Härnösand

ኣብ ሀርኖሳንድ ህይወት ጥቓና እያ። ናይ ገጠር ህድኣት ወይ ናይ ከተማ ታህዋኽ ንዚደሊ፡ ኣብ ሀርኖሳንድ ኩሉ ኣሎ። ኣብኡ ደረጃኡ ዝሓለወ ደጋዊ ህይወት፡ ከምኡውን ንኹሉ ዚምሽእ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ንጥፈታትን ሃብታም ባህላዊ ህይወትን ኣሎ። እቲ ማእከል ከተማ ናይ ሓቅን ህይወት ዝመልኦን እዩ፡ ሀርኖሳንድ ካብተን ናይ ኖርላንድ ዝዓበየ ናይ ስራሕ ዕድል ዘለወን ኮምዩን እያ። ንሕና ኣብ ብዙሕ ንጥፈታት ዚሳተፋ ዋኒናትን ህይወት ዘለዎ ቁጠባዊ ናብራን ኣሎና። ኣብዚ ንስራሕን ቤትትምህርትን ኣገልግሎትን ኩሉ ቀረባ እዩ። 

መግለጺ ወይ ገለጻ

​​ህዝቢ-ተቐማጦ

እቲ ኮሙናዊ ናይ መንበሪ ኣባይቲ ትካል Härnösandshusኣብ ማእከል ከተማን ወይውን ጥቓ ዱርን ባሕርን መንበሪ ኣባይቲ ከቕርበልካ ይኽእል። ኣብ ሀርኖሳንድ ካብ ብሕታውያን ኣካረይቲውን መንበሪ ቤት ክትካረ ትኽእል ኢኻ። ኣብቲ ናይ ሀርኖሳንድ ኮምዩን ወብሳይት ተወሳኺ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል። እቲ ኣብ Arbetslivsförvaltningen ዘሎ ናይ ምቕባል ተሓጋጋዚ ነቶም ሓደስቲ መጻእቲ ገዛ ንኺረኽቡ ይሕግዞም እዩ።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ሀርኖሳንድ 430 ማሕበራት ዘለዎ ሃብታም ማሕበራዊ ህይወት ኣሎ። ኣብኡ እተፈላለያ ኣብያተክርስትያን፡ ሃይማኖታውያን ጉባኤን ማሕበራትን ከም ንኣብነት ናይ ፐንተኮስት ሰበኻ፡ ቤትክርስትያን ባፕቲስት፡ ፊላደልፊያ ሰበኻ፡ ሚስዮን ቤትክርስትያንን ናይ እስላም ባህላዊ ማእከልን ኣሎ። ይኹንምበር ካልኦት ማሕበራትውን ኣለዋ፡ ከም ንኣብነት ናይ ሶማሊ ማሕበር፡ 5i12 Centrum፡ መንእሰያት ኣንጻር ዓሌታውነትን ቀዪሕ መስቀልን። ብዛዕባ ኩለን ማሕበራት ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ናይ ማሕበራት ደብተር ይርከብ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ሀርኖሳንድ ጥቓ ኩሉ እያ። ኣንካረት ዚብሃል ሓድሽ ናይ ድኳናት ከባቢ ኣሎና። ኣብኡ ሱፐርማርከታት ከም ንኣብነት ICA MAXI ከምኡውን Coop ኣለዋ። ኣብኡ ካልኦት ድኳናት ከም ፋርማሲ፡ ናይ ስፖርት ድኳን፡ እንዳ ክዳውንትን እንዳ ሓጻውንትን ኣሎ። ጥቓቲ ሰንትሩም ሊድልን ሀምሾፕን ኣሎ። ካብቲ ማእከል ከተማ ውጽእ ኢልካ ድማ ዊልስን ተምፖን ይርከብ።

ኣብ ሀርኖሳንድ Sambiblioteketእተባህለ ናይ ሽወደን ዝጸበቐ ቤትንባብ ኣሎ። ንሱ በብዓይነቱ ናይ ስነ-ጽሑፍን ካልእን ጽሑፋት ኣሎ። ኣብቲ ሰንትሩም ኣብያተጽሕፈት ዕዮን፡ ቀረጽን መድህንን ናይ ሓባር ቦታ ኣለወን። ናይ ሀርኖሳንድ socialtjänstኣብቲ ሰንትሩም ይርከብ። ኣብኡ፡ ምስ ዘድልየካ፡ ቁጠባዊ ደገፍ ክትረክብ ትኽእል።

ሕሱር ኣቕሑ ገዛ ወይ ክሽነ እንተ ደሊኻ በቶም ናይ ሀርኖሳንድ ኮምዩንን ናይ ስራሕ ምምሕዳርን ሰራሕተኛታት ዚካየድ Erikshjälpen Secondhand ኣሎካ። ካብ ሀርኖሳንድ ብማኪና ወይ ብባቡር 40 ደቓይቕ ዝርሕቀቱ ቢስትራ ዚብሃል ዕዳጋ ኣሎ። ኣብኡ ብዙሕ ሱፐርማርከታት፡ ቡቲካትን ኣብያተመግብን ኣሎ። Birsta City ኣብ ውሽጡ 90 ቡቲካት ዘለዎ ኣደራሽ እዩ። ኣብቲ ከባቢ ብዙሕ ናይ ኣቕሑ ገዛን ኤለትሮኒክን መግብን ድኳናት ኣሎ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ሀርኖሳንድ 17 ኮሙናዊ 10 ከኣ ብሕታዊ ኣብያተትምህርቲ ህጻናት ኣሎ። ክፉት ቤትትምህርቲ ህጻናትን መውዓሊ ስድራቤትንውን ኣሎና። እቲ ለይቲ ክፉት ዝኾነ ኦረን እተባህለ ክፉት ቤትትምህርቲ ህጻናት፡ ነቶም ለይቲ ዚሰርሑ ሰባት ንደቆም ኪሕዘሎም ይኽእል እዩ። እቲ ህጻን ኣለርጂ ዘለዎ እንተ ኾይኑ፡ ስቫላን እተባህለ ቤትትምህርቲ ህጻናት ኣለዎ። ኣብ ናይ ሀርኖሳንድ ወብሳይት ተወሳኺ ኣንብብ።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ሀርኖሳንድ ዓሰርተ ኮሙናዊ መባእታ ኣብያተትምህርቲ ኣሎ። መንግስታዊ ዝኾነ ክሪስትያንስኩላ ንጸማማትን ናይ ምስማዕ ስንክልና ንዘለዎምን ህጻናት እዩ። ኣብ ሀርኖሳንድ ክልተ ብሕታውያን ኣብያተትምህርቲ ኣለዋ። ናይ ሀርኖሳንድ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ 10 ሃገራዊ ፕሮግራም የቕርብ። ናይ ተለማማዲ ስልጠናው ኣሎ። ኣብኡ 10 ናይ መደባት ዕድላት ኣሎ። ኣብቲ ናይ ሀርኖሳንድ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ኣስታት 900 ተመሃሮ ኣለዉ፡ 120 ድማ ሰራሕተኛታት። ብዛዕባ ናይ ትምህርቲ ምርጫታት ኣብቲ ናይ ሀርኖሳንድ ወብሳይት ኣንብብ።

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብቲ ኮሙናዊ ትምህርቲ ንዓበይቲ፡ ሽወደን ንወጻእተኛታት፡ ኤስኤፍኢ ኪውሰድ ይከኣል፡ ከምኡውን ነቶም ሓደስቲ መጻእቲ ምልላይ ምስ ማሕበረሰብ ዚብል ፕሮግራም ኣሎ። ነቲ ዚደሊ፡ ኣብ ሀርኖሳንድ ህዝባዊ ኮለጅውን ኤስኤፍኢ ይውሰድ እዩ። ኣብቲ ኮሙናዊ ትምህርቲ ንዓበይቲ ብመሰረታውን ካልኣይ ደረጃውን ጽፍሕታትውን ኪውሰድ ይከኣል እዩ። ብካልኣይ ደረጃ ትምህርቲውን ሞያዊ ስልጠና ኣሎ። ኣብ ሀርኖሳንድ ነቶም ስንክልና ዘለዎም ለርቩክስ እተባህለ ፕሮግራም ኣሎ።

ንስራሕ ኣድላዪ ዝኾነ ስልጠና ክትወስድ ትደሊዶ? ምናልባት እቲ ሞያዊ ኮለጅ ንኣኻ ኪኸውን ይኽእል ይኸውን። ኣብ Heta Utbildningar Yrkeshögskolan i Härnösand ተዮሪ ምስ ተግባር ዚሕውስ ስልጠና ኣሎ። ካብ ሀርኖሳንድ መገዲ 45 ደቓይቕ ብማኪና ወይ ብኣውቶቡስ፡ ንኣኻ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ክትምሃር እትደሊ እተፈላለየ ዕድላት ዘለዎ Mittuniversitetet ኣሎ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ሀርኖሳንድ Södra Sundet እተባህለ ወረዳዊ ማእከል ጥዕና ኣሎ። ኣብኡ ናይ ህጻናት ማእከል ጥዕና፡ ናይ ሕማም ሽኮር ነርስ፡ ናይ መግብን ምውስዋስን ሕክምና ኣሎ። ኣብ ሀርኖሳንድ ክልተ ብሕታውያን ሆስፒታላት ኣለዋ፤

  • Öbacka vårdcentral - ምስ ዞባዊ ነርሳት፡ ሓኪም፡ ናይ ምውስዋስ ሓኪም፡ ናይ ስራሕ ሓኪም ከምኡውን ናይ ህጻናትን ኣደታትን ማእከላት ጥዕና።
  • Johannesbergs vårdcentral-ኣብ ማእከል ዚርከብ ማእከል ጥዕና ምስ ዞባዊ ሓኪም፡ ዞባዊ ነርሳት፡ ናይ ምውስዋስ ሓኪም፡ ናይ ስራሕ ሓኪም ከምኡውን ናይ ህጻናትን ኣደታትን ማእከላት ጥዕና።

ህዝባዊ ሕክምና ስኒ ካብቲ ማእከል ከተማ ውጽእ ኢሉ ይርከብ። ኣብ ሀርኖሳንድ ብዙሓት ብሕታውያን ናይ ስኒ ክሊኒካትውን ኣለዋ። ካብ ሀርኖሳንድ መገዲ 45 ደቓይቕ ብማኪና ወይ ብኣውቶቡስ፡ ሱንድቫልስ ሆስፒታል ዚብሃል ኣሎ።ንሱ ናይ ወረዳ ሆስፒታል እዩ። ናይ ህጹጽ ረድኤትን ካልእ ሓያሎ ንጥፈታትን የካይድ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ሀርኖሳንድ ኮምዩን ናይ ትርጉም ቤትጽሕፈት ኣለዎ። ንሱ ነቶም ተቐማጦ ሀርኖሳንድ ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ይረኽበሎም። እቲ ቤትጽሕፈት ትርጉም ኣካላዊ ትርጉም፡ ትርጉም ብተለፎን፡ ትርጉም ብመልእኽቲ፡ ትርጉም ሰነዳትን ብሮሹራትን የቕርብ። እቲ ናይ ትርጉም ኣገልግሎት በቲ ዚምልከቶ ትካል እዩ ቆጸራ ዝተሓዞ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ሀርኖሳንድ ምዕቡል ሓባራዊ መስመራት ኣለዎ። ካብቲ መንበሪ ቤትካ ንሰንትሩም ብኣውቶቡስ ብውሑድ ደቓይቕ ትበጽሕ። እቲ ሰንትሩምሊንየን ዚብሃል መስመር ኣውቶቡስ ኣየኽፍልን እዩ። ንሱ ናብ ዕዳጋ፡ ቤትንባብ፡ መሐምበሲን ማእከል ከተማን ይወስደካ። ብዛዕባዚ ብተወሳኺ ኣብ Din Tur ኣንብብ።

ካብ ማእከል ሀርኖሳንድስ (Härnösands Central) ብኣውቶቡስ ወይ ብባቡር ናብ ብዙሕ ቦታታት ትኸይድ።

ካብ  ሀርኖሳንድ መገዲ 35 ደቓይቕ ብማኪና ወይ ብኣውቶቡስ፡ ናብ ሱንድስቫል ቲምሮ መዓርፎ ነፈርቲ ትበጽሕ። ካብኡ ኣብ ሽወደን ጥራይ ዘይኮነስ ናብ ካልእ ሃገራትውን ክትገይሽ ትኽእል።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብቲ ካብ ሀርኖሳንድ 50 ኪ/መ ርሒቑ ዚርከብ ሱንድስቫል ዓቢ ናይ ዱር ኢንዱስትሪን ናይ ወረቐት ፋብሪካን ኣሎ። ካልእ ኢንዱስትሪን ዋኒንውን ኣሎ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ገጽ 1 ናይ 25

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Härnösand

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

24 468

ስፍሓት መሬት

1 100 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Sundsvall 50 km

Umeå 210 km

Stockholm 430 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ