Karlsborg

ናይካርልስቦሪዓቢጸጋእቲግሩምዝኾነኣከባቢእዩ። ንሳኣብግሩምተፈጥሮንብዙሕቀላያትንዘለዎቦታእያእትርከብ። ካርልስቦሪኮምዩንእተፈላለየባህልን፡ ንባህልንመዘናግዕንዚኸውንድማፍሉይታሪኻዊስፍራታትንመራኸቢቦታታትንኣለዋ። እዚድማምሉእዓመትእተፈላለየተመክሮታትይህብ። ተቐማጦካርልስቦሪንጡፋትንኣሳተፍትንመሃዝትንብምዃኖምነቲናይቲኮምዩንህይወትብቑዕይገብሩዎ። በዚመሰረትዚከምባህላውንመዘናግዕንኮምዩንንዓብንእናዕበናድማንኸይድኣሎና።

መግለጺ ወይ ገለጻ

​መንበሪ-ገዛ

Kvinna på trappa som njuter av solen 

ኣብካርልስቦሪእተፈላለየመንበሪኣባይቲኣሎ። መብዛሕትኡመንበሪኣባይቲኣብቲጥቓውቁብተፈጥሮኮይኑናብማይዝቐረበእዩ። ናብስራሕንቤትትምህርትንድማብብሽግለታንብእግርንኪኽየድይከኣል።

ኣብቲናይቲኮምዩንወብሳይትብዛዕባኣካረይቲ፡ ናይኣባይቲማሕበራትንደላሎንሓበሬታይርከብ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብቲኮምዩንካብኩሉክፍሊዓለምዝመጹሰባትኣለዉ። ኣብቲኮምዩንዚዝረቡቋንቋታትከምኣብነትንምጥቃስ፤ ዓረብ፡ ዳሪ፡ ፋርስ፡ ሶማሊ፡ ሩስያ፡ ትግርኛ፡ ታይላንድ፡ ሆላንድ፡ ኖርቨድያን፡ ጀርመን፡ ፊንላንድንእንግሊዝን።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብካርልስቦሪሓያሎኣብያተክርትያንኣለዋ፡ ከምሽወደናዊትቤትክርስትያን፡ ፐንትኮስትቤትክርስትያንንሚስዮንቤትክርስትያንን።

ኣብዚ፡ ሃብታምማሕበራዊናብራኣሎ፡ ከምናይስፖርትንባህልንማሕበራት፡ ከምኡውንናይረድኤትማሕበራትከምቀዪሕመስቀልንሀለፕ ዘ ቺልድረንን። ኣብቲደብተርማሕበራት፡ ንኣኻዚምሽኡማሕበራትክትደሊትኽእል።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

Karlsborg 

ሽሕኳንእሽቶእንተኾነት፡ ኣብቲኮምዩንሓያሎኣብያተመግብንካፈታትንኣሎ። ኣብኡካብፒሳጀሚርካክሳዕእስያዊወይሓቀኛብሉጽመግቢክትበልዕትኽእል።

ቡንደስዚብለካእንተኾይኑድማብዙሕግሩምዝኾነካፈታትኣሎ።

ኣብቲቡቲካትበብዓይነቱክዳውንትንናይገዛንስፖርትንኣቕሑኣሎ። ምውጋይትፈቱእንተኾንካድማሓያሎሰከንድሃንድድኳናትንሓራጃትንኣሎ።

ኣብማእከልካርልስቦሪብዙሕዓይነትመጻሕፍቲዘለዎቀንዲቤትንባብኣሎ። እቲቤትንባብኣብኡንደናስንመልትሮፕንጨንፈርኣለዎ።

ንስፖርታዊንጥፈታትብዚምልከትናይሞሊደንመሐምበስንስፖርታዊመሳለጥያታትንኣሎ። ንጉያንብሺግለታንዙረትንዘገልግልብዙሕመገድታትኣሎ።

ኣብማእከልካርልሶቦሪ፡ ማሕበራዊቤትጽሕፈት፡ ፋርማሲንባንክንእውንኣሎእዩ።

ቤትጽሕፈትዕዩ፡ ቤትጽሕፈትመድህንንቤትጽሕፈትቀረጽንኣብታካብካርልስቦሪ 45 ኪ/መ ርሒቓእትርከብኾቭደኣብያተጽሕፈትኣለወን።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

Barn som leker med boll 

ኣብካርልስቦሪኣብያተትምህርቲህጻናትን ን1-5 ዝዕድመኦንህጻናትድማዚኣልሊንጥፈታትንኣሎ። ነቶምወለዶምዚስርሑብምዃኖምቅድምንድሕርንትምህርቲምእላይዘድልዮምዕድመኦምኣብመንጎ 6-12 ዝኾኑህጻናትናይዕረፍቲገዛኣሎ።

ፋሚልየሰንትራለንብዮርከን Familjecentralen Björkenወለድንህጻናትንዕዱማትዚኾኑሉክፉትቤትትምህርቲህጻናትእዩ።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

Barn som gungar 

ኣብካርልስቦሪ ን6 ክሳዕ 15 ዓመትዝዕድመኦምህጻናትዘገልግሉኣብያተትምህርቲኣለዉ። ኣብዚናይዕረፍቲኣጸደኣሎ። ንሱነቶምኣብትምህርታዊዓመት 6 ክሳዕ 18 ዓመትዘለዉህጻናትገለምሸታትክፉትእዩ።

ነቶም 16ን ካብኡንላዕልንዝዕድመኦምመንእሰያትኣብቲከባቢካርልስቦሪዘለዋከተማታትካልኣይደረጃኣብያተትምህርቲኣሎ። መብዛሕትኦምናብናይኾቭደወይናይቲብሩካልኣይደረጃቤትትምህርቲይጎዓዙ።

ዕድላት ትምህርቲ

ዓበይቲsfi(ሽወደንንወጻእተኛታት) ኮምቩክስሰርቩክስንኪመሃሩይኽእሉ። ኣብቲኮምቩክስዝሰማምዓካዓይነትትምህርቲክትረክብዓቢተኽእሎኣሎ። ነቲኣብእተፈላለየጽፍሒዘሎትምህርቲክትሓዋውሶትኽእልከምኡውንትምህርቲምስመጻኢስራሕከተዛምዶትኽእል።

ኣገልጎት ጥዕና

ምስክሊኒክ፡ ናይኣደታትክሊኒክ፡ ናይህጻናትጥዕናክሊኒክንሕክምናስንንንምርኻብናይቲከባቢጥዕናማእከልኣሎ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ሓባራዊትራፊክናብኾቭደብድሕሪኡብኻልእባቡርናብንኣብነትዮተቦሪንስቶክሆልምንየኺደካ።
ኣብቲከባቢናቨስትራፊክእዩነቲሓባራዊትራፊክዘካይዶ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ካርልስቦሪኮምዩንናይቲኮምዩንዝዓበየወሃብስራሕእዩ። ኣብዘንዝመጻዘለዋ 10 ዓመታት፡ ሓደሲሶሰራሕተኛታትካርልስቦሪኮምዩንጥሮታኪኣትዉእዮም።

ስለዚብዙሕናይስራሕዕድላትኪህሉእዩ። ብፍላይኣብክንክንጥዕናንምእላይን።

ኣብቲኮምዩን”Nyföretagarcentrum” ዚብሃልነቶምናይባዕሎምዋኒንኪጅምሩዚደልዩናጻምኽሪዚህብትካልኣሎ።

ኣብቲኮምዩንዝዓበያወሃብቲስራሕ፤ ቮልቮ፡ ቨስትራ፡ ዞባዮተቦሪንምክልኻልሚኒስተርንእየን።

ንዝያዳሓበሬታብዛዕባናይቲከባቢቁጠባዊህይወትኣብዚወብሳይትዚ karlsborgsutveckling.se.ተወሳኺኣንብብ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ገጽ 1 ናይ 27

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Karlsborg

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

6 783

ስፍሓት መሬት

406 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Skövde 40 minuter

Jönköping 60 minuter

Örebro 60 minuter

Göteborg 2,5 timmar

Stockholm 3,5 timmar

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ