን ኣንብብ

skolan i Härjedalen

ናይ ሃየርዳለን ካልኣይ ደርጃ ቤትትምህርቲ ንእሽቶ ኮይኑ ግን ብዙሕ ዓይነት ትምህርቲ ኣለዎ። ተመሃሮና ደስ ኢሉዎም እዮም ዚመሃሩ፡ ካብ ኩሉ ግን ኣብ ትምህርቶም ዕዉታት እዮም። ካብ ሃየርዳለን ካልኣይ ደረጃ ተፈቲኖም ኣብዚ ሃገር ዝለዓለ ነጥቢ ኢዮም ዘምጽኡ። ካብ ካልኦት ካልኣይ ደረጃ ኣብያተትምህርቲ ዝለዓለ ነጥቢ እዮም ዘምጽኡ። ስለዚ ናትና ራእይ ተመሃሮና ኣብቲ ዝደልዩዎ ዕላማ ንምብጻሕ ድሉዋት ንኪኾኑልና እዩ።

ናይዚ ምኽንያት ምናልባት እቲ ካፈተርያ ወይ መራኸቢ ቦታትትና ወይ ናይቶም ውፉያት መምህራን ጻዕሪ ኪኸውን ይኽእል። እዚ ከኣ ንተመሃሮና ኣብ ህይወቶም ቅሱናት ኣብ ትምህርቶም ድማ ዕዉታት ኪገብሮም ክኢሉ። ዝኾነ ኾይኑ እቲ ዚሰማምዓካ ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ፕሮግራማት ክትረክብ ተስፋ ንገብር። ትምህርትኻ ንኽትቅጽል ወይ ስራሕ ንኽትረክብ ካብ ሃየርዳለን ምስክር ወረቐትካ ምስ ወሰድካ ድማ ብኹሉ ድሉው ክትከውን ተስፋና እዩ።

studenter

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብ ሃየርዳለን ኤስኤፍኢ ወይ ትምህርቲ ንዓበይቲ ኣሎ፡ ከምኡውን ምስ ሕብረተሰብ ምልላይ፡ መሰረታዊ ናይ ዓበይቲ ቤትትምህርቲ፡ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ንዓበይቲ ከምኡውን ናይ ኮለጅ ናይ ርሑቕ ትምህርቲ። ኣብ ስቨግ ህዝባዊ ኮለጁ ኣሎ፡ ባከዳልስ ህዝባዊ ኮለጅ።

Vuxenutbildning i Härjedalen

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ሃየርዳለን ማእከል ጥዕና ኣሎ፡ ኣብዘን ዚስዕባ ነኣሽቱ ከተማታት፣ ፉነስዳለን፡ ሀደን ስቨግን። ኣብ ኢተርሆግዳል ተመዝጊብካ እትበጽሖ መቐበሊ ሕሙማት ኣሎ። ኣብ ፉነስዳለን፡ ሀደን ስቨግን ፋርማሲ ኣሎ። ብዙሓት ከተማታት ናይ ፋርማሲ ወኪል ኣለወን፡ ብዙሓት ድኳናት ድማ ትኣዛዝ ሓኪም ዘየድልዮ ኣፋውስ ይሸጣ።
ሓኪም ስኒ ኣብ ኣብ ፉነስዳለን፡ ሀደን ስቨግን ይርከብ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ናይ ትርጉም ሓገዝ ኣብ መንግስታውን ኮሙናውን ትካላት ይርከብ። ቆጸራ ክትገብር ከሎኻ ናይ ትርጉም ሓገዝ ከም ዘድልየካ ንገር። ኣብቲ ኮምዩን ኢንተግራኹን ሰርቪስ ዚብሃል ኣሃዱ ኣሎ፡ ኣብኡ ድማ ነቶም ኣብ ሃየርዳለን እተመደቡ ሓደስቲ መጻእቲ ናይ ትርጉም ሓገዝ ኣሎ። እቶም ናይቲ ኣሃዱ ሰራሕተኛታት ነዚ ብዚምልከት ዝያዳ ሓበሬታ ኪህቡ ይኽእሉ እዮም።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ሓደ ሰብ ናብ ሃየርዳለን ብእተፈላለየ መገዲ ኪጎዓዝ ይኽእል እዩ። ነፋሪት፡ ማኪና፡ ኣውቶቡስን ባቡርን። ኣብቲ ናይ ኮምዩን ወብሳይት ሓበረታን ሰለዳ ሰዓትትን ኣንብብ።

flyget.jpg

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ናይ ሃየርዳለን ኮምዩን ኣብቲ ኮምዩን እቲ ዝዓበየ ወሃብ ስራሕ እዩ። ሓደ ሰብ ከም ነርስ ወይ ሓላዊ ወይ ኤች ኣር ኣማኻሪ ወይ ናይ ሓደ ዋኒን ሓላፊ ኮይኑ ይስራሕ፡ ኣብ ሃየርዳለን ኮምዩን ዓቢ ተራ እዩ ዚጻወት። ኩላትና ብሓባር ኮምዩንና ኪነጥፍ ኢና እንደሊ፡ እዚ ከኣ ንኣና ክብሪ እዩ። ንተወሳኺ ክፉት ቦታ ኣብቲ ኮምዩን ኣንብብ። ¨

SYKES ናይ 35 ዓመት ተመክሮ፡ ዝያዳ 75 ማእከል ልዕሊ 46000 ሰራሕተኛታት ዘለዎ ኣህጉራዊ ትካል እዩ። ሲከስ ምስ ቢፒኦ (ቢዚነስ ፕሮሰስ ኣውትሶርሲን) ኮይኑ ይሰርሕ፡ ናይ ዓሚል ኣገልግሎት፡ ንነኣሽቱ ዋኒናትን ዓበይቲ ኣህጉራዊ ዋኒናትን ናይ ዓሚል ኣገልግሎት፡ ተክኒካዊ ድጋፍን መሸጣን ይህብ። 

ኣብ ሃየርዳለን ብዙሓት ሰባት ንቫከሽን ወይ ኣብ ናይ ስራሕ ዕረፍቲ ይመጹ። ስለዚ ናይ ቱሪዝም ስራሕ ይርከብ እዩ። እቲ ዝዓበየ ናይ ሃየርዳለን ቦታ ቱሪዝም ቨምዳለን፡ ሎፍስዳለንን ፉነስዳለንን እዩ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Diskare med ambition Diskare
Kombitjänst kök / städ Köksbiträde
Servetris / servitör Servitör/Servitris
Hovmästare / Kvällsansvarig Hovmästare
Modersmålspedagog i Härjedalen Modersmålslärare i grundskolan
Distriktsläkare - Välkommen till Svegs Hälsocentral Specialistläkare
Kockar , köksbiträden och servitriser sökes till Fjällvärlden Servitör/Servitris
Certifierad Hudterapeut till fjällhotell i hjärtat av härliga Härjedalen Massör/Massageterapeut
Massör / Spa - terapeut till populärt fjällhotell i Härjedalen Spa- och kurterapeut
Beredare Elkrafttekniker
AddUs Care söker erfarna socionomkonsulter Socionom
Ekonomibiträde Ekonomibiträde, storhushåll
VA - maskinist med placering i Vemdalen i Härjedalen Maskinreparatör
Fritidsledare kvällar och helger Fritidsledare
Undersköterska till Lyckan Svegsmons Äldreboende Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Ekonomibiträde Ekonomibiträde, storhushåll
Ekonomibiträde Ekonomibiträde, storhushåll
Sibylla Vemdalsskalet söker medarbetare för vinter säsongen 18 / 19 Restaurangbiträde
Cafébiträde / serveringspersonal Servitör/Servitris, kafé och konditori
Pizzabagare Pizzabagare

ገጽ 1 ናይ 4

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Härjedalen

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

10 300

ስፍሓት መሬት

11 934 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Östersund 180 km

Ljusdal 110 km

Hudiksvall 170 km

Mora 140 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ​​

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ