Karlstad

ርልስታድ ኣብቲ ናይ ክላርኣልቨን ደልታ ጥቓ ናይ ቨነርን ሰሜናዊ ገማግም፡ ኣብ መንጎ ስቶክሆልምን ኦስሎን ትርከብ፡ ናይ ሽወደን መበል 21 ዝዓበየት ኮምዩን ከኣ እያ። ካርልስታድ ኣብ ቨርምላንድ እትርከብ ናይ መንበሪ ከተማ እያ፡ ኣብኣ ድማ ንኹሉቲ ዞባ ዘርብሕ ኣገልግሎት ኣለዋ። ናይ ካርልስታድ ዞባ ብካርልስታድን ብኻልኦት ኣርባዕተ ከባቢ ኮምዩናት፡ ማለት ፉሽሃጋ፡ ግሩምስ፡ ሃማረን ኪልን ዝቖመ እዩ። ካርልስታድ ኣብ ሽወደን እቲ ብዕድመ ዝነኣሰ ዩኒቨርሲቲ ኣሎ። 12,500 ተመሃሮ ከኣ ኣለዉዎ። ንሳቶም መምህራን፡ ኢንጂኒር፡ ስነቁጠባውያንን ነርስን ንምዃን ይምሃሩ። ኣብዚ፡ ዓበይቲ ሆስፒታላትን ትካላት ሰበስልጣንን ንኣብነት ከም ኮንሱመንትቨርክን ሚንዲግሀተን ኣለዋ። ንናይቲ ህዝቢ ሓለዋን ድልውነትን።

መግለጺ ወይ ገለጻ

Älv som går genom Karlstad

​​መንበሪ-ገዛ

ኣብ ካርልስታድ መንበሪ ቤት ትደሊዶ? ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ናይ ኪራይ ኣባይቲ ቤትጽሕፈትን ናይ ኣባይቲ ወነንትን ዝርዝር ኣኪብና ኣሎና።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ዓረብ፡ ዳሪ፡ ኩርድ/ሶራኒ፡ ሶማሊን ፋርስን።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብቲ ደብተር ማሕበራት ብዛዕባ ውሱናት ማሕበራት ክትደሊ ትኽእል። ኣብቲ ከባቢ ኣየነይቲ ማሕበር ንጥፍቲ ምዃና ድማ ሓበሬታ ትረክብ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ​​​

ሶላረቱርን ናይ ካርልስታድ ዝዓበየ ሰከንድሃንድ ቡቲክ እዩ። ኣብኡ ንገዛ ዝኸውን ዘገልገለ ኣቕሑ ትረክብ። ኣብኡ ካብ ዚርከብ ኣቕሑ ንምጥቃስ፤ ኣቕሑ ገዛ፡ መጻሕፍቲ፡ ኤለክትሮኒክ፡ መሳርሒ፡ ስእልታት፡ ናይ ክሽነ ኣቕሑን ክዳውንትን። ካብኡ ክትዕድግ ከሎኻ ነቲ ኣከባቢውን ኣስተዋጽኦ ትገብረሉ ኣሎኻ ማለት እዩ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ውላድካ ሓደ ዓመት ምስ መልአን ንስኻ ድማ ትመሃር ወይ ትሰርሕ እንተ ኾንካ፡ ቤትትምህርቲ ህጻናትን ናይ ስድራቤት መውዓልን ቀሪብናልካ ኣሎና። ውላድካ ስለስተ ዓመት ምስ መልአ ድማ እቲ ኮምዩን ኣብ ሰሙን 15 ዘይክፈሎ ሰዓታት ይውፍየልካ። እዚ፡ ህዝባዊ ቤትትምህርቲ ህጻናት ይብሃል።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ካርልስታድ ንስኻ ከም ወላድን ከምኡውን ውላድካ ብሓደ ኴንኩም ነቲ ውላድ ዚሰማምዖ መባእታ ቤትትምህርቲ ክትመርጹ ትኽእሉ። ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ወይ ካልእ ቤትትምርህቲ ክትመርጽ ትኽእል። ኣብ ካርልስታድ ኣስታት 30 መባእታ ኣብያተትምህርቲ ኣሎ። መብዛሕትኡ ድማ በቲ ኮምዩን ይመሓደር። ይኹንምበር ሓያሎ ብሕታዊ ኣብያተትምህርቲ ድማ ኣሎ። ውላድካ ኣብ 6 ዓመት ዕድመኡ መባእታ ቤትትምህርቲ ኪጅምር መሰል ኣለዎ።

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብቲ ኣብ ካርልስታድ-ሃማሮ ናይ ዓበይቲ ኮሙናዊ ትምህርቲ፡ ናይ መባእታን ካልኣይ ደረጃን ኮርሳት፡ ናይ ሞያ ኮርሳት፡ ሽወደን ንወጻእተኛታት (SFI) ከምኡውን ፍሉይ ስልጠና ንዓበይቲ ክትወስድ ትኽእል።

ናይ ሞያ ኮለጅ ድሕሪ ካልኣይ ደረጃ ዘሎ ትምህርቲ እዩ። ኣብኡ ቅድን ስፌትን ክትመሃር ትኽእል። ተዮሪ ምስ ግብሪ እተኣሳሰረ እዩ፡ መብዛሕትኡ እቲ ትምህርቲ ድማ እናሰራሕካ ተምሃር ዚብል መደብ ኣለዎ (LIA)። ኩሉ ናይ ሞያ ኮለጅ ትምህርቲ ኣይክፈሎን እዩ፡ ንስኻ ድማ ካብ CSN ገንዘባዊ ሓገዝ ክትረክብ መሰል ኣሎካ።

ኣገልጎት ጥዕና

ምስ ማእከል ክንክንን ካልእ ክሊኒካትን ክትራኸብ ምስ እትደሊ ን1177s webbplats ተወከስ። Hitta ዝብል ጸቒጥካ ድለ። ከምኡውን ብመገዲ Mina vårdkontakterናብቲ ወብሳይት ክትኣቱ ትኽእል። ኣብቲ ሓበሬታ ናይ ወረዳ ቤትምኽሪ ቨርምላንድ፡ ቆጸራ ክትገብርን፡ ናይ መድሃኒት ትእዛዝ ከተሐድስን ኣፋውስካ ክትርእን ትኽእል።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ኣብ ቶልክሰንትራለን ተርጓማይ ክትእዝዝ ትኽእል፡ ንሕና ድማ ነቲ ናይ ትርጉም ትእዛዝ ነመሓላልፎ። ኣባና 205 ምዝጉባት ተርጎምቲ ኣለዉ፡ 135 ቋንቋታት ድማ ይመልኩ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ቭርምላንድስ ትራፊክ ብምዝውታር ብሓባር ኴንካ ኣከባቢ ክትዕቅብ ትኽእል! ኣብዚ፡ ነቲ መገሻኻ ክትደልዮ፡ ሰሌዳ ሰዓታት ክትሓትም ብዛዕባ መስመራትና ድማ ክትፈልጥ ትኽእል። ካብ A ክሳዕ Ö ከይሓልፈካ!

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

Regionfakta.com ብዛዕባቲ ወረዳ ጽቡቕ ስእሊ ይህብ። ናይ Regionfakta.com ስታቲስቲክስ ንዞባዊ ምዕባለ ብሰበስልጣን ይዝውተር፡ ከምኡውን ብኹሉ ተገዳሳይ፡ ማስመድያ፡ ኣብያተትምህርትን ኮለጃትን።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ገጽ 1 ናይ 22

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Karlstad

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

88 000

ስፍሓት መሬት

1 169 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Oslo 230 km

Stockholm 300 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ