Heby

ጥቓ ስቶክሆል፡ ኡፕሳላ፡ ቨስተሮስ፡ ኣርላንዳ እዩ ዚርከብ፡ ምስኣተን ድማ ግሩም ናይ ፐንደልቶግ ወይ ተመላላሲ ባቡር ኣገልግሎት ኣለዎ፡ ቅሳነትን  ሰላምንውን ኣለዎ። ኣብ ሀቢ ናይ ኣራዊት ዱር ኣሎ፡ ግሩም ገጠርን ወሓይዝን ኣኽራናትን ወሽመጣትን ኣህጉራዊ ፓርክን ንጡፋት ከተማታትን ሃብታም ማሕበራዊ ህይወትን።

መግለጺ ወይ ገለጻ

ሀቢ ከም ናይ ሀስትኮሙን ወይ ናይ ፈረስ ኮምዩን እያ እትፍለጥ፡ ኣብ ፍርቂ ሓጋይ ድማ ናይ ሰሙን በዓል ኣሎ።

መንበሪ-ገዛ

ናብ ሀቢ ግዓዝ

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኩርድ፡ ዓረብ፡ ፋርስ፡ ዳሪን ኪሩንዲን

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ሀቢን ኦስተርቮላን ናይ ምምሕዳር ከተማ ቤትጽሕፈት ኣሎ። ኣብ ሀቢ፡ ሞሮንጎቫ፡ ቪቲንገ፡ ተርንሾን ኦስተርቮላን ቤትንባብ ኣሎ። ኣብ ሀቢ ናይ ማሕበራዊ ምምሕዳር ቤትጽሕፈት ኣሎ፡ ከምኡውን ቤትጽሕፈት ዕዮ። ቤትጽሕፈት መድህን ኣብ ኡፕሳላ። ኣብ ሀቢ ናይ ስደተኛታት ሓጋዚ የልቦን ግን ኣብቲ ናይ ስደተኛታት መቐበሊ ኩርድ፡ ዓረብን ፋርስን ይዛረቡ እዮም። ኣብ ሀቢን ኦስተርቮላን ግሩም ናይ ሰከንድሃንድ ድኳን ኣሎ። ኣብ ኡፕሳላ ኢከያ ኣሎ። ኣብ መብዛሕትኡ ከተማታት ግሮሰሪታት ኣሎ። ኣብ ሞሮንጎቫ Lågprisvaruhuset Karlson.se ኣሎ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ናይቲ ኮምዩን barnomsorgen.

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

Skolor ኣብ ሀቢ

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብ ሀቢ ናይ ምሉእ ህይወት ምህሮ ማእከል (CLL) ኣሎ።

ኣገልጎት ጥዕና

Hälso-och sjukvård ኣብ ሀቢ

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ኣብ ኡፕሳላ

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ብዛዕባ kollektivtrafik ኣንብብ

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ቤትምኽሪ ወረዳ ኡፕሳላ፡ ኣርላንዳ መዓርፎ ነፈርቲ፡ ትምህርቲ ስልጠና ኣብ ኡፕሳላ ኮምዩን።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ገጽ 1 ናይ 790

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Heby

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

13 582 (2011)

ስፍሓት መሬት

1 170 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Uppsala 45 minuter

Stockholm 80 minuter

Västerås 60 minuter

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ