Hudiksvall

ሁዲክስቫል ኣብ መገዲ E4 ኮይና ካብ ሱንድስቫል ንደቡብ ኣስታት 80 ኪ.መ ካብ የቭለ ድማ ንሰሜን 130 ኪ.መ ርሒቓ ትርከብ። ኣብኡ ክፉት መንፈስ ዘለዎም ሰባት ትረክብ፡ ኣብቲ ህያው ዝኾነ ውርሻ ባህሊ ድማ እቲ ኣረጊት ምስቲ ዘመናዊ ተራኺቡ ትርእዮ። ሁዲክስቫል ናይ ሁዲክስቫል ኮሙን ከተማ እያ ግን ከኣ ብዙሓት ከተማታት ድማ ኣለዋ፡ ከም ኢገሱንድ፡ ደልስቡ ፉርሻ ካልኦትን። ኣብተን ከተማታት፡ ድኳናትን ባንክታትን ማእከላት ጥዕናን ሓኪም ስንን ወዘተ ይርከብ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

ሁዲክስቫል ብ1582 እተመስረተት ገምገም-ባሕራዊ ከተማ እያ። እቲ ናይታ ከተማ ቀንዲ ኢንዱስትሪ ንዓሳ ምግፋፍን መጎዓዝያ ባሕርን ኢደጥበብን ንግድን ይጥርንፍ። ናይ ዓሳ ኢንዱስትሪ ንኣማኢት ዓመታት ኣገዳሲ ምንጪ ኣታዊ ኮይኑ ኣገልጊሉ። ኣብታ ናይ ከተማ ገፈፍቲ ዓሳን ኣብቲ ኣረጊት ናይ ሞልየን ከተማን ናይቲ ዘመንቲ ተረፍ ክትርእይ ትኽእል።

መንበሪ-ገዛ

ኣብቲ ኮሙን ናይ ኮሙን ኣካራዪ ኩባንያ ከምኡውን ሓያሎ ብሕታውያን ኣካረይቲ ኣለዉ። ክራይ ገዛ ንምርካብ ሪጋ ወይ መስርዕ እንተ ደሊኻ ወይ ብመገዲ H-Bostäder ብዛዕባ ዘይተኻረየ ገዛ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ ኣብቲ ናታቶም መርበብ ኢንተርነት ክትደሊ ትኽእል።

ወይ ከኣ ኣብቲ ኮሙን ዘሎ ተወሳኺ ዘይተኻረየ ገዛውቲ ንምፍላጥ ነቲ ናይ ብሎከት መርበብ ኢንተርነት ብጽሓዮ

ኣብቲ ኮሙን ንዚዕደግ መሬት መስርዕ ኣሎ። ኣብቲ መስርዕ ወይ ሪጋ ኩሉ 18 ዓመት ዝዕድመኡን ቀዋሚ መንበሪ ቤት ዝደሊ እንተ ኾይኑን ኪኣቱ ይኽእል። ንሓንቲ ገዛ ሓንቲ መጠየቕታ እያ እትፍቀድ። ኣብቲ ናይቲ ኮሙን መርበብ ኢንተርነት - Tomtkön ብተወሳኺ ኣንብብ ወይ ድማ ኣብ ትሕቲ ህንጻ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ ሁዲክስቫል ሃብታምን እተፈላለየን ባህላውን ቋንቋውን ገጽታታት ክትርእይ ትኽእል። እተን ብብዝሒ ዚዝረባ ቋንቋታት ከኣ ዓረብ፡ ትግርኛ፡ ዳሪን ፋርስን እየን። ካልኦት ድማ ስዋሂልን ታሚንልን ስፓኛን እየን።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ሁዲክሳቫል ኮሙን ኣብ ብዙሕ ሰክቶራት ሃብታም ማሕበራዊ ህይወት ኣለዎ። እተን ማሕበራት ግሩም ናይ ትርፊ ግዜን ናይ ሓቢርካ ምንባርን ተኽእሎታት የቕርባ። ኣብ ትርፊ ግዜኻ እንታይ ክትገብር ከም እትኽእል ገለ ኣብነታት ትደሊዶ? ምልምማድ? ሓጋያዊ ስራሕ? ሓገዝን ደገፍን ትደሊዶ? እምበኣር ናብቲ hudiksvall.se/ung ዕዱም ኢኻ! ኣብ Uppleva-göra ብዝያዳ ኣንብብ.

እንታይ ክትገብር ከም ዘሎካ ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ ነቲ ናይ ሁዲክስቫል ቤትጽሕፈት ቱሪዝም ርኸቦ ወይ ከኣ ነቲ ናይ ሀልሲንግላንድስ ቤተመዘክርሀልሲንግላንድስግሊሲስቫለን ኦ.ቤ መርበብ ኢንተርነት ብጽሓዮ

ኣብቲ ናይ ኮሙን መርበብ ኢንተርነት ብዛዕባ ናይተን ኮሙናውያን ዋኒናት ሓበሬታ ትረክብ

ኣብ Hudiksvall.se ተወሳኺ ብዛዕባ ማሕበራት ኣሎ

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብቲ ሰንትሩም ብዙሓት ድኳናት ኣሎ። እተፈላለያ ቡቲካትን ባንክን ፋርማሲን ሲነማን ቤትንባብን ናይ ግሮሰሪ ድኳናትን ይርከብ። ገለ ቡቲካት ድማ ናይ ማእከላይ ምብራቕን እስያን መግብን ቀመማትን ይሸጣ።

ኣብቲ ምዕራባዊ ክፍሊ ከተማ ቤተጸሎት ኣሎ

ኣብተን ሸሞንተ ኣብያተንባብን ናይ ኣውቶቡስ ቤትንባብን ኣሸሓት መጻሕፍቲ፡ ናይ ድምጺ መጻሕፍቲ፡ ጋዜጣታት፡ መጽሔታትን ካልእ መራኸቢ ብዙሃን ብናጻ ትጥቀም።

ኣብ ሁዲክስቫል ሰንትሩም፡ ቤትጽሕፈት መራኸቢ ስራሕ ኣሎ። ኣብኡ ድማ ውሕስነት ካሳን፡ ቤትጽሕፈት ጥሮታን፡ ቤትጽሕፈት ቀረጽን ነናተን ኣገልግሎት ዓመዊል ኣለወን።

ድኳናት ኣብ ሰንትሩም ይርከቡ፡ ኣብ ማእከል ዕዳጋ እንዳ ወርቂ ወይ ጋለርያ ፊረን። ኣብቲ ሰንትሩምሃንደል ብምኻ ብዛዕባ ናይ ሁዲክስቫል ድኳናት ሓበሬታ ጠይቕ። እቶም ናይ ጥንቲ ኣቕሑ ዚደልዩ ድማ ነቲ ቡቲክ66 ይብጽሑዎ።

ብዙሕ ሰከንድሃንድ ድኳናት ድማ ኣሎ፡ ኣብኡ ድማ ኣቕሑን ናውቲ ክሽነን ክዳውንትን መሳርሕን ወዘተን ኣሎ። ኣብ ሁዲክስቫልን ፉርሻን ኤሪክስ​የልፐን ሮዳ ኮርሸት ኣሎ። ረሱርሰን ካፈ 7፡ ኣብ ሆስታሆልመን ቢስቶንድሰንተር ኣሎ፡ ዳካፖ ኣብ ፉሻ ከምኡውን ሰከን ኣብ ደልስቡ፡ ብብሎከት ኢንተርነት ጌርካ ድማ ሰከንድሃንድ ኣቕሑ ክትዕድግ ይከኣል።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ሁዲክስቫል ኮሙን ኣብ ሰለስተ ከባቢታት እተኸፍለ 30 ቅድመ-ኣብያተትምህርቲ ኣሎ። ደቡብ፡ ሰሜንን ምዕራብን። እቶም ብምኽንያት ኣካላውን ኣእምሮኣውን ምኽንያት ኣብ ዕቤቶም ፍሉይ ደገፍ ዚደልዩ ህጻናት ከከምቲ ኣድላይነቶም ደገፍ ኪረኽቡ ይኽእሉ።

ኣጸደ ህጻናትን ኣጸደ ህጻናት ስድራቤትን ዚምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ነቲ ናይ ኮሙን መርበብ ኢንተርነት ብጽሓዮ

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ሁዲክስቫል ኮሙን 3500 ተምሃሮ ዘለወን 17 መባእታውያን ኣብያተትምህርቲ ኣለዋ። ንሳተን ኣብ ሰለስተ ናይ ኣሃዱታት ፍክሊ ይምቀላ፡ ሰሜን፡ ደቡብን ምዕራብን

እተን ኣብያተትምህርቲ ፈጣሪነት ዘለዎ ኣከባቢ ኣለወን፡ ንሱ ድማ በቲ ክፉትነትን ብዝሓውነት ዘለዎ እተፈላለየ ዝንባሌታት የስተናግድ። ንዝርዝራዊ ሓበሬታ ነቲ ናይቲ ኮሙን መርበብ ኢንተርነት ብጽሓዮ።

ብሩማን ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ 14 ሃገራዊ ካልኣይ ደረጃዊ መደባት የቕርብ፡ ካብዚአን ድማ 9 ናይ ሞያ መደባት፡ 6 ከኣ ናይ ኮለጅ ምድላው መደባት እየን። እቲ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ዚውሃብ ሃገራዊ ትምህርቲ ሞያ ኣብኡ ይርከብ። ኣብቲ ኮሙን ግላዳ ሁዲክ-ዪምናሴትን ብሕታዊ ዝኾነ መባእታዊ ቤትትምህርትን ኣሎ።

ዕድላት ትምህርቲ

እቲ ኣብ ሁዲክስቫል ኮሙን ዚርከብ ትምህርቲ ኣባጽሕ ናይ ለርቩክስ ስልጠና፡ ማእከል ምዓለን ምህሮን - Culሞያዊ ኮለጅን ኤስ.ኤፍ.ኢን (ሸወደን ንስደተኛታት)። ኣብቲ ናይ ኣባጽሕ ትምህርቲ መርበብ ኢንተርነት፡ ዝያዳ ከተንብብ ትኽእል።

ኣብ ሁዲክስቫል፡ ናይቲ ቦታ ኮለጅ ኣሎ። ኣብ Cul ነቲ ኮለጃትን ዩኒቨርሲታትን ብርሕቀት ዚምህራኦ መብዛሕትኡ ስልጠናታት ክትምሃሮ ትኽእል። ኣብ Cul ናይ ኮለጅ ደረጃ ምምሃር ማለት ንዩኒቨርሲቲ ወይ ኮለጅ ተመዝጊብካ ማለት እዩ፡ ንኣብነት፡ ናይ የቭለ ኮለጅ፡ ግን ነቲ ገና ኣብቲ Cul ትምሃር ማለት እዩ።

እቲ ወረዳዊ ምምሕዳር ነቲ ህዝባዊ ኮለጅ ናይቲ ኮሙን የካይዶ፡ ከምኡውን ነቲ ፉርሻ ኮለጅ ናይ ፉርሻ።

ኣብ ሽወደን ክትምሃር ይከኣል እንተ ኾይኑ ወይ ፕሮግራም ወይ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ናይ ዩኒቨርሲቲ ኣድሚሽንስ ምምራጽ ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብዚ ጠውቕ

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብተብ ናይቲ ኮሙን እተፈላለያ ከተማታት ሁዲክስቫል፡ ኢገሱንድን ደልስቡን ሓያሎ ማእከላት ጥዕና ይርከባ። ንሳተን በቲ ኣውራጃዊ ባይቶ ከምኡውን ብብሓዊ ቤትምኽሪ ይካየዳ። ኣብቲ ቦታ ናይቲ ወረዳ ክልተ ናይ ህጹጽ ሆስፒታላት ኣለዋ፡ ኣብአን ድማ እቲ ናይ ሽወደን ዝማዕበለ ክፍሊ ኤክስረይ ኣሎ።

ክንክን ስኒ ኣብቲ ወረዳዊ ምምሕዳር ይርከብ፡ ብሕታዊ ሓኪም ስኒ ድማ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ናይቲ ኮሙን ይርከብ።

ኣብቲ ናይ ወረዳዊ ቤትምኽሪ የቭለቦሪ መርበብ ኢንተርነት ብዛዕባ ማእከል ጥዕና፡ ሆስፒታልን ክንክን ስንን ፋርማሲን ተወሳኺ ሓበሬታ ኣሎ።

ሓገዝ ንህጻናትን መንእሰያትን

BRIS ብሪስ ናይ ህጻናት መሰል ኣብ ሕብረተሰብ፡ ቍጽሪ ተለፎን 116 111 ከም ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድመኻ ብዛዕባ እትሓስቦ ወይ ሕገዝ እትደልየሉ ነገራት ምስ ሓደ ኣማኻሪ ክትዘራረብ ትኽእል (ብንጻ)

እቶም ኣባጽሕ ኮይኖም ብዛዕባ ህጻናት ኪዛረቡ ዚደልዩ ኣብ 0771505050 ደዊሎም ብዛዕባ ዘገድሶም ነገራት ወይ ዘድልዮም ሓገዝ ምስ ሓደ ኣማኻሪ ኪዛረቡ ይኽእሉ (ብናጻ)

ናብ ደቀንስትዮ ዝዓለመ ዓመጽ - ማሕበር መዕቆብ ደቀንስትዮ Kvinnojouren Vändpunkten፣ ጸገምካን ተመክሮኻን ንእሽቶ ወይ ዘይጠቅም ኣይኮነን

ኣብ ቤትሰብ ዝፍጠር ዓመጽ። እቲ ናይቲ ኮሙን ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንደቀንስትዮ ንምሕጋዝ ይነጥፍ። ናባና ምጽኣ!

ንናይ ደቀንስትዮ ናይ ሰላም መስመር ተለፎን ናይ ደገፍ መስመር እዩ፡ ነቶም ብምፍርራህን ዓመጽን ጾታዊ ጎበጣን ዝሓለፉ ድማ የገልግል

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ኣብቲ ምስ ሰበስልጣን እትራኸበሉ ግዜ፡ ቋንቋ ሽወደን ዘይትዛረብን ዘይትርዳእን ምስ እትኸውን ናይ ተርጓማይ ሓገዝ ንኺህልወካ መሰል ኣሎካ

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

እቲ ናይ መጎዓዝያ መስመራት ግሩም እዩ፣ ብባቡርን በተን ናይ ነዊሕ ጕዕዞ ኣውቶቡሳትን (Xtrafik, SJ, Y-buss ከምኡውን Härjedalingen)

ቲከታት ንተምሃሮ ሕሱር እዩ። ንቲከት ኣብዚ ኣቐዲምካ ኣዝዝ

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ናይ ውልቅኻ ዋኒን ንምጅማር ፍቓድ ወይ ናይ ምህናጽ ፍቓድ ትደሊዶ? ኣብቲ ናይቲ ኮሙን መርበብ ኢንተርነት ኣንብብ ወይ ከኣ ኣብቲ HNA እቶ። እቲ ቤትጽሕፈት ዕቤት ንእተፈላለየ ቢዚነሳት እንታይ ፍቓድ ከም ዘድሊ ኪሕብረካ እዩ። ብዛዕባዚ ኣብ Business Sweden ወይ ኣብ Work in Sweden መርበብ ኢንተርነት ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል።

ኣብዚ፡ ናብቲ ኣብ ዞባ የቭለ ዚርከብ ወሃብ ስራሕ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታታት ዚመርሕ መላግቦ ኢንተርነት (ሊንክ) ኣኪብና ኣሎና።

ኣብቲ ናይ ኮሙን መርበብ ኢንተርነት፡ ኣብ Arbetsförmedlingens webbplats ወይ ኣብ Blocket

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Undersköterska till klinisk kemi och transfusionsmedicin i Norra Hälsinglan Undersköterska, vård- o specialavd. o mottagning
Servicemedarbetare Hudiksvall Sjukhusstädare
Restaurangbiträde Restaurangbiträde
Undersköterska med erfarenhet från vårdcentral. Undersköterska, vård- o specialavd. o mottagning
MEDCURA SÖKER SPECIALISTLÄKARE TILL HUDIKSVALL / LJUSDAL Specialistläkare
MEDCURA SÖKER SPECIALISTLÄKARE TILL ÖPPENVÅRDSMOTTAGNINGEN I HUDIKSVALL Specialistläkare
Psykiatrisjuksköterska sökes till Hudiksvall Sjuksköterska, psykiatrisk vård
IVA - sjusköterskor sökes till Hudiksvall Intensivvårdssjuksköterska
Dialyssjuksköterskor sökes till mottagning i Hudiksvall Sjuksköterska, grundutbildad
Sjuksköterska sökes till akuten i Hudiksvall Sjuksköterska, grundutbildad
Produktionstekniker inom skärande bearbetning till Sunfab Produktionstekniker, maskin/verkstad
Undersköterska till glada Hudik Undersköterska, vård- o specialavd. o mottagning
Enhetschef inom funktionsnedsättning Enhetschef inom social omsorg
Skolsköterskor till Centrala elevhälsan Skolsköterska
Samordnare - Serviceenheten Hälsingland Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Undersköterskor till medicinavdelningen i Hudiksvall Undersköterska, vård- o specialavd. o mottagning
Te Crea Care söker sjuksköterska till hjärtavdelning Sjuksköterska, grundutbildad
Personlig assistent ca 75% tjänst Personlig assistent
AnnSam söker sjuksköterskor till HIA i Hudiksvall Sjuksköterska, grundutbildad
Fysioterapeut till fysioterapi specialistvård Hudiksvall Fysioterapeut/Sjukgymnast

ገጽ 1 ናይ 6

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Hudiksvall

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

37 000

ስፍሓት መሬት

2 745 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Stockholm 297 km

Göteborg 641 km

Malmö 905 km

Sundsvall 83 km

Gävle 130 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ