Kiruna

ኪሩና ናይ ምግናን ኮምዩን እያ። ናይ ካልኦት ከተማታት ታሪኽ ብንእሽቶ ፍረ እዩ ዚጅምር፡ ደሓር ይዓቢ። ኪሩና 120 ዓመታት ይገብር ኣብ ምድረበዳ እያ ተተኺላ፡ ብዕንደራን ፍልጠትን ድማ ተደኲዓ፡ ተተኲሳ ድማ። ኣብዚ፡ እቲ ብርሃን ኣዚዩ ብሩህ እዩ፡ እቲ ቁሪ ዝያዳ ቁሪ፡ እቲ በሪኽ ዝበረኸ፡ እቲ ስፍሒ ዝዓበየ፡ እቲ ኣቀማምጣ መሬት ድማ ካብ ኩሉ ቦታታት ሽወደን ኣዚዩ ናብ ሰሜን ገጹ ዝረሓቐ እዩ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

​ፍሉይን ምንጽጻር ዝመልኦን ቦታ። ኣብኡ ጸሓይ ን50 መዓልታት ሓጋይ ተብርህ። ካብ መጠረስታ ግንቦት ክሳዕ ፍርቂ ሓምለ ጸሓይ ትሕቲ ደረትትርኢት ኣይትወርድን። ብግዜ ክረምቲ፡ ን20 መዓልቲ ማለት ካብ ታሕሳስ 12-31 ናይ ሰሜናዊ ዋልታ ለይቲ እዩ። ሽዑ እታ ጸሓይ ልዕሊ ደረት ትርኢት ኣይትቕልቀልን። ኪሩና ሰለስተ ቋንቋታት ዚዝረቦ ቦታ እዩ፤ እዘን ናይ ሽወደን፡ ሰሚስካን ቶርነላድስካ ባህሊታት ጎድኒ ንጎድኒ ኮይነን ይነብራ። ኪሩና ምስ ኖርወይ ትዳወብ እያ፡ ብምብራቕ ድማ ምስ ፊንላንድ፡ ስለዚ ናይ ሃገር ዶብ እያ።

Kiruna centrum sommartid

መንበሪ-ገዛ

ብሰንኪ ቁጠባዊ ዕብየት፡ ናይ ገዛ ሕጽረት ኣሎ፡ ስለዚ እቶም ሓደስቲ መጻእቲ ኣብ ገጠራት ስቫፓቫራን ቪታንጊን እዮም ገዛ ዚረኽቡ። ካብ ኪሩናን ናብ ስቫፓቫራን 40 ኪ/መ እዩ፡ ንቪንታጊ ድማ ኣስታት 70 ኪ/መ። ብዛዕባ መንበሪ ኣባይትን ሪጋ ምሓዝን ኣብ ናይ ኪሩናቡስታደር ወብሳይት ተመልከት።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ ኪሩና፡ ካብ እትምስረተሉ ጀሚሩ ሽወደን፡ ሰሚስካን ቶርነላድስካን እዩ ዚዝረብ።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

እታ ኣስታት 400 ምዝጉባት ማሕበራት ዘለዋ ኪሩና፡ ኣብቲ ሃገር እታ ዝጸዓቐ ማሕበራት ዘለዋ ኮምዩን እያ። ናይ ስፖርትን ባህልን ማሕበራት ኣለዋ። ኣብዚ፡ ብዘይካ እተን ናይ ክርስትና ማሕበራት፡ ካልኦት ከም ላየስታዲያነር፡ ጀሆቫ ዊትነስን ናጻ ቤትክርስትያንን ይርከባ። ኪሩና ዛጊት መስጊድ የብላን። እቶም ኣመንቲ እስልምና ኣብ ገዛ ወይ ግዜያዊ መአከቢ ቦታ እዮም ዚሰግዱ። ኣብቲ ደብተር ማሕበራት እንታይ ማሕበራት ከም ዘለዋ ክትርእይ ትኽእል።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ኪሩና ከተማ ብዙሕ ድኳናት ኣሎ ከምኡውን ክልተ ሰከንድሃንድ ቡቲክን ዓቢ ማእከል ዕዳጋን። ናይ ቍጠባዊ ዕቤት እዋን ብምዃኑ ብዙሓት ድኳናት ይኽፈታ ኣለዋ። ጥቓ ኖርወይን ፊንላንድን ብምዃና፡ ኪሩና ኣዚያ ሰሓቢት እያ።

ኩሉ ዓይነት ማሕበራዊ ኣገልግሎት፡ ከም ቤትጽሕፈት ዕዮ፡ ቤትጽሕፈት መድህንን ቀረጽን ኣብ ኪሩና ኣሎ።ኣብ ስቫፓቫራ፡ መባእታ ቤትትምህርቲ፡ ቤትንባብ፡ ቡቲክ፡ ማእከል ጥዕና፡ ቤትፖስታ፡ ቤትጽሕፈት ዕዮን ናይ ዕረፍቲ ቦታን ኣሎ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኪሩና C ክንክን ህጻናት ንምርካብ ብተዛማዲ ነዊሕ ናይ ሪጋ ወይ መስርዕ ግዜ ኣለዎ (ኣስታት 6 ኣዋርሕ) ግን ኣብተን ገጠራት ስቫፓቫራን ቪታንጊን እቲ ሪጋ ኣስታር 2 ሰሙን ጥራይ እዩ ዚወስድ። ክንክን ህጻናት ዓቢ ናይ ብቕዓት ደረጃን ንሓደስቲ መጻእቲ መታን ነቲ ዘድልዮም ደገፍ ኪረኽቡ ብማለት ድማ ፍሉይነት ኣለዎ። ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ክንክን ቆልዑን መባእታ ኣብያተትምህርትን ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ክትረክብ ትኽእል።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብ ኪሩናን ስቫፓቫራን ቪታንጊን መባእታ ኣብያተትምህርቲ ኣለዋ። ኣብ ኪሩና ኣብቶም ቋንቋ ሽወደን ዘይመልኩ ተመሃሮ ዝዓለመ ናይ ቋንቋ ማእከል ኣሎ።

ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ስልጠና ብላፕላንድስ ኮሙናል ፎርቡንድ ወይ ማሕበር እዩ ዚካየድ። እዚ ድማ ብዮክሞክ፡ የሊቨረ፡ ፓያላን ኪሩናን ዝቖመ እዩ። ናይ ላፕላንድ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ብ 2010 እዩ ተሃኒጹ፡ ሰፊሕ ናይ ስልጠና ምርጫን ልዑል ደረጃን ዘለዎ እዩ። እተን ኣርባዕተ ኣብያተትምህርቲ ኣስታት 20 ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ መደባት ኣለወን። ኣብተን ኣብያተትምህርቲ ሃገራውን ውልቃውን ብፍሉይ ዝቖመን ብመንግስቲ እተመልመለ መደባትን ኣሎ ከምኡውን ኣብ ኩሉ ቦታታት ካልኣይ ደረጃ ኣብያተትምህርቲ ኣሎ። ንሳቶም ምስ LKAB ብምትሕብባር ነቲ ህቡብ ኢንዱስትርያዊ ናይ ተክኒክ ፕሮግራም የካዪዱዎ።

ኣብ ኪሩናውን ከም ናጻ ኣብያተትምህርቲ ኮይነን ዘገልግላ ብሕታውያን ኣብያተትምህርቲ ኣለዋ፡ እተፈላለየ መደባት ከኣ ኣለወን፡ ንኣብነት ፍሪሉፍትስኩላ፡ ሪምድዪምናስዩም ከምኡውን ብጽባቐ ጸጕርን ምስራሕ ቱቦን ዘሰልጥን ሞያዊ ዪምናስዩም።

ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ተመሃሮ ካብ ስቫፓቫራን ቪታንጊን መዓልታዊ ብናይ ቤትትምህርቲ ኣውቶቡስ ናብ ኪሩና በጺሖም ይምለሱ። እቶም ናይ ኤስኤፍኢን ናይ ምስ ማሕበረሰብ ምልላይ ትምህርቲ ዚወሃቦም ተመሃሮን።

ዕድላት ትምህርቲ

ናይ ላፕላንድ ለርሰንትራ ምስቲ ጠለብ ዘለዎ ናይ ዓበይቲ ትምህርቲ ይሰርሕ። ንሱ ምስቲ ናይ ስራሕ ህይወት ናይቲ ዞባ ጥቡቕ ምይይጥ ይገብር ኣብ ምውጣንን ምትግባርን ስልጠና ድማ ምስ ዋኒናትን ውድባትን ይተሓባበር። ለርሰትራ ኣብዘን ዚስዕባ ስልጠና የዳሉ፤ ትምህርቲ ንዓበይቲ ኣብ ግሩንድቩክስን ሰርቩክስን፡ ኤስኤፍኢ፡ ናይ ካልኣይ ደረጃን ሞያዊ ኮለጅን ደረጃ። ንሳተን ነዚ ዚስዕብ የቕርባ፤ ስልጠና ክንክን፡ ንሓደስቲ ሽወደናውያን ዝዓለመ ናይ ሞያ ናይ ኤስኤፍኢ ትምህርቲ ከምኡውን ንናይ ዕደና ኢንዱስትሪ ጠለባት ዘማልእ ስልጠን። ንሳተን ምስ ሉለዮ ተክኒካዊ ዩኒቨርሲቲ፡ ምስ ኡመዮ ዩኒቨርሲቲን ካልኦት ናይ ስልጠና ኣዳለውትን ብምትሕብባር ኣብ እተፈለለየ ጽፍሒታት ልዑል ብቕዓት ዘለዎ ትምህርቲ የቕርባ።

ናይ ማልምፈልተ ህዝባዊ ኮለጅ ካልእ ናይ ዓበይቲ ትምህርቲ ኣማራጺ እዩ። ንሱ ሓፈሻዊ ኮርሳት የዳሉ፡ ንወጻእተኛታት ድማ ስልጠና ቋንቋ ሽወደንን ፊደላትን የቕርብ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ኪሩና፡ ሆስፒታል፡ ማእከል ጥዕና፡ ናይ ኣደታት ክሊኒክ፡ ናይ መንእሰያት ክሊኒክ፡ ናይ ህጻናት ማእከል ጥዕና፡ ናይ ህጹጽ ረድኤትን ሕክምና ስንን ኣሎ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብቲ ናይ ኖርቦተን ወረዳ ቤትምኽሪ ድለ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ምስ ኩሉ ሰበስልጣንን ትካላትን ንምርኻብ ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ኣሎ። ተርጓማይ ብተለፎን እዩ ዚርከብ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ኣብ ኪሩና ናይ ነፈርትን ባቡራትን ኣውቶቡሳትን መራኸቢታት ኣሎ። ክሳዕ ስቶክሆልም ብነፋሪት ልዕሊ ሓደ ሰዓት ይወስድ፡ ባቡር ድማ ንደቡብ ወይ ንሰሜን ትወስደካ። ኣብ መንጎ ቁሸታትን ገማግም ባሕርን መራኸቢታት ኣውቶቡሳት ኣሎ። ሰዓታት ሰሌዳ ናይ ነፈርትባቡራትን ኣሎ፡ ከምኡውን ንለንስትራፊከን ን ንሎካል ኣውቶቡሳት ዚምልከት።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብዚ እዋንዚ መላእ ኖርቦተን ዚሰፍሕ ዘሎ ቦታ እዩ፡ ኪሩና ድማ ኣብቲ መገዲ ቁጠባዊ ዕቤት እያ ዘላ። ኣብዘን ዝሓለፋ እዋናት ብዙሓት ሓደስቲ መጻእቲ ስራሕ ረኺቦም፡ ብፍላይ ኣብ ተክኒካውን ክንክናውን ሞያ። እዚ ቁጠባዊ ምዕባለ ኣብ ናይ ኣገልግሎት ሞያ፡ ንግድን ምስኡ ዚመሳሰል ኣገልግሎትን ናይ ስራሕ ጠለባት የኸትል እዩ።

ኪሩና ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ትሕቲ መሬታዊ ዕደና ኣለዋ፡ ናይ ዕደና ኢንዱስትሪ ድማ ናይቲ ኮምዩን ሱርደም እዩ። እቲ ናይቲ ማዕድን ሰራውር ትሕቲ እታ ከተማ ስለ ዚኸይድ፡ እታ ከተማ ኣብ ፍሉይ ኩነታት ትርከብ። ይኹንምበር፡ ዕደና ነቲ ቁጠባዊ ህይወት ህዝቢ ኣዚዩ ኣገዳሲ ብምዃኑ፡ ናይቶም ሰበስልጣንን ትካልን ውሳነ እቲ ከተማ ከልግስ ኣለዎ ዚብል እዩ።

ኣብ ልዕልዚ ኣብዘን ዚመጻ ዓመታት LKAB ኣብ ኪሩናን ስቫፓቫራን ሰለስተ ሓድሽ ዕደና ኪኰዓት እዩ፡ ሸውዓተ ናይ ዕደና ናይ ወጻኢ ትካላት ድማ፡ ገለ ነኣሽቱ ናይቲ ከባቢ ትካላትን ብሕታውያንን ነቲ ምርምርን ምዅዓትን ከካይዱዎ እዮም።

ግሩም ቁጠባዊ ዕቤትን ምልዋጥ ናይታ ከተማን ካብ ካልኦት ትካላት ብዙሕ ኣገዳስነት ረኺቡ፡ ስለዚ ንግዲ ኪዕምር እዩ። በጻሕቲ ከይተረፉ ይበዝሑ ኣለዉ፡ ንቱሪስት ንምስሓብ ከኣ ኣብተን ናይ ከባቢ ኣኽራናት የውፍሩ ኣለዉ። እቶም ጥሮተኛታት ብጽቡቕ ይተሓዙ ኣለዉ፡ ስራሕ ኣልቦነት ድማ ኣብታ ሃገር ዝተሓተ እዩ። 

ኣብቲ ቦታ ሕጽረት ሓይሊ ሰብ ኣሎ፡ እቲ ዞባ ይምዕብል ስለ ዘሎ ከኣ ናይ ሓይሊ ሰብ ውድድር እናዓበየ ይኸይድ። ነዚ ንምምካት ብዝሒ ክኢላታት ሓደስቲ መጻእቲ የድሊ። ኣብቲ ኮምዩን ዕደናን እቲ ንሱ ዚፈጥሮ ስራሕን ዓቢ ቦታ ይሕዝ፡ ይኹንምበር እቲ መሪሕነት ኮምዩን ነቲ ኣከባቢ ኪዕቅቦ ይደሊ፡ ነዚ ከኣ ኤስራንጅ፡ IRV: ታርፋላ ምርምር ነቝጣ የካይዳኦ። ኣብ ናይ ቱሪዝም ሰክተር ድማ ኣይስሆተልን ካልእ ናይ ኣኽራን ህንጻታትን ይነጥፋ። ኣብተን ገጠራት፡ ቱሪዝምን ምሕድራ ጽሬትን ዓቢ ኢንዱስትሪ እዩ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Förskollärare till Fjällrävens förskola Lärare i förskola/Förskollärare
Förvaltningschef för kommunkontoret Förvaltningschef, kommun
Servicetekniker Servicetekniker, elektronik
Kock till försvarsrestaurangen Kalixfors , Kiruna Kock, storhushåll
Säljare Tillsvidare 50% , Kiruna Butikssäljare, fackhandel
Trafikledare sökes till växande transportföretag i Abisko / Kiruna området Trafikledare, vägtrafik
Säljare - Kiruna Butikssäljare, fackhandel
Säljare - Kiruna Butikssäljare, fackhandel
Vulk - och beläggningspersonal Konstruktör, tillverkningsindustri
Redovisningskonsult / Revisor sökes för kund Redovisningsekonom
Mekaniker till LKAB Mekaniska Verkstadsmekaniker/Verkstadstekniker
Skidpatrullör STF Abisko Fjällstation Norrskens - / skidsäsong 2018 - 2019 Skidpatrullör/Pistör
Specialpedagog Specialpedagog
Yrkeslärare restaurang och storhushåll Lärare i gymnasiet - yrkesämnen
Kock till Ängsgårdens kök i Vittangi Kock, storhushåll
Slambilschaufför Sug- och spolbilsförare
Satellit - och Markstationsoperatör Nätverksoperatör
Kabeltekniker till Eltel i Kiruna Driftelektriker
Produktambassadör med stort matintresse Kiruna Butiksdemonstratör
Är du en teknikintresserad problemlösare? Tekniker sökes! Teletekniker

ገጽ 1 ናይ 6

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Kiruna

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

ca 23 000

ስፍሓት መሬት

19 447 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Luleå ca 350 km

Narvik, Norge 170 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ