Huddinge

ምምሕዳር ከተማ ሁድንገ፡ ካብ ከተማ ስቶክሆልም ብቐጥታ ንደቡብ ይርከብ። እዚ ምምሕዳር ከተማ’ዚ፡ ካብ ኣውራጃ ስቶክሆልም ካልኣይ ዝዓበየ ምምሕዳር ከተማ ከኣ’ዩ። ምምሕዳር ከተማ ሁዲንገ እቲ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ሳሕቲ ዝርከብ፡ ነጻ ክፉት መሬትን መሳጢ ተፈጥሮኣዊ ከባቢታትን፡ ዝርከቦ ምምሕዳር ከተማ እዩ። ዝተፈላላየ ዩኒቨርስታትን ኣብ ዞባ ስካንድናቭያ ዝዓበየ ማእከል-ዕድጊ ዝኾነ ኩንገንስኩርቫን፡ ኣብቲ ክፋል ናይ’ዚ ምምሕዳር ከባቢ’ዚ ዝኾነ፡ ፍሌምንስበሪ ይርከብ። ምምሕዳር ከተማ ሁዲንገ፡ ብሃገር ደረጃ ክርአ እንከሎ፡ ዝበዝሐ ካልእ መቦቆል ዘለዎም ተቐማጦ ዝርከብዎ፡ ከባቢ እዩ። 1 ካብ 3 ተቐማጦ ናይ’ዚ ምምሕዳር ከተማ’ዚ፡ ተስዲዱ ናብ ሽወደን ዝመጸ ወይ ውን ወለዱ ካብ ሽወደን ወጻኢ ዝተወልዱ እዮም።

መግለጺ ወይ ገለጻ

​መንበሪ-ገዛ

ኣብ ከተማ ሁዲንገ፡ ነኣሽቱን ዓበይትን መንበሪ-ኣባይቲ ይርከብ። ሰለስተ-ርብዒ መንበሪ ኣባይቲ ኣብዚ ከተማ’ዚ፡ ኣባይቲ-ክራይ እዩ። ኣብዚ ከተማ’ዚ ምንበሪ-ገዛ ንምርካብ ዝግበር መስርዕ ወይ ሪጋ ነዊሕ ግዜ ክወስድ ይኽእል። ምምሕዳር ከተማ ሁዲንገ ባዕሉ ዝውንኖ ትካል ክራይ-ኣባይቲ የብሉን። ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ዝካረ-ኣባይቲ ግን ብመንገዲ ትካል ክራይ-ኣባይቲ ከተማ ስቶክሆልም ኣቢሉ ኣብ ምልክታ ከም ዝወጽእ ይገብሮ።

Torghandel och människor på torg i Huddinge

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ተቐማጦ ከተማ ሁዲንገ፡ ካብ 150 ዝተፈላለያ ሃገራት ዝመጹ እዮም። መብዛሕትኦም ኣብዚ ከተማ ዝነብሩ ካብ ሃገራት ዒራቕ፡ ፊንላንድ፡ ቱርኪ ከምኡ ውን ፖላንድን፡ ተሰዲዶም ዝመጹ እዮም። እቶም ቋንቋ ኣዴታቶም ካልእ ቋንቋ ዝኾነ ህጻናትን መንእሰያትን ከኣ፡ ናይ ቋንቋ-ኣደ ትምህርቲ ከም ዝወሃቦም ይግበር። ኣብዚ እዋን’ዚ፡ ኣብ ከተማ ሁዲንገ ትምህርቲ ቋንቋ-ኣደ ብ 40 ዝተፈላለየ ቋንቋታት ይወሃብ።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ምምሕዳር ከተማ ሁዲንገ፡ 400 ንጥፋት ማሕበራት ኣለዋ። እዘን ማሕበራት እዚኣተን ነኣሽቱን ዓበይትን ኣባላት ኣለወን። ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ፡ ኣብ መዝገብ-ማሕበራት ኣቲኹም ምስ ዝምባሌታትኩም ዝሳነያ ማሕበራት፡ ክትደልዩ ትኽእሉ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ማሕበራዊ-ኣገልግሎት፡ ማለት፡ ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ፡ ቤት-ጽሕፈት ዕዮ (ኣርበትስፎርመድሊንገን፡ ቤት-ጽሕፈት ማሕበራዊ ጉዳያት፡ ቤት-ንባብ ወዘተ ኣብ’ዚ ምምሕዳር ከተማ’ዚ ኣለኩም። ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ከተማ ሁዲንገ፡ ድኳናትን ኣብያተ-መግብን ዝርከቦ ማእከል-ዕድጊ (ሰንትሩም) ኣለኩም። ሓድሽን ዘገልገለን ንብረት ወይ ውን ክዳውንቲ ክትገዝኡ ምስ እትደልዩ፡ ኣብ ቀረባ ኣብ ከባቢኹም ኣለኩም። ኣብ ውሽጢ ሓጽር ግዜ ውን ብባቡር ናብ ስቶክሆልም ብምኻድ ዝሰፍሐ ናይ ዕዳጋ ማእከለት ክትረኽቡ ትኽእሉ።

Barnboksavdelningen på biblioteket

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ነቶም ካብ 1 ክሳን 5 ዝዕድሚኦም ህጻናት፡ ኣድላዪ ምስ ዝኸውን፡ ናይ መውዓሊ ህጻናት ቦታን ማእከል ክንክን ህጻናትን ኣሎ። ኣብ ከተማ ሁዲንገ ብኣማኢት ዝቍጸራ መንግስታውን ናይ ብሕትን መውዓሊ-ህጻናት ኣለዋ። ኣብቲ ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት ክትወዳድሩሉ ትኽእሉ ያምፎር-ሰርቪስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ገጻት ኢንተርነት ኣቲኹም ብሉጻት መውዓሊ-ህጻናት ኣየኖት ምዃነን ክትርእዩ ትኽእሉ።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ከተማ ሁዲንገ ኣስታት 30 ዝኾና ናይ መባእታዊ-ደረጃን 6 ናይ ካልኣይ-ደረጃን ኣብያተ ትምህርታት፡ ኣለዋ። ገሊአን መንግስታውያን ክኾና እንከለዋ ዝተወሰና ከኣ ብሕታውያን እየን። ከም ወለዲ መጠን ንደቕኹም ትምህርቲ ክትመርጹሎም መሰል ኣለኩም። ኣብቲ ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት ክትወዳድሩሉ ትኽእሉ ያምፎር-ሰርቪስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ገጻት ኢንተርነት ኣቲኹም ብሉጻት ናይ መባእታዊ-ደረጃ ኣብያተ-ትምህርቲ፡ ኣየኖት ምዃነን ክትርእዩ ትኽእሉ።

ሓደስቲ ስደተኛታት ዝኾነ ህጻናት ትምህርቲ ቅድሚ ምጅማሮም፡ ብግቡእ ንኽጅምሩ ተባሂሉ፡ ካብ ትካል ድጋፍ ንሓደስቲ (ሪሱሽ-ሰንትሩም ፎር ኒኣንላንዳ ኢኖም ፎሽኩላ ኦክ ስኩላ) ድጋፍ ይግበረሎም። ንምጅማር ትምህርቲ ናይ ደቕኹም ዝምልከት ሕቶታት ምስ ዝህልወኩም ምስ’ዚ ትካል’ዚ ክትዘራረቡ ኣለኩም።

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብ ከተማ ሁዲንገ፡ ክመሃር ንዝደሊ ሰፊሕ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ኣሎ። እቲ ብምምሕዳር ከተማ ዝምእከል፡ ክፍሊ ትምህርቲ ንዓበይቲ ወይ ኣባጽሕ፡ ቩክስ-ሁዲንገ፡ ተባሂሉ ይጽዋዕ። እዚ ማእከል’ዚ፡ ነቶም ትምህርትኹም ከተሓድሱ ወይ ውን ክብ ከተብልዎ ንእትደልዩ ሰባት፡ ዝተፈላለየ ዕድላት ሓቊፉልኩም ይርከብ። እዚ ትምህርታዊ ማእከል’ዚ፡ ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃታት ትምህርቲ ኣለዎ። ብዜካ’ዚ ኣብዚ ትካል’ዚ ውን፡ ቀጥታ ስራሕ ክትረኽቡሉ ትኽእሉ ሞያዊ ትምህርታትን ካልእ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ንምምሃር ዝሕግዘኩም ትምህርታት ውን ኣለዎ።

እቶም ናብ ሽወደን ዝመጻእኩም ሓደስቲ ስደተኛታት ውን ኣብዚ ማእከል-ትምህርቲ’ዚ፡ ኣብ መደብ ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ንሓደስቲ (ኤስ.ኤፍ.ኢ) ክትሳተፉ ትኽእሉ። ኣብተን ኣብ ፍሌምንስበሪ ዝርከባ ዩኒቨርሲታት (ሶደርቶርን፡ ካሮሊንስካን ኩንግሊጋ ዩኒቨርስትን) ኣስታት 20000 ተመሃሮ ይመሃሩ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ከተማ ሁዲንገ፡ ናይ ዩንቨርስቲ-ህስፒታል ትክረብ። ኣብዛ ሆስፒታል’ዚኣ፡ ህጹጽ ሕክምናዊ ኣገልግሎታት ይወሃብ። ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ከተማ ሁዲንገ፡ ብርክት ዝበላ፡ ነኣሽቱ ጥዕናዊ-ማእከላት ኣለዋ። ኣብቲ ብ 1177 ዝፍለጥ ማእከል ጥዕናዊ-ምኽሪ ብምድዋል ወይ ውን ኣብ መርበብ-ሓበሬታኦም ብምእታው ዝተፈላለየ መልሲ ንሕቶታኩምን ምኽርን ክትረኽቡ ትኽእሉ። ኣብዚ መርበብ-ሓበሬታ’ዚ፡ ንሕክምናዊ ክንክን ኣገልግሎት ጥዕናን ኣብ ኣውራጃ ስቶክሆልም፡ ሰፊሕ ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ናይ ቋንቋ ሽወደን ሕጽረት ምስ ዝህልወኩም፡ ምስ መንግስታዊ ትካላት ኣብ እትገብርዎ ርኽክባት ተርጓሚ ክግበረልኩም፡ መሰል ኣለኩም።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ካብን ናብን ከተማ ሂዲንገ ዳርጋ ስሉጥ ኣገልግሎታት መጎዓዝያ ኣሎ ክበሃል ይከኣል። ካብ ሁዲንገ ናብቲ ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ከተማታት ከም ንኣብነት ስቶክሆልም፡ ብባቡራት ወይ ውን ኣውቶቡሳት ዞባ ስቶክሆልም (ኤስኤል) ክትጎዓዙ ትኽእሉ። ኣበየናይ ከባቢ ናይ ከተማ ሁዲንገ ትነብሩ ኣብ ግምት ብምእታው፡ ናብ ማእከል ከተማ ስቶክሆልም ካብ 15 ክሳብ 20 ደቒቕ ኣቢሉ ይወስድ። ናብ ካልኦት ከተማታት ሽወደን ክትጎዓዙ ምስ እትደልዩ ውን ምስተን ኣብ ፍሌምንስበሪ ጠጠው ዝብላ ባቡራት ኤስ.ጀይ ክትጎዓዙ ትኽእሉ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

እቶም ዝዓበዩ ወሃብቲ-ስራሕ ኣብ ከተማ ሁዲንገ፡ እቲ ኣብ ፍሌምንስበሪ ዝርከብ ኣስታ 6500 ሰራሕተኛታት ዘልዎ ሆስፒታል ካሮሊንስካ፡ ከምኡ ውን እቲ ኣስታት 6000 ሰራሕተኛታት ዘለዎ ምምሕዳር ከተማ ሁዲንገን ይርከብዎም። ብካልኣይ ደረጃ ዝስርዑ ካልኦት ዓበይቲ ወሃብቲ-ስራሕ ካሮሊንስካ ዩኒቨርስቲን ኢኪያን ይርከብዎም። መብዛሕትኦም ተቐማጦ ከተማ ሁዲንገ ኣብተን ኣብ ከባቢ ዝርከባ ከተማታት እንዳተመላለሱ ይሰርሑ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Alla på Bergakungen väntar på dig om du är en engagerad förskollärare. Lärare i förskola/Förskollärare
Drifttekniker till Akademiska Hus i Huddinge Fastighetstekniker/Drifttekniker, fastighet
Ambassadörer till Sveriges största Elbolag Key account manager
Butikssäljare Circle K Skärholmen Syd , Deltidstjänst. (Vardagar+Helg) Bensinstationsbiträde/Servicebiträde
A Elektriker Stockholmsområdet sökes Installationselektriker
Barnvakt / nanny extrajobb Stockholm Huddinge 3 eftermiddagar / veckan Barnflicka/Barnvakt
Julextra Sälj / Kundservice / Lager Butikssäljare/Medarbetare, dagligvaror
Barnakutmottagning i Huddinge söker sjuksköterskor natt Sjuksköterska, grundutbildad
Senior Sales Telecom Avdelningschef, butik
Assisterande Avdelningschef TV / Foto Avdelningschef, butik
Ett roligt och givande arbete som personlig assistent i Tullinge! Personlig assistent
Personlig assistent åt en 35årig man i Segeltorp Personlig assistent
Sjuksköterska med intresse för internmedicin? Välkommen att söka till ... Sjuksköterska, grundutbildad
Sjuksköterska nattarbete på Njurmedicin / Endokrin avdelning i Huddinge Sjuksköterska, grundutbildad
Fritidspedagoger till Snättringeskolan Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Sjuksköterska sökes med erfarenhet från AVA Sjuksköterska, medicin och kirurgi
Fritidsledare med inriktning öppen verksamhet Fritidsledare
Undersköterska till bemanningspool i Stockholm Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Arbeta för kvinnor och flickors rättigheter - TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD - Medlemsvärvare, intresseorg./Telefonkommunikatör
Barnvakt / nanny extrajobb Stockholm Huddinge 1 - 3dagar / vecka Barnflicka/Barnvakt

ገጽ 1 ናይ 756

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Huddinge

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

ca 103 000

ስፍሓት መሬት

141,4 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Gränsar till Stockholms stad

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ